Een testament in Spanje

 1. Het handgeschreven testament
 2. Het open testament
 3. Gesloten testament
 4. Het register van de Spaanse testamenten
 5. Herroepen van het testament
 6. Niet geldig zijn van een testament
 7. De erfgenamen
 8. Een testament voor u?

Wie kan er in Spanje een testament maken? Het antwoord is simpel, iedereen die geestelijk geschikt is en die de leeftijd van 14 jaar bereikt heeft.

Er bestaan verschillende soorten testamenten:

1. Het handgeschreven testament

Iedereen vanaf 14 jaar kan dit testament opmaken. Het moet helemaal met de hand geschreven zijn, gedateerd en gehandtekend op elke bladzijde door de erflater. Het moet als echt gewaarmerkt worden voor een rechter. Het is tevens vereist dat het handschrift wordt gewaarmerkt door getuigen en dat zijn meestal dichte familieleden.

Eenmaal echt verklaard zal de rechter de verdeling van de eigendommen uitvoeren. Het vermogen zal verdeeld worden volgens de bepalingen van het testament.

2. Het open testament

Dit is het meest gebruikte testament in Spanje. Het wordt opgemaakt voor een notaris, waar ook het origineel document zal blijven. De notaris stuurt een bericht naar het Centraal Register van de Spaanse testamenten in Madrid.

De notaris vraagt twee getuigen, welke ook nodig zijn als de maker van het testament blind of analfabeet is.

Een minderjarige, een blinde, de echtgenote of een begunstigde kan geen getuige zijn.

3. Gesloten testament

Hierbij plaatst men het testament in een briefomslag. Men dient te verklaren dat het testament in de omslag is, dat het testament handgeschreven is door u of door een derde en of het uw handtekening draagt of de handtekening van een derde die het voor u getekend heeft.

De notaris sluit de omslag af en tekent ze, hij bergt de omslag op en stuurt een bericht naar het Centraal Register van de Spaanse testamenten in Madrid.

Dit testament kan niet gebruikt worden door personen die of blind of analfabeet zijn.

4. Het register van de Spaanse testamenten

Elk testament heeft een uniek nummer welk wordt bijgehouden in het Centraal register (Registro Central de Última Voluntad).

Een legale kopij kan hier bekomen worden. Wenst men te weten of er een testament is dan kan men dat hier aanvragen. Als er een testament is dan verkrijgt men hier het nummer en de notaris.

Het certificaat kan enkel gevraagd worden tot maximum 15 dagen na het overlijden.

5. Herroepen van het testament

Om een testament te herroepen dient men dezelfde mentale capaciteiten te hebben als om een testament te maken.

Een testament kan herroepen worden door het maken van een nieuw testament of door een verklaring voor een notaris.

Als er meer dan een testament is, dan is enkel datgene met de laatste datum geldig.

6. Niet geldig zijn van een testament

 • als de maker niet oud genoeg is of mentaal niet in orde is
 • indien het testament is afgedwongen door geweld
 • wanneer de maker iemand aanwijst die niet bekend is of niet geïdentificeerd kan worden
 • wanneer de maker iemand aanwijst die niet over alle mentale capaciteiten beschikt
 • als de maker het testament herroepen heeft
 • als de maker onderwerp is van een fraude onderzoek
 • een gesloten testament is ongeldig met een beschadigde omslag tenzij men kan bewijzen dat de maker de omslag zelf vernield heeft.

7. De erfgenamen

Er is een geldig testament

Wettelijke erfgenamen: de Spaanse wet kent verplichte erfgenamen, dit wil zeggen, zij die minstens een derde erven van de overledene. Dit deel noemt men “la legitima”. De volgende personen worden aangewezen als verplichte erfgenamen:

 • de kinderen (biologische en adoptieve)
 • de ouders of grootouders indien er geen kinderen zijn
 • de overblijvende echtgenoot/ote zal het vruchtgebruik krijgen over een derde als er ouders en kinderen zijn of over twee derde als die er niet zijn
 • de vrijwillige erfgenamen: iedereen kan goederen of geld nalaten aan personen die men vrijwillig gekozen heeft. Deze personen kunnen niet alles erven, een derde deel “la legitima” valt hier buiten
 • enkel als er geen wettelijke erfgenamen zijn kunnen vrijwillige erfgenamen alles erven.

