Huwen in Spanje

 1. Burgerlijk en kerkelijk huwelijk
 2. Benodigde documenten
 3. Artikelen van het huwelijkscontract
 4. Spaanse huwelijksstelsels

1. Burgerlijk en kerkelijk huwelijk

Onder de Spaanse wetgeving zijn zowel een burgerlijk als een kerkelijk huwelijk wettelijk. Personen onder de 18 jaar kunnen in Spanje niet huwen .

Burgerlijk huwelijk: De goedkeuring om te huwen wordt gegeven door de persoon aangewezen in het Spaans burgerlijk recht. Het huwelijk kan voltrokken worden door de rechter van de burgerlijke stand, door de burgemeester of zijn afgevaardigde en in het buitenland door de diplomaat verantwoordelijk voor het register van de burgerlijke stand.

Kerkelijk huwelijk: het katholiek, het protestants en het joods huwelijk kan in Spanje voltrokken worden. Het document van het huwelijk afgeleverd door de kerk na de ceremonie moet afgeleverd worden op het register om een officieel document te kunnen krijgen.

2. Benodigde documenten

Heb je plannen om in Spanje te huwen voorzie u dan van de volgende documenten:

 • uw paspoort
 • origineel geboortecertificaat
 • aanvraag om te huwen
 • bewijs dat beide partners niet gehuwd zijn, dit document kan men krijgen op de burgerlijke stand van uw thuisland
 • als men al eens gehuwd geweest is dan is er een officieel document van scheiding of een overlijdenscertificaat nodig
 • bewijs van resident zijn. Is men geen resident dan mag men een verklaring onder ede afleggen voor uw consulair beambte
 • bewijs van inschrijving op het consulaat, dit kan verkregen worden op uw ambassade of consulaat
 • Een bewijs dat men gedoopt is is nodig voor een katholiek huwelijk, de benodigde documenten worden aan de priester gegeven

Alle documenten van buiten Spanje moeten een officiële vertaling in het Spaans hebben en geautoriseerd zijn door een schriftelijke aantekening op de rand van het blad.

3. Artikelen van het huwelijkscontract

De beide partijen in het huwelijk kunnen vrij hun huwelijksstelsel kiezen die het regime zal bepalen.

Alhoewel echtgenoten in Spanje niet verplicht zijn om een huwelijksstelsel te kiezen kunnen ze het wel maar dan moeten de volgende voorwaarden vermeld zijn:

 • het huwelijkscontract moet voor een notaris verleden zijn
 • het huwelijkscontract mag voor of tijdens het huwelijk afgesloten worden
 • het huwelijkscontract moet geregistreerd worden
 • de verdeling van de eigendommen moet vermeld zijn

In het algemeen kunnen we stellen dat het huwelijkscontract afhankelijk is van de echtgenoten maar als er niets overeengekomen is dan is het stelsel van gemeenschap van goederen van kracht. Dit is van kracht in Spanje behalve in Catalonië, Aragón, Balearen, Baskenland en Navarra.

Raadpleeg in ieder geval een advocaat.

4. Spaanse huwelijksstelsels

De echtgenoten kiezen hun huwelijksstelsel in hun huwelijkscontract. Als niets overeen gekomen is dan is het stelsel van gemeenschap van goederen van toepassing met uitzondering van de autonome regio’s waar een verschillend stelsel van kracht is. Dit zijn Catalonia, Aragón, Balearen, Baskenland en Navarra.

In Spanje zijn er 3 stelsels mogelijk, het stelsel met gemeenschap van goederen, het stelsel met scheiding van goederen en het stelsel met scheiding van goederen maar met gemeenschap van aanwinsten.

Wat nu volgt zijn algemene richtlijnen maar ga altijd langs een Spaanse advocaat om het voor u meest geschikte huwelijksstelsel te kiezen.

Het stelsel met gemeenschap van goederen

Het stelsel met gemeenschap van goederen (regimen de gananciales) is in Spanje het meest voorkomende huwelijksstelsel. Als er geen contract is afgesloten tussen de echtgenoten dan is dit stelsel automatisch van toepassing.

In sommige autonome regio’s zijn er andere wetten van kracht, informeer u eerst bij een advocaat.

