Het garantiefonds voor onbetaalde lonen

 1. Wat is FOGASA?
 2. Wie zijn de begunstigden?
 3. Welke salarissen betaald het fonds?
 4. Welke compensatie betaalt het salarisfonds?
 5. Hoe wordt de aanvraag voor uitkeringen verwerkt in het Garantiefonds?
 6. Binnen welke periode kunnen uitkeringen van het Garantiefonds worden geclaimd?
 7. De betaling van de vergoeding
 8. Hoe wordt het salarisgarantiefonds gefinancierd?

1. Wat is FOGASA?

FOGASA is een agentschap dat afhankelijk is van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken dat werknemers de uitbetaling van lonen, compensatie voor ontslag of beëindiging van de arbeidsrelatie garandeert, in afwachting van betaling voor insolventie of faillissement van de werkgever.

2. Wie zijn de begunstigden?

Het zijn allemaal werknemers die een arbeidsovereenkomst met een bedrijf zijn aangegaan.

De leden van geassocieerde werkcoöperaties en werknemers in dienst van het ouderlijk huis hebben niet de status van begunstigde.

3. Welke salarissen betaald het fonds?

Het Salarisfonds betaalt werknemers salarissen met hun buitengewone betalingen, inclusief het verwerken van salarissen die in afwachting zijn van betaling door een insolventieverklaring of een insolventieprocedure.

Het maximale bedrag dat door het Loongarantiefonds voor dit concept wordt betaald, is het resultaat van het drie keer vermenigvuldigen van het dagelijkse interprofessionele minimumloon, met de verdeling van extra betalingen, met de verrekening van de extra betalingen, het aantal dagen in afwachting van betaling, maar met een maximum van 150 dagen.

Deze salarissen moeten worden erkend in de bemiddelingswet of in de rechtelijke uitspraak.

4. Welke compensatie betaalt het salarisfonds?

Het loongarantiefonds betaalt werknemers de vergoeding erkend in het vonnis of de resolutie van de Arbeidsautoriteit, voor een ontslag dat nietig of onontvankelijk verklaard werd, ontslag of beëindiging van het contract door de werknemer maar met gegronde reden, een collectief of objectief ontslag voor economische, technische, organisatorische of productieoorzaken en overmacht en altijd in geval van insolventie of faillissement van de onderneming.

Het bedrag van de schadevergoeding betaald door het Loongarantiefonds, in geval van nietig, onontvankelijk ontslag of beëindiging van het contract naar goeddunken van de werknemer maar met gegronde reden, bedraagt 20 dagen voor elk gewerkt jaar, rekening houdend met de volgende limieten:

 • Alleen het bedrag van 365 dagen schadevergoeding wordt betaald (komt overeen met 14 jaar werk)
 • Het dagloon dat zal worden gebruikt om het bedrag van de vergoeding te berekenen, mag niet hoger zijn dan het drievoud van het minimum interprofessioneel salaris, inclusief de berekening van het bedrag aan buitengewone betalingen.

In het geval van een collectief ontslag wordt het compensatiebedrag berekend op basis van 30 dagen salaris voor elk gewerkt jaar. In geval van beëindiging van tijdelijke contracten of met contracten met een einddatum, en vanaf 2012, zal de vergoeding 8 dagen salaris zijn voor elk gewerkt jaar. In beide gevallen is het maximale bedrag dat van een lijfrente, zonder dat het dagloon dat voor de berekening wordt gebruikt, net als in het vorige geval, het drievoudige van het minimum interprofessioneel salaris kan overschrijden.

Ondanks het bovenstaande moet de volgende uitzondering worden overwogen:

In bedrijven met minder dan 25 werknemers betaalt het Salarisgarantiefonds het bedrag van 40% van de wettelijke vergoeding die overeenkomt met elke werknemer, wanneer de beëindiging van de arbeidsrelatie plaatsvindt als gevolg van collectief ontslag of wanneer er een objectief bewezen behoefte is om banen te schrappen omwille van economische, technische, organisatorische of productieredenen, zonder dat de insolventie of het faillissement van het bedrijf hoeft te worden aangetoond. De resterende 60% moet door het bedrijf worden betaald. Doorgaans betaalt het bedrijf 60% van de vergoeding en FOGASA 40%.

