De overheid wil een nieuwe identificatievorm voor uw huisdier invoeren

In het wetsontwerp inzake dierenwelzijn is ook de verplichting opgenomen om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om zo illegale fokkerij tegen te gaan.

De regering heeft een wetsvoorstel voor dierenwelzijn opgesteld dat eigenaars van gezelschapsdieren verplicht om een Documento Nacional de Identidad (identiteitskaart) te hebben. Met dit document is het de bedoeling van de regering om absolute controle te hebben over het leven van het huisdier, maar vooral over zijn gezondheid. Bovendien zal het worden gebruikt om het achterlaten van dieren of hun illegale fokkerij tegen te gaan.

Het doel is om een identificatiesysteem over het ganse Spaanse grondgebied te creëren dat het dier van de geboorte tot de dood controleert, vergelijkbaar met wat er al is met productiedieren. Hoewel er al een microchip is die de dieren identificeert en waarmee dierenartsen en de politie kunnen weten wie de eigenaar van het dier is, gaat dit DNI voorstel veel verder. Het zal alle gegevens van het dier verzamelen zoals een inenting, de ziekten die het heeft gehad in het verleden, het gebied waarin het leeft en daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat als er in een specifiek gebied een groot aantal dieren met een bepaalde ziekte zijn men deze dus onder controle kan houden.

Met het DNI dat op staatsniveau gebracht zal worden zal ook een van de problemen opgelost worden die de microchip nu oplevert. Dit is een registratie door de Autonome Gemeenschappen, dus als een dier buiten zijn gemeenschap verloren was gegaan, was het erg moeilijk om het te identificeren. Met het DNI kun je ze ook lokaliseren als ze verloren of achtergelaten zijn in een andere autonome gemeenschap. Daarnaast bevat de Ontwerpwet de verplichting om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om illegale fokkerij tegen te gaan.

Het DNI-formaat is elektronisch en verplicht voor alle huisdieren. Het DNI zal een QR-code opnemen die zal worden ontwikkeld via een applicatie die wordt uitgevoerd door het directoraat-generaal Dierenwelzijn. Het nut van deze applicatie is dat professionals en de diensten van de staat toegang krijgen tot de volledige geschiedenis van het dier.

Het doel van deze wet “is het bereiken van het hoogste niveau van bescherming en het welzijn van dieren”, voornamelijk die, die onder de verantwoordelijkheid van mensen of bedrijven vallen.

Daarom moet, als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, men, verplicht, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen voor zijn gezelschapsdieren. Momenteel is dat alleen verplicht voor honden van de “gevaarlijke” rassen.

Identificatie van de bestuurder van een voertuig na een verkeersboete

 1. Wat moet u weten?
 2. Wat heb je nodig?
 3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?
 4. Wie kan de aangifte doen?
 5. Deadline voor indiening
 6. Kosten van de procedure
 7. Waar is deze procedure geregeld?
 8. Veel voorkomende vragen

1.Wat moet u weten?

De DGT wil u niet aansprakelijk stellen voor een boete als deze niet van u is. Als iemand anders in uw voertuig reed toen de overtreding werd begaan en zij hebben de bestuurder niet kunnen identificeren, moet u dit zelf doen, als eigenaar van het voertuig.

Om deze reden sturen zij u een bericht waarin ze u vragen om een bestuurder van uw voertuig aan te duiden die op het moment van de overtreding achter het stuur zat.

Als u de bestuurder niet identificeert, wordt dit als een zeer ernstige overtreding beschouwd, die kan leiden tot het opleggen van een aanzienlijke boete, waarvan u binnen de vrijwillige termijn ook niet kunt profiteren van de korting van 50% voor betaling van de boete.

Daarom moet u dit proces starten wanneer u een bericht ontvangt met het verzoek om een bestuurder te identificeren die een overtreding heeft begaan met uw voertuig.

2. Wat heb je nodig?

U moet de naam, achternaam, nummer van de identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning en het postadres invullen van de persoon die uw voertuig bestuurde.

In de communicatie die de DGT u stuurt, vindt u een plaats waar u deze informatie kan invullen als u het identificatieproces persoonlijk op onze kantoren wilt uitvoeren.

3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?

1. Online, met of zonder voorafgaande identificatie.

Onthoud dat als u de identificatie op deze manier uitvoert, u de mededeling die we u hebben gegeven met de vereiste om u te identificeren, bij de hand moet hebben. Daarin vindt u het dossiernummer en de meldingscode, die u in de overeenkomstige vakken van het formulier moet invoeren.

Als u voor deze route kiest, informeren wij u dat er twee gevallen zijn waarin u de identificatie niet online kunt maken:

 • Als de chauffeur niet op Spaans grondgebied woont.
 • Als de bestuurder niet beschikt over de juiste rijbewijs of vergunning voor het voertuig waarmee hij de overtreding heeft begaan.

In deze gevallen moet u zich identificeren met een ander middel waarover u beschikt.

2. Per post, waarbij u het formulier dat u hebt ontvangen, naar behoren ingevuld terugstuurt naar het adres van het hoofdkantoor voor verkeer dat op het ontvangen formulier staat, of naar het Geautomatiseerde Centrum voor Klachtenbehandeling.

3. Persoonlijk, door alle documentatie aan een hoofdkantoor of verkeersbureau te bezorgen. Vraag dan online een afspraak aan of bel 060.

4. Wie kan de aangifte doen?

De persoon die eigenaar is van het voertuig waarmee de overtreding is begaan en die het verzoek heeft ontvangen van de DGT of een namens de eigenaar gemachtigde persoon.