Er is geen geldig testament

De overledene heeft geen geldig testament in de volgende gevallen:

 • als er tegoeden verschijnen die niet opgenomen zijn in het testament. Zij worden verdeeld volgens de regels indien er geen testament is
 • als de erfgenamen het testament niet wensen of niet aanvaard hebben binnen de wettelijke termijn
 • als de erfgenaam geestelijk niet bekwaam is
 • als het testament beschadigd of vernield is
 • als alle wettelijke erfgenamen niet in het testament vermeld zijn of als er personen in staan die het wettelijk niet zijn
 • als het testament ongeldig is.

De Spaanse wet voorziet in de volgende rangorde voor de erfgenamen:

 • afstammelingen, zij komen op de eerste plaats, natuurlijke en adoptie kinderen hebben dezelfde rechten
 • voorouders: ouders, grootouders erven enkel indien er geen testament is en dit in gelijke delen
 • de echtgenoot, echtgenote erft indien er geen testament is of voorouders
 • andere familie indien er geen kinderen, voorouders of echtgenoot is dan komen broers en zusters in aanmerking voor gelijke delen. Neven en nichten komen in de plaats van de overleden broer of zuster
 • neven komen in aanmerking bij het ontbreken van alle voorgaande
 • de Spaanse staat

Het aandeel van elk in de nalatenschap

Indien de overledene gehuwd was in het huwelijksstelsel “met gemeenschap van goederen” dan is de nalatenschap de helft van het geheel. De andere helft is voor de overblijvende echtgenoot.

De helft in de nalatenschap gaat dan in 3 gelijke delen.

 • 1 deel voor de overlevende echtgenoot/ote
 • 1 deel voor de kinderen maar de overledene mag bepalen hoe de verdeling gebeurt. De overblijvende echtgenoot/ote heeft het vruchtgebruik
 • 1 deel kan vrij geschonken worden.

Onterving

Men kan een persoon onterven die in normale omstandigheden niet kan uitgesloten worden. Onterving kan enkel gebeuren door middel van een testament. Er kan maar sprake zijn van onterving in de volgende gevallen:

als de overledene zijn ouders of hun kinderen verlaten heeft of ze geprostitueerd hebben of immoreel hebben behandeld
degene die geweld hebben gebruikt tegen de maker van het testament of die pogingen hebben ondernomen het testament te vernietigen
mogen ook onterfd worden diegenen die geprobeerd hebben het leven van de overledene, zijn echtgenoot of zijn kinderen te nemen

Specifieke redenen om zijn kinderen te onterven

 • als de kinderen verzaakt hebben aan hun onderhoudsplicht terwijl ze in de mogelijkheid waren om dit wel te doen
 • als de kinderen hun ouders mishandeld of ernstig beledigd hebben

Specifieke redenen om zijn ouders te onterven

 • indien de ouders uit het ouderlijk gezag ontzet zijn
 • indien de ouders in hun kinderen hun levensonderhoud niet voorzien hebben

Aanname of afwijzing van het testament

Aanname is een verklaring van een erfgenaam dat hij de bepalingen van het testament aanvaardt.

Men kan een testament ook aanvaarden onder wat men in het Spaans “a beneficio de inventario” noemt. Men neemt dan de gebeurlijke schulden maar over tot het bedrag dat men zelf uit het testament zou krijgen. Men dient dus geen gebeurlijke schulden te betalen met zijn eigen vermogen. Dit kan gebeuren voor een notaris, een rechter of een consul.

Men kan de bepaling van het testament ook afwijzen. Dit dient te gebeuren voor een rechter of een notaris. Indien men een nalatenschap verwerpt en men zelf schulden heeft kunnen de schuldeisers aan de rechtbank vragen dat men toch de nalatenschap moet aanvaarden. Indien er geld over is na betaling van uw schulden wordt de rest aan de andere erfgenamen toegewezen.

Aanname of afwijzing gebeurt normaal 30 dagen na het overlijden.

