Loontrekkend in Spanje

 1. Soorten contract
 2. Werkomstandigheden
 3. Afhouding op het loon
 4. Het ontslag
 5. Uw rechten worden met de voeten getreden. Wat nu?
 6. Wat te doen als uw werkgever failliet is?

EU inwoners kunnen vrij naar Spanje komen en er werken. Zoekt u een betrekking dan kan u zich inschrijven bij de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) van de provincie waar u woont, u heeft dan 90 dagen om een betrekking te vinden. Deze 90 dagen kunnen eenmaal verlengd worden. Eenmaal in het bezit van een arbeidscontract kan u een aanvraag indienen voor een inschrijvingsattest als inwoner van de EU.

Bij een betrekking hoort een arbeidscontract en dit contract moet de volgende punten bevatten:

 • Naam, adres enz van de werknemer en van de werkgever
 • De duur van het contract en de startdatum
 • Het soort contract
 • De categorie waaronder het contract valt
 • De duur van de proefperiode
 • De verlofdagen
 • Het loon
 • De dagen en uren men moet werken
 • Beide partijen moeten het contract handtekenen en de werknemer moet een kopij ontvangen afgestempeld door het arbeidsbureau.

1. Soorten contract

Er zijn verschillende soorten van arbeidscontract en de meest voorkomende zijn:

 • Contract met onbepaalde duur, half en voltijds
 • Tijdelijk contract, dit zijn bv. leercontracten, een contract voor een bepaalde nood in de productie, contract voor de tijdelijke vervanging van werknemers.

2. Werkomstandigheden

In Spanje zijn er algemene voorwaarden waar arbeidscontracten aan moeten voldoen. Deze zijn opgenomen in het “Estatuto de Trabajadores”.

Een gewone werkweek bedraagt niet meer dan 40 uren maar het is afhankelijk van de job. Per week moet er een ononderbroken rustperiode zijn van anderhalve dag en dat is twee dagen voor minderjarigen.

Men mag maximum 9 uur per dag werken en tussen 2 werkdagen moet er een rustperiode zijn van minimum 12 uur.

Overwerk (horas extraordinarias) is niet toegelaten voor minderjarigen en meerderjarigen mogen maximum 80 uur per jaar in overwerk werken tenzij er in de collectieve overeenkomst anders is overeengekomen. De werknemer moet een vergoeding ontvangen voor dit overwerk, dit kan in geld of in tijd zijn.

Spanje kent 14 feestdagen waarvan 2 lokaal en er zijn 30 vakantiedagen, tenzij er in de collectieve overeenkomst anders is overeengekomen.

3. Afhouding op het loon

De werkgever houdt elke maand een afhouding op het loon ten voordele van de Sociale Zekerheid in. Het bedrag is een percentage van het loon.

Ook zal hij een afhouding van het loon doen ten voordele van de belastingdienst. Deze afgehouden bedragen mag u op het einde van het jaar dan inbrengen als korting op de te betalen belasting.

4.Het ontslag

Ontslag is een eenzijdige verbreking van het arbeidscontract door de werkgever. Ontslag kan individueel of collectief zijn.

Collectief ontslag:

Een collectief ontslag moet gebaseerd zijn op economische, technische of organisatorische redenen. Het voortbestaan van de firma kan in gevaar zijn en er moeten dringende maatregelen genomen worden. Er is sprake van een collectief ontslag indien:

 • er een ontslag is van minstens 10 werknemers op een totaal van 100 werknemers
 • er een ontslag is van minstens 10 % van de werknemers in een bedrijf met minimum 100 en maximum 300 werknemers
 • er een ontslag is van minstens 30 % van de werknemers in een bedrijf van meer dan 300 werknemers

In deze omstandigheden moet het bedrijf een administratief onderzoek startten voor het ministerie om na te kijken of de redenen die het bedrijf opgeeft met de waarheid overeen stemmen.

Wordt de reden aanvaard dan kan het bedrijf over gaan tot ontslag maar met uitbetaling van een vergoeding, dit is 20 dagen loon per gewerkt jaar met een maximum van 12 maand.

Wordt de reden niet aanvaard dan kan het bedrijf toch overgaan tot ontslag, de vergoeding bedraagt dan 33 dagen per gewerkt jaar met een maximum van 24 maand.

Een werknemer kan echter nog altijd naar de rechter stappen welke dan ook uitspraak zal doen.

Disciplinair ontslag:

De werkgever verbreekt in dit geval eenzijdig een arbeidscontract op basis van al dan niet vermeend wangedrag.

De redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Niet of te laat verschijnen op het werk
 • Gebrek aan discipline
 • Verbaal of fysiek geweld tegenover de werkgever of collega’s
 • Misbruik van vertrouwen
 • Veel voorkomend drank of drugsmisbruik
 • Vrijwillig de productie vertragen

Het ontslag moet schriftelijk gebeuren. Als de werknemer niet akkoord is met het ontslag mag hij een schrapping vragen van het ontslag voor een arbitrage commissie. Hij moet dit vragen binnen de 20 dagen na ontvangst van het ontslag. Komt de werknemer en de werkgever voor deze commissie niet tot een akkoord dan moet hij naar de rechter stappen.

