Een echtscheiding of een annulering van een huwelijk in Spanje

 1. De feitelijke scheiding
 2. Rechterlijke scheiding
 3. Scheiding
 4. Soorten echtscheiding
 5. Het gevolg van de echtscheiding
 6. Welke vereisten zijn er om in Spanje een echtscheiding te bekomen?
 7. Nietigheid van het huwelijk
 8. Hoe kan men een procedure startten van ongeldigheid?
 9. Tijdelijke maatregelen
 10. Wat zijn tijdelijke maatregelen
 11. Eerdere maatregelen
 12. Gelijktijdige maatregelen
 13. De procedures voor de echtscheiding of de annulering van het huwelijk
 14. Lees ook

In de context “huwelijksproblemen” zal de term “scheiding” gebruikt worden op twee verschillende wijzen.

1. De feitelijke scheiding

Een echtgenoot en echtgenote mogen de beslissing nemen om apart te gaan wonen maar zij kunnen voorlopig beslissen om hun huwelijk niet te ontbinden.

Een huwelijk kan enkel stop gezet worden door of een echtscheiding of door het overlijden van een van de partners.

Bij de feitelijke scheiding komt er geen rechter aan te pas, het zijn de echtgenoten die beslissen om hun samenwonen stop te zetten hetzij tijdelijk of definitief.

Er is ook sprake van een feitelijke scheiding als een van de echtgenoten de familiewoning verlaten heeft. De echtgenoot die de woning verlaat kan schuldig verklaard worden aan het verlaten van de andere echtgenoot en de kinderen.

Als je de intentie hebt je echtgenoot/e en kinderen te verlaten dan is het aan te raden om toch een juridische scheiding te startten, bij voorkeur met wederzijdse toestemming. Men kan ook proberen om een overeenstemming te bereiken in verband met de voogdij over de kinderen en het bezoekrecht waarbij een financiële regeling kan getroffen worden.

Men kan zich hiervoor best tot een advocaat richten.

2. Rechterlijke scheiding

Scheiding met wederzijdse toestemming

De echtgenoten kunnen scheiden met wederzijdse toestemming als het huwelijk 3 maand geleden afgesloten is; de echtgenoten beslissen dan om apart te gaan wonen. Als de echtgenoten de rechter vragen om de juridische scheiding uit te spreken dan moeten zij een schriftelijk voorstel doen om de scheiding mogelijk te maken.

De rechterlijke stap tot scheiding met wederzijdse toestemming is vlug en simpel.

Scheiding voor de rechter

In dit geval dient een van de echtgenoten de aanvraag tot scheiding in maar men moet 3 maanden gehuwd zijn. Men dient niet te wachten indien er een bewezen gevaar is voor het leven, de geestelijke integriteit, de seksuele vrijheid en de morele integriteit.

De procedure voor deze scheiding kan lang en complex zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen er voor de uitspraak betreffende de scheiding al tijdelijke maatregelen getroffen worden betreffende eigendommen, kinderen, steun en onderhoudsgeld.

3. Scheiding

Een aanvraag voor echtscheiding kan op de rechtbanken ingediend worden op de volgende redenen:

 • de echtgenoten willen een echtscheiding met wederzijdse toestemming indien zij de volle 3 maanden gehuwd zijn
 • indien de echtgenoten de rechter vragen om de echtscheiding uit te spreken moet deze aanvraag vergezeld zijn van een geschreven overeenkomst
 • een van de echtgenoten mag de aanvraag indienen om de scheiding te verkrijgen indien hij of zij de volle 3 maanden gehuwd was. Het is niet nodig deze volle termijn te wachten indien er sprake is van een bewezen gevaar voor zijn/haar leven, zijn/haar integriteit, zijn/haar gezondheid of zijn/haar vrijheid.

Het is niet nodig om wettelijk gescheiden te leven voor een zekere tijd om een aanvraag te kunnen indienen voor een echtscheiding.

Het bovenstaande is enkel wettelijke informatie. Consulteer in elk geval een Spaanse advocaat om het nodige advies te krijgen.

