Erkenning als mindervalide in Spanje

 1. Overzicht
 2. Wat is het verschil tussen onbekwaamheid en arbeidsongeschiktheid?
 3. Welke soorten handicaps zijn er?
 4. Wie kan het invaliditeitscertificaat aanvragen?
 5. Hoe wordt het certificaat aangevraagd?
 6. In welke gevallen wordt het certificaat verleend en in welke niet?
 7. Wat zijn de voordelen van het invaliditeitscertificaat?
 8. Moet ik mijn handicap meedelen aan mijn bedrijf?
 9. Welke verplichtingen hebben bedrijven tegenover mensen met een erkende handicap?
 10. Men is in België of Nederland voor 60% mindervalide verklaard. Als ik besluit in Spanje te gaan wonen kom ik dan in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering?

1.Overzicht

Een handicap is volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een toestand van de mens die in het algemeen de tekortkomingen, beperkingen van activiteit en beperkingen van deelname van een persoon omvat. Gebreken zijn problemen die een lichaamsstructuur of -functie beïnvloeden.

Activiteitsbeperkingen zijn moeilijkheden bij het uitvoeren van acties of taken. Ten slotte zijn participatiebeperkingen moeilijkheden bij het relateren aan en deelnemen aan levenssituaties.

Deze definitie erkent voor het eerst “de sociale context als een bepalende factor bij iemands handicap”.

2. Wat is het verschil tussen onbekwaamheid en arbeidsongeschiktheid?

De experts van deze stichting hebben ook gewezen op het belang van het niet verwarren van een onbekwaamheid en een ongeschiktheid. Onbekwaamheid is de reden om een certificaat te krijgen na een beoordeling door artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Zij bepalen of de aanvrager een beperking heeft voor activiteiten in het dagelijks leven gelijk aan of groter dan 33 procent. Dit percentage is de drempel waarvandaan u kunt genieten van een sociale vergoeding. Bovendien houdt het certificaat a priori geen enkele beperking in om in het gewone beroep of in een ander te werken.

Een handicapsgraad kan worden aangevraagd door mensen die hun werk niet kunnen uitvoeren. In dit geval is het het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS) dat bepaalt of er daadwerkelijk een handicap en graad is. Een permanente gedeeltelijke handicap stelt de aanvrager in staat zijn baan voort te zetten en een vergoeding te ontvangen. Totale blijvende invaliditeit verhindert het doorgaan met het gebruikelijke beroep, maar er bestaat de mogelijkheid om een ander beroep na te streven. Absolute blijvende invaliditeit maakt het uitoefenen van elk beroep of beroep onmogelijk en tenslotte wordt een grote handicap verleend wanneer de permanent gehandicapte werknemer de hulp van een andere persoon nodig heeft voor de meest essentiële levensdaden.

3. Welke soorten handicaps zijn er?

Er zijn veel manieren om een handicap te classificeren, maar een van de meest gebruikelijke is de indeling in vijf groepen:

 1. Lichamelijke handicap: Veranderingen in het neuromusculaire of skeletstelsel die de beweging belemmeren of beperken.
 2. Psychische handicap: Veranderingen in functies gerelateerd aan adaptief gedrag, mentale vermogens en neurologische structuren.
 3. Zintuiglijke handicap: Het is degene die verwijst naar de zintuiglijke structuren (horen, zien, proeven, aanraken en ruiken) of het zenuwstelsel.
 4. Intellectuele handicap: Het heeft te maken met veranderingen in intellectuele functie en adaptief gedrag.
 5. Organische handicap: Het duidt de chronische veranderingen in de organische functies aan, dat wil zeggen op het bewegingsapparaat, de luchtwegen, de spijsvertering, het uitscheidingsapparaat… of in de structuren van het organische systeem.

De problemen die in deze vijf categorieën kunnen worden ondergebracht, zijn zeer divers: spraakstoornissen, schizofrenie, astma, hemofilie, hersenverlamming, multiple sclerose, gehoorproblemen, visuele gebreken, diabetes, botaandoeningen en de lijst gaat verder. Wat zal bepalen of het invaliditeitscertificaat al dan niet wordt toegekend, is een beoordeling van hoe deze veranderingen het dagelijkse leven van elke persoon beïnvloeden.