Als de rechter beslist dat het ontslag gegrond is heeft de werknemer geen recht op compensatie.

Als de rechter echter beslist dat het ontslag ongegrond is moet de werkgever een schadevergoeding betalen. Het loon sinds het ontslag en de dag van uitspraak moet uitbetaald worden plus een schadevergoeding van 33 dagen loon per gewerkt jaar met een maximum van 24 maand bedragen.

Ontslag volgens objectieve redenen

 • Het onvermogen tot het uitvoeren van zijn normale taak
 • Het niet aanpassen van de werknemer tot nieuwe technische vereisten van de job
 • Herhaaldelijk afwezig zijn op de job

De werkgever dient het ontslag schriftelijk te geven en dat minstens 30 dagen voor de ingang van het ontslag.

De werknemer ontvangt een schadevergoeding van 20 dagen loon.

5. Uw rechten worden met de voeten getreden. Wat nu?

Uw arbeidsomstandigheden worden slechter, uw werkgever geeft u niet of niet het ganse loon. U dient dan de rechtbank in te schakelen.

Voordat u dit doet is het in Spanje de gewoonte om eerst te onderhandelen teneinde een oplossing te vinden. Dus eerst moet u naar Arbitrage Commissie (Instituto de Mediación, Arbitraje y Concilliación) om een akkoord te bereiken.

Komt men niet tot een gemeenschappelijk akkoord dan kan men naar de Arbeidsrechtbank. Dit kan na 20 dagen nadat uw rechten geschonden zijn.

De rechter beslist dan wie het gelijk aan zijn kant heeft en legt gebeurlijk een schadevergoeding op.

6. Wat te doen als uw werkgever failliet is?

Als de werkgever failliet is en de werknemers worden niet betaald dan kan de Spaanse staat tussen beide komen. Werknemers kunnen zo hun loon betaald krijgen.

Het Spaans Salaris Garantie Fonds (Fondo de Garantía Salarial) zal de betaling van het loon doen. Er is wel een limiet, afhankelijk van elke situatie.

Men kan zich tot dit fonds wenden tot uiterlijk 1 jaar na het faillissement.

Een checklist voor u naar Spanje vertrekt

 1. Vóór u vertrekt, kijk of u de volgende documenten in uw bezit heeft
 2. Vóór u een betrekking aanvaard
 3. Als je terug gaat naar België of Nederland

Dit is een controlelijst die u kan gebruiken voor uw vertrek naar een ander EU land.

Vóór u vertrekt, kijk of u de volgende documenten in uw bezit heeft

1. Geldig paspoort of identiteitskaart

 • Een vertaald CV, referenties van uw vorig werk, academische graad en gevolgde cursussen
 • E- formulieren van de sociale zekerheid
 • E-301 dat de gewerkte periode aangeeft en/of een E-303 dat het recht op werkloosheidsvergoeding overdraagt naar Spanje. Dit is mogelijk voor 3 maanden.
 • Fotokopie van uw geboortebewijs
 • Fotokopie van het trouwboekje
 • Wettig gemaakte kopieën van uw diploma’s
 • Alle andere toelatingen en bewijzen zoals het rijbewijs.

2. Vóór u een betrekking aanvaard:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Begrijp wat er in het arbeidscontract staat
 • Weet je, hoe en wanneer men u zal betalen?
 • Heb je een woonst in Spanje?
 • Heb je voldoende medische dekking?
 • Heb je voldoende geld om te leven tot de storting van je eerste loon?

3. Als je terug gaat naar België of Nederland:

Vraag uw E-301 dat de gewerkte periode aangeeft
Heb je alle officiële papieren meet je mee?
Regel uw belastingen

Vraag deze papieren goed op tijd, het duurt even voor je hiervan in het bezit bent.

De hervorming van de Spaanse arbeidsmarkt

 1. De voornaamste wijzigingen
 2. Een persoonlijke bedenking

Spanje heeft de twijfelachtige eer om de hoogste werkloosheidscijfers van de ontwikkelde landen (OESO) te hebben alhoewel het land van dichtbij gevolgd wordt door Ierland. De oorzaak en de analyse komt niet aan bod in dit artikel, enkel de oude arbeidswetten worden hier behandeld.

De regering heeft recent een grote aanpassing aan de arbeidswetgeving gedaan, een wetgeving die haar oorsprong nog heeft in de Franco periode. Traditioneel was er een grote bescherming voor de werknemers maar voor de werkgevers werd het een obstakel om meer mensen in dienst te nemen.

Deze oude wetgeving creëerde paradoxale situaties, werknemers die een lange tijd in dienst waren maar die niet meer aan de noden van de job voldeden werden niet ontslagen omdat de kost van het ontslag zo hoog lag.