4. Soorten echtscheiding

Onbetwiste echtscheiding

De procedure om een dergelijke echtscheiding te krijgen is snel en simpel. De aanvraag voor de echtscheiding moet samen met de overeenkomst ingediend worden.

Betwiste scheiding

In dit geval is het één partij die de echtscheiding heeft aangevraagd. De procedure kan lang en complex zijn.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen er voor de eigenlijke start van de procedure voorlopige maatregelen genomen worden in verband met eigendom, kinderen en alimentatie.

5. Het gevolg van de echtscheiding

Eenmaal men de echtscheiding verkregen heeft kunnen beide partijen wettelijk hertrouwen. Beide partijen verkrijgen onmiddellijk hun erfenis rechten en het recht op pensioen. De beide ouders blijven verantwoordelijk voor hun nakomelingen.

6. Welke vereisten zijn er om in Spanje een echtscheiding te bekomen?

Men kan een echtscheiding bekomen in Spanje bekomen indien men:

 • als beide partners Spaanse residenten zijn op het moment van het indienen van de documenten
 • als beide partners de Spaanse nationaliteit hebben en het is een scheiding met wederzijdse toestemming is het niet belangrijk waar men woonachtig is
 • als de aanvrager de Spaanse nationaliteit bezit en in Spanje woonachtig is

7. Nietigheid van het huwelijk

Overzicht

Een huwelijk dat ongeldig is heeft nooit een wettelijk bestaan gehad met uitzondering voor de echtgeno(o)t(e) die ter goede trouw was en voor de kinderen die in dat huwelijk geboren zijn.

Een huwelijk kan ongeldig verklaard worden in de volgende omstandigheden;

 • bigamie
 • incest
 • huwelijk onder dwang
 • als bepaalde formele vereisten niet vervuld zijn, bv het huwelijk is voltrokken door een andere persoon dan een rechter, een burgemeester of door de ambtenaar die hier verantwoordelijk voor is
 • als een van de partijen in het huwelijk verantwoordelijk is voor de moord of zelfmoord van de vorige echtgeno(o)t(e)
 • wanneer een of beide partners de wettige leeftijd niet bereikt hadden

De voorgaande punten kunnen ontheffing krijgen van het Spaans Ministerie van Justitie in de volgende gevallen:

 • een huwelijk tussen partners van 14 jaar
 • een huwelijk tussen personen met een bepaalde familieband
 • een huwelijk waarin een van de partijen verantwoordelijk is voor de moord of de zelfmoord van de vorige partner

8. Hoe kan men een procedure startten van ongeldigheid?

De procedure kan gestart worden door beide partners, door de aanklager en door elke andere persoon die betrokken partij kan zijn.

In het geval er bedrog is geweest bij het afsluiten van het huwelijk kan alleen de benadeelde partij de procedure beginnen.

Een huwelijk van een te jonge persoon kan ontbonden worden op vraag van zijn ouders of de openbare aanklager.

Er is altijd een tussenkomst van een Spaanse advocaat vereist voor de ontbinding van het huwelijk. Tijdelijke maatregelen kunnen indien nodig gevraagd worden.

9. Tijdelijke maatregelen

Tijdens de echtscheiding, de feitelijke scheiding of de annulering van het huwelijk kunnen er tijdelijke maatregelen vereist zijn. Deze gebeuren om het status quo te kunnen behouden in de bestaande toestand en zij hebben dan betrekking op de onderhoudsplicht, bezoekrecht of het afdwingen van eerdere gerechtelijke uitspraken.

Er zijn twee soorten maatregelen die kunnen genomen worden:

 • eerdere maatregelen (medidas provisionales or provisionalísimas): Die moeten ingediend worden samen met de documenten om de echtscheiding of de annulering te bekomen
 • gelijktijdige maatregelen (medidas provisionales or simultáneas): Die moeten ingediend worden samen met de aanvraag tot echtscheiding

10. Wat zijn tijdelijke maatregelen

In geval van tijdelijke maatregelen is het de rechter die hierover beslist. Deze beslissing kan gaan over:

 • De kinderen: de rechter beslist over het hoederecht, het bezoekrecht en de onderhoudsplicht
 • De woning: wie kan de woning blijven gebruiken? Meestal is het de ouder die het hoederecht heeft over de kinderen.
 • De lopende uitgaven: tijdelijke maatregelen zullen bepalen hoe beide echtgenoten bijdragen in de lopende onkosten. Ook zal het bedrag vastgesteld worden van het onderhoudsgeld dat de ene echtgenoot aan de andere zal moeten betalen tijdens de procedure. Er is in Spanje geen vast bedrag voorzien, het is de rechter die het bedrag bepaald volgens de omstandigheden. De rechter kan zelfs bepalen dat het onderhoudsgeld rechtstreeks van het loon zal afgehouden worden.
 • Over gemeenschappelijke eigendommen: De rechter kan bepalen dat alle eigendommen in het huwelijk moeten blijven tot de wettelijke ontbinding. Niets kan en mag verkocht worden.

De gevolgen en de effecten van de tijdelijke maatregelen zijn:

 • eenmaal dit geregeld is kunnen beide partijen apart wonen. Elk van de partners mag de woning verlaten zonder een misdrijf te plegen.
 • de volmachten die beide partners aan elkaar gegeven hebben worden geannuleerd

11. Eerdere maatregelen

Eerdere maatregelen (medidas provisionales or provisionalísimas) kunnen voor elke Spaanse rechtbank gebracht worden. De klager moet hierin alle details van beide partners opgeven, de omstandigheden waarin de maatregelen gebracht worden en de maatregelen die moeten genomen worden.

Naast dit document moet de klager de huwelijksakte, de geboorteakten van de kinderen en alle andere documenten overhandigen die vereist zijn om de gevraagde maatregelen te nemen.

Op dit moment is het nog niet noodzakelijk om een Spaanse advocaat te hebben maar tijdens de procedure is zijn aanwezigheid vereist.

Beide partijen dienen voor de rechtbank te verschijnen indien zij zelf geen akkoord kunnen bereiken, indien er een akkoord bereikt is dan zal de rechter dit bekrachtigen.

Het voorgaande vervalt indien er uiterlijk 30 dagen na deze uitspraak geen procedure gestart is om de scheiding te voltrekken.

12. Gelijktijdige maatregelen

Gelijktijdige maatregelen (medidas provisionales or simultáneas) kunnen gelijktijdig gebracht worden met de echtscheidings- of annulerings procedure.

Indien beide partijen geen akkoord bereikt hebben als ze voor de rechtbank verschijnen zal de rechter een beslissing nemen. Er is geen beroep mogelijk tegen deze beslissing.

13. De procedures voor de echtscheiding of de annulering van het huwelijk

Deze procedure die door beide partijen in onderling akkoord ondertekend is of die door een partij ondertekend is met de goedkeuring van de andere partij is sneller en simpeler dan de procedure die zal beginnen zonder akkoord.

Het akkoord (convenio regulador), waarin beide partijen tot een akkoord komen bevat de volgende punten:

 • de ouder die het hoederecht krijgt over de kinderen
 • de wijze waarop het voogdijschap zal uitgeoefend worden
 • het bezoekrecht van de ouder die het hoederecht niet heeft
 • het bedrag dat moet betaald worden voor het onderhoud van de kinderen
 • het bedrag dat moet betaald worden voor de andere partner uit het huwelijk
 • het gebruik van de familiewoning
 • de wijze waarop de beide echtgenoten bijdragen in de blijvende gemeenschappelijke onkosten
 • de rechter maakt zijn beslissing bekend over en geeft gebeurlijk zijn goedkeuring aan de overeenkomst.

In geval de aanvraag voor echtscheiding of annulering uitgaat van één partner zonder de goedkeuring van de andere partner zal de rechter beslissen.

De huwelijksakte en de geboorte aktes van de kinderen zijn altijd noodzakelijk. De tussenkomst van een advocaat is altijd noodzakelijk.

De uitspraak van de rechter wordt opgenomen in het register van de burgerlijke stand. Een beroep tegen de uitspraak is mogelijk.

Neem in alle geval contact op met een Spaanse advocaat.

14. Lees ook