4. Wie kan het invaliditeitscertificaat aanvragen?

Om het invaliditeitscertificaat aan te vragen, moet u aan twee vereisten voldoen:

 • Spanjaarden of buitenlanders die legaal woonachtig zijn in Spanje en geregistreerd zijn in een van de gemeenten van de autonome gemeenschap waar de procedures moeten worden uitgevoerd.
 • Een fysieke, mentale, organische, intellectuele of zintuiglijke handicap hebben.

5. Hoe wordt het certificaat aangevraagd?

De certificaten worden afgegeven door de autonome gemeenschappen, behalve in de autonome steden Ceuta en Melilla, waar het Instituut voor Ouderen en Sociale Voorzieningen (Imserso) dit aflevert. De aanvraag kan elektronisch worden ingediend via elektronische handtekening of bij basiscentra, evaluatie- en oriëntatiecentra of andere organisaties, afhankelijk van de autonome gemeenschap.

Op de webpagina van de Servicio de Información sobre Discapacidad van de Universiteit van Salamanca staat een lijst van de centra.

Geduld is een fundamentele vereiste, aangezien de procedure gewoonlijk een gemiddelde duur heeft van ongeveer 6-8 maanden.

De documenten die in de aanvraag moeten worden opgenomen zijn:

 • Fotokopie en origineel van de DNI – NIE van de aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Als dat niet lukt, het familieboek.
 • Medische rapporten (ook psychologisch en sociaal, indien beschikbaar).
 • Als de aanvrager al een erkende handicap heeft, moet hij een fotokopie van de resolutie van de Commissie voor evaluatie van de handicap bijvoegen.

Zodra de documentatie is gepresenteerd, moet de aanvrager wachten op de medische, psychologische en sociale beoordeling en evaluatie, die op dezelfde dag wordt uitgevoerd. Na een maand ontvangt de belanghebbende een brief waarin hij de toegekende mate van arbeidsongeschiktheid te weten komt. Zoals eerder vermeld, moet de mate van invaliditeit gelijk zijn aan of groter zijn dan 33 procent om de sociale voordelen en voordelen te behalen die het certificaat biedt.

Vanaf dat moment begint een zittingsperiode waarin de verzoeker de papieren kan indienen die hij nodig acht. Uiteindelijk wordt de definitieve uitslag verkregen.

6. In welke gevallen wordt het certificaat verleend en in welke niet?

De experts van de Adecco Foundation verduidelijken dat de beoordeling van een handicap wordt uitgevoerd vanuit een biopsychosociale benadering. Dit houdt in dat, naast medische pathologie, wordt overwogen hoe het beïnvloedt (psychologisch, sociaal en beroepsmatig, enz.) wie eraan lijdt. Om deze reden kan in sommige gevallen de erkenning van een arts voldoende zijn, maar in andere gevallen zal de deelname van psychologen en maatschappelijk werkers essentieel zijn.

Er is een brede reguleringsontwikkeling die het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt dat aan specifieke voorwaarden wordt toegekend. Een cochleair implantaat houdt bijvoorbeeld de directe toekenning in van 33 procent invaliditeit, maar een eenzijdig gehoorverlies van 70 procent vereist een beoordeling van de omstandigheden van de getroffenen.

Evenzo zal iemand met gecontroleerde astma een lage mate van handicap hebben, maar de overweging van zijn handicap zal aanzienlijk veranderen als hij niet in staat is om twee stappen te nemen zonder zichzelf uit te putten.

Aan de andere kant moet er rekening mee worden gehouden dat sommige erkenningen herzienbaar kunnen zijn. Een duidelijk voorbeeld is dat van kinderen met een maturale vertraging die na verloop van tijd herstellen. Er kan ook een herzienbare erkenning worden verleend voor een rugprobleem dat, eenmaal uitgevoerd, zou kunnen worden opgelost.

7. Wat zijn de voordelen van het invaliditeitscertificaat?

De vergoedingen of sociale voordelen die het invaliditeitscertificaat inhoudt, zijn talrijk en variëren van kortingen op de prijs van de vervoerspas en btw op bepaalde producten tot het verkrijgen van de speciale parkeerkaart en voordelen in verband met huisvesting. De autonome gemeenschappen hebben begeleidingsdocumenten over deze hulpprogramma’s.

In termen van belastingvoordelen worden mensen met een handicap van 33 procent ingehouden op een minimumpercentage van de personenbelasting, wat in de praktijk een salarisverhoging betekent.