Daardoor namen bedrijven geen jongeren in dienst en steeg de werkloosheid van de jongeren tot boven de 50 %.

De wijzigingen aan de arbeidswetgeving houden vooral in dat werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden en dat de lonen naar beneden gaan.

1. De voornaamste wijzigingen

Het Koninklijk Besluit 3/2012 kwam in voege op 12 februari 2012.

 • Ongegrond Ontslag: De ontslagvergoeding wordt terug gebracht van 45 dagen per gewerkt jaar tot 33 dagen per gewerkt jaar. Het maximum aantal maanden dat men in dienst blijft wordt terug gebracht van 42 maanden tot 24 maanden. De wet is niet alleen van kracht op nieuwe arbeidscontracten maar ook op bestaande arbeidscontracten.
 • Objectief Ontslag: bedrijven die drie opeenvolgende kwartalen verlies maken kunnen nu werknemers ontslagen met een vergoeding van 20 dagen per gewerkt jaar. De werknemer blijft nog maximum 12 maand in dienst.
 • Kortingen tot 3.000 euro maximum voor bedrijven die een werknemer aanwerven die jonger dan 30 jaar is. Er zijn ook premies voorzien voor werknemers die bijkomende cursussen volgen.
 • Interne werkomstandigheden worden meer flexibel zoals veranderende werkuren, veranderingen aan de shifturen, veranderingen aan de verantwoordelijkheden en taken. Als de werknemer niet akkoord gaat met de geplande wijzigingen dan kan het arbeidscontract vernietigd worden. Het bedrijf moet dan een vergoeding betalen van 20 dagen per gewerkt jaar met een maximum van negen maanden.
 • Werkgevers mogen vrij de lonen verlagen wegens financiële moeilijkheden.
 • Het is verboden om opeenvolgende korte termijn contracten te tekenen die langer dan 24 maanden lopen.
 • Grote bedrijven mogen nu collectieve arbeidsovereenkomsten (“convenio colectivo”) negeren als zij kunnen bewijzen dat zij drie opeenvolgende kwartalen verlies gemaakt hebben.
 • Bedrijven die langdurig werklozen in dienst nemen krijgen een bonus van 4.000 euro.
 • De toelage voor een vrouw die na haar zwangerschapsverlof terugkeert naar haar werkplek is afgeschaft.

2. Een persoonlijke bedenking

Spanje heeft drastische stappen gezet in de hervorming van zijn arbeidsmarkt en deze hervormingen veroorzaken een grote onenigheid in de Spaanse samenleving.

De winnaars nu zijn de werkgevers en de werklozen, de verliezers zijn de werknemers met een job die hun hard bevochten rechten zien verloren gaan.

Werk je reeds in Spanje of heb je plannen om in Spanje te komen werken, stel u dan op de hoogte van de Spaanse arbeidswetgeving, zij kan sterk verschillen van de wetgeving in uw thuisland.

Er bestaan advocaten die gespecialiseerd zijn “abogados laboralistas” in de arbeidswetgeving. Men kan hen raadplegen wanneer je onterecht ontslagen bent.

De ontslagprocedure in Spanje

Werknemers en werkgevers in Spanje kennen ongetwijfeld het formulier (finiquito) dat bij ontslag alle bedragen vermeldt die de werknemer moet ontvangen.

Op dit formulier staat het bedrag dat de werknemer van zijn werkgever ontvangt bij afloop van zijn contract.

Wat moet er dus op dat document opstaan? Dat is het loon dat nog moet betaald worden, het bedrag voor nog niet opgenomen vakantiedagen, een evenredig deel van het vakantiegeld en de ontslagvergoeding maar die kan in een apart document vermeld worden.

Maar de finiquito is nog veel meer, het is ook het bewijs dat de werknemer akkoord gaat met het ontslag en soms verklaart men zelfs dat alle door de werkgever nog verschuldigde bedragen ontvangen zijn en dat men bijgevolg geen verdere eisen zal stellen. Onnodig te zeggen dat dit een gevaarlijke situatie voor de werknemer kan zijn.

Moet men dit document ondertekenen voor ontvangst? Dat is een belangrijke vraag omdat de werkgever niet zal uitbetalen zonder de handtekening van de ontslagen werknemer. De problemen duiken dan op als de werknemer niet akkoord gaat met het ontslag of met de berekening van de ontslagvergoeding.

De ontslagen werknemer kan best naar een advocaat stappen om het document te laten nakijken. Daarna kan hij beslissen om te ondertekenen of om een verzoeningsprocedure te beginnen. Men moet dan een verzoek indienen tot verzoening, dat is in het Spaans een “intento de conciliación” bij het overheidsorgaan SMAC – Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Het is verplicht om eerst een verzoeningspoging te ondernemen voordat men naar de arbeidsrechtbank stapt en de werknemer moet verplicht aanwezig zijn.