Om een andere persoon die namens u handelt te machtigen, kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen via ons register van volmachten.

De volmacht drager kan zich ook persoonlijk aanmelden, op voorwaarde dat u een document laat ondertekenen door de belanghebbende, waarin u hem machtigt om het verzoek in te dienen en waarin zij kenbaar maken dat de dienstverlening gratis is. Download hiervoor het machtigingsformulier van de DGT “Verlening van vertegenwoordiging” en vul het in.

Als de procedure namens u door een andere persoon wordt uitgevoerd, moet u bij het aanvragen van de voorafgaande afspraak op 060 het identiteitsbewijs van de belanghebbende en ook dat van de bevoegde persoon vermelden.

5. Deadline voor indiening

U heeft 20 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag nadat de mededeling met het verzoek u heeft bereikt. Indien u deze mededeling niet heeft ontvangen, beschikt u over 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na publicatie in het Tablón Edictal Único.

6. Kosten van de procedure

De identificatie van de bestuurder is een gratis procedure.

7. Waar is deze procedure geregeld?

SIA-code. 202325.

Regelgevende voorschriften: Wet 16/1979 van 2 oktober betreffende de tarieven van het centrale verkeersbureau.

8. Veel voorkomende vragen

Kan ik punten van mijn rijbewijs verliezen omdat ik de bestuurder niet identificeer?

Nee, deze boete leidt niet tot verlies van punten op uw rijbewijs, maar de financiële boete is hoog. Bovendien kunt u, als de sanctie eenmaal van kracht is, niet profiteren van een korting van 50% voor onmiddellijke betaling.

Ik heb toegang tot de online dienst voor bestuurdersidentificatie, maar ik kan dit niet doen. Wat zou er kunnen gebeuren?

De vrijwillige periode is waarschijnlijk al verstreken en de periode voor het betalen van de boete verstreken. Vanaf dat moment gaat het naar de uitvoerende route. U krijgt dan een bericht van de Belastingdienst waarin zij u informeren over de wijze van betalen.

De online chauffeursidentificatiedienst vraagt mij om een identiteitsbewijsnummer. Welke informatie moet ik verstrekken?

U kunt het NIF, CIF of NIE van de proefpersoon opnemen dat het NIF altijd moet matchen met de gegevens van de belanghebbende die voorkomen in de melding van het sanctiedossier dat u heeft ontvangen.

Ik heb geprobeerd toegang te krijgen tot de online chauffeursidentificatieservice, maar er wordt om een digitaal certificaat of een cl@ve gevraagd. Wat kan ik doen om het te krijgen?

Deze online dienst voor identificatie van de bestuurder vereist inderdaad dat u over een elektronisch identificatiemechanisme beschikt dat ter beschikking staat van de Administratie. U kunt dus een digitaal certificaat of een cl@ve-pinnummer of permanent certificaat laten afleveren door de administratie. Op de website van cl@ve kunt u een persoonlijk wachtwoord aanvragen om toegang te krijgen tot de elektronische diensten van de Administratie.

Verschillen tussen advocaten en consultants in Spanje

Er zijn wel degelijk verschillen in Spanje tussen advocaten (Abogados) en andere adviseurs of consultants en het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt.

Met de regelmaat van de klok zijn er klachten over bedrijven of mensen die beweren advocaat te zijn, maar die niet wettelijk bevoegd zijn om zo genoemd te worden en advies geven onder de naam van adviseur, consultant of nog een andere naam. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te schrijven over het verschil tussen advocaten (Abogados) en andere adviseurs of consultants hier in Spanje.

Het is juist dat de EU-regulering door het systeem van vrije diensten iedereen toestaat om diensten op dit gebied te verlenen zonder naar een diploma of kwalificaties te vragen, maar sommige van deze beroepen, zoals advocaten of artsen, vallen onder de wet en hebben ethische codes die de beoefenaars dwingen zich in te schrijven bij een officiële vereniging.

Een aantal mensen heeft slechte ervaringen gehad met zogenaamde advocaten hier in Spanje die in sommige gevallen vermeden hadden kunnen worden als u een correct geregistreerde Spaanse advocaat had genomen.

Als u een advocaat opdraagt om namens u op te treden, heeft u dus een behoorlijk geregistreerde advocaat nodig die bij de Spaanse Orde van Advocaten (Colegio de abogados) is ingeschreven. Dat is iemand die is ingeschreven bij de Spaanse balie en hij/zij moet een ethische code volgen. Hij of zij moet ook een schadeverzekering hebben voor het geval hij u een advies geeft dat voor u nadelig is.

Wat u moet doen wanneer u een advocaat in Spanje instrueert, is om het registratienummer van de advocaat bij de Spaanse Orde van Advocaten op schrift te krijgen, zodat u kunt controleren en er zeker van kunt zijn dat u wordt vertegenwoordigd door een geregistreerde advocaat die in Spanje het beroep mag uitoefenen. Als u een vals nummer krijgt, is dit een strafbaar feit in Spanje. Iemand heeft misschien alle benodigde certificaten, maar het kan zijn dat ze zijn geschrapt door de Orde van Advocaten en het is nodig om hun nummer te controleren bij de Orde van Advocaten.