Verdeling van de nalatenschap

Eerst moet men nakijken of de overledene een testament had. Indien er een testament is en er is in beschreven hoe de verdeling moet gebeuren dan zijn de erfgenamen gehouden deze verdeling te volgen tenzij de wettelijke bepalingen niet gevolgd werden. De erflater mag een derde persoon aanwijzen om de nalatenschap te verdelen.

Indien de erfgenamen niet akkoord gaan met de verdeling van het vermogen, dan kunnen zij deze verdeling aanvechten.

Als de overledene geen testament naliet, dan moeten de erfgenamen ouder dan 18 jaar en de vertegenwoordigers van degene die jonger dan 18 jaar zijn  de nalatenschap verdelen naar eigen inzicht. Indien zij geen overeenstemming kunnen vinden dan kunnen zij voor de rechtbank een verantwoordelijke voor de verdeling van de nalatenschap vragen. Hij maakt de verdeling dan in hun naam.

De verdeling van de nalatenschap zal publiek gemaakt worden in een notariële akte.

Als er geen testament is en vóór men begint met de verdeling van de nalatenschap moet men zekerheid hebben dat alle erfgenamen gevonden zijn. Dit gebeurt met de “declaratoria de herederos” en bevat de namen van de erfgenamen.

Indien de erfgenamen dichte familie zijn dan mogen zij vragen om de “declaratoria de herederos” voor een notaris van de laatst gekende woonplaats van de overledene op te maken.

Indien de erfgenamen verre familie of vrienden zijn, dan kunnen zij vragen om de “declaratoria de herederos” op te maken voor de rechtbank van eerste aanleg van de laatste woonplaats van de overledene.

Als het vermogen van de overledene groter is dan 2.405,05 euro moet altijd de assistentie van een advocaat ingeroepen worden om de “declaratoria de herederos” op te maken.

Als de overledene gehuwd was en er een verdeling moet gemaakt worden van de nalatenschap, dan moet er eerst uitgemaakt worden wat van de overlevende echtgenoot is zodat dit uit de nalatenschap kan verdwijnen. Deze verdeling gebeurt met een notariële akte. De wettelijke erfgenamen kunnen deze verdeling aanvechten voor de rechtbank.

Indien de ouders schenkingen hebben gedaan aan hun nakomelingen dan worden die nu afgetrokken van hun deel uit de nalatenschap.

De registratie van de verdeling van de nalatenschap moet alle bezittingen bevatten, de waarde ervan, de identiteit van de erfgenamen, hun aandeel en de overeenstemming van de verdeling. Met deze akte kunnen de erfgenamen hun bezittingen laten registreren op het register. Zij moeten daarvoor het bewijs leveren dat de erfenistaks betaald is en de kapitaalwinst op land. Daarna kunnen zij hun eigendom laten registreren.

De verkoop van de bezittingen uit de nalatenschap kan maar gebeuren indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de verdeling van de nalatenschap moet verleden zijn voor een notaris
 • de mogelijke juridische procedures moeten geëindigd zijn
 • de taksen moeten betaald zijn

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen zij enkel hun rechten verkopen. Erfgenamen kunnen een recht van voorkoop laten gelden, diegene die hiervan gebruik wil maken moet de andere erfgenamen op voorhand inlichten.

Indien er geen overeenkomst kan gevonden worden tussen de erfgenamen of de beslissingen van de aangewezen verantwoordelijke voor de verdeling worden aangevochten, dan kan elk van de erfgenamen naar de rechtbank stappen.

De aanvraag moet ondertekend worden door een advocaat en door een officier van justitie. De volgende documenten zijn vereist:

 • het overlijdens certificaat
 • een certificaat van het centraal register dat zegt dat er geen testament is
  documentatie over de bezittingen
 • certificaat dat zegt dat de klager een erfgenaam is

Het vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is het recht om van iets het verdere genot te hebben maar dat feitelijk van iemand anders is. Als men het vruchtgebruik heeft van iets dan mag men er geen veranderingen aan aanbrengen.

De genieter van het vruchtgebruik kan het niet verkopen en de eigenaar kan het niet gebruiken.