In deze gevallen moet de berekening van de vergoeding ook worden aangepast aan de maximale limiet van het bedrag van een annuïteit, zonder dat het dagelijkse basissalaris van de berekening driemaal het minimale interprofessionele salaris overschrijdt, inclusief de pro rata van buitengewone betalingen.

In geval van overmacht kan de arbeidsautoriteit overeenkomen dat de ganse of een deel van de vergoeding die overeenkomt met de werknemers die door de beëindiging van hun contracten zijn getroffen, door het Loongarantiefonds wordt betaald. In dit geval zal het bedrag van de vergoeding 20 dagen salaris per jaar bedragen met de hierboven aangegeven limieten.

FOGASA betaalt echter niet de volgende compensatie:

 • De compensatie die wordt erkend in de bemiddelingshandeling omdat deze alleen de partijen bindt.
 • Het Loongarantiefonds betaalt geen verplaatsingsvergoedingen, transport, kleding, valutaschade, slijtage van gereedschap, toeslagen, tijdelijke invaliditeitssupplementen en vergoedingen van een andere compenserende aard.

5. Hoe wordt de aanvraag voor uitkeringen verwerkt in het Garantiefonds?

De procedure kan worden gestart:

 • Ambtshalve, met instemming van het secretariaat-generaal of de overeenkomstige administratieve eenheid.
 • Op verzoek van de belanghebbenden of hun vertegenwoordigers.

Het verzoek moet in het officiële model worden gedaan en de volgende documentatie moet worden bijgevoegd:

 • Fotokopie van het nationale identiteitsdocument.
 • Certificaat van uw werkgeschiedenis afgegeven door de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid.
 • In het geval dat de betaling van lonen wordt gevraagd, de bemiddelingshandeling of het vonnis van de sociale rechtbank.
 • In het geval dat om betaling van een vergoeding wordt gevraagd, het vonnis of de administratieve beslissing die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toestaat. Laatstgenoemde moet vergezeld gaan van een verzoeningshandeling of gerechtelijke oplossing wanneer de vergoeding wordt gekwantificeerd.
 • Als de gevraagde vergoeding voortvloeit uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om objectieve redenen, is het noodzakelijk om de ontslagbrief en de gerechtelijke resolutie te verstrekken die de vergoeding kwantificeert.
 • Het document waaruit de insolventie van de werkgever blijkt, moet worden verstrekt.

6. Binnen welke periode kunnen uitkeringen van het Garantiefonds worden geclaimd?

Om aanspraak te maken op de voordelen van FOGASA hebben werknemers een jaar de tijd vanaf de datum van de bemiddelingshandeling, het vonnis, de resolutie van de arbeidsautoriteit of de aanvullende gerechtelijke resolutie.

Deze periode wordt onderbroken door de uitoefening van executieve acties of erkenning van kredieten in gevallen waarin de werkgever in een faillissementsprocedure verkeert.

7. De betaling van de vergoeding

FOGASA betaalt de vergoeding op de bankrekening die door de werknemer is aangewezen na verwerking van het bestand.

8. Hoe wordt het salarisgarantiefonds gefinancierd?

Het loongarantiefonds wordt gefinancierd door:

 • De bijdragen van zowel publieke als private bedrijven die werknemers in dienst hebben. De premiegrondslag is dezelfde als die voor ongevallen op het werk, beroepsziekten en werkloosheid in het sociale zekerheidsstelsel. Het type dat op de basis moet worden toegepast, wordt jaarlijks gereguleerd en moet uitsluitend door het bedrijf worden betaald. Dit type bijdrage kan door de overheid worden herzien op basis van de behoeften van het Fonds.
 • De bedragen verkregen door subrogatie: Bij het betalen van lonen en compensatie wordt het Loongarantiefonds gesubrogeerd in de acties die overeenkomen met de werknemer tegen het bedrijf en die de neiging hebben de verschuldigde bedragen te innen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.