Administratieve woordenlijst in Spanje

Het is belangrijk dat iedere burger op de hoogte is van de betekenissen van verschillende begrippen die gerelateerd zijn aan de Officiële Instanties en de begrippen die nodig zijn in relatie tot de overheid en de publieke organen. De belangrijkste vindt u terug in de hiernavolgende woordenlijst:

A)

 • AA.PP.
  Administraciones Públicas De afkorting die wordt gebruikt voor de Openbare Overheden.
 • Acta
  Notulen. Een geschreven verslag van hetgeen er tijdens een bijeenkomst of vergadering gebeurd, behandeld of goedgekeurd is.
 • Acto Administrativo
  Administratieve akte. Verklaring waarmee de overheidsorganen hun functies uitvoeren en waarmee rechten en plichten worden gecreëerd, gewijzigd of komen te vervallen.
 • Alcalde
  Burgemeester. De persoon die het Gemeentebestuur voorzit, leiding geeft aan zijn bestuur en administratie en het Gemeentehuis vertegenwoordigt volgens de bevoegdheden die hem worden toegekend door de wet.
 • Apremio (procedimiento o vía de)
  Dwangbevel. De procedure die de overheid toepast om een bepaalde som geld die de burger schuldig is te innen wanneer deze het verschuldigde niet vrijwillig betaalt (belastingen, boetes, etc.).
 • Artº.
  Afkorting voor Artikel.

B)

 • Beca
  Studiebeurs. Een financiële bijlage die een student kan ontvangen van de overheid om te kunnen studeren.
 • Beneficiario
  Begustigde. Persoon aan wie een bepaalde lening / subsidie wordt toegekend.
 • BOE
  Het Officiële Staatsblad (Boletín Oficial del Estado), een officieel blad waarin de belangrijkste openbare handelingen worden gepubliceerd: de goedkeuring van wetten, het aanstellen van functionarissen, etc.
 • BOP
  Het Officiële Blad van de Provincie (Boletín Oficial de la Provincia) een officieel blad waarin aan de burgers de belangrijkste openbare handelingen op Provinciaal niveau te kennen worden gegeven.

C)

 • CC.AA.
  Afkorting voor de Autonome Deelstaten (Comunidades Autónomas).
 • CC.LL.
  Afkorting voor Lokale Corporaties (Corporaciones Locales).
 • Caducidad
  Ongeldigheid. Het vervallen van een procedure door het verstrijken van een tijd die wordt voorgeschreven door de wet.
 • Cédula de habitabilidad
  Bewoonbaarheidverklaring .Een document dat wordt uitgegeven door de overheid en dient als bewijs dat een woning geschikt is voor bewoning.
 • Censo Electoral
  Het Kiezersregister. De lijst van personen die stemrecht hebben tijdens de verkiezingen.
 • Citación
  Dagvaarding. Formaliteit waarbij een persoon wordt opgeroepen te verschijnen ten overstaan van de Overheid of de Rechtbank.
 • Comarca
  Gewest. Een groepering van verschillende Gemeenten binnen dezelfde Autonome Deelstaat.
 • Comisión de Gobierno Municipal
  Het Gemeentebestuur. Dit is het uitvoerende orgaan dat belast is met de politieke leiding van de Gemeente. Zij wordt gevormd door de Burgemeester die tevens voorzitter is, en een aantal wethouders die door hem/haar vrijelijk zijn gekozen. Het aantal door hem aangestelde wethouders mag door 1/3 van het totale aantal binnen de Gemeente niet worden overschreden.

D)

 • Días hábiles
  Werkdagen. Werkdagen volgens de officiële kalender. Als er sprake is van een werkdag in de Gemeente of de Autonome Deelstaat waar de belanghebbende woonachtig is, en het een officiële vrije dag is in de plaats waar het overheidsorgaan haar zetel heeft, of omgekeerd, wordt deze dag in ieder geval als een vrije dag beschouwd.
 • Día inhábil
  Officiële vrije dag. Een officiële vrije dag waarop het niet geldig is procedurele of administratieve handelingen met volledige juridische geldigheid te verrichten.
 • Días naturales
  Kalenderdagen. Alle dagen van het jaar, inclusief de feestdagen.
 • Diputado
  Afgevaardigede. Lid van het Congres van Afgevaardigden. De leden van het Congres worden direct gekozen tijdens de Algemene Verkiezingen.
 • Diputado Autonómico
  Autonome Afgevaardigde. Lid van het Parlement van de Autonome Regering. De leden van het Parlement worden direct gekozen tijdens de Algemene verkiezingen.
 • Diputado Provincial
  Provinciale Afgevaardigede. Lid van Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden benoemd door de politieke partijen uit de wethouders die gekozen zijn tijdens de Lokale Verkiezingen.
 • DOCV
  Afkorting voor het Officiële Dagblad van de Comunitat Valenciane (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana).
  Een officieel blad waarin de belangrijkste openbare handelingen van de Comunitat Valenciana worden gepubliceerd.
 • Domicilio fiscal
  Fiscale woonplaats. De woonplaats van een fysieke of rechtspersoon in verband met zijn verplichtingen ten opzichte van de Openbare Belastingdienst.
 • Domicilio social
  Maatschappelijke zetel. Het adres van een bedrijf.
 • Dominio público
  Openbaar bezit. De gemeenschappelijke eigendommen van de Staat, de Autonome Deelstaten, de Provincies en Gemeenten die bestemd zijn voor openbaar gebruik of openbare diensten.

E)

 • Embargo
  Embargo. Beslaglegging op het goed van een schuldenaar in opdracht van de rechter of de overheid met het doel over te gaan tot openbare verkoop om de schulden te betalen.
 • Escritura pública
  Openbare akte. Een document dat verleden wordt ten kantore van een notaris. De notaris maakt akte op van de datum en de comparanten en ratificeert hetgeen zij ten overstaan van hem hebben verklaard.

F)

 • Formulario
  Formulier. Een document dat de overheid ter beschikking stelt van de burgers om bezwaarschriften, verzoeken, klachten, etc. in te dienen.

I)

 • Impuesto
  Belasting. Verplichte belasting die wordt opgelegd aan een bepaalde persoon (direct) of dat wordt geheven op bepaalde handelingen en operaties (indirect).
 • IPC
  Afkorting voor Prijsindex. (Índice de Precios al Consumo). Een economische referentie die wordt gebruikt om de ontwikkeling die verschillende kapitaalgrootheden in de loop der tijd ondergaan aan te passen (bijvoorbeeld, salarissen, belastingaanslagen … ).

L)

 • Legislatura
  Zittingsperiode. De periode waarvoor een wetgevend lichaam wordt gekozen. In Spanje duren de zittingsperioden, zowel op nationaal, autonoom als lokaal niveau, 4 jaar. Na deze 4 jaar moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
 • Litigio
  Rechtsgeding. Een proces waarover de Rechtbank een vonnis uitvaardigt.

M)

 • Mancomunidades
  Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden. Dit zijn lokale instellingen. Het betreft het samengaan van deze instellingen met het doel gezamenlijk bepaalde taken uit te voeren en diensten te verlenen. De Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden hebben een eigen rechtpersoonlijkheid en juridische bevoegdheden om hun specifieke doeleinden te vervullen. Zij worden beheerd door eigen Statuten.
 • Motivación
  Motivatie. Schriftelijke uiteenzetting van de motieven die ten grondslag liggen aan een besluit of handeling van de openbare overheden.

N)

 • NIE
  NIE Het N.I.E. nummer. (Número de Identificación de Extranjeros).
 • NIF
  NIF Het N.I.F nummer, Fiscaal Identificatiernummer (Número de Identificación Fiscal).
 • Notario
  Notaris. Openbaar ambtenar die bevoegd is, overeenkomstig de wetten, contracten en overige buitengerechtelijke aktes op te maken en te bekrachtigen.
 • Notificación
  Kennisgeving. Handeling waarbij de overheid een belanghebbende in kennis stelt van een feit of document.

