Overlijdens-en overlevingsbescherming

 1. Hulp bij overlijden
 2. Weduwepensioen
 3. Wezenpensioen
 4. Pensioen ten gunste van familieleden
 5. Bijzondere vergoeding bij overlijden door arbeidsongeval of beroepsziekte

1. Hulp bij overlijden

Begunstigden

Het zijn de mensen die de kosten van de begrafenis hebben gedragen, in de veronderstelling dat deze kosten, in deze volgorde, zijn gedragen door de echtgenoot, kinderen of familieleden van de overledene die gewoonlijk bij hem woonden.

Bedrag

Het door de Sociale Zekerheid toegekende bedrag voor bijstand bij overlijden bedraagt 46,50 euro en wordt eenmalig uitbetaald.

2. Weduwepensioen

Begunstigden

Zij zijn begunstigden van het weduwepensioen:

 • De langstlevende echtgenoot. Als het overlijden het gevolg is van een ziekte die vóór het huwelijk is opgelopen, is voor de toekenning van de uitkering vereist dat er gemeenschappelijke kinderen zijn of dat het huwelijk ten minste één jaar heeft geduurd. Deze periode van één jaar is niet vereist als wordt aangetoond dat de contractpartijen feitelijk naast elkaar bestaan, wat, opgeteld bij de duur van het huwelijk, twee jaar bedraagt.
 • De gescheiden personen die niet zijn hertrouwd en een koppel hebben gevormd en schuldeisers zijn van een compenserend pensioen dat bij overlijden is vervallen. Indien het weduwepensioen hoger is dan het compenserend pensioen, wordt het verlaagd tot het bedrag van het gerechtelijk pensioen. Het weduwepensioen zal ook worden erkend voor die vrouwen die geen recht hebben op een compenserend pensioen en kunnen bewijzen dat ze het slachtoffer zijn geweest van gender gerelateerd geweld op het moment van hun scheiding.
 • De langstlevende van een feitelijk echtpaar, op voorwaarde dat zij het volgende bewijzen: dat het overlijden na 1 januari 2008 is, dat het paar is ingeschreven in de registratie, of dat het paar ten minste twee jaar bij openbare akte is geformaliseerd, jaren voordat het overlijden plaatsvond. Bij gebrek van het voorgaande is een stabiele coëxistentie vereist gedurende ten minste 5 ononderbroken jaren vóór het overlijden. Ook is vereist dat tijdens het samenwonen geen van beide leden verhinderd is om te huwen of een huwelijksband met een andere persoon heeft gehad. Ten slotte, en met betrekking tot het inkomen, vereist de wetgeving dat het paar dat de uitkering aanvraagt, in het kalenderjaar voorafgaand aan het overlijden geen inkomen heeft verkregen dat hoger is dan 50% van het eigen bedrag plus dat van de overledene in dezelfde periode, of van de 25% als er geen gemeenschappelijke kinderen zijn die recht hebben op een wezenpensioen. Als alternatief, dat het door de aanvrager verkregen inkomen minder is dan 1,5 keer het bedrag van het minimum interprofessionele salaris (SMI) dat van kracht was op het moment van overlijden. Deze limiet verhoogt het bedrag van de huidige SMI met 0,5 voor elk gewoon kind dat recht heeft op wezenpensioen dat bij de nabestaande inwoont.

Voorwaarden

 • Om dit recht te erkennen, is het vereist dat de werknemer geregistreerd is of zich in een gelijkgestelde situatie bevindt en 500 dagen heeft bijgedragen in de 5 jaar voorafgaand aan het overlijden als het overlijden het gevolg is van een ziekte.
 • Indien de doodsoorzaak een ongeval, al dan niet arbeidsgerelateerd, of beroepsziekte is, is deze premieperiode niet vereist.
 • Als de werknemer niet is ingeschreven of gelijkgesteld is op het moment van overlijden, heeft hij ook recht op een weduwepensioen als de werknemer gedurende ten minste 15 jaar heeft bijgedragen.
 • Als aan deze premievereisten is voldaan, maar de tijd van samenwonen niet kan worden erkend of het huwelijk minder dan een jaar heeft geduurd, heeft de langstlevende recht op een tijdelijke weduwe uitkering voor een periode van twee jaar en voor het wettelijke bedrag dat overeenkomt met het pensioen.

Bedrag

Het bedrag van het pensioen wordt verkregen door het percentage van 52% toe te passen op de wettelijke basis van de werknemer.

