Erkenning van buitenlandse diploma’s in Spanje

 1. Legalisering
 2. Apostille van Den Haag
 3. Beëdigde vertaling
 4. Legalisering van studiedocumenten
 5. Homologatie en gedeeltelijke erkenning van diploma’s (hoger onderwijs)
 6. De erkenning van diploma´s van vrije beroepen
 7. Voorwaarden
 8. Opmerking
 9. Erkenning of convalidación van studieniveaus (lager en middelbaar onderwijs)

Dit is een heel ruim en complex thema. Daarom vindt u hieronder enkel de belangrijkste inlichtingen.

1.Legalisering

We spreken van een legalisering of legalisatie wanneer een officiële instantie de geldigheid van een document erkent. Er zijn heel veel soorten legaliseringen, die plaatsvinden in heel veel verschillende instanties.

2. Apostille van Den Haag

Een Belgisch officieel document, zoals een diploma, wordt niet automatisch erkend in een ander land. Vroeger moest het document onderworpen worden aan een zware legaliseringsprocedure om het geldingskracht te geven in Spanje. Dat is niet meer het geval. Voor alle landen die het Apostilleverdrag hebben afgesloten is er enkel nog een Apostille van Den Haag vereist.

De Apostille dient elektronisch gezet te worden door de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken in de Karmelietenstraat in Brussel en kan ook online aangevraagd worden. Op voorhand een afspraak maken is optioneel. De procedure kost 20 euro.

Echter, vóór de apostillering is een legalisering van het studiedocument vereist bij de Gemeenschappen (zie hieronder). En na de apostillering, of wat ook kan, vóór de legalisering, laat u het document best ook vertalen door een beëdigd vertaler (zie ook hieronder).

Contactgegevens apostillering: Een afspraak maken met de dienst

3. Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling met een officieel karakter, gedaan door een hiervoor gekwalificeerd vertaler. Omwille van de taalverschillen, laat u een Belgisch studiedocument in het Nederlands, Frans of Duits best naar het Spaans vertalen door een in Spanje beëdigd vertaler. Er is dan geen Apostille meer vereist voor die vertaling.

De Spaanse beëdigde vertalers vindt u in het volgende document, de officiële vertalers Nederland kan men vinden vanaf bladzijde 1440.

Misschien kiest u ervoor het Belgisch document te laten vertalen naar het Spaans door een in België beëdigd vertaler. In dat geval doet u er goed aan achteraf zowel origineel document als vertaling te laten legaliseren en apostilleren, wat u dus dubbel zo veel kost als de optie besproken in vorige alinea (twee keer de Apostillekosten). Belgische beëdigde vertalers vindt u op de website belgische-beedigde-vertaler.be/ of bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg.

4. Legalisering van studiedocumenten

Een legalisering van een studiedocument – niet te verwarren met de voornoemde zware legalisatieprocedure voor geldingskracht in het buitenland! – houdt in dat de handtekening van de directeur van de onderwijsinstelling die staat op het diploma, certificaat etc. wordt bevestigd door de overheid. Dat is nodig vóór de apostillering!

Wie is hiervoor bevoegd? Voor het originele document is het ministerie van Onderwijs van de bevoegde gemeenschap in België (de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap) bevoegd. Voor de vertaling (gedaan door een in België beëdigd vertaler) gaat u langs bij de rechtbank van eerste aanleg van de vertaler in kwestie, en vervolgens bij de dienst Legalisatie van de FOD Justitie. De procedure is gratis. Studiedocumenten afgegeven door een Belgische autoriteit of instelling moeten altijd eerst worden gelegaliseerd voordat ze kunnen worden geapostilleerd, dus sla deze stap niet over! Deze stap is echter niet nodig voor een in Spanje beëdigde vertaling daar die zelfs niet geapostilleerd moet worden.

Opgepast! Zoals gezegd, als u de vertaling door een vertaler in België heeft laten doen, is het aan te raden op z’n minst de beëdigde vertaling te laten legaliseren en apostilleren, maar idealiter laat u ook het originele document legaliseren en apostilleren. U betaalt dan twee keer de apostilleringskosten, maar voorkomt dan ook later problemen wanneer u het document moet gebruiken in Spanje. Contactgegevens legalisering origineel document kan je hier vinden.

Contactgegevens legalisering beëdigde vertaling in België kan je hier vinden.

Alles hierboven samengevat, de twee mogelijke stappenplannen zijn dus:

 • Legalisering van het originele studiedocument in België;
 • Apostillering van het originele studiedocument in België;
 • Beëdigde vertaling van het studiedocument in Spanje.

of

 • Beëdigde vertaling van het studiedocument in België;
 • Legalisering van het originele document en legalisering van de beëdigde vertaling in België;
 • Apostillering van het originele document en de beëdigde vertaling in België.

Hieronder wordt uitgelegd wat u mogelijks daarna moet doen.

