Jaarlijks verlof, omstandig-heidsverlof of klein verlet in Spanje

 1. Hoeveel vakantie hebben we in Spanje?
 2. Wanneer nemen we onze vakantie?
 3. Het vakantiegeld
 4. Omstandigheidsverlof of klein verlet

1. Hoeveel vakantie hebben we in Spanje?

De duur van het jaarlijks verlof kan worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de twee partijen, werknemer en werkgever, of in een collectieve overeenkomst, zonder dat deze periode in geen geval minder dan 30 kalenderdagen kan zijn (in de berekening zijn ze inclusief zon- en feestdagen).

2. Wanneer nemen we onze vakantie?

Een jaarlijkse verlof moet door de werknemer worden genomen binnen het kalenderjaar waarin het verlof is opgebouwd (van 1 januari tot 31 december)

Het jaarlijkse verlof kan niet vervangen worden door een economische, geldelijke compensatie of tot het laten oplopen van een aantal jaren om alle verloven dan in eenmaal op te nemen. Neemt een werknemer zijn verlof niet in het jaar waarin ze zijn gegenereerd, dan verliest hij zijn recht om het nog op te nemen.

De kalender van de vakanties moet door het bedrijf worden vastgesteld, zodat de werknemer ten minste 2 maanden van tevoren weet wanneer het verlof kan genomen worden.

Als de vakantieperiode samenvalt met een tijdelijke handicap als gevolg van zwangerschap, bevalling of borstvoeding, of met de opschorting van de arbeidsovereenkomst om economische redenen, dan wordt het recht op vakantie op een andere datum verleend, zelfs als het jaar is afgelopen waarmee ze overeenkomen.

Als de vakantieperiode samenvalt met een tijdelijke handicap vanwege andere onvoorziene omstandigheden dan aangegeven in de vorige paragraaf waardoor het voor de werknemer onmogelijk is om zijn verlof, geheel of gedeeltelijk, tijdens het kalenderjaar waarmee ze overeenkomen te nemen, dan kan de werknemer dit doen zodra zijn handicap eindigt en op voorwaarde dat er uiterlijk 18 maanden verstreken zijn
jaar waarin het verlof is ontstaan.

In overleg tussen de werkgever en de werknemer kan het genot van vakanties worden onderverdeeld in perioden, mits ten minste één van hen een ononderbroken duur van 2 weken heeft.

3. Het vakantiegeld

De jaarlijkse vakanties worden betaald en het bedrag van hun vergoeding valt samen met het bedrag dat de werknemer normaal op zijn gebruikelijke werkdag ontvangt.

4. Omstandigheidsverlof of klein verlet

Wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen, biedt de wet werknemers de mogelijkheid om afwezig te zijn op het werk, zonder dat dit een verlaging van hun salaris impliceert: dit wordt omstandigheidsverlof of klein verlet genoemd.

De duur en de kenmerken ervan zijn wettelijk geregeld, met hun algemene typen en kenmerken als volgt:

 • Huwelijk: de werknemer kan gedurende 15 kalenderdagen afwezig zijn op het werk.
 • Zwangerschap: de werkneemster kan de essentiële tijd voor prenatale onderzoeken en voorbereidingstechnieken voor de bevalling verletten als deze zich binnen de werkdag ontwikkelen.
 • Zwangerschap: dit is niet echt een omstandigheidsverlof maar een oorzaak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Het geeft de werknemer recht op een verlof van 16 weken in gevallen van enkelvoudige geboorte, die voor elk kind vanaf het tweede met 2 weken kan worden verlengd in geval van meervoudige geboorten.
 • Adoptie en pleegzorg: de vergunning kan door de moeder of vader door elkaar worden genomen en de duur ervan hangt af van de leeftijd van het kind: 16 weken in het geval van kinderen jonger dan 9 maanden of 6 weken in het geval dat het kind ouder is dan 9 maanden en jonger dan 5 jaar.
 • Geboorte of overlijden van een kind, ernstige ziekte of overlijden van de echtgenoot of familie tot de tweede graad van bloedverwantschap of affiniteit. De werknemer kan 2 of 4 dagen afwezig zijn in gevallen waarin hij moest reizen. De familieleden in dit geval zijn de kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders en broers en zussen van zowel de werknemer als zijn echtgenoot.
 • Borstvoeding van een kind jonger dan 9 maanden: zij heeft recht op één uur afwezigheid van werk dat kan worden verdeeld in twee fracties van een half uur. Deze tijd kan worden opgebouwd in hele dagen zoals voorzien in de overeenkomst of overeengekomen met de werkgever.
 • Wettelijke voogdij over een kind jonger dan 6 jaar of fysiek gehandicapt: de werkdag kan worden verminderd tussen een achtste en een half en zal resulteren in een evenredige vermindering van het salaris.
 • Voor de vervulling van een plicht van openbare en persoonlijke aard (zoals het stemrecht), heeft de werknemer de onmisbare minimumtijd die hem in staat stelt om aan deze verplichting te voldoen, tenzij een specifieke periode is vastgelegd in een overeenkomst.
 • Voor de uitoefening van vakbondsfuncties heeft de werknemer de wettelijk voorgeschreven tijd.
 • Voor training of professionele ontwikkeling onder voorbehoud van het werk. Werknemers met ten minste een jaar anciënniteit in het bedrijf hebben recht op een betaald verlof van 20 uur per jaar opleiding gekoppeld aan de cumulatieve baan voor een periode van maximaal 3 jaar. Van zijn kant heeft de werknemer het recht op de nodige training om zich aan te passen aan de aanpassingen die op de werkplek worden uitgevoerd en deze training valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf.
 • Voor het realiseren van academische examens, de nodige tijd. Werknemers die studeren hebben de voorkeur om een verschuiving binnen het bedrijf te kiezen.
 • Voor de realisatie van hun eigen zaken worden ze meestal opgenomen in de collectieve overeenkomst of overeengekomen door de werkgever en de werknemer. Ze hebben meestal geen vergoeding.

Er moet rekening mee worden gehouden dat deze verloven kunnen worden verlengd in onderling overleg tussen de partijen en bij collectieve overeenkomst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.