Een wapenvergunning in Spanje

  1. Algemeen
  2. Overzicht
  3. Invoering
  4. Wettelijk kader inzake vuurwapens
  5. Licentievereisten
  6. Verboden vuurwapens
  7. Registratievereisten
  8. Speciale vereisten
  9. Sancties
  10. Statistieken

1.Algemeen

Door een aantal gebeurtenissen binnen en buiten Europa en een groeiende criminaliteit voelen meer en meer mensen zich onveilig. Bij een aantal onder hen is er een drang om zich zelf te verdedigen en zij willen zich voorzien van een wapen. Daarom heb ik hierna de Spaanse wapenwetgeving opgenomen maar zoals men kan zien is het niet simpel om een dergelijke vergunning te krijgen en moet men voldoen aan een aantal voorwaarden.

2. Overzicht

De Spaanse wapenregulering is zeer restrictief. Het dragen van wapens door burgers wordt niet beschouwd als een recht, maar als een voorrecht dat door de overheid kan worden verleend indien er aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Wapens worden gereguleerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken door middel van het directoraat-generaal van de Guardia Civil.

Verschillende soorten vergunningen worden geëist volgens het type wapen dat men wil gebruiken. Wapenvergunningen voor persoonlijke veiligheid worden beperkt tot degenen die kunnen aantonen dat er een reëel gevaar voor hun veiligheid bestaat. Automatische wapens zijn verboden voor burgers.

3. Invoering

Hoewel de Spaanse grondwet geen expliciet verbod op het bezit van vuurwapens door particulieren bevat, is de wet op vuurwapens uiterst restrictief. Er is altijd unanieme instemming door de Spaanse maatschappij geweest dat het bezit van vuurwapens strikt beperkt moet worden. Het moet beschouwd worden als een privilege aan diegenen die het nodig hebben vanwege de aard van hun taken, als gevolg van extreme omstandigheden van zelfbescherming, of voor bijzondere privileges zoals de beoefening van sport, de jacht of het sport schieten.

De Spaanse grondwet bevat niet het automatisch voorrecht om wapens te dragen als individueel recht. In Spanje en in Europa in het algemeen (met uitzondering van Zwitserland), is de organisatie van de staat gebaseerd op een model van professionele gewapende politie binnen het bestuur van de staat. Dit zijn de personen die belast zijn met het verstrekken van zekerheid en veiligheid aan de bevolking. Van individuen wordt niet verwacht dat zij voor hun eigen veiligheid zorgen.

4. Wettelijk kader inzake vuurwapens

De Grondwet behoudt de exclusieve bevoegdheid aan de staat over kwesties die verband houden met de productie, handel, bezit en gebruik van vuurwapens en explosieven. Ter bevordering van dit grondwettelijk beginsel is er de Ley Orgánica sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) (Organieke Wet inzake de Bescherming van de Veiligheid van de Burgers).

Die wet regelt alle activiteiten in verband met vuurwapens en explosieven, op grond waarvan de staat kan ingrijpen in zaken met betrekking tot de productie, de verkoop, het bezit en het gebruik van vuurwapens. Zij bevat ook de boetes in geval van overtredingen van de voorschriften. De LOPSC regelt het restrictieve karakter van de afgifte van administratieve licenties of vergunningen voor het gebruik van vuurwapens. In het bijzonder wanneer een vergunning is afgegeven voor zelfverdediging en die beperkt is tot gevallen van extreme noodzaak. Deze wet laat ook toe dat de regering een verbod op specifieke vuurwapens, munitie en explosieven instelt die gevaarlijk zijn en evenals om hun opslag te reguleren.

De wet bevestigd opnieuw het principe dat de openbare veiligheid alleen door de staat wordt uitgeoefend en de wet kent aan het ministerie van Binnenlandse Zaken door de Guardia Civil de jurisdictie toe over zaken waarbij vuurwapens en explosieven te pas komen.

De beperkingen op het bezit van vuurwapens door individuen en een exclusieve rol van de staat met de regelgeving met betrekking tot vuurwapens komt duidelijk tot uiting in de Ley de Seguridad Privada (Wet particuliere beveiligingsorganisaties).

Zij bepaalt dat de veiligheid van de bevolking wordt gegarandeerd door de overheid. Maar ook particuliere bewakers mogen geen vuurwapens gebruiken om hun taken uit te voeren, met uitzondering van de bewakers verantwoordelijk voor de bescherming van de opslag, de indeling, en het transport van geld en andere waardevolle spullen, de bescherming en bewaking van de fabrieken en de opslag of transport van vuurwapens en explosieven, of die het bewaken van gevaarlijke installaties of inrichtingen in afgelegen gebieden uitvoeren.

De types van vuurwapens die mogen gebruikt worden bij de uitvoering van particuliere beveiligingsdiensten worden bepaald door de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en zij mogen uitsluitend worden gebruikt tijdens het uitvoeren van deze taken.