P)

 • Padrón Municipal de habitantes
  Lijst van inwoners van de Gemeente. Een administratief register waarin alle bewoners van een Gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het feit dat burgers woonachtig zijn in de Gemeente. Ook hun gebruikelijke adres is erin opgenomen.
 • Patrimonio
  Patrimonium /Eigendom/. Het geheel aan goederen en rechten die toebehoren aan een fysieke of rechtspersoon.
 • Personarse
  Verschijnen. De handeling waarbij iemand die partij is in een juridische zaak in persoon verschijnt. Het in persoon verschijnen op een bepaalde plaats.
 • Personas físicas
  Fysieke personen. Een individu van het menselijke ras.
 • Personas jurídicas
  Rechtspersonen. Een wettelijk opgerichte instelling met rechten en plichten zoals: verenigingen, bedrijven, vennootschappen, stichtingen, etc.
 • Pleno Municipal
  Algemene Vergadering van het Gemeentebestuur. Het College van bestuur van een Gemeente dat wordt gevormd door alle wethouders en wordt voorgezeten door de Burgemeester.
 • Prescripción
  Verjaring. Een bepaalde periode waarbij als hij verstreken is, een recht, een handeling of een verantwoordelijkheid komen te vervallen. Niet te verwarren met ongeldigheid (Caducidad).
 • Proceso
  Proces. Een serie handelingen die wettelijk geregeld zijn en waarnaar een administratief of juridisch orgaan handelt. Synomiem van Procedure (procedimiento).
 • Prórroga
  Verlenging. Verlenging van een termijn.
 • Publicación
  Publicatie. Handeling waarbij een juridische handeling openbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt over het algemeen door publicatie in het officiële staatsblad.

R)

 • R.D.
  Afkorting voor Koninklijk Decreet (Real Decreto), een norm die in rang ondergeschikt is aan de Wet en die is goedgekeurd door de Regering (Gobierno de la Nación).
 • Recibo
  Ontvangstbewjis. Een document dat door iemand wordt ondertekend om aan te geven dat hem iets of een hoeveelheid geld is overhandigd.
 • Recurso
  Beroepsschrift. Het schrijven dat een persoon presenteert aan de overheid wanneer hij het niet eens is met een besluit van genoemde overheid omdat hij er nadeel van ondervindt. Als het beroepsschrift gericht is aan de persoon die het besluit genomen heeft, heet het Recurso de Reposición, en indien het gericht is aan een persoon die in hiërarchische lijn superieur is, spreekt men van een Recurso de Alzada.
 • Referéndum
  Referendum. Volksraadpleging aangaande politieke beslissingen van bijzonder belang.
 • Registro Civil
  Het Bevolkingsregister. Een administratieve dienst die belast is met het registreren, publiceren, en in een aantal gevallen, het opstellen van de aktes aangaande de burgerlijke stand, zoals geboortes, adopties, huwelijken of overlijden.
 • Registro de la Propiedad
  Het Eigendommenregister. Een administratieve dienst die belast is met het publiceren van aktes en overeenkomsten aangaande de rechten op onroerende goederen (woningen, lokalen, terreinen).
 • Registro Mercantil
  Het Handelsregister. Een administratieve dienst waar zelfstandige ondernemers en handelsgenootschappen hun oprichtingsakte en overeenkomsten laten ingeschreven.
 • Representación
  Vertegenwoordiging. Een handeling waarbij iemand optreedt namens en voor rekening van een ander persoon.
 • Responsabilidad
  Verantwoordelijkheid. Een uitdrukking die iedere verplichting tot reparatie van datgene waar schade aan is veroorzaakt omvat.

S)

 • Sector público
  Publieke Sector. De samenstelling van administraties en instellingen die afhankelijk zijn van de openbare overheden.
 • Silencio administrativo
  Administraief stilzwijgen. Wanneer de overheid niet binnen de daartoe voorgeschreven tijd een bepaalde zaak oplost spreekt men van administratief stilzwijgen. Dit administratieve stilzwijgen kan voordelige (de stellingname of het verzoek van een burger is toegestaan) of nadelige gevolgen hebben (de stellingname of het verzoek van een burger is afgewezen) Dit is afhankelijk van wat de wet in ieder specifiek geval voorschrijft.
 • Subvenciones
  Subsidie. Als subsidie wordt, ongeacht de benaming die men eraan geeft, iedere kostenloze bijdrage aan fysieke en rechtspersonen gezien die bedoeld is voor de ontwikkeling van een bepaalde activiteit of wanneer er sprake is van een optreden in openbaar en sociaal belang.

T)

 • Tasa
  Heffing. Een soort belasting die geheven wordt als tegenprestatie voor een geleverde dienst, een beschikking of een publieksrechtelijke activiteit.

Wanneer ben je voldoende aangepast aan Spanje?

Om te ontdekken of je veranderd bent in een Spanjaard volgen er hierna enkele punten die je kan gebruiken om de gebeurlijke vooruitgang te ontdekken.

1. Je geraakt meer lichamelijk ingesteld: daarmee wil ik niet zeggen dat dit altijd slecht is maar de Spaanse cultuur is meer lichamelijk ingesteld dan wij in het noorden gewoon zijn. Men merkt dit vooral op de werkplaats waar het compleet normaal is om zijn collega’s aan te raken wanneer men een betoog houdt. Ook een kus of een omhelzing moet kunnen wanneer men op of van vakantie komt.

2. Je begint te roepen naar kelners: je moet hoe dan ook toch hun aandacht trekken?

3. Je neemt uw ontbijt in een bar: bedenk dat het woord “bar” een andere betekenis heeft in Spanje. Soms kan je het beste vers geperste fruitsap, de beste koffie of de beste tapa in een bar vinden. Ook het drinken van een caña (klein biertje) is gewoon acceptabel. Bars zijn dus vrij universeel voor het ontbijt, lunch, diner en voor een drankje. Een bar is dus vergelijkbaar met een restaurant. Een vrouw kan gerust met haar baby in een bar gaan en niemand zal er van opkijken.

4. Je verliest uw politieke correctheid: politiek correct zijn gaat na een tijdje verdwijnen. Je kan proberen zijn correctheid te bewaren maar eenmaal men zich realiseert dat het geen vooroordelen zijn maar dat het een culturele manier van omgaan is met een grote buitenlandse bevolking.

5. Je stopt met beleefd te zijn: als noordelingen zijn wij binnen onze werkomgeving dikwijls beleefd en soms zelfs overbeleefd. Wanneer je tijdens een werkevaluatie van uw baas te horen krijgt dat indien iemand u op een meeting toeschreeuwt dat u dan moet terug schreeuwen, dan besef je dat je uw vorm van beleefdheid moet terug schroeven.

6. Je mixt uw wijn of uw bier met iets anders: hoe zou het smaken indien het niet gemixt was?

7. Hangende stukken vlees in een bar lijkt normaal: Het zien van een aantal varkenshespen bij het binnenkomen in een bar is een duidelijk teken dat het een goede tapas bar of restaurant is. Na een tijdje merk je dit niet meer op en zie je de hammen alleen nog als er iemand bij u is.

8. Je hebt er vertrouwen in als je de Spaanse bureaucratie moet tegemoet treden. Na uw aanvraag voor uw NIE, uw inschrijving op de gemeente, de sociale zekerheid, de belastingdienst, het aanvragen van een Spaanse inschrijving voor uw wagen en de aanvraag van een Spaans rijbewijs kan er niets meer gebeuren. Je weet dus dat je ondertussen van zowat alle documenten kopies moet meebrengen, sommige zelfs in drievoud en niets krijgt u nog zenuwachtig.

9. Je kan niet stoppen om iedereen te kussen. Een persoon kussen die u gaat interviewen voor een jobinterview is normaal, uw collega’s kussen is dus ook normaal. Wees enkel voorzichtig dat je naar uw thuisland gaat en op dezelfde weg verder gaat. In de meeste noordelijke landen is dit niet zo gewoon.

