Het salaris of loon in Spanje

 1. Wat is het salaris?
 2. Basissalaris en salarissupplementen
 3. Wat kunnen de extra’s zijn?
 4. Is er een korting mogelijk op het salaris?
 5. Wanneer moet het salaris betaald worden?
 6. Hoe wordt het loon betaald?
 7. Is het verboden om te discrimineren in de uitbetaalde lonen?
 8. Wat is het minimum interprofessioneel salaris?
 9. Het loonbriefje of la nómina
 10. De “finiquito”

1.Wat is het salaris?

Het is het geheel van economische percepties die werknemers ontvangen voor het leveren van hun diensten aan hun werkgever.

Deze percepties kunnen in geld of in natura worden betaald, wat betekent dat ze consistent zijn, bijvoorbeeld in onderhoud, accommodatie of andere leveringen. In gevallen waarin de werknemer een deel van zijn salaris in “natura” ontvangt, mag dit niet meer bedragen dan 30% van het ontvangen salaris (in het geval van huishoudelijke werknemers, 45%).

Het bedrag van het salaris wordt bepaald door een collectieve overeenkomst, hoewel het vrijelijk kan worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer, zonder dat de overeengekomen vergoeding lager kan zijn dan die welke bij collectieve overeenkomst is vastgesteld.

Worden niet als salaris beschouwt de vergoedingen die aan de werknemer betaald worden voor het verlenen van diensten (zoals dagvergoedingen), uitkeringen of compensaties die van de sociale zekerheid komen en die voortkomen uit overdrachten, schorsingen of ontslagen.

2. Basissalaris en salarissuplementen

Het salaris bestaat enerzijds uit wat het “basissalaris” wordt genoemd dat het door de werknemer geleverde werk vergoedt volgens de gewerkte tijd en anderzijds bestaat het salaris uit “salarissupplementen” die worden toegevoegd aan het “basissalaris”. Hierin zitten bezoldigde omstandigheden of kwaliteiten van de werknemer, voorwaarden en specifieke omstandigheden waarin het werk of de voorwaarden van het bedrijf worden uitgevoerd.

Er zijn dus persoonlijke salarissupplementen (anciënniteit, bezit van titels, talen …), functietitel (hun perceptie hangt af van de professionele activiteit die wordt ontwikkeld), door de hoeveelheid of kwaliteit van het werk dat wordt uitgevoerd, deelname aan de voordelen (wat afhankelijk is van de economische resultaten van het bedrijf) … enz.

Deze “salarissupplementen” kunnen buitengewone betalingen omvatten, hun aantal en moment van inning zijn afhankelijk van wat is vastgelegd in de collectieve overeenkomst, maar er zullen er minstens twee zijn waarvan één met Kerstmis.

De collectieve overeenkomsten en de overeenkomsten tussen de partijen kunnen de perceptie van een hoger aantal buitengewone betalingen aantonen, waarvan het bedrag evenredig verdeeld over de 12 maandelijkse betalingen kan zijn.

3. Wat kunnen de extras zijn?

Het zijn die voordelen die niet het karakter van salaris hebben en ze zijn bedoeld om de kosten of behoeften van de werknemer in de uitoefening van zijn functie te compenseren of te vergoeden.

Onder deze voordelen zijn compensatie’s om de kosten zoals transport te compenseren, de perceptie van een zogenaamde «valutaverschuiving» die de balansverschillen compenseert die voortvloeien uit de gebruikelijke omgang met geld, de slijtage van gereedschap, reiskosten… etc.

De perceptie van deze aanvullingen kan worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer of worden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst.

4. Is er een korting mogelijk op het salaris?

Ja, dat is mogelijk. De werkgever is verplicht om van het loon van de werknemer de bedragen af te trekken die hij moet betalen als bijdrage aan de algemene sociale zekerheidsregeling die momenteel 6,4% van de zogenaamde “regelgevingsbasis” voor alle artikelen vertegenwoordigt. Dit bedrag moet door de werkgever worden betaald aan de sociale zekerheid.

Evenzo is de werkgever verplicht dit bedrag ten gunste van de belastingdienst in te houden, het overeenkomstige bedrag voor betaling op grond van de inkomstenbelasting van natuurlijke personen die de werknemer moet betalen.

Naast de bovengenoemde inhoudingen, kan de werkgever van de werknemer de bedragen die hij van tevoren heeft ontvangen inhouden.