Het vruchtgebruik stopt in de volgende gevallen:

 • als de genieter van het vruchtgebruik overleden is of aangeeft dat hij afziet van het vruchtgebruik
 • als het vruchtgebruik verworpen is
 • wanneer het eigendom verloren gaat
 • wanneer het eigendom niet gebruikt is in 6 jaar als het een verplaatsbaar iets is of in 30 jaar als het een vastgoed is

Het eigendom gaat na het beëindigen van het vruchtgebruik terug naar de eigenaar.De verplichtingen van de vruchtgebruiker

Deze verplichtingen zijn de volgende:

 • de opmaak van een inventaris van alles wat deel uitmaakt van het vruchtgebruik en er een waarde aan geven. Indien hij aan deze verplichting niet voldoet kan hij het vruchtgebruik verliezen
 • om alle eigendommen waarvan hij het vruchtgebruik te verzekeren, indien deze verzekering niet genomen wordt dan kan hij de niet verzekerde zaken niet gebruiken
 • men moet goed zorg dragen voor het goed
 • indien er herstellingen aan het goed moeten gebeuren dan moet de vruchtgebruiker deze laten uitvoeren op zijn kosten
 • hij moet alle belastingen betalen die op het vruchtgebruik rusten

Verschillende soorten vruchtgebruik

Er zijn twee soorten vruchtgebruik:

 • het vrijwillig vruchtgebruik: partijen komen overeen in een contract of een testament
 • het wettelijk vruchtgebruik: de wet regelt dit, meestal slaat dit op de overlevende echtgenoot.

8. Een testament voor u?

Algemeen

Het is niet aangenaam om aan de dood te denken maar ze komt meestal onverwacht en ongelegen. Het laatste dat men dan wil is de confrontatie aan te gaan met een moeilijke bureaucratie, dikwijls in een taal die men niet of maar een beetje spreekt. Men heeft geen lokale connecties en ook geen kennis van wettelijke kwesties.

Het is aan te raden dat buitenlandse gepensioneerde residenten in Spanje een testament opmaken. Dit kan u in moeilijke momenten veel pijn en tijd besparen.

Wanneer een buitenlandse eigenaar van een woning sterft zonder testament is de Spaanse wet volledig van toepassing voor de verdeling van de eigendommen. Denk er aan dat de Spaanse wet afwijkt van de wet in het land van oorsprong, de overledene moet twee derde van zijn bezittingen nalaten aan de wettelijke erfgenamen.

Als er wel een testament is dat kan de Spaanse eigendom nagelaten worden aan iedereen waaraan hij de eigendommen wenst te geven.

Het Spaans burgerlijk recht laat toe dat de nalatenschap van een buitenlandse overledene op het ogenblik van zijn overlijden afgehandeld wordt niet door de Spaanse wet maar door de wet uit het land van oorsprong. Dit is van kracht voor buitenlanders die een buitenlands of een Spaans testament hebben.

Aan de andere kant, alhoewel de Spaanse wet zegt dat de eigendom van een officiële buitenlandse resident onder de Spaanse wet valt zal in de praktijk een buitenlander geen probleem ondervinden om een afzonderlijk testament te maken om zijn eigendommen aan iemand te schenken naar vrije keuze.

Het Spaans testament

Het Spaans testament regelt enkel uw bezittingen in Spanje, dus men heeft nog een testament nodig in het buitenland om deze verdeling te regelen. Overtuig u ervan dat er geen conflicten ontstaan tussen beide testamenten.

Het Spaans testament kan bestaan uit twee kolommen, de ene in het Spaans en de andere in uw eigen taal maar die goed gekeurd is door een officiële tolk. Het testament zal tevens bijgehouden worden op het centraal register van de Spaanse testamenten. Raadpleeg in ieder geval een Spaanse advocaat om uw testament op te stellen.

Als men een Spaans testament maakt voor uw bezittingen in Spanje en de officiële regels niet volgt zoals bijvoorbeeld u geeft de woning aan een persoon naar keuze, dan kunnen uw wettelijke erfgenamen, als zij dit te weten komen, hun rechten alsnog afdwingen. Deze rechten slaan nog altijd op twee derde van het vermogen.