Indien de werkgever bij de verzoeningspoging niet zou opdagen of men kan niet tot een akkoord komen dan is nog enkel de arbeidsrechtbank waar men het probleem kan oplossen.

Belangrijk is dat men het finiquito niet ondertekend indien men niet akkoord gaat met de bepalingen of berekeningen van het document. Voor de arbeidsrechtbank is het moeilijk om aan te tonen dat het document ondertekend is onder dwang.

Werkzoekend of werkloos in Spanje

 1. Algemeen
 2. Een kort overzicht van de Spaanse sociale zekerheid
 3. Voornaamste voordelen
 4. Werkloosheid

1. Algemeen

Als werkzoekende dient men zich in te schrijven bij het Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) van de provincie waar u woont: sepe

Indien u een werkloosheidsvergoeding ontvangt in België, dan kan u deze gedurende 3 maanden in Spanje verder blijven ontvangen.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u zich voor uw vertrek bij de RVA aan te bieden voor het formulier U2, het voormalige formulier 303/3. Vervolgens dient u zich binnen de 7 dagen na aankomst bij het SEPE in te schrijven.

Indien u binnen de 3 maanden geen werk heeft gevonden dan kan u uw werkloosheidsvergoeding in België terug ontvangen, op voorwaarde dat u voor het einde van de 3 maanden naar België terug keert.

Men kan reeds in België of Nederland op zoek gaan naar werk. Kijk op de website van EURES, een Europese site met internationale werk aanbiedingen.

Dus als we alles even op een rijtje zetten om een job te zoeken:

 • SEPE, de Spaanse nationale dienst voor tewerkstelling
 • De tewerkstellingsdiensten van de Autonome Regio’s
 • Interim kantoren
 • De media, alle dagbladen hebben een rubriek met jobaanbiedingen, kijk vooral in de zondag editie
 • Kijk op het internet, veel bedrijven hebben hun job aanbiedingen op hun website staan
 • Netwerken, een van de meest populaire vormen van job zoeken

2. Een kort overzicht van de Spaanse sociale zekerheid

De werkloosheidsvergoeding is een onderdeel van de sociale zekerheid en de Spaanse Grondwet bepaalt dat de overheden een openbaar systeem moeten inrichten dat open staat voor alle inwoners.

De Spaanse sociale zekerheid dekt alle Spanjaarden die in Spanje wonen en er hun arbeidsactiviteiten uitvoeren maar ook buitenlanders die in Spanje woonachtig zijn maken deel uit van het openbare systeem. De dekking is ook geldig voor de inwonende gezinsleden van de verzekerde.

De Spaanse sociale zekerheid kent twee verschillende stelsels:

 • Het algemene stelsel of het stelsel voor de werknemer: de bijdrage voor de sociale zekerheid wordt gezamenlijk door de werkgever en de werknemer betaalt.
 • Het stelsel voor de zelfstandige: de zelfstandige is verantwoordelijk voor de betaling van het totale bedrag en hij kan kiezen tussen een minimum en maximum bedrag. Dit stelsel voorziet niet in de werkloosheidsvergoeding.

Werknemer en werkgever betalen gezamenlijk aan de sociale zekerheid maar de werkgever betaalt het grootste deel en hij is verantwoordelijk voor alle formaliteiten.

De bijdrage die werknemers en werkgevers gezamenlijk betalen ligt hoger dan de bijdrage die zelfstandigen betalen maar deze laatste groep heeft geen recht op een werkloosheidsvergoeding.

Verdragen tussen Spanje en de landen van de Europese Unie en de Verenigde Staten bepalen dat immigranten uit deze landen voor een beperkte tijd aangesloten blijven bij de sociale zekerheid uit hun thuisland.

De bijdrage aan de Spaanse sociale zekerheid moet betaalt worden vanaf het moment dat men begint te werken en niet vanaf het moment dat men ingeschreven is.

3. Voornaamste voordelen

De Spaanse sociale zekerheid omvat voordelen zoals gezondheidszorg (ziekte en moederschap), arbeidsongevallen, werkloosheid, pensioen, invaliditeit en overlijden.

4. Werkloosheid

Werklozen in Spanje hebben recht op een vergoeding als zij aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Daarom moeten minimum 360 dagen gewerkt hebben tijdens de laatste 6 jaar.

Het bedrag dat de werkloze zal ontvangen is afhankelijk van de bijdrage die zij betaalt hebben tijdens de laatste 180 dagen. Er is een minimum en een maximum bedrag voorzien dat zij kunnen ontvangen.

Men kan een werkloosheidsvergoeding krijgen voor een maximum periode van 2 jaar maar dat is op voorwaarde dat men 6 jaar gewerkt heeft. Je moet wel recht hebben om een vergoeding ontvangen en daarom mag je zelf geen ontslag genomen hebben.

Buitenlanders die een werkloosheidsvergoeding ontvangen verliezen dit recht als zij terug naar hun thuisland gaan.