5. Wanneer moet het salaris betaald worden?

Het salaris moet betaald worden op de overeengekomen datum en bij gebreke van een uitdrukkelijke overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever, wordt het volgens de plaatselijke gewoontes betaald, maar in elk geval mag de periode om het salaris te betalen niet langer zijn dan een maand.

Buitengewone betalingen worden betaald, één met Kerstmis en de andere vastgesteld door de toepasselijke collectieve overeenkomst (meestal in de zomer), tenzij de werkgever, indien een dergelijke mogelijkheid in genoemde overeenkomst wordt overwogen, ermee instemt het bedrag van de betalingen te verdelen of te verdelen tussen de 12 maandelijkse betalingen van het jaar.

Een veel voorkomende vertraging in de betaling van het loon stelt de werknemer in staat om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met recht op een vergoeding van 45 dagen voor elk gewerkt jaar te vragen.

6. Hoe wordt het loon betaald?

De werkgever moet het loon aan de werknemer betalen op de overeengekomen wijze: contant, per cheque, storting of domiciliering, enz.

7. Is het verboden om te discrimineren in de uitbetaalde lonen?

De werkgever is verplicht om hetzelfde salaris te betalen aan alle werknemers die dezelfde functie uitoefenen zonder discriminatie op basis van afkomst (nationaal of buitenlands), burgerlijke staat (alleenstaand of getrouwd), geslacht (mannen of vrouwen), religieuze ideeën ( katholieken, joden, moslims …), politiek, of verwantschapsbanden met andere arbeiders … enz.

8. Wat is het minimum interprofessioneel salaris?

Het is de minimale vergoeding waarop alle werknemers recht hebben om hun diensten te verlenen.

De hoogte van het salaris wordt in principe bepaald door wat de werkgever en de werknemer overeenkomen, bij afwezigheid van deze overeenkomst, door wat is vastgelegd in de collectieve overeenkomst die van toepassing is op de sector en, alleen bij afwezigheid van het bovenstaande, door de overheid via het Minimum Interprofessioneel Salaris (SMI).

De SMI geniet ook speciale bescherming door onbereikbaar te zijn voor schulden, tenzij deze voortvloeien uit de verplichting van de werknemer om te voldoen aan de onderhoudsplicht.

9. Het loonbriefje of la nómina

Het is de rechtvaardiging en het bewijs van betaling van het salaris dat het bedrijf aan de werknemer heeft betaald.

Het moet voldoen aan een officieel model goedgekeurd door het Ministerie van Arbeid, hoewel bij overeenkomst een ander model kan worden vastgesteld.

Het loonbriefje moet minstens de volgende gegevens bevatten:

 • De gegevens van het bedrijf en de werknemer.
 • Periode waarmee de daarin vermelde bedragen overeenkomen (één maand).
 • Het basissalaris dat niet lager mag zijn dan het salaris dat is vastgelegd in de collectieve overeenkomst of bij afwezigheid van het minimum interprofessioneel salaris.
 • Andere salarisconcepten zoals anciënniteit, titels, productiviteit, verloning in natura … enz.
 • Niet-salarispercepties zoals toelagen, compensatie … enz.
 • De sociale zekerheidsbijdrage (dit is de som van het totale salaris inclusief de toeslagen en het evenredige deel van de buitengewone betalingen).
 • De inhoudingen die worden gedaan door de inkomstenbelasting van de personen die verantwoordelijk zijn voor de werknemer.
 • Het te ontvangen bedrag zodra de bijdrage aan de Algemene Sociale Zekerheidsregeling en de aftrek voor inkomstenbelasting zijn betaald.
 • Plaats en datum
 • Zegel en geautoriseerde handtekening van het bedrijf
 • Handtekening van de werknemer (het is niet nodig voor het bedrijf als de loonlijst wordt betaald via overschrijving)

10. De “finiquito”

De finiquito is de kwitantie die wordt gegeven om te worden ondertekend door de werknemer en bevat zijn verklaring dat hij tevreden is met de bedragen die worden betaald aan het einde van de arbeidsrelatie en, normaal gesproken, zijn ontslag om gerechtelijke stappen tegen de onderneming te ondernemen.

De ondertekening en ontvangst van de schikking bepalen de daaropvolgende uitoefening van claims tegen de werkgever, dus in geval van twijfel of onenigheid moet de werknemer dit niet ondertekenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.