Een buitenlandse Europese advocaat kan worden ingeschreven bij de Orde van Advocaten in Spanje, maar hij kan alleen juridisch advies geven over de wetten van zijn eigen land. Om advies te kunnen geven over de Spaanse wet moeten ze een diploma Spaans recht hebben of een conversieproces hebben doorlopen. Pas op voor consultants, juridische adviseurs en dergelijke, advocaten hebben examens afgelegd en zijn goed opgeleid om ervoor te zorgen dat ze u correct juridisch advies geven.

Het is raadzaam om een beetje moeite te doen om uw advocaat te kiezen en uw eigen onderzoek uit te voeren om een mogelijke ramp later te voorkomen. Gelukkig zijn gevallen van professionele nalatigheid zeldzaam, maar helaas bestaan ze hier in Spanje, net als in andere landen.

Het nieuwe decreet van Spanje over thuiswerken

 1. Algemeen
 2. Wat wordt beschouwd als werken op afstand?
 3. Wie vergoedt de kosten?
 4. Moeten bedrijven en werknemers een overeenkomst ondertekenen?
 5. Garandeert het decreet een flexibel werkrooster?
 6. Is het vrijwillig?
 7. Kan het bedrijf medewerkers op afstand volgen?
 8. Wanneer treedt de nieuwe regelgeving in werking?
 9. Worden telewerkers dezelfde rechten gegarandeerd?

1.Algemeen

De Spaanse regering, vakbonden en bedrijfsverenigingen bereikten een voorlopig akkoord over een nieuw decreet dat werken op afstand regelt, iets wat tot een paar maanden geleden een ongebruikelijke praktijk was in Spanje.

Die situatie veranderde met het uitbreken van de coronavirus pandemie in maart vorig jaar, waarbij telewerken prioriteit kreeg om besmetting te verminderen. Als reactie op deze verschuiving hebben de overheid, vakbonden en bedrijfsverenigingen gezocht naar een wettelijk kader om de verandering in de praktijk te beheren.

Nu, na maanden van onderhandelen, wordt verwacht dat de nieuwe wet over de rechten van werknemers zal worden goedgekeurd door het Spaanse Lagerhuis, het Congres van Afgevaardigden.

Hoewel de laatste details nog niet bekend zijn, de voorlopige overeenkomst moet nog worden bekrachtigd door vakbonden en het bedrijfsleven, schetste de laatste versie van de tekst onder welke omstandigheden de nieuwe wet zal worden toegepast, wie de kosten zal dekken en hoe de werkroosters zullen worden georganiseerd.

Dit zijn de belangrijkste punten die onder de nieuwe regelgeving vallen.

2. Wat wordt beschouwd als werken op afstand?

Parttime werken vanuit thuis of zelfs af en toe een hele dag thuis werken, wordt niet als telewerken beschouwd, maar als een flexibele arbeidsomstandigheid. Om de nieuwe regels te laten gelden, moet een medewerker binnen een periode van drie maanden ten minste 30% van zijn totale uren op afstand werken, wat overeenkomt met anderhalve dag per week.

Dit punt was het grootste conflict tussen de werkgeversvereniging CEOE-Cepyme en de Spaanse vakbonden UGT en CCOO. Aanvankelijk was het percentage vastgesteld op 20%, maar vertegenwoordigers van de industrie drongen aan op een verhoging tot 30%.

3. Wie vergoedt de kosten?

Dit was een andere fel omstreden kwestie tijdens de onderhandelingen. Uiteindelijk stelt het decreet dat het aan het bedrijf is om de kosten te dekken van de levering en het onderhoud “van alle middelen, uitrusting en gereedschappen” die een werknemer nodig heeft om zijn werk op afstand uit te voeren. Dat moet gebeuren volgens de voorwaarden vastgelegd in collectieve onderhandelingen of in een overeenkomst met het bedrijf.

De tekst stelt ook dat het bedrijf een werknemer moet betalen of compenseren voor de bedrijfskosten van deze apparatuur, aangezien de werknemer niet verantwoordelijk kan zijn voor het dekken van de kosten van de middelen die hij nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Hoe het bedrijf deze kosten zal dragen of de werknemer zal vergoeden, zal worden bepaald via een collectief contract of via een overeenkomst tussen het bedrijf en de wettelijke vertegenwoordigers van de werknemers.

4. Moeten bedrijven en werknemers een overeenkomst ondertekenen?

Ja. Het decreet bepaalt dat er een schriftelijke overeenkomst moet worden opgesteld tussen de werknemer en het bedrijf. De werknemer heeft 10 dagen de tijd om deze tekst aan zijn vertegenwoordigers te bezorgen, die deze vervolgens aan het arbeidsbureau moeten bezorgen.

Hoewel de details van de overeenkomst zullen worden vastgelegd tijdens de collectieve onderhandelingen, zegt het decreet dat een “verplicht minimum aan inhoud” met betrekking tot de persoonlijke behoeften van een werknemer in het document moet voorkomen. In het laatste ontwerp van het decreet staan 11 punten over dit onderwerp, zoals een inventaris van de apparatuur die nodig is om op afstand te werken, welke kosten een werknemer kan maken en hoe deze worden vergoed, het werkrooster en, indien van toepassing, de verdeling van de uren tussen kantoor en telewerken, de gekozen locatie voor telewerken, de maatregelen waarover het bedrijf beschikt om de werknemer op afstand te volgen, de duur van de overeenkomst en werkinstructies. In het ontwerp staat ook dat in de overeenkomst moet worden vastgelegd hoeveel opzegging moet worden gegeven als de situatie wordt omgekeerd.