Werken in Spanje

Als inwoner van de EU heeft men geen werkvergunning nodig om in Spanje te kunnen werken. Men dient enkel in het bezit te zijn van een NIE nummer of een verblijfsdocument. (Zie hoofdstuk Wonen).

Hierna volgen nog eerst enkele meer praktische gegevens.

Werk vinden in Spanje is niet altijd even gemakkelijk. Door de economische crisis ligt er een extra grote druk op de arbeidsmarkt.

Verder worden veel jobs door middel van “vriendjespolitiek” gegeven. Er zijn trouwens niet zoveel job advertenties, de jobs zijn bedeeld door “wie ken ik”.

De boodschap is dus, leer zoveel en zo snel mogelijk mensen kennen.

Maak ook een CV op en begin met de genoten opleiding en alle cursussen die u ooit gevolgd hebt.

Wat de hoogte van het salaris betreft dient u voor ogen te houden dat de verloning lager ligt dan in België of Nederland. Buiten Madrid en Barcelona is het zelfs laag te noemen.

Het wettelijk minimum loon in 2013 is € 21,51 per dag met een minimum van 645,30 per maand en dat is voor een volledige dagtaak.

Het is trouwens de bedoeling dat u zelf een loon- en werk overeenkomst sluit met de werkgever. Soms kan er ook onderhandeld worden over de uren en dagen die moeten gewerkt worden.

De “normale” werkuren zijn meestal vanaf 9.00 tot 14.00 en van 17.00 tot 20.00 uur. In de zomer worden de werkuren in de bouwsector soms terug gebracht tot 6.00 tot 15.00 uur.

Werknemers met een contract hebben wettelijk vastgelegd 1 maand verlof en dan komen daar al de nationale, regionale en plaatselijke feestdagen bij.

Vrouwen hebben in Spanje een bevallingsverlof van 16 weken maar het wordt verlengd met 2 weken per bijkomende baby.

Overlijden in Spanje

 1. Bij een overlijden
 2. Registratie van Overlijden
 3. Inhoud van de registratie
 4. Begrafenissen in Spanje
 5. Organisaties die men moet contacteren
 6. Repatriëring van het lichaam
 7. Het overlijden van een Niet-Resident of Toerist in Spanje
 8. Testament

Het leven bestaat uit allerhande gebeurtenissen en een aantal zijn al op deze site aan bod gekomen zoals geboorte, huwen, scheiden enz ….

Dit artikel is het definitieve einde en het leven stopt met het overlijden. Maar hoe moet het nu verder wanneer je een aangifte van een familielid moet doen en hoe regelen we de begrafenis, crematie of de repatriëring van het lichaam naar het buitenland.

1. Bij een overlijden

 • Bel de politie (Policía Municipal). Tel: 092
 • Neem contact op met een dokter, als de politie dit al niet heeft gedaan, omdat hij het overlijden zal vaststellen en tevens een overlijdenscertificaat zal afleveren.
 • Neem contact op met een begrafenisonderneming (tanatorio) zodat zij het lichaam kunnen ophalen. Hou wel de identificatiepapieren bij de hand, anders zal het lichaam niet meegenomen worden.
 • Maak melding, binnen de 24 uur, van het overlijden op de dienst Bevolking (Registro Civil), men kan die dienst op het lokale gemeentehuis vinden.
 • In de meeste Spaanse regio’s moet een lichaam binnen de 24 of 28 uur begraven of gecremeerd worden.

Vindt het overlijden plaats in een hospitaal dan zal de administratie van het hospitaal de voorgaande stappen afhandelen.

Begrafenisondernemers (empresario de pompas fúnebres) hebben een vergunning om het lichaam te begraven of te cremeren. Zij kunnen helpen met het verkrijgen van het overlijdenscertificaat.

Bij een overlijden zal de laatste behandelende arts (of de dokter die het overlijden heeft vastgesteld) het overlijdenscertificaat afleveren. Dit document bevestigd het overlijden van een persoon.

Als de dood plaatsvindt in verdachte omstandigheden of waar een onderzoek noodzakelijk is is een toelating van de gerechtelijke overheid noodzakelijk om de dood te bevestigen.

Het overlijdenscertificaat (certificado de defunción) zal uitgegeven worden door de dienst Bevolking van de gemeente en er kunnen meerdere copies gevraagd worden.

2. Registratie van Overlijden

Binnen de 24 uur na het overlijden moet het overlijdenscertificaat afgeleverd worden bij de dienst Bevolking van de gemeente en daar wordt het overlijden officieel geregistreerd. De registratie bevat de datum, tijd en plaats van overlijden.

Iedereen die weet heeft van het overlijden mag de registratie laten doen maar meestal is het een lid van de familie, een vriend of een buur van de overledene. In de meeste gevallen zal de registratie gebeuren bij de dienst Bevolking in de woonplaats van de overledene. Het bewijs van overlijden, waarop de oorzaak van overlijden staat, moet afgeleverd worden bij de registratie.