Onder dit stelsel zijn alle eigendommen en rechten die verworven worden tijdens het huwelijk door zowel echtgenoot als echtgenote gezamenlijk in eigendom. Elke echtgenoot heeft het onverdeelde deel van de helft van alles dat verworven is in het huwelijk. In geval van scheiding kan een echtgenoot zijn deel opeisen.

De eigendommen van de gemeenschap bevatten alle eigendommen en rechten die eigendom zijn van de echtgenoten op het moment van de ondertekening van het huwelijkscontract. De eigendommen verkregen tijdens het huwelijk en die de vrucht zijn van de gezamenlijke inspanningen van beide echtgenoten zijn ook voor de helft van elke echtgenoot.

De gescheiden eigendommen zijn:

 • de eigendommen die men voor het huwelijk reeds in zijn bezit had of het eigendom dat verkregen is door persoonlijke giften of door een erfenis.
 • de eigendommen die noodzakelijk zijn om zijn beroep te kunnen uitoefenen.
 • de eigendommen die in de plaats gekomen zijn van andere exclusieve rechten
 • de bedragen die verkregen zijn als compensatie voor opgelopen verwondingen

Deze eigendommen blijven eigendom van elk individu.

De echtgenoten zullen hun gezin steunen en onderhouden met hun gemeenschappelijke eigendom. De passiva van de gemeenschappelijke eigendom bevat alle schulden die elk van de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens het huwelijk.

Beide echtgenoten staan in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke eigendom.

De volgende punten zijn redenen voor de ontbinding van het huwelijkscontract.

 • als het huwelijk ontbonden is door het overlijden van een van beiden
 • wanneer het huwelijk ongeldig verklaard wordt
 • wanneer de scheiding uitgesproken is voor een rechtbank
 • wanneer beide echtgenoten overeen komen om een ander huwelijksstelsel te nemen
 • wanneer een van beide echtgenoten niet wettelijk bekwaam is
 • wanneer een van beide echtgenoten het gezin verlaten heeft
 • als er een rechterlijke uitspraak is over de verdwijning van een echtgenoot

Als het huwelijk ontbonden wordt dan moet de eigendom verdeeld worden, rekening gehouden met de schulden die er eventueel nog zijn. Nadat dit geregeld is moet de woning aangegeven worden op het eigendomsregister nadat de overdrachttaks en de belasting op kapitaalwinst op land betaald is.

Het stelsel met gescheiden goederen

Volgens dit stelsel (Régimen de Separación de Bienes), heeft elke echtgenoot de eigendommen in zijn of haar bezit die dateren van voor het huwelijk en die verkregen worden tijdens het huwelijk. Geen van beiden heeft de toelating nodig van de andere om zijn eigendommen te verhuren, te verkopen enz.

In geval er twijfel bestaat wie eigenaar is van een bepaalde eigendom dan wordt het wettelijk voor de helft aan beide echtgenoten toegewezen.

Beide echtgenoten betalen elk een deel van de kost om het gezin te onderhouden afhankelijk van zijn of haar inkomen.

Elk van de echtgenoten is verantwoordelijk voor de verplichting die hij/zij zelf heeft aangegaan.

Het stelsel met gescheiden goederen en gemeenschap van aanwinsten

Dit stelsel (Régimen de participación de bienes) wijst aan elk van de echtgenoten, tot aan de uitdoving van het systeem het recht toe om te participeren of te delen in de winsten die de andere echtgenoot maakt zolang het stelsel van kracht blijft.

Dit stelsel moet opgenomen zijn in het huwelijkscontract, voor of tijdens het huwelijk.

Elke echtgenoot heeft het recht op en het vruchtgebruik van zijn eigen eigendommen maar ook van diegene die verworven zijn tijdens het huwelijk.

Bij de beëindiging van het contract worden de winsten berekend als het verschil tussen de waarde op het einde en bij het begin van het contract. De winsten worden gelijk verdeeld, ieder krijgt 50 %.

De betaling zal gebeuren gebeuren in baar geld maar de echtgenoot die moet betalen mag aan de rechter vragen voor een uitstel van maximum 3 jaar, hij of zij moet dan het bedrag plus interesten betalen.

Dit zijn de 3 stelsels maar ga in ieder geval langs een Spaanse advocaat langs om alles goed te regelen.