5. Garandeert het decreet een flexibel werkrooster?

Ja, maar in de tekst staat dat een bedrijf tijdsperioden mag bepalen waarin de werknemer beschikbaar moet zijn. Met andere woorden, de planning is flexibel – in overeenstemming met wat is vastgelegd in de telewerk overeenkomst en de collectieve onderhandeling, en zolang de regels inzake werktijden en pauzes worden gerespecteerd. Maar een bedrijf en een werknemer kunnen onderhandelen of de werknemer beschikbaar moet zijn tijdens bepaalde tijdsperioden.

6. Is het vrijwillig?

Ja. Het decreet stelt dat telewerken vrijwillig is voor zowel de werknemer als de werkgever. Beide partijen kunnen ook de beslissing terugdraaien, een recht dat moet worden uitgeoefend volgens de voorwaarden van de collectieve onderhandelingen of de overeenkomst tussen personeel en het bedrijf.

Het decreet bepaalt dat binnen deze overeenkomsten het bedrijf en de werknemer ook het percentage uren dat op locatie moet worden gewerkt, kunnen wijzigen en criteria en voorwaarden kunnen vaststellen om van werken op het bedrijf naar werken op afstand te gaan, en vice versa.

7. Kan het bedrijf medewerkers op afstand volgen?

Ja, maar het laatste ontwerp van het decreet maakt niet duidelijk hoe. De test die dinsdag zal worden goedgekeurd, zegt simpelweg dat een bedrijf maatregelen kan nemen die het “beter geschikt acht voor toezicht en controle” om ervoor te zorgen dat telewerkers hun werk doen. Dit kan zelfs methoden voor monitoring op afstand omvatten, zolang ze de waardigheid van de werknemer respecteren.

8. Wanneer treedt de nieuwe regelgeving in werking?

Hoewel de regering besloten heeft de regeling bij decreet goed te keuren, een snellere regeling dan het aanvankelijk beschouwde wetsvoorstel, betekent dit niet dat deze direct na publicatie in het Staatsblad (BOE) in werking treedt.

Bedrijfsverenigingen hebben aangedrongen op de opname van een overgangsbepaling, die de facto de invoering van de nieuwe regels zal vertragen.

Deze bepaling was een andere bron van onenigheid tijdens de onderhandelingen.

In het besluit staat dat in situaties waarin telewerken is ontstaan door de coronavirus pandemie en het uitroepen van de alarmtoestand in maart, met andere woorden voor uitzonderlijke omstandigheden, het niet verplicht is voor werknemers en bedrijven om een overeenkomst te ondertekenen.

Dit betekent dat de formele verplichtingen die in het besluit zijn vastgelegd, worden opgeschort, hoewel het bedrijf de werknemer moet voorzien van de middelen die hij nodig heeft om op afstand te werken.

De tekst schetst ook dat als de werkgever en het personeel al een interne regeling voor telewerken hebben, het nieuwe kader pas van toepassing zal zijn nadat dit document is verlopen.

Indien er geen vaste termijn is voor de interne regels, treedt het nieuwe besluit in werking één jaar na publicatie in de BOE, hoewel beide partijen kunnen overeenkomen om tot drie jaar te wachten alvorens de nieuwe regels toe te passen.

9. Worden telewerkers dezelfde rechten gegarandeerd?

Het decreet stelt dat werknemers dezelfde rechten zullen hebben als wanneer ze in het bedrijf zouden werken. Om deze reden stelt de tekst dat telewerkers niet mogen worden benadeeld in termen van financiële vergoeding, bezetting, werktijden, opleiding of professionele promoties. Het decreet erkent dat een telewerker dezelfde rechten heeft met betrekking tot het evenwicht tussen werk en privéleven en gezamenlijke verantwoordelijkheid, en garandeert ook het recht om de verbinding te verbreken.

Binnenkort verdwijnen de gevaardriehoeken uit de wagen

De V-16 alarmlichten zullen uiteindelijk de gevaardriehoeken vervangen en dit is wat we tot nu toe weten.

Voorstelling van de Help Fash maar enkel in het Spaans

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde voor om een koninklijk besluit goed te keuren waarin onder meer de voorwaarden zouden worden geregeld waaronder de hulpdiensten op de openbare weg hun functies zouden uitoefenen, waaronder ook de introductie van een lichtbaken dat bestuurders geven bij een ongeval of pech. Met dit nieuwe apparaat geven zij hun positie aan zonder het risico te lopen door uit het voertuig te stappen.

Na de laatste protesten heeft minister Fernandez Grande-Marlaska beloofd om voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 het koninklijk besluit inzake wegenhulp goed te keuren. Hierin kunnen we de technische details van het nieuwe lichtapparaat vinden, een apparaat dat we zeer binnenkort in het voertuig zullen moeten hebben en dat de gevaardriehoeken zal vervangen.

Dit koninklijk besluit formaliseert de goedkeuring van dit lichtgevende apparaat dat uiteindelijk verplicht zal worden voor alle bestuurders. Het gaat over het V-16 noodlicht, zoals het formeel bekend is en dat vanaf 2 januari 2024 verplicht zal zijn. Het doel van de introductie van dit apparaat is niets anders dan het verminderen van het aantal ongevallen dat zich op de weg voordoet wanneer er eerder een incident heeft plaatsgevonden, of wanneer er hulppersoneel aanwezig is.

Een nieuw lichtbaken voor het voertuig: wat zijn de voordelen?