Dit percentage mag 70% zijn, op voorwaarde dat de begunstigde van het pensioen tijdens de volledige geldigheidsduur van de uitkering aan de drie onderstaande vereisten voldoet:

 • Dat hij gezinsverantwoordelijkheden heeft, dat wil zeggen dat hij samenwoont met kinderen jonger dan 26 jaar, pleegkinderen of gehandicapte volwassenen (met een handicap van 33%) en dat het inkomen van het gezin, inclusief het inkomen van de begunstigde, niet hoger is dan 75% van de huidige SMI, exclusief de twee buitengewone uitkeringen.
 • Dat het weduwepensioen de belangrijkste of enige bron van inkomsten is, wat zal gebeuren wanneer het jaarlijkse bedrag van het pensioen hoger is dan 50% van het totale inkomen van de begunstigde.
 • Dat het jaarinkomen van de gepensioneerde voor alle begrippen niet hoger is dan het bedrag dat voortvloeit uit het optellen tot de grens die in elk boekjaar wordt voorzien voor de erkenning van de toeslagen voor premievrije pensioenen. Het jaarlijkse bedrag dat in elk boekjaar wordt vastgesteld komt overeen met het minimale weduwepensioen met gezinslasten. Het jaarlijks berekende weduwepensioen, vermeerderd met het jaarinkomen van de gepensioneerde, mag de inkomensgrens van het vorige lid niet overschrijden. Anders wordt het bedrag van het weduwepensioen verlaagd om deze grens niet te overschrijden.

Als de begunstigde een nieuw huwelijk aangaat voordat hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, vervalt het pensioen, maar heeft hij het recht om het bedrag van 24 maandelijkse betalingen van het pensioen in één keer te ontvangen.

In gevallen van scheiding van tafel en bed, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, zal het bedrag van het pensioen evenredig zijn aan de tijd die men met de overledene in het huwelijk was getreden. Er wordt echter ten minste 40% toegekend aan de echtgenoot of langstlevende van een feitelijk echtpaar dat recht heeft op een weduwepensioen.

In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte zal ook een vergoeding worden toegekend van 6 maandelijkse betalingen van de wettelijke basis van de werknemer.

Onverenigbaarheid

Het ontvangen van het weduwepensioen is onverenigbaar met alle inkomsten uit arbeid die de begunstigde ontvangt en met het pensioen wegens arbeidsongeschiktheid of pensionering waarop hij of zij recht had, met uitzondering van het SOVI-pensioen; in dat geval zou de begunstigde moeten kiezen tussen een van de twee.

3. Wezenpensioen

Begunstigden

Zij zijn begunstigden van het wezenpensioen:

 • De kinderen van de overledene.
 • De kinderen van de langstlevende echtgenoot hebben, op voorwaarde dat het huwelijk ten minste twee jaar vóór het overlijden van de overledene is gesloten, op hun kosten samengewoond en hebben bovendien geen recht op een ander sociaal zekerheidspensioen, noch zijn er familieleden met de verplichting en mogelijkheid om hen van onderhoud te voorzien volgens het burgerlijk recht.

Van zijn kant wordt de uitkering erkend voor kinderen jonger dan 18 jaar of ouder als hun arbeidsgeschiktheid wordt verminderd. Kinderen onder de 22 jaar of 24 jaar worden toegekend als geen van de ouders overleeft of de wees een handicap heeft gelijk aan of groter dan 33%, ook in gevallen waarin de kinderen geen lucratieve baan uitoefenen.

Voorwaarden

 • Dat de werknemer is ingeschreven of zich in een vergelijkbare situatie bevindt en 500 dagen heeft bijgedragen in de 5 jaar voorafgaand aan het overlijden.
 • Indien de doodsoorzaak een ongeval, al dan niet arbeidsgerelateerd, of beroepsziekte is, is deze premieperiode niet vereist.
 • Als de overledene een gepensioneerde is, is er geen eerdere premieperiode vereist.
 • Als de werknemer niet is ingeschreven of gelijkgesteld is op het moment van overlijden, heeft hij ook recht op een weduwenpensioen als de werknemer gedurende ten minste 15 jaar heeft bijgedragen.

Bedrag

Het zal 20% zijn van dezelfde wettelijke basis van de overledene voor elke wees en in het geval dat er een begunstigde is vanwege weduwschap, wordt het bedrag hieraan toegevoegd, wat neerkomt op een stijging ten opzichte van de 52% die voor dat concept wordt ontvangen .

Ook als er meerdere wezen zijn, mag de som van het wezenpensioen en het weduwenpensioen niet meer bedragen dan 100% van de wettelijke grondslag.

Als het overlijden het gevolg was van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, wordt naast het pensioen een forfaitaire vergoeding toegekend voor elke wees voor een bedrag gelijk aan één maand van de wettelijke basis van de werknemer.

Als er geen begunstigde echtgenoot is, wordt het bedrag van de vergoeding die in dit geval overeenstemt met het bedrag van 6 maandelijkse betalingen van de wettelijke basis, verdeeld onder de wezen.

