De verschillende soorten Spaanse ondernemingen

 1. Enige eigenaar
 2. Aandelen vennootschap ‘Sociedad Anónima SA’
 3. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
 4. Coöperatie (Cooperativas)
 5. Joint Venture
 6. Branche

1. Enige eigenaar

Een buitenlander mag een bedrijf startten in Spanje als hij aan de wettelijke voorwaarden voldoet van zijn thuisland.

Als u een bedrijf start met als statuut “enige eigenaar” bedenk dan dat u verantwoordelijk kan gesteld worden voor alle schulden.

Voor de oprichting van deze ondernemingsvorm kijk dan onder “Eigen onderneming”.

2. Aandelen vennootschap ‘Sociedad Anónima SA’

Dit soort onderneming wordt meestal gebruikt voor grote projecten.

De akte van oprichting gebeurt voor een notaris en moet geregistreerd worden voor de Registro Mercantil.

Een persoon kan deze vennootschap oprichten.

Het minimum kapitaal is € 60.101. Het kapitaal kan volstort worden door middel van geld, goederen of intellectuele eigendom waaraan een waarde kan gegeven worden. Werk wordt niet beschouwd als kapitaalinbreng.

Het kapitaal moet minstens voor een vierde van de waarde volstort zijn. Elk aandeel geeft de eigenaar stemrecht, participatie in de winsten van het bedrijf.

Aandeelhouders mogen vrij hun aandelen verhandelen, tenzij er in de oprichtingsakte bepalingen opgenomen zijn dat dit niet kan.

De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke verliezen, tenzij tot de waarde van hun aandelen.

De oprichtingsakte bevat de volgende punten:

 • De naam van de vennootschap en de bedrijvigheid
 • De oprichtingsdatum
 • Het officiële adres van het bedrijf
 • Het kapitaal, het kapitaal dat niet gestort is en de periode waarop dit gebeurt
 • Het aantal aandelen en de rechten verbonden aan een aandeel
 • De datum waarop het financieel jaar eindigt
 • De structuur van het bestuur

Er moet een “Raad van Bestuur” zijn (Consejo de Administración) en een “Algemene Aandeelhouders Vergadering” (Junta General de Accionistas)

De oprichtingsakte moet de personen aanduiden die het dagelijks bestuur op zich nemen, elke wijziging in de statuten moet op de aandeelhouders-vergadering beslist worden.

3. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

De vorm van een vennootschap wordt meestal gebruikt voor een kleine of middelgrote vennootschap. Een persoon kan dit oprichten maar er is geen maximum voor het aantal aandeelhouders.

De oprichtingsakte gebeurt voor een notaris en gaat dan naar het “Registro Mercantil”.

Het kapitaal bedraagt € 3.005 welk volledig moet volstort zijn op de datum van oprichting. In het kapitaal kan ook meer dan geld zijn bv. eigendom. Werk kan geen deel uitmaken van het kapitaal.

Partners zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schulden.

4. Coöperatie (Cooperativas)

Dit soort van bedrijf is eigendom van de werknemers.

 • Een Coöperatie is een vereniging van werknemers die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen. Er is geen minimumkapitaal vereist en de akte van oprichting moet geregistreerd worden in het betreffende register voor coöperaties op het ministerie van Arbeid (Ministerio de Trabajo). Werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de schulden van de coöperatie tenzij het anders is overeen gekomen in de oprichtingsakte.
 • Coöperaties kunnen de vorm aannemen van een Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een aandelen vennootschap. De werknemers zijn verantwoordelijk voor de schulden van de coöperatie ten belope van hun bijdrage bij de oprichting van het bedrijf.

5. Joint Venture

Deze kunnen verschillende vormen aannemen:

 • Een groep bedrijven vormen een tijdelijke vereniging (uniones temporales de empresas UTE) om een bepaald project in een bepaalde periode uit te voeren. Elk bedrijf behoudt zijn eigen wettelijke status. Een notariële akte wordt opgemaakt en geregistreerd in een speciaal register op het ministerie van economie.
 • Groep met dezelfde economische belangen (Agrupación de Interés Económico AIE), deze zijn opgericht om hun leden te helpen hun individuele doelen te bereiken. Deze vorm wordt gebruikt om bepaalde diensten te leveren aan een groep bedrijven. Er bestaat een oprichtingsakte en ze zijn opgenomen in het Registro Mercantil. Leden kunnen deze vorm veranderen in elke andere ondernemingsvorm.

6. Branche

Dit is een organisatie die afhankelijk is van de moedermaatschappij welke in het buitenland geregistreerd is. De branche heeft dezelfde oprichtingsvorm en economische activiteit als de moedermaatschappij.

Een branche is opgericht met een officieel document voor een notaris en is geregistreerd op het Registro Mercantil. De volgende documenten zijn noodzakelijk voor de registratie:

 • De oprichtingsakte van de buitenlandse partner
 • Kopie van de beslissing door de raad van bestuur met de beslissing een afdeling in Spanje op te richten en waarin het kapitaal vermeld is voor de oprichting van de branche, de naam van de zaakvoerder en zijn taakomschrijving.
 • Een kopij van een Spaanse bank als bewijs dat de gelden gestort zijn

Een Spaanse consul zal de documenten wettelijk maken en een officieel vertaler zal alle buitenlandse documenten vertalen naar het Spaans.

Een adres en een fiscale vertegenwoordiger in Spanje zijn noodzakelijk.

Verder is alles gelijk aan de oprichting van een bedrijf in Spanje.