De cijfers voor verkeersongevallen zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 … en dit jaar zijn de verplaatsingen met een voertuig aanzienlijk gedaald als gevolg van de coronapandemie. De momenten van de dag die het grootste gevaar opleveren en waarin er meer ongelukken gebeuren zijn tijdens de schemering en ’s nachts, of op slecht verlichte wegen.

Dit is waar het belang van dit lichtgevende baken ligt, dat een magnetisch activeringssysteem heeft dat gemakkelijk aan het voertuig hecht zonder dat de bestuurder uit het voertuig hoeft te stappen. Help Flash, het bedrijf dat deze apparaten vervaardigt, vertelt ons meer over de voordelen van de V-16 noodverlichting:

– De parabolische reflector zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij vanaf 1 kilometer afstand in alle richtingen zichtbaar is, zelfs bij weinig licht. Door het te gebruiken, zal het ook automatisch uw verzoek om assistentie activeren wanneer u het verbindt met uw smartphone.

– Het is een licht, compact en gemakkelijk op te bergen apparaat in de auto of op de motor. Hij werkt zonder kabels, alleen met een 9V alkaline batterij type 6LR61, met een autonomie van 2,5 uur.

– Het apparaat kan ook als zaklamp worden gebruikt, zodat u op een plat oppervlak kunt leunen om elke taak, met de handen vrij, uit te voeren. In deze modus heeft het apparaat een totale autonomie van 5 uur.

De Spaanse feestdagen in 2021

Wij geven deze lijst hier omdat het altijd interessant is om weten wanneer de winkels, benzinestations en banken gesloten zijn.

De lijst met de officiële feestdagen wordt elk jaar opnieuw vastgelegd. Er mogen maximum 14 dagen aangewezen worden als feestdag en dat gebeurt door de nationale overheid, de regionale overheden en de gemeenten.

De nationale lijst met feestdagen voor gans Spanje is in 2021:

 • 1 januari = Nieuwjaar
 • 6 januari = Driekoningen
 • 2 april = Goede Vrijdag
 • 1 mei = Dag van de Arbeid
 • 12 oktober = Nationale feestdag
 • 1 november = Allerheiligen
 • 6 december = Dag van de Spaanse Grondwet
 • 8 december = Onbevlekte Ontvangenis
 • 25 december = Kerstmis

De lijst van de autonome regio’s

 • Andalusië: 1 maart, 1 april, 16 augustus
 • Aragón: 1 april, 23 april, 16 augustus
 • Asturië: 1 april, 16 augustus, 8 september
 • Balearen: 1 maart, 1 april, 5 april
 • Canarische Eilanden: 1 april, 16 augustus
 • Cantabrië: 1 april, 28 juli, 15 september
 • Castilla-la-Mancha: 1 april, 31 mei, 3 juni
 • Castilla y Léon: 1 april, 23 april, 16 augustus
 • Catalonië: 5 april, 24 juni, 11 september
 • Communiteit Valencia: 19 maart, 5 april, 24 juni, 9 oktober
 • Extramadura: 19 maart, 1 april, 8 september
 • Galicia: 19 maart, 1 april, 17 mei
 • Madrid: 19 maart, 1 april, 3 mei
 • Murcia: 19 maart, 1 april, 9 juni
 • Navarra: 19 maart, 1 april, 5 april
 • Baskenland: 19 maart, 1 april, 5 april
 • La Rioja: 1 april, 5 april, 9 juni
 • Ceuta: 1 april, 20 juli, 2 september
 • Melilla: 13 maart, 1 april, 21 juli

De proefperiode op het werk in Spanje

De proefperiode is de tijd die de werknemer en de werkgever overeengekomen zijn en die een van hen kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding.

Het doel, in het geval van de werkgever, is om te controleren of de werknemer al dan niet gekwalificeerd is om het werk te doen waarvoor hij is ingehuurd, en in het geval van de werknemer, maakt het hem/haar mogelijk om te weten of de arbeidsomstandigheden hem/haar passen.

Indien de werknemer al eerder voor de onderneming heeft gewerkt, in dezelfde functie, waarvoor hij weer wordt aangenomen dan wordt de proefperiode als onbestaande beschouwd. Deze proefperiode wordt ook als onbestaande beschouwd als deze periode niet uitdrukkelijk in het contract is vastgelegd.

De maximale duur van de periode is afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst in de sector en de professionele categorie van de werknemer.  Dus voor werknemers die worden aangenomen als technici of afgestudeerden, wordt een proefperiode van 6 maanden vastgesteld, 3 maanden voor degenen die niet in die bedrijven zitten met minder dan 25 werknemers en 2 maanden voor de rest. van de arbeiders.

Bij tijdelijke contracten voor een duur van 6 maanden heeft de proefperiode een maximale looptijd van 1 maand.

Hoewel er kan overeengekomen worden dat men kan werken na de schrapping van de proefperiode of dat de proefperiode korter van duur kan zijn dan de wettelijk vastgestelde periode, kan het niet in het contract vastgesteld worden dat de proefperiode langer kan duren dan de vastgestelde periode in de CAO.

Tijdens de proefperiode heeft de werknemer de rechten en plichten die horen bij de functie die hij zoals de rest van het personeel vervult.

De werkgever mag de arbeidsrelatie in een proefperiode niet beëindigen vanwege de  zwangerschap van de werknemer en in de periode van het begin van de zwangerschap tot het moederschap, tenzij er redenen zijn die geen verband houden met de zwangerschap of het moederschap.

De duur van de proefperiode wordt berekend voor anciënniteitsdoeleinden.