10. 8 uur ’s avonds is te vroeg voor een avondmaal maar 9 uur is normaal. Mensen werken hier later en een avondmaal om 6 uur is zelfs onmogelijk.

Verder zijn er nog enkele opmerkingen:

 • Je vermengt Spaans en Nederlands en je praat Spaans tegen uw familie zonder het te beseffen. Je zegt bueno en pues in het midden van een Nederlandse zin.
 • Mensen praten over buitenlanders als ‘guiris‘ zonder te beseffen dat je zelf een buitenlander bent.
 • Je weet niet of je (nog) volledig past in de Nederlandse/Vlaamse of Spaanse maatschappij maar je vindt beiden wel uw thuis
 • Men vraagt je in Nederland/Vlaanderen van waar je afkomstig bent omdat je zo’n raar accent hebt.

Hoe kan men 50% op een Spaanse verkeersboete besparen

Als u een boete heeft gekregen en u wil geen beroep aantekenen, dan vertellen wij u hoe u deze boete kan betalen en hoe u tegelijkertijd 50 procent op de boete kan besparen.

Een verkeersboete die in de brievenbus valt is nooit aangenaam. Veel meer nog, als u er zeker van bent dat u geen overtreding heeft begaan en er beroep tegen wil aantekenen. Maar het is ook mogelijk dat de flits van de radar u op de weg heeft verrast en op dit moment zal u er spijt van krijgen dat u niet beter hebt opgelet en uw voet van het gaspedaal hebt gehaald.

Is dat laatste u onlangs overkomen en wacht u op een boete die onvermijdelijk bij u thuis komt, dan vertellen wij u hoe u slechts 50 procent van dat bedrag kan betalen. Profiteren van de snelle betaling is de slimste optie als u niet in beroep gaat tegen de sanctie omdat u slechts de helft van de boete moet betalen voordat de betaaltermijn verstreken is.

Allereerst moet u weten dat u vanaf de kennisgeving van de boete 20 dagen de tijd heeft om deze te betalen om gebruik te kunnen maken van deze korting van 50 procent. Het is niet altijd verplicht om aan te geven wie de bestuurder was, maar je moet dit zeker doen als de overtreding puntenverlies op het rijbewijs met zich meebrengt.

Zodra de boete ontvangen is, heeft u drie opties:

Persoonlijk: als u geen internet heeft of als u de betaling liever doet met een persoon voor u, kunt u betalen bij een kantoor van Tráfico, bij een Caixabank-geldautomaat of -balie of bij het postkantoor. In het laatste geval betaalt u een toeslag van 2,25 euro en nog eens 1,50 procent van het bedrag van de boete. Als een politieagent u onderweg heeft tegengehouden, kunt u op dat moment met een creditcard betalen.

Telefonisch: een simpele telefoon en een creditcard zijn voldoende om uw boete te betalen. Het is een geautomatiseerd servicesysteem met 24-uurs werking en u hoeft alleen maar 060 te bellen. Een voor een krijgt u de nodige instructies om de betaling uit te voeren.

Internet: dit kan zonder uw woning te verlaten en u hoeft alleen maar de QR-code te scannen die is opgenomen in de kennisgeving van de boete. Vervolgens vragen ze u om het totale bedrag van het bedrag in te voeren (zonder de mindering van 50 procent) en automatisch berekent het systeem u het bedrag dat u moet betalen.

Dit zijn de 8 meest voorkomende insectenbeten in Spanje

Met de warmere temperaturen neemt het risico toe om gebeten te worden door bepaalde insecten. Om deze reden, en om mogelijke grotere kwalen te voorkomen, laten we u zien hoe de 8 meest voorkomende beten en steken eruit zien zodat we die allemaal goed kunnen identificeren en behandelen.

 1. Muggenbeet
 2. Vlooienbeet
 3. Bedwantsbeet
 4. Spinnenbeet
 5. Tekenbeet
 6. Mierenbeet
 7. Steek van een schorpioen
 8. Bijen- of wespensteek

1.Muggenbeet

Foto: Muggenbeet

Muggenbeten zien eruit als een rode onderhuidse bel die plaatselijke jeuk veroorzaakt. Over het algemeen is het niet nodig om andere voorzorgsmaatregelen te nemen, behalve het masseren van de bel met een verzachtende crème. Maar als er andere problemen optreden, zoals koorts, gewrichtspijn of gezwollen klieren, moet u naar een ziekenhuis gaan, omdat het insect besmet kan zijn.

Meer informatie over muggen kan je vinden op Muggen in Spanje.

2. Vlooienbeet

Foto: Vlooienbeet

 GNU Free Documentation License

Deze beten worden gekenmerkt door een intense jeuk in het gebied. Vlooienbeten komen meestal voor in groepen van drie of vier en worden gekenmerkt door het verschijnen van kleine rode bultjes.

Was ze met water en zeep. Breng vervolgens een calamine-lotion aan om de jeuk te verlichten, evenals elke andere steekvriendelijke zalf. Probeer jezelf niet te veel te krabben omdat de beten dan geïnfecteerd kunnen raken.

3. Bedwantsbeet

Foto: Beet van de bedwants

James Heilman

De effecten van een beet van de bedwants kunnen variëren, afhankelijk van de persoon. Sommigen realiseren zich misschien niet eens dat ze bedwantsen hebben, anderen kunnen allergisch zijn en dat de beten resulteren in jeukende huiduitslag en jeuk of zelfs hevige pijn.

Enkele van de meest voorkomende symptomen, naast huidlaesies (beschadiging), zijn pijn of jeuk, dermatitis en, bij allergische mensen, zwelling en zelfs blaarvorming. Hygiëne is een van de grootste vijanden van bedwantsen, dus een van de beste oplossingen is om te wassen met water en zeep, met speciale nadruk in het getroffen gebied.

In de meest acute gevallen kunnen ontstekingsremmende of antihistaminica worden gebruikt.

4. Spinnenbeet

Foto: Spinnenbeet

Afgezien van een paar soorten, zoals de zwarte weduwe of de bruine kluizenaarsspin, zijn de meeste spinnenbeten onschadelijk. De typische huidbeschadiging die kan worden waargenomen is die van de twee stippen, de zogenaamde equimotische punten, waar het insect de beet heeft genomen.

Als we worden gebeten door een spin, is het handig om het getroffen gebied eerst te wassen met water en zeep. Breng vervolgens wat ijs aan en neem, indien nodig, een vrij verkrijgbaar pijnmedicijn. Als de zwelling ernstig genoeg is, overweeg dan om een antihistaminicum te nemen.

Zoek medische behandeling voor kinderen en volwassenen met ernstige symptomen, vooral als het een potentieel gevaarlijke soort is.

Meer informatie over spinnen kan je vinden op Spinnen in Spanje.

5. Tekenbeet

Foto: Tekenbeet

James Gathany (2007)

Deze parasieten, die meestal bij dieren worden aangetroffen, vaak bij honden, kunnen erg gevaarlijk zijn voor mensen. De angel brengt een reeks risico’s met zich mee die beter bekend zijn, omdat ze ziekten zoals kunnen overdragen

Krim-Congo hemorragische koorts of de ziekte van Lyme. Nadat men gebeten is door een teek, moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd, waarbij traditionele remedies zoals olie, petroleum of hitte worden vermeden. Gebruik een pincet om de teek te verwijderen, houd hem stevig en zo dicht mogelijk bij de huid en trek hem voorzichtig naar boven. Maak de wond vervolgens goed schoon met water en zeep. Ter informatie is het handig om te weten dat het om een geïnfecteerde teek gaat.

Het duurt minstens 48 uur om het virus op een persoon over te dragen, dus het is noodzakelijk om uzelf goed te controleren wanneer we terugkeren uit een veldgebied.

Meer informatie over teken kan je vinden op Teken in Spanje.

