De Spaanse vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio)

 1. Algemeen
 2. Tijdsduur
 3. Wettelijk kader
 4. Toepasselijk recht
 5. Ben jij rijk?
 6. Wat is opgenomen in uw eigendommen?
 7. Belangrijke wijzigingen
 8. Kortingen
 9. Glijdende schaal
 10. Conclusie

1.Algemeen

De vermogensbelasting is formeel in voege gekomen in 1977 en het was toen een tijdelijke belasting. De belasting werd opgeschort op 1 januari 2008 en dat wil zeggen dat de belasting ten allen tijde terug in voege kan komen.

Dat gebeurde dan ook met het Koninklijk Besluit 13/2011 van 16 september 2011. Vanaf 2012 komt de wet terug in voege met een tijdelijk karakter voor twee jaar. De wet heeft effect op 160.000 belastingbetalers.

In Spanje ben je “rijk” als het vermogen groter is dan 700.000 euro.

2. Tijdsduur

Het terug in voege brengen van deze belasting kwam er voor een beperkte periode van twee jaar, zij is enkel van kracht voor de jaren 2012-2013 en dat stemt overeen met de aanslagjaren 2011-2012.

De reden om deze belasting terug in voege te brengen is de economische crisis en de overheid denkt dat zij die meer hebben ook meer moeten bijdragen tot het oplossen van de crisis. In 2014 wordt de belasting terug tijdelijk opgeschort.

3. Wettelijk kader

Spanje is ingedeeld in 17 autonome regio’s en 2 autonome steden. Elke autonome regio is in de praktijk een autonome staat met hun eigen verkozen president en hun eigen parlement. De nationale overheid heeft de vermogensbelasting overgedragen aan deze regio’s. Het is dus de verantwoordelijkheid van de regio’s om deze belasting te vorderen. Nemen zij geen beslissing dan wordt de algemene nationale wetgeving toegepast.

In het algemeen kunnen wij dus stellen dat als de autonome regio een beslissing neemt het de regels van de regio zijn die toegepast worden voor de belastingplichtige die in de regio woonachtig is of waar het landgoed zich bevindt. Als de autonome regio geen beslissing over de vermogensbelasting neemt dan komt de nationale wetgeving in voege. Dit is een belangrijk gegeven, een autonome regio kan dus beslissen om de belasting op zijn grondgebied niet te heffen. Dit verschil in wetgeving zet de deur wagenwijd open voor de ontwikkeling van creatieve belastingstrategieën.

Autonome regio’s zijn bevoegd in de volgende gevallen:

 • Vrijstelling van belasting
 • Inhoudingen en fiscale kortingen
 • Geheven belasting

Sommige autonome regio’s, vooral die geregeerd worden door de Partido Popular, hebben aangekondigd een korting van 100 % te geven op deze belasting.

Er moet dus geen vermogensbelasting in deze regio betaald worden.

4. Toepasselijk recht

 • Als fiscaal resident: het toepasselijk recht dat standaard is is dat van de autonome regio waar u resident bent. Staatsrecht komt enkel in voege wanneer het uitdrukkelijk uitgesloten is door de regio.
 • Als niet-resident: men is dan gebonden door de algemene nationale wetgeving. Bijzondere bepalingen van de autonome regio’s zijn niet van toepassing op u.

In dit artikel verwijzen we naar de nationale wetgeving en die is van toepassing voor de niet-residenten. Voor de residenten is het afhankelijk van de autonome regio waarin men woonachtig is.

5. Ben jij rijk?

In Spanje ben je “rijk” als je totale bezittingen de 700.000 euro overschrijden.
Voor niet residenten kan het een verrassing zijn dat zij in aanmerking komen om de vermogensbelasting te betalen. In principe werkt deze belasting discriminerend, een resident kan in aanmerking komen voor een belastingkorting naar de niet-resident kan dit niet.

Residenten worden belast op hun wereldwijde activa en zij komen in aanmerking voor belastingkantoren.

Als niet-resident wordt je belast op uw eigendommen binnen het Spaanse grondgebied (meestal roerend goed en banktegoeden).

6. Wat is opgenomen in uw eigendommen?

De belasting wordt geheven op al uw goederen die in uw bezit zijn op 31 december van elk jaar:

 • Roerende goederen
 • Beroepsactiviteiten
 • Banktegoeden
 • Verzekeringen en tijdelijke inkomensbronnen
 • Luxe goederen zoals juwelen, bontjassen, jachten, vliegtuigen
 • Kunstwerken en antiek
 • Inkomsten uit intellectuele rechten, voorrechten, administratieve concessies
 • Contractuele opties en de rest van economische rechten

7. Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijziging sedert de vermogensbelasting terug in voege kwam is het nultarief. Samen met de herinvoering van de wet is er nu een vrijstelling op de eerste 700.000 euro waar de wet vroeger een nultarief voorzag tot de eerste 108.000 euro. Dit komt er op neer dat de eerste 700.000 euro vrijgesteld zijn van deze belasting en dat is zowel voor residenten als voor niet residenten.

Dit is een welkome verandering omdat vroeger enkel residenten konden genieten van een vrijstelling wat in feite niet eerlijk was.

Deze vrijstelling is geldig voor elke belastingplichtige en dat betekend dat een gehuwd echtpaar een vrijstelling heeft van 1.400.000 euro.

Daarnaast hebben binnenlandse belastingplichtigen recht op meer kortingen. Residenten mogen hun woning waarin zij hun hoofdverblijfplaats hebben en waarvan zij het bewijs kunnen leveren in mindering brengen voor een waarde van 300.000 euro. De waarde die men in aanmerking neemt is de hoogste van de volgende drie:

 • Kadastrale waarde” (deze waarde staat op uw IBI ontvangstbewijs)
 • Taxatiewaarde aangenomen door de belastingdienst
 • De prijs door u betaald op de aankoopakte

Een resident gehuwd koppel die samen een woning bezitten kunnen hun niet belastbaar vermogen verhogen met dit bedrag. Nemen we het bovenstaande als voorbeeld dan kan een resident gehuwd koppel een belastingvrijstelling krijgen tot 2.000.000 euro.

Niet-residenten kunnen niet genieten van deze maatregel omdat hun woonplaats niet hier in Spanje is en zij genieten dus enkel van de belastingkorting van 1.400.000 euro. Niet residenten kunnen volgens de wet een wettelijk vertegenwoordiger hun belastingaangifte laten invullen.

8. Kortingen

Naast de nieuwe kortingen blijven al de oude van kracht. Voor een vakantiewoning kunnen bijvoorbeeld voor residenten en niet residenten de hypotheek in mindering gebracht worden. Dit kan omdat de vermogens-belasting van kracht is op uw ganse vermogen en daardoor kunnen alle wettelijk voorziene kosten in mindering op uw vermogen gebracht worden.

9. Glijdende schaal

De vermogensbelasting volgt een progressieve schaal: hoe groter het bezit, hoe meer je belast wordt met een maximum van 2,5% voor bezittingen van meer dan 10,7 miljoen euro.

Zoals hierboven vermeld is is de eerste 700.000 euro belastingvrij voor zowel residenten als niet residenten.

10. Conclusie

Het is belangrijk te begrijpen dat er naast een nationale wet ook regionale wetten van kracht zijn en zij kunnen de vermogensbelasting als niet bestaande beschouwen door de kortingen die zij hier op geven.

Niet residenten zijn enkel door de nationale wet gebonden en zij betalen dus de vermogensbelasting.

Indien je in aanmerking komt om deze belasting te betalen, zoek dan professioneel advies.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.