Driekoningen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Koningen zijn cooler dan de Kerstman
 3. De optochten voor de Drie Koningen
 4. Paraplu’s zijn altijd vereist
 5. Controverse
 6. Roscón de Reyes 
 7. Komen de Drie Koningen uit Spanje?
 8. Een andere loterij
 9. Verlengd verlof

1.Algemeen

Het feest van Driekoningen is traditioneel een van de belangrijkste Spaanse feestdagen en het is het feest waarop de kinderen speelgoed krijgen, Dus in Spanje is er geen Kerstman of Sint-Niklaas, hier zijn het de drie koningen.

Foto: Optocht van koning Balthazar
Emilio J. Rodríguez Posada

Op de “Día de los Reyes” viert men in Spanje en Latijns-Amerika de bijbelse aanbidding van het kindje Jezus door de drie koningen.

2. Koningen zijn cooler dan de Kerstman

In een onderzoek uit 2015 kozen Spaanse kinderen voor de Drie Koningen als de favoriete cadeautjesgever (67 procent) boven de Kerstman (27 procent).

In Spanje, ‘Los Reyes Magos’, Melchior, Caspar en Balthazar hebben een gelijkaardige rol als de Kerstman in andere delen van de wereld. Spaanse kinderen schrijven brieven naar de Drie Koningen en die brengen dan de cadeautjes op de avond voor Driekoningen op 6 januari.

In sommige huizen laten kinderen hun schoenen aan de deur staan zodat hun cadeautjes daar kunnen in gestoken worden. Grotere cadeautjes staan uiteraard naast de schoenen.

Ook een andere gewoonte blijft hier overeind, de kinderen laten eten en drinken achter voor de Drie Koningen en voor hun kamelen.

3. De optochten voor de Drie Koningen

Grote optochten of ‘cabalgatas’ gaan in Spanje door op 5 januari. Het zijn grote spektakels met honderden deelnemers en ze worden live uitgezonden op de Spaanse televisie.

Elke stad en redelijk grote gemeente heeft zijn eigen optocht en op een van de grootste, die in Madrid, komen gemakkelijk 100.000 mensen af. Daaronder zijn duizenden kinderen die allemaal gretig zijn naar de snoepjes die royaal, door de Drie Koningen, worden rond gestrooid.

De oudste optocht, sinds 1885, gaat door in Alcoy, Alicante. In het centrum van de stad gaat een enorm vuurwerk af. Tijdens deze viering zijn er tientallen zwartgemaakte kinderen te zien die “neger pages” voorstellen die de giften voor de Drie Koningen uitdelen.

4. Paraplu’s zijn altijd vereist

Zelfs met hemelsblauwe luchten en er geen weersvoorspelling voor regen is zie je kinderen met een paraplu rondlopen. De reden hiervoor wordt duidelijk wanneer de koningen aankomen en alle paraplu’s geopend worden. Men houdt ze dan ondersteboven en dan zijn ze een ideaal vergaarmiddel voor de snoepjes die worden rond gestrooid.

5. Controverse

De Drie Koningen in de grote optochten worden traditioneel uitgebeeld door plaatselijke gemeenteraadsleden. Omdat de meeste gemeenteraadsleden in Spanje blank zijn wordt de rol van Balthazar uitgebeeld door een zwart gemaakte blanke man waardoor critici dit een racistisch feest noemen.

In 2016 koos het linkse stadsbestuur van Madrid om de traditie te wijzigen en het bestuur beloofde om de rol van Balthazar te laten vertolken door een zwarte acteur om zo een weerspiegeling te zijn van de integratie en diversiteit van de stad.

Sommige steden hebben, in het kader van de gelijkheid, een koning vervangen door een koningin maar dat wekt de woede op van mensen die de traditie in ere willen houden.

6. Roscón de Reyes 

Op 6 januari eten de Spanjaarden traditioneel een Roscón de Reyes, een speciaal gebakken cake in de vorm van een ring voor Drie Koningen waarop gekonfijt fruit ligt en waarin een waardevolle verrassing zit.

Foto: Roscón de Reyes
zerethv

Een klein figuurtje van het kindje Jezus of een klein speeltje voor de kinderen wordt dikwijls in het deeg verstopt en soms ook een gedroogde tuinboon. Degene die het beeldje of het speeltje vind is de koning of koningin van het feest, diegene die de boon vind betaald het jaar daarop voor de Roscón.

Elk jaar verstopt El Corte Inglés gouden stukjes in de Roscón die zij in hun winkels verkopen.

7. Komen de Drie Koningen uit Spanje?

Volgens paus Benedictus XVI wel. In zijn in 2012 verschenen boek, Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives zegt hij dat het trio uit Tarsis of Tartessosa, een koninkrijk dat historici plaatsen in de provincies Huelva, Cádiz en Sevilla.

8. Een andere loterij

Voor diegenen die niet rijk geworden zijn met de El Gordo, de Kerst loterij van 22 december, is er een tweede kans met El Niño, de loterij waarvan de trekking gebeurt op 6 januari en met een prijzenpot van €630 miljoen.

9. Verlengd verlof

Het beste van Drie Koningen, naast de cadeautjes, de optochten en de cake, is dat de Spanjaarden een extra dag verlof hebben en kinderen keren niet terug naar school tot Drie Koningen voorbij is.

Terwijl in andere land de Kerstdecoraties al verwijderd zijn en het normale leven is teruggekeerd blijft de geest van het verlof tot op 6 januari duren.