6. Mierenbeet

Foto: foto van een persoon nadat hij in een nest mieren terecht kwam

Sommige mieren, zoals de rode mier, vallen de mens aan door een gif te injecteren dat jeuk, ontsteking en huidirritatie veroorzaakt. Als de symptomen langer aanhouden, kan u een cortisone-crème op het gebied aanbrengen. Bovendien, in het geval van het verschijnen van een blaar, is het raadzaam om deze niet open te steken zodat het gebied niet geïnfecteerd raakt. Als dit gebeurt, ga dan onmiddellijk naar een medisch centrum.

7. Schorpioensteek

Foto: Steek van een schorpioen

De ernst van de schorpioensteek hangt af van verschillende factoren, zoals het type schorpioen, de leeftijd van de persoon (ernstiger bij kinderen dan volwassenen) en de hoeveelheid geïnjecteerd gif. Net als bij andere giftige dieren, verwijdert u eerst de angel, indien aanwezig, door te schrapen met een scheermes of een ander recht voorwerp.

Gebruik geen pincet, omdat deze per ongeluk in de gifzak kan knijpen en de hoeveelheid gif in ons lichaam kan vergroten. Was het getroffen gebied dan zeer goed met water en zeep en breng gedurende 10 minuten ijs aan. Verwijder vervolgens het ijs en herhaal het proces. Als de persoon zich slecht gaat voelen, ga dan snel naar een gezondheidscentrum.

Meer informatie over schorpioenen kan je vinden op Schorpioenen in Spanje.

8. Bijen- of wespensteek

Foto: Bijensteek, 6 minuten na de steek

Waugsberg

Ze gaan niet veel verder dan de intense pijn veroorzaakt door hun angel die in onze huid zit. Dit soort beten is echter delicaat vanwege het groot aantal mensen dat allergisch is voor het gif van deze insecten. Zoek in dat geval onmiddellijk medische hulp.

Om de zwelling te verminderen brengt men witte azijn aan op het gebied. Als u een bijensteek heeft, let er dan op dat de angel niet in de huid is blijven steken. Als dat zo is, gebruik dan een pincet om de angel te verwijderen.

Meer informatie over wespen kan je vinden op Wespen in Spanje.


DGT-milieustickers: wanneer veranderen ze en hoe heeft dit een invloed op u?

 1. Algemeen
 2. Dit is de milieu classificatie van de DGT
 3. Wijzigingen aan DGT-labels
 4. Label D?
 5. Wijzigingen zonder terugwerkende kracht

1.Algemeen

De Algemene Directie Verkeer werkt aan het wijzigen van de huidige milieu classificatie van voertuigen. Het doel is om de klassering dichter bij de realiteit te brengen om zo een einde te maken aan de kritiek van sommige sectoren die het systeem als “oneerlijk” beschouwen. In dit artikel gaan we bekijken wat er tot nu toe bekend is over de DGT-stickers, waarbij we letten op wanneer ze veranderen, wat voor invloed dit op u heeft en welke de nieuwe stickers zijn.

De stickers DGT zijn een catalogus die voertuigen classificeert op basis van hun emissies. Ze zijn al meer dan vier jaar in bedrijf en hoewel Trafico, om de basis van hun activiteiten te bepalen, vergaderingen hield met de belangrijkste spelers in de sector (verenigingen van fabrikanten, distributeurs …), gaan er veel stemmen op dat in sommige gevallen, de classificatie niet overeen komt met de werkelijke emissies.

2. Dit is de milieuclassificatie van de DGT

Tegenwoordig zijn voertuigen gegroepeerd in vier grote secties, elk geïdentificeerd met een kleur en een naam:

 • Label B (geel): personenauto’s en lichte bestelwagens met benzine geregistreerd vanaf januari 2000 en diesel vanaf januari 2006. Voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en voor het vervoer van goederen, zowel benzine als diesel, geregistreerd vanaf 2005
 • Label C (groen): personenauto’s en lichte bestelwagens met benzinemotor geregistreerd vanaf januari 2006 en diesel vanaf 2014. Voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en vrachtvervoer, zowel benzine als diesel, geregistreerd vanaf 2014
 • ECO-label (blauw en groen): dit zijn plug-in hybrides met een autonomie van minder dan 40 km, niet-plug-in hybride voertuigen (HEV), voertuigen op aardgas (CNG en LNG) of vloeibaar petroleumgas (LPG).
 • ZERO label (blauw): dit zijn batterij-elektrische voertuigen (BEV), extended range elektrische voertuigen (REEV), plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) met een minimum bereik van 40 kilometer of waterstof-brandstofcelvoertuigen

3. Wijzigingen aan DGT-labels

Pere Navarro, directeur generaal van de DGT, legde uit dat de veranderingen aan de milieulabels een van de punten zijn die zijn opgenomen in het plan om de waardeketen van de auto-industrie te promoten. Dit plan zegt letterlijk: “… technologische evolutie is een realiteit en de nieuwe voertuigen waarin deze innovaties zijn verwerkt, moeten worden gecatalogiseerd binnen de mogelijkheden die het huidige etiketteringssysteem biedt, of door er nieuwe etiketten toe te voegen”.

De directeur generaal heeft naar voren gebracht dat de wijzigingen “klein” zullen zijn, maar dat ze mogelijk de introductie van een nieuw label met zich meebrengen (momenteel zijn er vier: Zero Emissions, ECO, C en B). Hij heeft ook gemeld dat de wijzigingen zullen worden “overeengekomen” met de sector; dat er een interministeriële bijeenkomst zal worden gehouden met deelname van de DGT om de basislijnen vast te leggen en dat binnenkort onderhandelingen zullen beginnen met de betrokken entiteiten.

Rekening houdend met het feit dat een van de belangrijkste punten van kritiek van de sector op het huidige etiketteringssysteem voor voertuigen betrekking heeft op plug-in hybrides (PHEV’s), is het waarschijnlijk dat een deel van de veranderingen gericht zal zijn op het beperken van hun voordelen.

Dit is het geval met de consumentenorganisatie OCU die in een recente studie beweerde dat sommige hybride voertuigen die genieten van de DGT ECO-sticker meer vervuilen dan andere auto’s die vanwege hun kenmerken en leeftijd alleen toegang hebben tot de gele sticker met de letter C. Het probleem komt voort uit het feit dat PHEV’s het Zero Emissions-label krijgen vanaf het moment dat ze een actieradius in elektrische modus van minimaal 40 km certificeren. Maar dat betekent niet dat ze altijd in emissievrije modus circuleren in de lage emissiezones in de steden.

4. Label D?

Fabrikanten en distributeurs begrijpen ook niet dat in label C modellen vervaardigd in 2007 naast andere modellen bestaan die de fabriek in 2020 hebben verlaten met technologische verbeteringen die hun uitstoot aanzienlijk verminderen. Daarom wordt verzocht om het aanmaken van een nieuw label, wat de ‘D’ zou kunnen zijn.

Dit nieuwe onderscheidende kenmerk zou het kenmerk zijn dat wordt aangegeven voor auto’s die zijn gehomologeerd zijn onder de Euro 6d-Temp-norm, de nieuwste versie van Euro 6 die verplicht is vanaf juli 2021.

Ook voor het catalogiseren van motorfietsen komen er wijzigingen. Het lijkt erop dat Traffico van plan is om motorfietsen die voldoen aan de Euro 5-milieueisen te classificeren met het ECO-label. Op deze manier genieten ze van enkele voordelen genieten zoals het vrij circuleren door verboden gebieden zoals het centrum van Madrid of de lage-emissiezone (ZBE) van Barcelona.

5. Wijzigingen zonder terugwerkende kracht

Het is ook de vraag of de wijzigingen in de regelgeving gevolgen hebben voor de voertuigen die zijn geregistreerd voordat de wijzigingen van kracht worden.

Alles wijst erop dat ze geen terugwerkende kracht hebben en alleen geldig zijn voor voertuigen die na goedkeuring te koop worden aangeboden. Experts zeggen dat het toepassen van de nieuwe catalogisering op voertuigen die al in omloop zijn, hun waarde op de tweedehandsmarkt zou verminderen.