5. Homologatie en gedeeltelijke erkenning van diploma’s (hoger onderwijs)

Een homologatie is een officiële erkenning van buitenlandse diploma´s van het hoger onderwijs (al dan niet einddiploma’s) in Spanje. Met die erkenning krijgen de diploma’s volledige geldigheid op het Spaanse grondgebied. Vóór de homologatie is het aan te raden eerst voornoemde procedures te doorlopen. Kies daarvoor een van de twee stappenplannen. In het geval van een gedeeltelijke erkenning van het diploma, spreekt men van een convalidación. Krijgt u slechts een gedeeltelijke erkenning in plaats van een echte homologatie, dan moet u dus nog wat verder studeren tot u het Spaanse diploma behaalt.

6. De erkenning van diploma´s van vrije beroepen

Dit is een officiële erkenning, gebaseerd op de Europese Richtlijnen, die u toestaat een beroep uit te oefenen in Spanje, waarvan u het vereiste diploma in België behaalde. Alle Belgische documenten voor beroepsdoeleinden (bijv. diploma, getuigschrift, …) moeten eerst in België gelegaliseerd én geapostilleerd worden voordat ze in Spanje erkend kunnen worden.

De tweede stap, de eigenlijke homologatie, vindt normaliter plaats in Spanje (mogelijks al in België). Indien u een vrij beroep uitoefent, contacteer dan de colegio (beroepsorganisatie/orde/college) van uw streek die u de nodige informatie over de te volgen procedure zal bezorgen. Hier vindt u de websites waar u de contactgegevens van de colegio voor uw streek kan vinden:

Voor de erkenning van diploma’s van andere beroepen, kunt u de procedure hier opstarten (klik op de link die uw situatie beschrijft).

Voor de homologaties van postgraduaatstudies (derde cyclus, master-na-master, doctoraat, etc.) zijn de rectors van de Spaanse universiteiten bevoegd.

7. Voorwaarden

De buitenlandse diploma’s waarvan men de homologatie aanvraagt, moeten uitgereikt zijn door officiële onderwijsinstellingen en moeten rekening houden met de vereiste stages voor het verkrijgen van bepaalde titels. De homologatie kan alleen aangevraagd worden voor een equivalente en officiële Spaanse titel die op het ogenblik van de aanvraag onderwezen wordt in een Spaanse onderwijsinstelling. De lijst hiervan (Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales) kan geraadpleegd worden op de volgende webstek.

8. Opmerking

Sommige instellingen voor hogere studies laten toe zich in te schrijven vóór u de definitieve beslissing van de homologatie hebt ontvangen. De voorwaardelijke inschrijving wordt pas definitief indien u vóór het einde van het academiejaar de positieve beslissing betreffende de homologatie kunt voorleggen. Indien de aanvraag tot homologatie wordt afgekeurd, zal het afgelegde academiejaar zonder gevolg blijven.

9. Erkenning of convalidación van studieniveaus (lager en middelbaar onderwijs)

In het geval van Lager en Secundair Onderwijs, is de convalidación een verklaring in dat studiejaar X, afgelegd in België, overeenkomt met hetzelfde studiejaar in Spanje. Op die manier moet dat studiejaar niet opnieuw worden afgelegd na verhuis naar Spanje en kan het schooltraject op een normale manier worden voortgezet. Zoals voor een homologatie van diploma’s, is voor een convalidación van studieniveaus een beëdigde vertaling, legalisatie en apostillering van bepaalde studiedocumenten in België nodig (zie hierboven).

Tussen Spanje en België bestaat er een overeenkomst (Orden de 25/10/2001, BOE nº262). Hierdoor wordt elk geslaagd academisch jaar van het begin van het Lager Onderwijs tot op het einde van het Secundair Onderwijs gelijkgesteld met het overeenkomstige studiejaar in het andere land.

Voor de inschrijving van kinderen die naar het Spaanse EPO- of ESO-onderwijs gaan, moet hun schoolrapport voorgelegd worden (document van de school waar al hun cursusjaren met vakken en de respectievelijke uitslagen per academisch jaar vermeld staan).

De schoolresultaten en de vertaling moeten bij de gekozen onderwijsinstelling in Spanje ingediend worden, die de resterende formaliteiten in orde zal brengen.

Opgelet! Sommige homologaties en gedeeltelijke erkenningen kan u reeds in België in orde brengen, en dan moet u niets meer doen wanneer u in Spanje arriveert. Contacteer de Spaanse Consejería de Educación in Brussel om te zien of u in aanmerking komt voor een procedure bij hen.

Infopunt homologatie/convalidación in Spanje:

Ministerio de Educación y Formación Profesional Centro de Atención al Ciudadano C/ Los Madrazo 15, 28014 Madrid Tel.: (+34) 910.837.937 of (+34) 910.837.060

Infopunt homologatie/convalidación in België:

Consejería de Educación Bischoffsheimlaan, 39 1000 Brussel Tel.: (+32) (2) 223.20.33 consejeriabelgica.be@mecd.es

Bron: Ambassade van België in Madrid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.