3. Inhoud van de registratie

De aangifte van het overlijden is gratis en het moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam en voornaam van de overledene
 • Namen van de ouders van de overledene
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum en plaats
 • Details van geboorte registratie
 • Laatst bekende verblijfplaats
 • Datum, tijd en plaats van overlijden (zoals vermeld in het overlijdenscertificaat opgemaakt door de dokter)
 • Plaats van begraving of crematie zoals aangegeven op het overlijdenscertificaat van de overheid door de ambtenaar van de begraafplaats.

Wanneer de registratie van het overlijden gebeurt is dan wordt een vergunning om de overledene te begraven afgeleverd.

4. Begrafenissen in Spanje

Een begrafenis of crematie vind plaats binnen de 24 of 48 uur maar dit kan verlengd worden na afspraak met het mortuarium.

Als de overledene specifieke regelingen heeft getroffen voor een religieuze dienst, begrafenis of crematie dan moet deze wens gevolgd worden. Begrafenissen komen het meest voor in Spanje. Als de overledene of de verwanten een crematie willen dan moet dit dit kenbaar gemaakt worden aan de dokter die het overlijden heeft vastgesteld zodat het op het overlijdenscertificaat kan vermeld worden.

Begrafenisverzekeringen zijn in Spanje beschikbaar of men kan er voor kiezen om op voorhand aan de begrafenisondernemer te betalen.

Begrafenis

Elke gemeente heeft een begraafplaats. Spaanse begraafplaatsen hebben een systeem waarbij de kist in een nis wordt geplaatst. Zo’n nis kan gehuurd worden voor een welbepaald aantal jaren. Wanneer de periode voorbij is wordt het lichaam begraven op een gewone begraafplaats. Elke begraafplaats heeft verschillende procedures met verschillende beschikbare periodes en tarieven.

Crematie

Crematie is niet ingeburgerd in Spanje, alhoewel het steeds meer gebeurt maar niet overal zijn er crematoria. De prijzen zijn afhankelijk van de plaats.

5. Organisaties die men moet contacteren

Bij een overlijden is het belangrijk dat men bepaalde organisaties contacteert:

6. Repatriëring van het lichaam

Als de overledene of zijn naaste verwanten wil dat het lichaam wordt overgebracht naar zijn oorspronkelijk thuisland dan moet dit ook gemeld worden aan de dokter die het overlijdenscertificaat opmaakt. Tijdens de overbrenging moet het paspoort bij het lichaam blijven, het lichaam kan anders geen grenzen overschrijden of kan het overgebracht worden met een vliegtuig.

Een repatriëring kan gedekt zijn door een reisverzekering, indien er een dergelijke verzekering is dan zorgen zij voor alle administratieve rompslomp.

Een lichaam kan ook in Spanje gecremeerd worden en daarna kan de as naar het geboorteland overgebracht worden. De as moet wel vergezeld zijn door een certificaat.

Ambassades en consulaten kunnen advies geven maar zij komen nooit tussen in de kosten voor de repatriëring.

7. Het overlijden van een Niet-Resident of Toerist in Spanje

In het geval van het overlijden van een toerist in Spanje:

 • Contacteer de maatschappij van de reisverzekering. Zij zorgen voor alle administratie.
 • Is er geen reisverzekering dan moet men zelf alle onkosten betalen.
 • Contacteer de ambassade in Spanje van de overledene.
 • Contacteer de lokale overheid

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Hulp bij een overlijden van een familielid in het buitenland

De FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade of het consulaat kunnen de nodige informatie geven en helpen bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen.

Een buitenlandse overlijdensakte overschrijven in België

U laat de buitenlandse overlijdensakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen.

Als de overlijdensakte niet overgeschreven is in België moet u de uittreksels of afschriften opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

U mag de akte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

Om een buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in België moet de akte eerst erkend worden in België.

Een buitenlandse overlijdensakte in België laten erkennen

Een buitenlandse overlijdensakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

 • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening dat document.
 • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

8. Testament

Meer informatie over een testament kan je vinden op Testament .

De terugkeer naar uw land van oorsprong

 1. Algemeen
 2. Lokale autoriteiten
 3. Onderwijs
 4. Huurcontract
 5. Verkoop van een eigendom
 6. Verzekeringen
 7. Nutsbedrijven
 8. Gezondheidszorg en sociale zekerheid
 9. Banken
 10. Belastingen
 11. Briefwisseling
 12. Voertuigen
 13. Rijbewijzen
 14. Dieren

1. Algemeen

Soms komt er een tijd dat je beseft dat Spanje toch niet het land is waar je wil blijven wonen of je wil uw horizon verder verruimen en je gaat naar een ander land of werelddeel.

Wat de reden van uw vertrek ook mag zijn, het is belangrijk dat u zich laat uitschrijven, volgens de regels van de kunst, uit het Spaanse systeem.