Wat is het verschil tussen een NIE, empadronamiento en een Certificado de Registro como residente comunitario

 1. Maar wat is nu het verschil tussen deze drie?
 2. Certificado de Empadronamiento (gemeentelijk document)’
 3. NIE-nummer (document van de nationale overheid)
 4. Certificado de Registro como residente comunitario (document van de nationale overheid)

Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer maar in feite is het vrij simpel. Wil je officieel in Spanje komen wonen dan heb je drie documenten nodig, blijf je langer dan 3 aaneengesloten maanden maar niet langer dan 183 dagen dan zijn 2 documenten voldoende.

De drie documenten zijn Numéro de Identificación de Extranjeros (NIE), Certificado de Empadronamiento (Padrón) en het Certificado de Registro como residente comunitario (Tarjeta Residencia).

1.Maar wat is nu het verschil tussen deze drie?

Drie documenten maar toch verschillend van elkaar. Het eerste formulier is op het niveau van de gemeente en in principe het gemakkelijkst te krijgen. Maar het eigendomsbewijs van uw woning of het huurcontract zijn noodzakelijk om het document te krijgen.

Met een NIE ligt de weg open naar de aankoop van een woning of voertuig, nutsbedrijven, banken en naar de belastingdienst, Onontbeerlijk dus.

Het derde nummer, Certificado de Registro como residente comunitario (Tarjeta Residencia), is het bewijs dat men wettelijk in Spanje woonachtig is.

2. Certificado de Empadronamiento (gemeentelijk document)’

Het inschrijven of ‘empadronar’ in de Spaanse gemeente is niet ingewikkeld en is eigenlijk een hele logische stap als je in Spanje gaat wonen en het is precies hetzelfde voor Spanjaarden. ‘Empadronamiento’ is hetzelfde als registratie in het bevolkingsregister van de gemeente waar je gaat wonen of verblijven, men noemt dit ook wel de ‘padrón’.

Dit kun je heel gemakkelijk aanvragen door naar de afdeling ‘registro civil’ te gaan. Deze afdeling op het gemeentehuis is te vergelijken met onze burgerlijke stand. Deze bevindt zich meestal in het gemeentehuis (ayuntamiento) van de gemeente waar je gaat wonen of verblijven.

Als je bent ingeschreven in het bevolkingsregister krijg je een bewijs van inschrijving mee, het zogenaamde ‘certificado de empadronamiento’.

Dit document kan je nodig hebben als je overheidsdiensten wilt contacteren en er wordt bijvoorbeeld ook naar gevraagd wanneer je bepaalde documenten nodig hebt van de Nederlandse Ambassade of van de Belgische Ambassade in Spanje.

Inschrijven is belangrijk als je permanent in Spanje gaat wonen maar ook als dit niet permanent is maar tijdelijk. Dat geldt dan ook mocht je nog een adres in Nederland/België hebben. Het inschrijven bij jouw nieuwe Spaanse gemeente is slechts een formaliteit.

Toch is het inschrijven bij de gemeente niet verplicht in Spanje. Het wordt echter wel vaak door de gemeenten aangeraden en een aantal onder hen voert zelfs echte campagnes om buitenlanders aan te zetten om zich te laten inschrijven. Zo weet de gemeente wie er in de gemeente woonachtig is. Daarnaast kan de gemeente met een correct aantal inwoners de lokale voorzieningen (waar je ongetwijfeld als inwoner gebruik van gaat maken) zoals dokters, ziekenhuizen, afvalophaaldiensten, plantsoenendiensten en investeringen beter aanpassen en inschatten. De nationale overheid geeft op basis van het aantal inwoners werkingsmiddelen aan de gemeenten.

3. NIE-nummer (document van de nationale overheid)

Het ‘Numéro de Identificación de Extranjeros’ (NIE) is een nummer voor buitenlanders die in Spanje wonen of verblijven en is vaak essentieel bij alle administratieve zaken in Spanje. Het is een uniek, persoonlijk, exclusief nummer dat het Directoraat-Generaal van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía) toekent aan buitenlanders.

Het NIE is te vergelijken met het Nederlandse Burger Servicenummer en het Belgische rijksregisternummer al is het niet helemaal hetzelfde. Het voordeel van het NIE nummer in Spanje is dat dit één nummer is wat overal kan gebruikt worden, van belastingzaken, bankzaken tot medische zorg.

Als je langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje gaat verblijven is een NIE verplicht. Maar als je eenmaal in het bezit bent van dit NIE-nummer dan is dat persoonlijke identificatienummer voor altijd geldig (vroeger moest het om de zoveel jaren vernieuwd worden). Ook als je minder dan drie maanden in Spanje verblijft en diverse zaken zoals internet, telefoon, gas, water, elektriciteit moet regelen is een NIE-nummer niet alleen nodig maar is het vooral gemakkelijk.

Het Spaanse NIF-nummer bestaat uit 8 cijfers gevolgd door een letter (dígito de control). Het buitenlandse NIE-nummer heeft als eerste een X, Y of Z gevolgd door 7 cijfers en als laatste een letter. Buitenlanders die voor 7 februari 1997 een NIE hebben aangevraagd kunnen nog een nummer hebben bestaande uit de letter X gevolgd door 8 cijfers en daarna een letter. De buitenlanders die voor 15 juli 2008 een NIE hebben aangevraagd hebben een X als eerste letter terwijl aanvragers vanaf 16 juli 2008 een Y of Z als eerste letter hebben.

Denk er aan dat het NIE geen identiteitsdocument is. De Europese burger moet bijgevolg samen met zijn of haar NIE steeds zijn of haar overeenkomstige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van zijn of haar land voorleggen.

4. Certificado de Registro como residente comunitario (document van de nationale overheid)

Het ‘Certificado de Registro como residente comunitario’ of ‘Certificado de Registro de Ciudadano de la Union’ wordt ook wel omschreven als de ‘tarjeta residencia’ en is het groene kaartje in het formaat van een bankpas of een A4 document. In bezit van dit document kan een EU-inwoner bevestigen dat hij/zij wettelijk in Spanje verblijft.

Maar dit document is alleen een bewijs dat een EU-inwoner in Spanje verblijft, men kan het niet gebruiken als een identiteitskaart. De identiteit en nationaliteit kunnen alleen worden bewezen door een identiteitsdocument uit het land van herkomst (geldige identiteitskaart of paspoort).

De verklaring van inschrijving bevat de persoonsgegevens, nationaliteit, adres en identificatienummer voor buitenlanders (Número de Identificación de Extranjero – NIE) van de geïnteresseerde evenals de afleverdatum. Het document heeft géén vervaldatum meer.

Als je als inwoner van een ander EU-land voor een periode van 3 maanden of langer in Spanje gaat wonen is het verplicht om je bij de ‘Oficina de Extranjeros’ in de provincie waar je woonachtig bent of bij de ‘Comisaría de Policía’ in te schrijven in het ‘Registro Central de Extranjeros’.

Na aanvraag en goedkeuring ontvang je een groen papier op A4 formaat wat sinds enkele jaren afgescheurd wordt tot een klein kartonnen kaartje van het formaat van een bankpas. Het is verstandig dat kaartje te laten plastificeren zodat het niet kapot kan gaan. Soms hoor je wel eens zeggen dat het verboden is om dit kaartje te plastificeren maar de meeste mensen doen het wel. Dat papiertje trekt dan wel heel erg op de vroegere tarjeta de residencia.

Vroeger kreeg men een net blauw plastic kaartje met daarop ook een vingerafdruk waarna dit document in de meeste gevallen ook gebruikt kon worden als identiteitsdocument. Waarom dat is aangepast naar een nutteloos groen kartonnen papiertje is mij volstrekt onduidelijk.