Spaanse kerst lekkernijen

 1. Algemeen
 2. Turrón
 3. Mazapán
 4. Pan de Gloria en pan de Cádiz
 5. Rollitos de anis
 6. Roscos de vino
 7. Polvorones en mantecados
 8. Alfajor (España)
 9. Peladillas
 10. Sopa de almendra

1.Algemeen

In deze tijd van het jaar heeft elk land zo haar eigen tradities en gerechten en die zijn er dan ook in Spanje. In dit artikel hebben we het over de typische zoete lekkernijen die je vast en zeker in Spanje wel eens bent tegengekomen.

In deze periode kunnen de Spanjaarden niet verbergen dat de Moren hier bijna 800 jaar aanwezig waren en dat komt vooral tot uiting in hun, soms al te, zoete lekkernijen. Veel van deze lekkernijen worden in principe alleen rond deze feestdagen gegeten. De winkels liggen vol met deze zoetigheden in alle vormen, maten, smaken en kleuren en je kunt er bijna niet omheen als je de plaatselijke supermarkt binnenkomt. Overigens zijn deze lekkernijen al weken voor de kerst overal te vinden dus je kunt je al weken vol eten met al het lekkers dat er te vinden is.

Daar waar we ons in Nederland en België beperken tot de kerststol, kerstkransjes, gemberkoekjes en van alles met chocolade eet de Spanjaard de typische turrón, mazapán, peladillas, rollitos de anís, polvorones en matecados en van alles en nog wat wat met amandelen of wat van amandelen gemaakt is.

2. Turrón

Foto: Turrón classico
Ra Boe

Laten we maar meteen met de bekendste van het rijtje beginnen, de turrón. Als je rond de kersttijd wel eens in Spanje bent geweest of daar woont kom je er niet omheen. Simpel gezien kan men zeggen dat er van deze variant van de Spaanse noga twee versies zijn en dat zijn de harde en de zachte versie. Deze zijn dan in allerlei vormen, maten en smaken te vinden maar in principe komen ze op hetzelfde neer, ze bestaan uit amandelen. Naast de klassieke soorten, die uitsluitend uit amandelen, honing en eiwit bestaan, zijn er allerlei moderne varianten op de markt, met ingrediënten als eidooier, suiker, hazelnoten, pijnboompitten, kokos, gekonfijte vruchtjes en chocola.

Harde versie: Voor de harde turrón worden de amandelen eerst geroosterd en dan in stukjes gehakt. Daarna mengt men ze met honing en laat men de massa bij een constante temperatuur verder pruttelen terwijl men roert met grote houten lepels. Tot slot voegt men wat eiwit toe als bindmiddel, waarna men het mengsel af laat koelen, vervolgens in stukken snijdt en dan, machinaal verpakt.

Zachte variant: Voor de zachte turrón worden de afgekoelde blokken met amandelolie tot een taaie pasta vermalen, opnieuw verhit, urenlang tot een zacht, homogeen mengsel geklopt en tot slot met eiwit gebonden.

Volgens velen komen de oorspronkelijke en beste turrones uit de provincie Alicante, en dan met name uit de gemeente Jijona, een plaats die algemeen beschouwd wordt als de bakermat van de Spaanse noga. Er zijn echter nog meer plaatsen zoals Casinos (Valencia) en Agramunt (Catalonië) waar goede turrón gemaakt wordt.

3. Mazapán

Mazapán is het Spaanse woord voor marsepein. Net zoals in Nederland en België zijn de hoofdingrediënten amandel en suiker waarbij een goede mazapán uit evenveel amandelen als suiker bestaat. Nu de prijzen voor amandelen hoger zijn dan normaal kloppen deze verhoudingen niet meer helemaal en zit er meer suiker in dan amandelen, iets wat zeker bij de goedkopere versies van de Spaanse marsepein gebeurt. De mazapán is met kerst in allerlei vormen en maten te vinden en wordt daarnaast ook gebruikt bij de bereiding van andere zoetigheden.

4. Pan de Gloria en pan de Cádiz

Er zijn twee bekende varianten van marsepein te vinden in Spanje, de pastel de Gloria en de pan de Cádiz. Pastel de Gloria is een zoetigheid bestaande uit marsepein (amandelen en suiker) poedersuiker, eiwit en zoete aardappelen (batata). Het geheel wordt daarna gewikkeld in een plastic papier. Pan de Cádiz is een kerst zoetigheid in de vorm van een brood bestaande uit marsepein gevuld met gekonfijte vruchten of jam gemengd met eidooier en zoete aardappelen waarna dit gebakken wordt. Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om een specialiteit uit de regio Cádiz.

5. Rollitos de anis

Ondanks dat de rollitos de anis of anijsrolletjes van oorsprong uit de regio’s Murcia en Alicante komen, zijn ze tegenwoordig rond de kersttijd in heel Spanje te vinden. Naast de rollitos de anis bestaan er ook rollitos de naranja, met sinaasappelsmaak dus. Deze anijsrolletjes zijn eigenlijk niets minder dan in de oven gebakken ronde koekjes met een gat erin waardoor ze eventueel aan een kerstboom kunnen hangen, al gebeurd dat niet zoveel meer tegenwoordig.

6. Roscos de vino

Naast roscos de anis is er nog een soort te vinden en dat zijn roscos de vino. Ook dit zijn ronde koekjes met een gat in het midden maar de roscos de vino zijn dikker dan de anijsrondjes en daarnaast worden deze gemaakt van meel, suiker, olijfolie met daarin wijn verwerkt. Daarnaast zijn er ook varianten met geraspte citroen, sesam of brandy te vinden. De buitenkant van de roscos de vino zijn van suiker. Het gaat hier om een kerstspecialiteit die veel gegeten wordt in de provincie Málaga en ook in de regio Castilla la Mancha.

