Loontrekkend in Spanje

 1. Soorten contract
 2. Werkomstandigheden
 3. Afhouding op het loon
 4. Het ontslag
 5. Uw rechten worden met de voeten getreden. Wat nu?
 6. Wat te doen als uw werkgever failliet is?

EU inwoners kunnen vrij naar Spanje komen en er werken. Zoekt u een betrekking dan kan u zich inschrijven bij de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) van de provincie waar u woont, u heeft dan 90 dagen om een betrekking te vinden. Deze 90 dagen kunnen eenmaal verlengd worden. Eenmaal in het bezit van een arbeidscontract kan u een aanvraag indienen voor een inschrijvingsattest als inwoner van de EU.

Bij een betrekking hoort een arbeidscontract en dit contract moet de volgende punten bevatten:

 • Naam, adres enz van de werknemer en van de werkgever
 • De duur van het contract en de startdatum
 • Het soort contract
 • De categorie waaronder het contract valt
 • De duur van de proefperiode
 • De verlofdagen
 • Het loon
 • De dagen en uren men moet werken
 • Beide partijen moeten het contract handtekenen en de werknemer moet een kopij ontvangen afgestempeld door het arbeidsbureau.

1. Soorten contract

Er zijn verschillende soorten van arbeidscontract en de meest voorkomende zijn:

 • Contract met onbepaalde duur, half en voltijds
 • Tijdelijk contract, dit zijn bv. leercontracten, een contract voor een bepaalde nood in de productie, contract voor de tijdelijke vervanging van werknemers.

2. Werkomstandigheden

In Spanje zijn er algemene voorwaarden waar arbeidscontracten aan moeten voldoen. Deze zijn opgenomen in het “Estatuto de Trabajadores”.

Een gewone werkweek bedraagt niet meer dan 40 uren maar het is afhankelijk van de job. Per week moet er een ononderbroken rustperiode zijn van anderhalve dag en dat is twee dagen voor minderjarigen.

Men mag maximum 9 uur per dag werken en tussen 2 werkdagen moet er een rustperiode zijn van minimum 12 uur.

Overwerk (horas extraordinarias) is niet toegelaten voor minderjarigen en meerderjarigen mogen maximum 80 uur per jaar in overwerk werken tenzij er in de collectieve overeenkomst anders is overeengekomen. De werknemer moet een vergoeding ontvangen voor dit overwerk, dit kan in geld of in tijd zijn.

Spanje kent 14 feestdagen waarvan 2 lokaal en er zijn 30 vakantiedagen, tenzij er in de collectieve overeenkomst anders is overeengekomen.

3. Afhouding op het loon

De werkgever houdt elke maand een afhouding op het loon ten voordele van de Sociale Zekerheid in. Het bedrag is een percentage van het loon.

Ook zal hij een afhouding van het loon doen ten voordele van de belastingdienst. Deze afgehouden bedragen mag u op het einde van het jaar dan inbrengen als korting op de te betalen belasting.

4.Het ontslag

Ontslag is een eenzijdige verbreking van het arbeidscontract door de werkgever. Ontslag kan individueel of collectief zijn.

Collectief ontslag:

Een collectief ontslag moet gebaseerd zijn op economische, technische of organisatorische redenen. Het voortbestaan van de firma kan in gevaar zijn en er moeten dringende maatregelen genomen worden. Er is sprake van een collectief ontslag indien:

 • er een ontslag is van minstens 10 werknemers op een totaal van 100 werknemers
 • er een ontslag is van minstens 10 % van de werknemers in een bedrijf met minimum 100 en maximum 300 werknemers
 • er een ontslag is van minstens 30 % van de werknemers in een bedrijf van meer dan 300 werknemers

In deze omstandigheden moet het bedrijf een administratief onderzoek startten voor het ministerie om na te kijken of de redenen die het bedrijf opgeeft met de waarheid overeen stemmen.

Wordt de reden aanvaard dan kan het bedrijf over gaan tot ontslag maar met uitbetaling van een vergoeding, dit is 20 dagen loon per gewerkt jaar met een maximum van 12 maand.

Wordt de reden niet aanvaard dan kan het bedrijf toch overgaan tot ontslag, de vergoeding bedraagt dan 33 dagen per gewerkt jaar met een maximum van 24 maand.

Een werknemer kan echter nog altijd naar de rechter stappen welke dan ook uitspraak zal doen.

Disciplinair ontslag:

De werkgever verbreekt in dit geval eenzijdig een arbeidscontract op basis van al dan niet vermeend wangedrag.

De redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Niet of te laat verschijnen op het werk
 • Gebrek aan discipline
 • Verbaal of fysiek geweld tegenover de werkgever of collega’s
 • Misbruik van vertrouwen
 • Veel voorkomend drank of drugsmisbruik
 • Vrijwillig de productie vertragen

Het ontslag moet schriftelijk gebeuren. Als de werknemer niet akkoord is met het ontslag mag hij een schrapping vragen van het ontslag voor een arbitrage commissie. Hij moet dit vragen binnen de 20 dagen na ontvangst van het ontslag. Komt de werknemer en de werkgever voor deze commissie niet tot een akkoord dan moet hij naar de rechter stappen.

Als de rechter beslist dat het ontslag gegrond is heeft de werknemer geen recht op compensatie.

Als de rechter echter beslist dat het ontslag ongegrond is moet de werkgever een schadevergoeding betalen. Het loon sinds het ontslag en de dag van uitspraak moet uitbetaald worden plus een schadevergoeding van 33 dagen loon per gewerkt jaar met een maximum van 24 maand bedragen.

Ontslag volgens objectieve redenen

 • Het onvermogen tot het uitvoeren van zijn normale taak
 • Het niet aanpassen van de werknemer tot nieuwe technische vereisten van de job
 • Herhaaldelijk afwezig zijn op de job

De werkgever dient het ontslag schriftelijk te geven en dat minstens 30 dagen voor de ingang van het ontslag.

De werknemer ontvangt een schadevergoeding van 20 dagen loon.

5. Uw rechten worden met de voeten getreden. Wat nu?

Uw arbeidsomstandigheden worden slechter, uw werkgever geeft u niet of niet het ganse loon. U dient dan de rechtbank in te schakelen.

Voordat u dit doet is het in Spanje de gewoonte om eerst te onderhandelen teneinde een oplossing te vinden. Dus eerst moet u naar Arbitrage Commissie (Instituto de Mediación, Arbitraje y Concilliación) om een akkoord te bereiken.

Komt men niet tot een gemeenschappelijk akkoord dan kan men naar de Arbeidsrechtbank. Dit kan na 20 dagen nadat uw rechten geschonden zijn.

De rechter beslist dan wie het gelijk aan zijn kant heeft en legt gebeurlijk een schadevergoeding op.

6. Wat te doen als uw werkgever failliet is?

Als de werkgever failliet is en de werknemers worden niet betaald dan kan de Spaanse staat tussen beide komen. Werknemers kunnen zo hun loon betaald krijgen.

Het Spaans Salaris Garantie Fonds (Fondo de Garantía Salarial) zal de betaling van het loon doen. Er is wel een limiet, afhankelijk van elke situatie.

Men kan zich tot dit fonds wenden tot uiterlijk 1 jaar na het faillissement.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.