Voordelen voor +60 of +65 jarigen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Aanvragen ‘tarjeta’
 3. IMSERSO ouderenreizen
 4. IMSERSO Programa de Termalismo Saludable
 5. RENFE trein reizen
 6. Openbaar vervoer
 7. Paradores hotels
 8. Musea, bioscopen, pretparken etc.
 9. Bioscopen
 10. Andalusië 65-plus kortingskaart
 11. Carrefour supermarkt

1.Algemeen

Spanje vergrijst, net zoals Nederland en België, in een zeer snel tempo en ook in Spanje hebben ouderen speciale aanbiedingen en kortingen. In Spanje gaat het in de meeste gevallen om zestigplussers in plaats van vijfenzestigplussers maar dat hangt helemaal af van de instanties die de kortingen verlenen.

Net zoals in andere landen bestaat er niet een fysieke 65-plus pas als een kaartje of iets dergelijks maar het is wel mogelijk om in Spanje een speciaal 65-plus certificaat aan te vragen.

Het gaat om een ‘certificado oficial’ van het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Dit is niet zo zeer een certificaat of pasje maar een ontvangstbewijs wat gebruikt kan worden om aan te tonen dat je 65 jaar of ouder bent en dus recht hebt op bepaalde kortingen.

De vraag is alleen of dit ‘resguardo’ of ‘certificado official’ wel noodzakelijk is. Want als je ergens aangeeft “Soy jubilado” of “Tengo más de sesenticinco años” en daarbij een ID-kaart laat zien met daarop de leeftijd, dan krijg je al korting.

De Spaanse ‘jubilados’ en ‘pensionistas’ hebben een ID-kaart (Documento Nacional de Identidad of DNI) om te bewijzen dat ze 65 jaar of ouder zijn en daar kan om gevraagd worden.

In de meeste gevallen kunnen 65-plussers ongeacht de nationaliteit in Spanje korting krijgen maar in sommige gevallen zoals bij officiële instanties geldt een eis dat je als inwoners staat ingeschreven bij een Spaanse gemeente (empadronamiento).

2. Aanvragen ‘tarjeta’

Wil je als 65-plusser en als inwoner van Spanje toch een ‘resguardo’ of ‘certificado official’ aanvragen, dan kan dat persoonlijk in een van de kantoren van de Seguridad Social gebeuren of via internet. In dat laatste geval moet je echter wel beschikken over een Cl@ve om jezelf officieel te registreren.

Om de ‘tarjeta’ persoonlijk aan te vragen moet je naar een van de kantoren van de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gaan. Zoek HIER naar het dichtstbijzijnde kantoor.

Wat heb je nodig:

 • NIE (Número de identidad de extranjero)
 • je ID-kaart of paspoort (Nederlands of Belgisch)
 • bewijs van ‘empadronamiento’ ofwel het bewijs dat je bij een gemeente staat ingeschreven.

Ouderen die gepensioneerd zijn (jubilados en pensionistas) en zestigplussers die nog werken kunnen in veel gevallen in Spanje genieten van speciale kortingen. Dat geldt dan niet alleen voor de Spanjaarden maar ook voor buitenlanders die Spanje bezoeken en buitenlanders die in Spanje wonen waarbij soms wel de eis wordt gesteld dat men ingeschreven is in de gemeente (empadronamiento).

Het is lastig om een geheel overzicht te geven van alle kortingen voor 60-plussers, ook omdat deze vaak per autonome deelstaat, provincie en stad verschillen. Hieronder enkele voorbeelden van kortingen voor ouderen.

3. IMSERSO ouderenreizen

De eerste ouderen kortingen die we hier bespreken zijn de zogenaamde IMSERSO reizen van het Instituto de Mayores y SERvicios SOciales. Het gaat daarbij om volledig verzorgde reizen in hoofdzakelijk Spanje maar ook in het buitenland. Deze reizen zijn veel goedkoper dan de normale pakketreizen in Spanje en bestaan uit vervoer, hotel met volpension, excursies (soms tegen bijbetaling) en begeleiding.

Degene die voor de IMSERSO reizen in aanmerking kunnen komen zijn geregistreerde inwoners van Spanje (residentes en España) en dus in principe ook buitenlanders die in Spanje wonen, een NIE registratienummer hebben en ingeschreven staan in het bevolkingsregister (empadronado).

Men dient een “pensionista de jubilación” te zijn en een Spaans pensioen te ontvangen, een “pensionista de viudedad” (weduwe of weduwnaar) met een leeftijd van 55 jaar of ouder of een “pensionista por otros conceptos” gepensioneerde door middel van andere concepten of een ontvanger van een uitkering van tenminste 60 jaar of ouder of in het bezit te zijn van een “Seguridad Social” sociale zekerheid in Spanje en 65 jaar of ouder zijn. Meer informatie lees je hier(in het Spaans).

4. IMSERSO Programa de Termalismo Saludable

Door middel van dit speciale programma kunnen ouderen die aan dezelfde eisen voldoen dan bij de normale IMSERSO reizen genieten van kortingen als ze naar spa’s (balnearios) en thermale baden (aguas termales) gaan etc.

5. RENFE trein reizen

Ouderen van 60 jaar of meer (mayores de 60 años) kunnen genieten van veel kortingen bij de Spaanse treinmaatschappij RENFE. Hiervoor kan men de “Tarjeta Dorada” aanvragen, deze heeft een kostprijs van 6 euro en geldt ook voor zestigplussers met een NIE, DNI of een paspoort, dus ook voor buitenlanders die ouder zijn dan 60 jaar.

Met de Tarjeta Dorada” (gouden kaart) krijgen ouderen 40% korting op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij de AVE hogesnelheidstrein en Larga Distancia en 25% korting op vrijdag, zaterdag en zondag. Er zijn nog meer kortingen op andere treintypes zoals de FEVE treinen in noord en noordwest Spanje waar men 50% korting krijgt de hele week door. Voor meer informatie klik hier.

De “Tarjeta Dorada” zijn te verkrijgen in de treinstations waar een loket is. De kaart van de RENFE is persoonsgebonden en dient vergezeld te gaan van een paspoort. De kortingskaart kost 6 euro.

6. Openbaar vervoer

Personen van 60 jaar of ouder kunnen kortingen krijgen bij het Spaanse openbaar vervoer. De meeste van deze kortingen zijn regionaal, provinciaal en zelfs lokaal geregeld dus die kunnen we hier niet omschrijven. Voor meer informatie is het nuttig naar de gemeente te gaan waar men staat ingeschreven. Vaak kunnen de loketmedewerkers bij de busstations ook helpen en meer informatie geven.

Landelijk gezien kunnen zestigplussers tussen de 20% en 40% korting krijgen bij de ALSA lijndienstbussen in Spanje. Deze bussen verbinden zo’n beetje alle steden en grotere dorpen met elkaar en zijn een alternatief voor de treinen. De kortingen gelden alleen op trajecten van meer dan 150 km en zijn niet geldig op vrijdagen, zondagen en feestdagen. Voor meer informatie klik hier.

7. Paradores hotels

De Spaanse staatshotels waarbij men in kastelen, kloosters, monumenten en op bijzonder plaatsen kunt slapen heten Paradores en deze zijn een ervaring op zich. Bij de Paradores kun je al genieten van kortingen als je 55 jaar en ouder bent met de Golden Days kortingen. Hiermee krijg je 10% korting op de overnachtingen, ontbijt en andere voordelen en kortingen.

8. Musea, bioscopen, pretparken etc.

Zestig- en vijfenzestigplussers kunnen in Spanje ook kortingen krijgen bij musea, bioscopen, pretparken etc. We kunnen ze niet allemaal opnoemen hier maar hieronder enkele voorbeelden:

Museo del Prado (Madrid) Een van de meest bezochte musea van Spanje, het Prado in Madrid heeft kortingen voor personen van 65 jaar en ouder waarbij men geen 15 euro maar 7,50 hoeft te betalen.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) Bij het museum in Spanje waar o.a. het Guernica van Picasso te zien is, kunnen personen van 65 jaar en ouder gratis naar binnen.