Onverenigbaarheden

Het wezenpensioen is onverenigbaar met alle inkomsten uit arbeid van de langstlevende echtgenoot en met alle inkomsten uit arbeid van de minderjarige onder de 18 jaar.

Het wezenpensioen voor personen ouder dan 18 jaar is pas verenigbaar met zelfstandige arbeid of arbeid voor derden wanneer het verkregen inkomen niet hoger is dan 75% van het bedrag van het minimum interprofessioneel loon.

4. Pensioen ten gunste van familieleden

Begunstigden

De begunstigden van het pensioen ten gunste van familieleden zijn:

 • Kleinkinderen en broers en zussen, wezen van vader en moeder, mits zij op de datum van overlijden jonger zijn dan 18 jaar of ouder, arbeidsongeschikt zijn, op voorwaarde dat de erkende handicap in de mate van een absolute blijvende of ernstige handicap is. Deze voordelen zijn voor personen ouder dan 22 jaar wanneer ze geen lucratieve job uitoefenen of wanneer het inkomen dat ze, volgens de jaarlijkse berekening, de limiet van 75% van het minimum interprofessioneel salaris niet overschrijden dat op elk moment ingesteld is.
 • Moeder en grootmoeders, weduwen, alleenstaand, gehuwd, wiens man ouder is dan 60 jaar of niet in staat is om te werken, wettelijk gescheiden of uit elkaar.
 • Vader en grootouders of gehandicapt voor alle werk.
 • Dochters en broers en zussen van gepensioneerden die blijvend invalide zijn (in hun premievrije vorm) of van werknemers die bij overlijden voldoen aan de voorwaarden voor erkenning van het recht op ouderdomspensioen, ouder dan 45 jaar, alleenstaand, weduwnaar, wettelijk gescheiden of gescheiden en die, naast het voldoen aan de algemene vereisten, bewijzen dat zij zich hebben toegewijd aan de zorg voor de overledene. Als deze begunstigden niet voldoen aan de vereisten om toegang te krijgen tot het ouderdomspensioen, hebben ze recht op erkenning van een subsidie ten gunste van familieleden ten bedrage van 20% van de wettelijke basis die zal worden betaald voor maximaal 12 maandelijkse betalingen.

Voorwaarden

Om deze voordelen te erkennen, is het noodzakelijk:

 • Dat de werknemer is ingeschreven of zich in een vergelijkbare situatie bevindt en 500 dagen heeft bijgedragen in de 5 jaar voorafgaand aan het overlijden.
 • Als de werknemer niet is ingeschreven of gelijkgesteld is op het moment van overlijden, heeft hij ook recht op een weduwenpensioen als de werknemer gedurende ten minste 15 jaar heeft bijgedragen.
 • De begunstigde moet voor de datum van overlijden minimaal 2 jaar bij de overledene hebben gewoond.
 • Economisch afhankelijk zijn van de overledene.
 • Geen recht hebben op enig ander openbaar pensioen.
 • Gebrek aan bestaansmiddelen en familieleden met de verplichting of mogelijkheid om onderhoud te verstrekken in overeenstemming met de burgerlijke wetgeving.

Bedrag

Het zal 20% zijn van de wettelijke basis van de werknemer en kan 52% van het pensioen dat wordt ontvangen voor weduwschap verhogen. Als er meerdere begunstigden zijn, mag de som van de bedragen van de uitkeringen voor overlijden en overleving niet meer bedragen dan 100% van de overeenkomstige wettelijke grondslag.

Als er bij het overlijden van de overledene geen echtgenoot of kinderen zijn die recht hebben op het wezenpensioen, verhoogt 52% van het weduwenpensioen het pensioen dat kleinkinderen of broers en zussen voor dit concept kunnen ontvangen en, bij hun afwezigheid, de opgaande lijn, en kinderen of broers en zussen van de gepensioneerde ouder dan 45 jaar.

5. Bijzondere vergoeding bij overlijden door arbeidsongeval of beroepsziekte

Begunstigden en bedrag

Weduwe of weduwnaar: De vergoeding zal 6 maandelijkse betalingen van de wettelijke basis zijn. Als de overledene gepensioneerde was wegens blijvende invaliditeit, wordt de vergoeding gezet op 6 maandelijkse termijnen van het bedrag dat hij ontving.

Wezen: De vergoeding is 1 maandelijkse betaling van de wettelijke basis. Indien er geen echtgenoot is die recht heeft op een vergoeding, wordt het bedrag van de vergoeding verdeeld onder de wezen.

Vader en/of moeder wanneer er geen gezinslid is dat recht heeft op een overlijdens- of overlevingspensioen, ze geen recht hebben op een uitkering ten gunste van gezinsleden en ze leven op kosten van de overledene. Het bedrag van de vergoeding is vastgesteld op 9 maandelijks betalingen van de wettelijke basis of 12 maandelijkse termijnen in het geval dat beide blijven bestaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.