De hervorming van de Spaanse arbeidsmarkt

 1. De voornaamste wijzigingen
 2. Een persoonlijke bedenking

Spanje heeft de twijfelachtige eer om de hoogste werkloosheidscijfers van de ontwikkelde landen (OESO) te hebben alhoewel het land van dichtbij gevolgd wordt door Ierland. De oorzaak en de analyse komt niet aan bod in dit artikel, enkel de oude arbeidswetten worden hier behandeld.

De regering heeft recent een grote aanpassing aan de arbeidswetgeving gedaan, een wetgeving die haar oorsprong nog heeft in de Franco periode. Traditioneel was er een grote bescherming voor de werknemers maar voor de werkgevers werd het een obstakel om meer mensen in dienst te nemen.

Deze oude wetgeving creëerde paradoxale situaties, werknemers die een lange tijd in dienst waren maar die niet meer aan de noden van de job voldeden werden niet ontslagen omdat de kost van het ontslag zo hoog lag.

Daardoor namen bedrijven geen jongeren in dienst en steeg de werkloosheid van de jongeren tot boven de 50 %.

De wijzigingen aan de arbeidswetgeving houden vooral in dat werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden en dat de lonen naar beneden gaan.

1. De voornaamste wijzigingen

Het Koninklijk Besluit 3/2012 kwam in voege op 12 februari 2012.

 • Ongegrond Ontslag: De ontslagvergoeding wordt terug gebracht van 45 dagen per gewerkt jaar tot 33 dagen per gewerkt jaar. Het maximum aantal maanden dat men in dienst blijft wordt terug gebracht van 42 maanden tot 24 maanden. De wet is niet alleen van kracht op nieuwe arbeidscontracten maar ook op bestaande arbeidscontracten.
 • Objectief Ontslag: bedrijven die drie opeenvolgende kwartalen verlies maken kunnen nu werknemers ontslagen met een vergoeding van 20 dagen per gewerkt jaar. De werknemer blijft nog maximum 12 maand in dienst.
 • Kortingen tot 3.000 euro maximum voor bedrijven die een werknemer aanwerven die jonger dan 30 jaar is. Er zijn ook premies voorzien voor werknemers die bijkomende cursussen volgen.
 • Interne werkomstandigheden worden meer flexibel zoals veranderende werkuren, veranderingen aan de shifturen, veranderingen aan de verantwoordelijkheden en taken. Als de werknemer niet akkoord gaat met de geplande wijzigingen dan kan het arbeidscontract vernietigd worden. Het bedrijf moet dan een vergoeding betalen van 20 dagen per gewerkt jaar met een maximum van negen maanden.
 • Werkgevers mogen vrij de lonen verlagen wegens financiële moeilijkheden.
 • Het is verboden om opeenvolgende korte termijn contracten te tekenen die langer dan 24 maanden lopen.
 • Grote bedrijven mogen nu collectieve arbeidsovereenkomsten (“convenio colectivo”) negeren als zij kunnen bewijzen dat zij drie opeenvolgende kwartalen verlies gemaakt hebben.
 • Bedrijven die langdurig werklozen in dienst nemen krijgen een bonus van 4.000 euro.
 • De toelage voor een vrouw die na haar zwangerschapsverlof terugkeert naar haar werkplek is afgeschaft.

2. Een persoonlijke bedenking

Spanje heeft drastische stappen gezet in de hervorming van zijn arbeidsmarkt en deze hervormingen veroorzaken een grote onenigheid in de Spaanse samenleving.

De winnaars nu zijn de werkgevers en de werklozen, de verliezers zijn de werknemers met een job die hun hard bevochten rechten zien verloren gaan.

Werk je reeds in Spanje of heb je plannen om in Spanje te komen werken, stel u dan op de hoogte van de Spaanse arbeidswetgeving, zij kan sterk verschillen van de wetgeving in uw thuisland.

Er bestaan advocaten die gespecialiseerd zijn “abogados laboralistas” in de arbeidswetgeving. Men kan hen raadplegen wanneer je onterecht ontslagen bent.