Palacio Real (Madrid) Het Koninklijke paleis in Madrid kan ook goedkoper bezocht worden door vijfenzestigplussers. De normale entreeprijs is 10 euro maar 65+ bezoekers betalen 5 euro.

Guggenheim (Bilbao) Bij het bekende Guggenheim museum in Bilbao in het País Vasco kunnen ouderen in plaats van 16 euro voor 9 euro naar binnen. Op de website staat echter geen leeftijd vermeld en staat er slechts “senior” (wat meestal 65 jaar is).

Sagrada Familia (Barcelona) De grootste toeristische bezienswaardigheid van Barcelona is ongetwijfeld de Sagrada Familia kerk van Antonio Gaudí. Ouderen kunnen ook hier goedkoper naar binnen en “seniors” of “jubilados” betalen in plaats van de normale 15 euro een prijs van 11 euro. Dat lijkt hoog maar houdt er rekening mee dat dit geld gebruikt wordt voor de bouw van de kerk.

Port Aventura Pretpark (Salou) Het grootste en bekendste pretpark van Spanje, Port Aventura in Salou, geeft ook korting aan de senior bezoekers van 60 jaar en ouder. In plaats van 48 euro betaalt men dan 40 euro. Wil je ook het Ferrari Land erbij hebben (1 dag 2 parken) dan betaal je geen 55 euro maar 47 euro.

Terra Mitica Pretpark (Benidorm) Het pretpark van de Costa Blanca gelegen in de kustplaats Benidorm heeft ook kortingen voor de senior bezoekers van 65 jaar en ouder. In plaats van 39 euro betaal je dan 28 euro (online is dat in plaats van 34 euro 25 euro).

Alhambra (Granada) Bezoekers van 65 jaar en ouder betalen in een van de meest bezochte monumenten van Spanje ook minder om al het moois te bezoeken. In plaats van 14 euro betaalt men dan 9 euro. Om het Alhambra te bezoeken moet je van te voren reserveren om er zeker van te zijn dat je naar binnen kunt (er is een daglimiet van bezoekers).

Mezquita (Córdoba) Naast het Alhambra in Granada is de Mezquita in de stad Córdoba een ander veel bezocht Moors monument. De normale entreeprijs is 10 euro en 65 plussers moeten helaas dezelfde prijs betalen. Alleen 65 plussers die een speciale kortingspas van de Junta de Andalucía hebben (Andalucía Junta 65) en 65 plussers die wonen in Córdoba kunnen gratis naar binnen.

9. Bioscopen

Bij praktisch alle bioscopen in Spanje krijgen 65 plussers speciale prijzen voor de kaartjes met kortingen van enkele euro’s tot veel lagere prijzen voor de bioscoopkaartjes. Aangezien er in Spanje duizenden bioscopen zijn en de prijzen afhangen van vele factoren kunnen we hier niet de kortingen aangeven en dient men dat zelf uit te vinden bij de favoriete bioscoop in jouw stad.

10. Andalusië 65-plus kortingskaart

De autonome deelstaat is een van de eerste regio’s in Spanje waar ouderen van 65 jaar en meer een kortingskaart van de Junta de Andalucia kunnen krijgen waarmee ze op duizenden plaatsen kortingen in heel Andalusië kunnen krijgen. Deze kaart heeft de naam “Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco” gekregen en kan gratis aangevraagd worden.

De speciale kortingskaart voor de Andalusiërs geldt voor alle inwoners van een gemeente in de autonome deelstaat Andalusië van 65 jaar en ouder. De kaart is dus ook door buitenlanders die in Andalusië wonen EN in staan geschreven in het gemeenteregister van de woonplaats geldig. Meer informatie kun je hier lezen. Men kan ook naar de eigen gemeente gaan om meer informatie te vragen over deze speciale en unieke kortingspas die 5 jaar geldig blijft.

11. Carrefour supermarkt

De van oorsprong Franse supermarktketen Carrefour heeft in Spanje een speciale kortingskaart voor 65-plussers genaamd “Tarjeta 65+”. Met deze speciale kaart worden de boodschappen bij de Carrefour veel goedkoper dan bij andere supermarkten aangezien je geen IVA (btw) hoeft te betalen op verse producten zoals vlees, vis, brood, gebak, groente, fruit, worst en kaas, eieren en voorbereide maaltijden. Maar er zijn meer voordelen die hier te lezen zijn.

De overheid wil een nieuwe identificatievorm voor uw huisdier invoeren

In het wetsontwerp inzake dierenwelzijn is ook de verplichting opgenomen om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om zo illegale fokkerij tegen te gaan.

De regering heeft een wetsvoorstel voor dierenwelzijn opgesteld dat eigenaars van gezelschapsdieren verplicht om een Documento Nacional de Identidad (identiteitskaart) te hebben. Met dit document is het de bedoeling van de regering om absolute controle te hebben over het leven van het huisdier, maar vooral over zijn gezondheid. Bovendien zal het worden gebruikt om het achterlaten van dieren of hun illegale fokkerij tegen te gaan.

Het doel is om een identificatiesysteem over het ganse Spaanse grondgebied te creëren dat het dier van de geboorte tot de dood controleert, vergelijkbaar met wat er al is met productiedieren. Hoewel er al een microchip is die de dieren identificeert en waarmee dierenartsen en de politie kunnen weten wie de eigenaar van het dier is, gaat dit DNI voorstel veel verder. Het zal alle gegevens van het dier verzamelen zoals een inenting, de ziekten die het heeft gehad in het verleden, het gebied waarin het leeft en daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat als er in een specifiek gebied een groot aantal dieren met een bepaalde ziekte zijn men deze dus onder controle kan houden.

Met het DNI dat op staatsniveau gebracht zal worden zal ook een van de problemen opgelost worden die de microchip nu oplevert. Dit is een registratie door de Autonome Gemeenschappen, dus als een dier buiten zijn gemeenschap verloren was gegaan, was het erg moeilijk om het te identificeren. Met het DNI kun je ze ook lokaliseren als ze verloren of achtergelaten zijn in een andere autonome gemeenschap. Daarnaast bevat de Ontwerpwet de verplichting om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om illegale fokkerij tegen te gaan.

Het DNI-formaat is elektronisch en verplicht voor alle huisdieren. Het DNI zal een QR-code opnemen die zal worden ontwikkeld via een applicatie die wordt uitgevoerd door het directoraat-generaal Dierenwelzijn. Het nut van deze applicatie is dat professionals en de diensten van de staat toegang krijgen tot de volledige geschiedenis van het dier.

Het doel van deze wet “is het bereiken van het hoogste niveau van bescherming en het welzijn van dieren”, voornamelijk die, die onder de verantwoordelijkheid van mensen of bedrijven vallen.

Daarom moet, als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, men, verplicht, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen voor zijn gezelschapsdieren. Momenteel is dat alleen verplicht voor honden van de “gevaarlijke” rassen.

Identificatie van de bestuurder van een voertuig na een verkeersboete

 1. Wat moet u weten?
 2. Wat heb je nodig?
 3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?
 4. Wie kan de aangifte doen?
 5. Deadline voor indiening
 6. Kosten van de procedure
 7. Waar is deze procedure geregeld?
 8. Veel voorkomende vragen

1.Wat moet u weten?

De DGT wil u niet aansprakelijk stellen voor een boete als deze niet van u is. Als iemand anders in uw voertuig reed toen de overtreding werd begaan en zij hebben de bestuurder niet kunnen identificeren, moet u dit zelf doen, als eigenaar van het voertuig.

Om deze reden sturen zij u een bericht waarin ze u vragen om een bestuurder van uw voertuig aan te duiden die op het moment van de overtreding achter het stuur zat.

Als u de bestuurder niet identificeert, wordt dit als een zeer ernstige overtreding beschouwd, die kan leiden tot het opleggen van een aanzienlijke boete, waarvan u binnen de vrijwillige termijn ook niet kunt profiteren van de korting van 50% voor betaling van de boete.