8. Moet ik mijn handicap meedelen aan mijn bedrijf?

Niemand heeft de plicht om zijn werkgever te melden dat hij een invaliditeitscertificaat heeft. Bedrijven moeten het type inhouding van inkomstenbelasting wijzigen voor de werknemers die deze informatie aan hen doorgeven en degenen die ervoor kiezen dit niet te doen, moeten het vakje aanvinken dat is ingeschakeld in de winst- en verliesrekening, zodat de schatkist de bijbehorende inkomstenbelasting terugbetaalt.

9. Welke verplichtingen hebben bedrijven tegenover mensen met een erkende handicap?

Naast de inhouding van de inkomstenbelasting moeten bedrijven onder meer 2 procent van de gehandicapte werknemers in dienst nemen wanneer ze meer dan 50 werknemers hebben. Bovendien moeten ze de werkplek aanpassen aan de specifieke behoeften van elke persoon met een handicap.

Bedrijven krijgen ook voordelen voor het inhuren van personen met een gecertificeerde handicap, zoals een verlaging van de sociale bijdragen.

10. Men is in België of Nederland voor 60% mindervalide verklaard. Als ik besluit in Spanje te gaan wonen kom ik dan in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering?

Indien u in uw land van herkomst op grond van uw situatie een invaliditeitspensioen ontvangt, blijft u deze ontvangen als u in Spanje gaat wonen. Het enige dat u moet doen is via het Spaanse Nationaal Instituut voor de Gezondheidszorg in de plaats waar u zich vestigt, uw verandering van woonplaats meedelen aan de Belgische autoriteiten.

Als het daarentegen uw bedoeling is dat de Spaanse autoriteiten uw situatie onderkennen en u daardoor gebruik kunt maken van de hulp en uitkeringen die dienaangaande zijn voorzien in de Spaanse wetgeving, dient u bij de Spaanse Dienst voor de Gezondheidszorg een onderzoek te ondergaan om, met betrekking tot uw situatie, uw mate van mindervaliditeit te laten vaststellen.

Als uw mindervaliditeit eenmaal wordt onderkend door de Spaanse autoriteiten, kunt u, indien van toepassing, naar gelang het toegekende percentage, een aanvraag indienen tot het verkrijgen van de desbetreffende uitkering. (het toegekende percentage van uw mindervaliditeit hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met het in België toegekende percentage).

U dient zich echter ook te realiseren, dat als u niet heeft bijgedragen aan het Spaanse Zekerheidsstelsel, de uitkering die u aanvraagt, qua hoeveelheid, hierdoor zal worden beïnvloed. Daarnaast is het vereist, minimaal 10 jaar legaal in Spanje te hebben gewoond.

U kunt ook worden gezien als “afhankelijke”, en in die hoedanigheid volgens de Ley de Dependencia, de Afhankelijkheidswet, zowel in aanmerking komen voor de daaraan gerelateerde financiële bijdragen als voor de overige sociale uitkeringen die hiervoor worden toegewezen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet u, (behalve door de daartoe bevoegde autoriteiten een bepaalde graad van afhankelijkheid toegekend te hebben gekregen) minstens 5 jaar legaal op Spaans grondgebied hebben gewoond waarvan minimaal 2 jaar direct voorafgaand aan uw aanvraag.

3 gedachtes over “Erkenning als mindervalide in Spanje”

 1. Ik ben in Nederland voor 100% afgekeurd, en in het bezit van een gehandicapten parkeerkaart. Kan ik dit om laten zetten na het tonen van de nodige papieren of moet ik in Spanje weer door de medische molen?

 2. Ik ben erkend als “invalide (66+%)” in België en ben resident in Spanje sinds 9 december 2021. Mijn maandelijkse invaliditeitsuitkering is voldoende om hier in Spanje van te leven en ik zoek geen extra Spaanse uitkering te versieren hiervoor. Wat ik wel graag zou willen weten is of het mogelijk is om een belastingsvermindering te kunnen bekomen als zijnde invalide. Vóór mijn vertrek in 2021 heb ik mijn huisarts gevraagd om een lijst op te stellen van de aandoeningen en chirurgische ingrepen die me de laatste 17 jaar zijn overkomen. Deze is vertaald, gelegaliseerd en geapostilleerd in het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel. Heb ik hiermee genoeg om een aanvraag te kunnen indienen of moeten ook alle chirurgische rapporten worden vertaald, gelegaliseerd en geapostilleerd (dat zou me een klein fortuin gaan kosten eigenlijk) ?
  Met dank voor uw advies.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.