Wanneer je Spanje verlaat dan zijn er een aantal taken die je moet afhandelen voor dat je veilig kan vertrekken. Iedereen die zich heeft laten registreren op het consulaat of ambassade van zijn land toen hij in Spanje aankwam mag niet vergeten om hen nu te zeggen dat men terug vertrekt.

2. Lokale autoriteiten

Alle buitenlandse residenten in Spanje hebben een identificatienummer voor de belastingdienst nodig, het NIE (Numero de Identificatión de Extranjero), ongeacht of zij een inschrijvingsattest nodig hebben of niet.

Het NIE nummer wordt veelvuldig gebruikt in Spanje wanneer men contact neemt met de overheid en met een aantal bedrijven, waaronder nutsbedrijven. Iedereen die langer dan drie maanden in Spanje verblijft moet zich laten registreren op het Kantoor voor Buitenlanders (Oficinas de Extranjería).

Voor uw vertrek neemt men contact op met het dichtstbijzijnde politiekantoor met een afdeling voor buitenlanders en men verwittigt hen van zijn vertrek.

3. Onderwijs

Verwittig de school een redelijke tijd op voorhand van het vertrek van uw kind. Er kunnen nog openstaande rekeningen zijn voor de school, het transport en de schoolmaaltijden.

Bij de registratie in de nieuwe school in het thuisland kan het mogelijk zijn om een certificaat voor te leggen van de afgelegde studies in Spanje. Vraag dit certificaat aan als men de school verwittigt van het vertrek. Scholen maken meestal geen probleem om dergelijk certificaat af te leveren.

Laat wel een adres na waarnaar men post kan nazenden.

4. Huurcontract

In Spanje is het de gewoonte om tussen de een en de drie maanden uw huur op te zeggen. De juiste duur is afhankelijk van het huurcontract en de opzeg moet gebeuren met een aangetekende brief (carta certificado).

Kijk het huurcontract na of er geen andere clausules in het contract staan. Meestal zal er een inventarislijst bij het contract zitten en een inventaris opmaken zal noodzakelijk zijn voordat de eigenaar de huurwaarborg zal willen terug betalen.

Huurders op korte termijn hebben minder rechten en zij moeten de woning verlaten op het afgesproken tijdstip. Meestal wordt dit contract gebruikt voor vakantieverhuur maar het kan gebruikt worden tot een jaar.

Langer dan een jaar wordt een contract beschouwd als een lange termijn contract. Is er geen termijn bepaald dan is het contract van onbepaalde termijn.

Huurders bepalen een huurwaarborg bij de start van de huurperiode, een maand huur bij een niet bemeubelde woning en twee maanden huur met een bemeubelde woning. De huurwaarborg moet terug betaald worden op het einde van de huurperiode. De eigenaar heeft een maand de tijd om de huurwaarborg terug te betalen.

Kosten die verbonden zijn aan de woning zoals de gemeenschapskosten, de grondlasten zijn voor rekening van de eigenaar. Betaald de huurder deze kosten dan moet kennis aan de overheid gegeven worden zodat er gebeurlijk terugbetaling van de belastingen kan gebeuren.

5. Verkoop van een eigendom

Immobiliënkantoren handelen in Spanje de meeste verkopen af maar het is mogelijk om uw eigendom privaat te verkopen. Dit kan vooral in toeristische gebieden waar een groot aantal buitenlanders samen zijn.

Eigendommen die gekocht werden moet een hypotheek hebben meestal een gekoppelde levensverzekering en men zegt die beter niet op voor de verkoop effectief gesloten is.

Met het tekenen van de akte (escritura) is de wettelijke verkoop gesloten. Wanneer men niet in persoon kan aanwezig zijn (bv wanneer men Spanje reeds verlaten heeft) dan is het mogelijk om zijn advocaat als volmachtdrager aan te duiden zodat hij in uw naam kan optreden.

6. Verzekeringen

Verzekeringen voor de woning kunnen opgezegd worden wanneer de woning effectief verkocht is en in sommige gevallen kan men zelfs een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Het is het beste dat men alle verzekeringen schriftelijk opzegt met een afgetekende aflevering.

7. Nutsbedrijven

Wanneer men verhuist dan moeten de afrekeningen van de nutsbedrijven geregeld worden. Als de meters niet buiten de eigendom staan dan moet de maatschappij er toegang tot krijgen. Rekeningen van nutsbedrijven in Spanje worden meestal betaald met een automatische overschrijving en zij moeten dus opgezegd worden.

Elektriciteit en Gas: De Spaanse elektriciteitsmarkt werd in 2003 vrij gemaakt. Het resultaat daarvan is dat in stedelijke gebieden men kan kiezen tussen enkele aanbieders van elektriciteit, in landelijke gebieden zal men beperkt zijn tot een aanbieder.

Het opzeggen van een bestaand contract moet schriftelijk gebeuren en men stuurt daarvoor een brief naar de aanbieder met een kopij van zijn identiteitskaart of van zijn Spaanse NIE nummer.