Daarom moet u dit proces starten wanneer u een bericht ontvangt met het verzoek om een bestuurder te identificeren die een overtreding heeft begaan met uw voertuig.

2. Wat heb je nodig?

U moet de naam, achternaam, nummer van de identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning en het postadres invullen van de persoon die uw voertuig bestuurde.

In de communicatie die de DGT u stuurt, vindt u een plaats waar u deze informatie kan invullen als u het identificatieproces persoonlijk op onze kantoren wilt uitvoeren.

3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?

1. Online, met of zonder voorafgaande identificatie.

Onthoud dat als u de identificatie op deze manier uitvoert, u de mededeling die we u hebben gegeven met de vereiste om u te identificeren, bij de hand moet hebben. Daarin vindt u het dossiernummer en de meldingscode, die u in de overeenkomstige vakken van het formulier moet invoeren.

Als u voor deze route kiest, informeren wij u dat er twee gevallen zijn waarin u de identificatie niet online kunt maken:

 • Als de chauffeur niet op Spaans grondgebied woont.
 • Als de bestuurder niet beschikt over de juiste rijbewijs of vergunning voor het voertuig waarmee hij de overtreding heeft begaan.

In deze gevallen moet u zich identificeren met een ander middel waarover u beschikt.

2. Per post, waarbij u het formulier dat u hebt ontvangen, naar behoren ingevuld terugstuurt naar het adres van het hoofdkantoor voor verkeer dat op het ontvangen formulier staat, of naar het Geautomatiseerde Centrum voor Klachtenbehandeling.

3. Persoonlijk, door alle documentatie aan een hoofdkantoor of verkeersbureau te bezorgen. Vraag dan online een afspraak aan of bel 060.

4. Wie kan de aangifte doen?

De persoon die eigenaar is van het voertuig waarmee de overtreding is begaan en die het verzoek heeft ontvangen van de DGT of een namens de eigenaar gemachtigde persoon.

Om een andere persoon die namens u handelt te machtigen, kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen via ons register van volmachten.

De volmacht drager kan zich ook persoonlijk aanmelden, op voorwaarde dat u een document laat ondertekenen door de belanghebbende, waarin u hem machtigt om het verzoek in te dienen en waarin zij kenbaar maken dat de dienstverlening gratis is. Download hiervoor het machtigingsformulier van de DGT “Verlening van vertegenwoordiging” en vul het in.

Als de procedure namens u door een andere persoon wordt uitgevoerd, moet u bij het aanvragen van de voorafgaande afspraak op 060 het identiteitsbewijs van de belanghebbende en ook dat van de bevoegde persoon vermelden.

5. Deadline voor indiening

U heeft 20 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag nadat de mededeling met het verzoek u heeft bereikt. Indien u deze mededeling niet heeft ontvangen, beschikt u over 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na publicatie in het Tablón Edictal Único.

6. Kosten van de procedure

De identificatie van de bestuurder is een gratis procedure.

7. Waar is deze procedure geregeld?

SIA-code. 202325.

Regelgevende voorschriften: Wet 16/1979 van 2 oktober betreffende de tarieven van het centrale verkeersbureau.

8. Veel voorkomende vragen

Kan ik punten van mijn rijbewijs verliezen omdat ik de bestuurder niet identificeer?

Nee, deze boete leidt niet tot verlies van punten op uw rijbewijs, maar de financiële boete is hoog. Bovendien kunt u, als de sanctie eenmaal van kracht is, niet profiteren van een korting van 50% voor onmiddellijke betaling.

Ik heb toegang tot de online dienst voor bestuurdersidentificatie, maar ik kan dit niet doen. Wat zou er kunnen gebeuren?

De vrijwillige periode is waarschijnlijk al verstreken en de periode voor het betalen van de boete verstreken. Vanaf dat moment gaat het naar de uitvoerende route. U krijgt dan een bericht van de Belastingdienst waarin zij u informeren over de wijze van betalen.

De online chauffeursidentificatiedienst vraagt mij om een identiteitsbewijsnummer. Welke informatie moet ik verstrekken?

U kunt het NIF, CIF of NIE van de proefpersoon opnemen dat het NIF altijd moet matchen met de gegevens van de belanghebbende die voorkomen in de melding van het sanctiedossier dat u heeft ontvangen.

Ik heb geprobeerd toegang te krijgen tot de online chauffeursidentificatieservice, maar er wordt om een digitaal certificaat of een cl@ve gevraagd. Wat kan ik doen om het te krijgen?

Deze online dienst voor identificatie van de bestuurder vereist inderdaad dat u over een elektronisch identificatiemechanisme beschikt dat ter beschikking staat van de Administratie. U kunt dus een digitaal certificaat of een cl@ve-pinnummer of permanent certificaat laten afleveren door de administratie. Op de website van cl@ve kunt u een persoonlijk wachtwoord aanvragen om toegang te krijgen tot de elektronische diensten van de Administratie.

Verschillen tussen advocaten en consultants in Spanje

Er zijn wel degelijk verschillen in Spanje tussen advocaten (Abogados) en andere adviseurs of consultants en het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt.

Met de regelmaat van de klok zijn er klachten over bedrijven of mensen die beweren advocaat te zijn, maar die niet wettelijk bevoegd zijn om zo genoemd te worden en advies geven onder de naam van adviseur, consultant of nog een andere naam. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te schrijven over het verschil tussen advocaten (Abogados) en andere adviseurs of consultants hier in Spanje.

Het is juist dat de EU-regulering door het systeem van vrije diensten iedereen toestaat om diensten op dit gebied te verlenen zonder naar een diploma of kwalificaties te vragen, maar sommige van deze beroepen, zoals advocaten of artsen, vallen onder de wet en hebben ethische codes die de beoefenaars dwingen zich in te schrijven bij een officiële vereniging.

Een aantal mensen heeft slechte ervaringen gehad met zogenaamde advocaten hier in Spanje die in sommige gevallen vermeden hadden kunnen worden als u een correct geregistreerde Spaanse advocaat had genomen.

Als u een advocaat opdraagt om namens u op te treden, heeft u dus een behoorlijk geregistreerde advocaat nodig die bij de Spaanse Orde van Advocaten (Colegio de abogados) is ingeschreven. Dat is iemand die is ingeschreven bij de Spaanse balie en hij/zij moet een ethische code volgen. Hij of zij moet ook een schadeverzekering hebben voor het geval hij u een advies geeft dat voor u nadelig is.

Wat u moet doen wanneer u een advocaat in Spanje instrueert, is om het registratienummer van de advocaat bij de Spaanse Orde van Advocaten op schrift te krijgen, zodat u kunt controleren en er zeker van kunt zijn dat u wordt vertegenwoordigd door een geregistreerde advocaat die in Spanje het beroep mag uitoefenen. Als u een vals nummer krijgt, is dit een strafbaar feit in Spanje. Iemand heeft misschien alle benodigde certificaten, maar het kan zijn dat ze zijn geschrapt door de Orde van Advocaten en het is nodig om hun nummer te controleren bij de Orde van Advocaten.

Een buitenlandse Europese advocaat kan worden ingeschreven bij de Orde van Advocaten in Spanje, maar hij kan alleen juridisch advies geven over de wetten van zijn eigen land. Om advies te kunnen geven over de Spaanse wet moeten ze een diploma Spaans recht hebben of een conversieproces hebben doorlopen. Pas op voor consultants, juridische adviseurs en dergelijke, advocaten hebben examens afgelegd en zijn goed opgeleid om ervoor te zorgen dat ze u correct juridisch advies geven.

Het is raadzaam om een beetje moeite te doen om uw advocaat te kiezen en uw eigen onderzoek uit te voeren om een mogelijke ramp later te voorkomen. Gelukkig zijn gevallen van professionele nalatigheid zeldzaam, maar helaas bestaan ze hier in Spanje, net als in andere landen.