Maar de ruggengraat van het juridisch kader voor vuurwapens is het uit 1993 stammende Reglamento de Armas (RA) (Verordening inzake Vuurwapens). Dit is de omzetting in het nationale recht van de EU-richtlijn 91/477 / EEG betreffende vuurwapens en de implementatie in de LOPSC. De RA is enkele jaren geleden gewijzigd bij koninklijk besluit 976/2011 en het is de omzetting van Richtlijn 2008/51 / EG van het Europees Parlement over de controle op de verwerving en het bezit van vuurwapens.

De RA voorziet in de uitgebreide en gedetailleerde behandeling van vuurwapens en bevat eisen voor de productie, het bezit, het verkeer, opslag en handel in vuurwapens door particulieren. Het is niet van toepassing op vuurwapens gebruikt door de strijdkrachten, de politie of veiligheidsdiensten, maar wel van toepassing op de privé gebruikte wapens van deze personen.

De R.A. Rangschikt vuurwapens als volgt:

Categorie 1 en 2
Korte en lange vuurwapens met een getrokken loop

Categorie 3
Lange vuurwapens met getrokken loop voor sportschieten, hagelgeweer, luchtgeweer met een energie van meer dan 24.2 joules

Categorie 4 en 5
Luchtdruk geweren en pistolen, steekwapens, messen en machetes

Categorie 6
Antieke en historische vuurwapens

Categorie 7
Kruisbogen, bogen, onklaar gemaakte wapens en revolver voor lichtpijlen

5. Licentievereisten

De minimumleeftijd voor wapenbezit in Spanje is achttien jaar. Maar minderjarigen tussen de veertien en achttien jaar kunnen een speciale vergunning aanvragen om wapens voor de jacht of voor sportwedstrijden te gebruiken:
1 het indienen van een criminele controle van de achtergrond van zowel de minderjarige als van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger
2 de ouder of wettelijke vertegenwoordiger moet een vergunning bezitten om het type van vuurwapens te gebruiken dat door de minderjarige gebruikt zal worden
3 het indienen van een rapport dat de lichamelijke en geestelijke geschiktheid bewijst

Alleen eigenaren van een licentie mogen legaal een vuurwapen of munitie verkrijgen, bezitten, of overdragen en kunnen alleen munitie gebruiken die geschikt is voor het beoogde vuurwapen. De aanvrager van de wapenvergunning moet kunnen bewijzen dat ze een geldige reden hebben om een vuurwapen te bezitten, bijvoorbeeld, de jacht, doelschieten, inzameling, zelfverdediging, of beveiliging.

Om een wapenvergunning te verkrijgen, moet de aanvrager aan de Guardia Civil, afdeling vuurwapens, van zijn woonplaats een bijgewerkte criminele achtergrond, een bewijs van goed gedrag, een fotokopie van de originele identiteitskaart of verblijfsvergunning van de aanvrager en een medisch verslag over de “psychofysische geschiktheid” van de aanvrager overhandigen.

De proeve van medische bekwaamheid wordt uitgevoerd in aangewezen medische voorzieningen, waarvan de artsen een eindverslag aan de bevoegde autoriteiten van de Guardia Civil sturen. Tijdens het antecedentenonderzoek wordt onder andere nagegaan of er verslagen zijn van huiselijk geweld, moet de aanvrager een theoretische en een praktische opleiding volgen en moet men testen ondergaan of men een goed begrip van vuurwapenveiligheid en de kennis van de geldende wettelijke eisen bezit.

De R.A. Identificeert negen types van vuurwapen licencies:

Licentie A
Voor leden van de strijdkrachten, de politie of de Guardia Civil. Alleen geldig tijdens de actieve dienst van de houder waardoor hij alle categorieën wapens mag gebruiken. Gelijk aan alle andere beschikbare licenties.
Licentie B
Voor individuen, met het oog op zelfbescherming. Deze licentie geeft alleen het recht om één categorie 1 vuurwapen (zie tabel 1, Vuurwapens categorieën, hierboven) te bezitten. Een geldigheidsduur van drie jaar voor de houders van zestig jaar of jonger, twee jaar voor de houders tussen de zestig en zeventig jaar oud en een jaar voor hen boven de zeventig jaar.
Licentie C
Voor veiligheidsagenten. De licentie is enkel geldig tijdens de dienst van de agent. De identiteitskaart met foto moet om de vijf jaar worden verlengd. Onder deze licentie zijn vuurwapens van de categorieën 1, 2, en 3 toegestaan.
Licentie D
Voor de jacht op groot wild (caza mayor). Licentie is vijf jaar geldig voor de houders van zestig jaar of jonger en twee jaar voor houders tussen de zestig en zeventig jaar oud. De vergunning kan maximaal vijf vuurwapens van de categorie 2.2 toelaten. De wapens moeten worden opgesloten in een kluis.
Licentie E
Voor de jacht op klein wild (caza menor). Heeft dezelfde geldigheidsduur als een licentie D. De vergunning kan maximaal zes categorie 3.1 vuurwapens (met inbegrip van een-FAC gewaardeerde luchtpistool), tot zes vuurwapens van de categorie 3.2 (jachtgeweren), tot twaalf vuurwapens van de categorie 3.3 (-FAC gewaardeerde luchtgeweren) , maximaal twaalf vuurwapens van de categorie 7.2 (kruisbogen), en tot twaalf vuurwapens van de categorie 7.3. Het totaal aantal wapens in het kader van deze klasse mag niet meer dan twaalf wapens omvatten.
Licentie F
Voor leden van de Schietsport Federaties. Deze vergunning is drie jaar geldig en er zijn enkel jachtwapens toegelaten op de schietbanen. Vergunninghouder heeft het recht om tussen de één en tien wapens te bezitten, afhankelijk van de schutter klasse. De vuurwapens moeten ongeladen worden opgeslagen in het huis van de schutters of bij een schietvereniging.
Licentie AE
Speciale vergunning voor individuen om vuurwapens te gebruiken van categorie 6 (voorladers) en categorie 7.4 (Flobert systeem pistolen). De vergunning is vijf jaar geldig. Geen limiet op het aantal wapens die onder deze licentie kan worden gehouden. De wapens mogen uitsluitend worden gebruikt op goedgekeurde schietbanen.
Licentie L
Een licentie voor verzamelaars en particulieren. Vuurwapens uit categorieën 6A en 7A.4 zijn onder deze licentie toegelaten. Geen vervaldatum en geen beperking op het aantal wapens die onder deze licentie kunnen gehouden worden. Met deze wapens mag men niet kunnen schieten.
Licentie AEM
Een speciale vergunning voor het gebruik van vuurwapens door minderjarigen tussen de leeftijd van veertien en zeventien. Vervalt wanneer het kind achttien jaar oud wordt. Beperkt tot vuurwapens van de categorieën 2 of 3 en het vereist het toezicht van een volwassen vergunninghouder. De wapens mogen alleen worden gebruikt voor de jacht of tijdens wedstrijden in de jeugdklasse of sportevenementen. De minderjarige kan de wapens gebruiken volgens de vergunning, maar hij mag ze niet in het bezit hebben of ze dragen. Deze licentie is onderworpen aan gedetailleerde regelgeving, met name met betrekking tot de kwalificaties van de toezichthoudende volwassene en de vereiste training.

6. Verboden vuurwapens

Particulieren mogen geen automatische vuurwapens, vuurwapens verhuld als andere objecten, armor-piercing, brandbommen of bij uitbreiding munitie bezitten. Het privé bezit, reclame, verkoop en het gebruik van semiautomatische aanvalswapens en pistolen, waaronder pistolen en revolvers, mogen alleen met speciale toestemming.

De RA verbiedt de verwerving, het bezit of het gebruik door burgers van oorlogsvuurwapens. Deze omvatten volledig automatische wapens, vuurwapens met een kaliber van 20 mm of hoger en alle wapens die door het Ministerie van Defensie als oorlogswapens omschreven zijn.

7. Registratievereisten

Het directoraat-generaal van de Guardia Civil is verantwoordelijk voor het bijhouden van een register van individuele burgers die een licentie bezitten om wapens te verwerven, te bezitten, te verkopen of om vuurwapens of munitie over te dragen.

Vergunde vuurwapenhandelaars moeten, namens de regulerende instantie, een register bijhouden van elk vuurwapen of elk stuk munitie dat zij gekocht, verkocht of overgedragen hebben. Het is verboden te handelen als een bedrijf in vuurwapens als men niet in het bezit van een geldige vergunning is.

8. Speciale vereisten

Vuurwapens moeten in een veilige, afgesloten en vaste opslag worden gehouden. De reglementen voorzien in specifieke maatregelen en eisen voor de opslag wanneer een vuurwapen aanwezig is in de persoonlijke woning van de eigenaar of in transit.

Vuurwapeneigenaren moeten te allen tijde de controle hebben over hun wapens. Het verlies, diefstal of vernietiging van vuurwapens moet onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten. Wapens moeten overgebracht worden van hun permanente opslag naar een schietbaan in een beveiligde kast en ongeladen.

Vuurwapens moeten ook wanneer zij vervaardigd worden worden gemarkeerd met een uniek merkteken zodat ze ten allen tijden kunnen getraceerd en bijgehouden worden op basis van de in de RA vastgestelde procedures.

9. Sancties

De RA voorziet in administratieve sancties en boetes voor overtredingen van de bepalingen ervan en het Wetboek van Strafrecht stelt een aantal misdrijven in verband met vuurwapens, met inbegrip van strafrechtelijke sancties voor degenen die illegale wapens bezitten of dragen of die wapens dragen zonder de juiste vergunning of machtiging.

10. Statistieken

Volgens de jaarlijkse statistieken uit 2011 van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 2.119.942 licenties voor een wapen in Spanje uitgegeven. Deze licenties vergunnen het bezit van 3.516.681 vuurwapens.
In 2011 waren er 288 sterfgevallen als gevolg van vuurwapens.

Een gedachte over “Een wapenvergunning in Spanje”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.