7. Polvorones en mantecados

Beide woorden zijn een hele mond vol en al helemaal als je deze lekkernijen eet met de kerst. Zowel de mantecados alsook de polvorones zijn heerlijke koekjes die gemaakt zijn van bloem, reuzel (varkensvet) en suiker. Het enige verschil is dat de polvoron minder vet heeft en meer bloem dan de mantecado.

De polvoron kenmerkt zich doordat deze rond of ovaal van vorm is en daarnaast sneller uit elkaar valt omdat er minder vet in zit, dit gebeurd vaak al in je hand. Dat is ook de reden dat deze laatste versie apart verpakt worden zodat ze niet kapot gaan.

De mantecados daarentegen zijn meestal vierkant van vorm en lijken op roomboterkoekjes. Soms zijn deze gevuld met “cabello de ángel” wat een soort spijs is die gemaakt is van pompoen. Een van de bekendste plaatsen waar deze lekkernijen gemaakt worden is het dorp Estepa nabij Sevilla.

8. Alfajor (España)

Wie aan de alfajor denkt, denkt meestal aan die heerlijke met dulce de leche gevulde Argentijnse ronde koeken maar in dit geval gaat het om een Spaanse variant. Het gaat om een cilindervormige zoetigheid gemaakt van amandelen, walnoten en honing die vaak gemengd wordt met brooddeeg om een vast goedje te maken en deze zo langwerpig te kunnen presenteren.

De Spaanse alfajor is een gebakje wat typisch is voor de Andalusische keuken maar ook in Murcia gevonden wordt. Men meent dat de oorsprong terug te vinden is in de keuken van Al-Andalus toen de Moren in Spanje heersten.

9. Peladillas

Foto: Peladillas
Tamorlan

In het geval van peladillas gaat het niet om koekjes of taarten maar simpelweg om amandelen in een hard wit suikerlaagje. In de meeste gevallen worden deze gesuikerde amandelen verkocht in smalle zakjes en vaak worden ze gemaakt in dezelfde fabrieken waar ook de turrón vandaan komt, hoofdzakelijk uit de gemeente Casinos (Valencia).

10. Sopa de almendra

De sopa de almendra is een typische kerst zoetigheid die gegeten wordt in de stad en provincie Madrid maar ook in deelstaten Castilla la Mancha en Castilla y León. Het gaat hier om warme melk of room met daarin gemalen amandelen en daarover een warme saus op smaak gemaakt met vanille en kaneel. Traditioneel wordt deze “soep” geserveerd aan het einde van het kerstdiner op de avond van 24 december (nochebuena). Overigens kan de amandelsoep zowel koud als warm gegeten worden.

Mag je houden wat je vindt op een openbare plaats?

Stel je vindt een smartphone, dure zonnebril, een horloge, een portefeuille of een koffer met geld. Dan rijst de vraag; wat doe je daarmee? Een deel van de lezers zal zeggen dat ze dit voor zichzelf mogen houden want gevonden is gevonden. Een ander deel van de lezers zal dit bij de autoriteiten willen afgeven zodat de eigenaren het later ergens kunnen ophalen. Dat is netjes maar wat zegt de wet?

Volgens het Spaanse strafboek artikel 253 is iedereen in Spanje verplicht om iets dat op straat gevonden is af te geven aan de autoriteiten. Doet men dat niet dan kan men een celstraf tussen de 3 en 6 maanden krijgen en een flinke boete.

Officieel dien je de gevonden voorwerpen af te geven bij de ‘oficinas de objetos perdidos’ die elke stad, metro- en treinstation of vliegveld heeft. In een stad bevinden deze zich meestal bij de gemeente of bij de lokale politie.

Mocht het niet mogelijk zijn om naar een dergelijk kantoor te gaan dan kun je het gevonden voorwerp ook aan de politie afgeven, ofwel op straat aan een agent of bij een politiekantoor waar de naam van de vinder wordt opgeschreven die iets gevonden heeft en in de meeste gevallen ook het paspoortnummer of in Spanje het DNI (Spanjaarden) en NIE (buitenlands registratienummer) en een telefoonnummer.

Er staat zelfs ergens omschreven dat mocht degene die zijn/haar voorwerp verloren heeft en dat is komen ophalen de mogelijkheid heeft om een vindersloon te geven. De vinder heeft recht op 10% van de waarde als dat minder dan 12 euro is en 5% als de waarde meer dan 12 euro is. Uiteraard mag de eigenaar van een gevonden voorwerp ook meer vindersloon geven. Dat mag maar hoeft niet en is ook niet verplicht.

Als het gevonden voorwerp dat door iemand is afgegeven bij een “oficina de objetos perdidos” of bij de politie na twee jaar niet is opgehaald door de eigenaar, dan mag degene die het gevonden en ingeleverd heeft het voorwerp houden. Zo staat dat in artikel 615 van het Spaanse strafwetboek omschreven. Je moet dat wel zelf in de gaten houden want de politie neemt geen contact met de vinder op.

Om een oficina de objetos perdidos te vinden kijkt men best eens op Google. Zo is het adres van het Oficina de Objetos Perdidos in Zaragoza in de Avda. de la Policia Local, 2 – 50007 Zaragoza. Hier is het dus bij de politie dat u het gevonden voorwerp afgeeft.