Indien u zekerheid wenst dat uw eigendommen naar de persoon/personen van uw voorkeur gaan, raadpleeg dan zeker een Spaanse advocaat, er zijn wettelijke mogelijkheden om dit te doen.

Geldigheid van een buitenlands testament in Spanje

Een buitenlands testament kan gebruikt worden voor uw Spaanse bezittingen. De procedure om dit testament in Spanje te laten bestaan is een dure zaak. Men kan dit voorkomen door een Spaans testament te maken.

De Spaanse consul in uw thuisland moet het vonnis van bekrachtiging wettelijk maken welk in het Spaans moet vertaald zijn. Het buitenlands testament moet ook naar het Spaans omgezet worden.

Een Spaanse advocaat moet volmacht krijgen om een lijst op te maken van uw Spaanse bezittingen om uw Spaanse erfenis rechten te betalen.

U moet een certificaat verkrijgen dat de teksten bevat van de wet op de erfenis rechten in uw thuisland. Dit certificaat moet ook kennis geven van het feit dat de maker van het testament voldoet aan de wettelijke voorschriften, m.a.w. hij is capabel om een testament op te maken. Tevens moet dit certificaat de namen bevatten van alle personen die hun rechten kunnen laten gelden. De Spaanse consul maakt dit certificaat op.

Als er testamenten bestaan in Spanje en in het buitenland moet men er op letten dat zij niet in tegenspraak zijn met elkaar.

Wat moet men doen als men een eigendom erft in Spanje?

Eerst zoekt men best de hulp van een Spaanse advocaat, een die in dit verband bij voorkeur meer werkt met buitenlanders. De procedure is eenvoudiger als er een Spaans testament is waarin de Spaanse eigendommen vermeld staan van de overledene.

Opgelet: afhankelijk van de regio kunnen er andere regels van kracht zijn. Op de Balearen, in Catalonië, Baskenland, Aragón en Navarra zijn andere regels van kracht dan de algemene Spaanse regels.

Uw advocaat moet in het centraal register nakijken of er een testament is. Met het certificaat van overlijden kan hij een legale kopij verkrijgen van het testament.

Om over te gaan tot de verdeling van de eigendommen moet men eerst nakijken welke wetgeving men gaat volgen, een van de zaken waar men moet rekening houden is het bestaan van een Spaans of buitenlands testament of niet.

Enkele van de benodigde documenten in Spanje

  • het certificaat van overlijden van de overledene en een certificaat dat de verwantschap aangeeft die u heeft met de overledene
  • het testament
  • een lijst met de Spaanse bezittingen van de overledene, hiermee moet men de erfenisrechten betalen
  • een volmacht, geschreven in het Spaans en ondertekend door alle erfgenamen voor een notaris in uw thuisland en gelegaliseerd op de ambassade die de persoon aanwijst welke zal optreden voor alle erfgenamen
  • documenten over de Spaanse bezittingen
  • kopij van het Spaans testament
  • certificaat met de buitenlandse wetgeving, dit document moet vertaald worden naar het Spaans en gelegaliseerd worden
  • kopij van uw paspoort

Alle buitenlandse documenten moeten vertaald worden in het Spaans en de erfenisrechten moeten in Spanje betaald zijn.

Een gedachte over “Een testament in Spanje”

 1. Goede Morgen,

  Ik ben Belg maar heb geen onroerend goed meer in België
  Heb alleen nog wat geld staan op een belgische bank en op wat spaanse banken
  Ben eigenaar van een huis in Orihuela (Alicante)
  Heb geen domicilie meer in België
  Ben fiscaal resident in Spanje sinds juni vorig jaar
  Heb 3 kinderen maar wil alles wat ik bezit (roerend en onroerend) nalaten aan mijn petekind, d.i. de oudste zoon van mijn oudste zoon
  Het is mijn uitdrukkelijke wil om mijn kinderen te onterven.
  Omdat Gilles, mijn oudste kleinzoon nog maar 17 is zou ik zijn vader als bewindvoerder willen aanstellen
  Hoe pak ik 1 en ander best aan zodat Gilles alles van mij erft en zo weinig mogelijk erfbelasting betaalt en waar raadt U aan dat ik mijn testament maak en laat registreren : Spanje of België

  ******************

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.