Men doet hetzelfde bij het gasbedrijf maar gas is enkel beschikbaar in de grotere steden. Is dit het geval dan vraagt men aan de aanbieder een finale afrekening.

Is er geen gasmaatschappij dan is het mogelijk dat men een contract heeft voor butaangas in flessen (bombonas). Zegt dan ook dit contract op zodat men de waarborg voor de flessen kan krijgen.

Water: Contacteer de plaatselijke watermaatschappij voor de afrekening. Het opzeggen van een bestaand contract moet schriftelijk gebeuren en men stuurt daarvoor een brief naar de aanbieder met een kopij van zijn identiteitskaart of van zijn Spaanse NIE nummer.

Telefoon en Internet In Spanje zijn er een aantal telefoonmaatschappijen maar er is een nationale aanbieder actief op de Spaanse markt, Movistar. De meeste mensen zullen dus met hen contact moeten opnemen om een einde aan het contract te stellen.

In alle schriftelijke contacten vermeld men zijn referentienummers, zij staan op de facturen, zijn NIE nummer en zijn paspoortnummer. Meestal moet men zijn bankgegevens overmaken.

8. Gezondheidszorg en sociale zekerheid

Elk private ziekteverzekering moet veranderd en stopgezet worden. Verzeker er u van dat de verzekering geldig blijft tot na uw aankomst in het andere land en dan kan verder lopen.

Iedereen die in Spanje medische verzorging krijgt moet zijn dossier bij zijn vertrek meekrijgen of het moet naar de nieuwe dokter doorgestuurd worden.

Spaanse residenten die hier tewerkgesteld waren of die zelfstandig waren genieten van de sociale zekerheid na de betaling van een maandelijkse bijdrage. Daarvoor ontvangen zij een kaart van de sociale zekerheid waarmee zij medische verzorging of hospitalisatie kunnen krijgen.

Wanneer het resident en tewerkstelling in Spanje stopt moeten deze kaarten terug aan de overheid gegeven worden

Gepensioneerden en alle anderen die genieten van de voordelen van het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) moeten de INSS inlichten van hun vertrek.

Diegenen die betalingen hebben gedaan in een pensioenfonds (staat en/of privaat) kunnen laten nakijken of het kan overgedragen worden naar zijn nieuwe adres. EU burgers hebben normaal gezien geen grote problemen tussen de overdracht.

9. Banken

Een Spaanse bankrekening kan men best voor een korte tijd nog even aanhouden om de laatste rekeningen te betalen.

Permanente opdrachten (domiciliación de pagos) en domiciliëringen (domiciliación bancaria) zijn de twee meest populaire methodes om rekeningen in Spanje te betalen. Verzeker u ervan dat ze opgezegd worden nadat de laatste rekening betaald is.

Sommige banken aanvaarden een schriftelijke sluiting van de rekening maar andere banken eisen dat men persoonlijk langs komt. Kijk dit na bij uw bank.

Kredietkaartmaatschappijen moeten ook verwittigd worden van uw nieuwe adres.

10. Belastingen

Dit is een extreem complexe zaak en individuele omstandigheden zullen alles bepalen voor uw vertrek uit Spanje. Denk er ook aan dat de verkoop van een eigendom onderdeel is van de Spaanse belasting op de winst bij verkoop van land. Iedereen die een eigendom verkoopt zoekt best professionele hulp.

Een ander complex probleem is de Spaanse inkomstenbelasting. Residenten die uit Spanje vertrekken kunnen of kunnen niet behandeld worden als residenten voor belastingredenen.

Op 10 juni 2005 heeft de Spaanse overheid het Koninklijk Besluit 687/2005 over de persoonlijke inkomstenbelasting goedgekeurd. Dit KB regelt de procedure het nieuwe belastingregime voor residenten.

Als resultaat van deze wet kunnen buitenlandse residenten kiezen om voor een periode tot zes jaar te kiezen voor aparte regels.

Om zeker te zijn dat je uw verplichtingen voor uw vertrek voldoet neemt men best contact op met een professioneel iemand.

11. Briefwisseling

De Spaanse Post biedt een dienst nazending aan.

Men moet het een week voor zijn vertrek aanvragen en de nazending duurt een, twee of zes maanden. Als onderdeel van deze dienst krijgt men van de post 20 pre-paid kaarten om mensen of bedrijven te verwittigen van de verandering van adres.

12. Voertuigen

Bij het exporteren van een in Spanje geregistreerd voertuig neem men contact op met het verkeersbureau (Jefatura Provincial of Local de Tráfico) om hen te verwittigen dat het voertuig naar het buitenland vertrekt.

Men kan de adressen en de openingsuren van deze kantoren
vinden op de DGT (Dirección General de Tráfico) website (in het Spaans).

Ambassades in het nieuwe landen kunnen meer informatie leveren over het importeren van persoonlijke goederen. De websites van de Ambassade van België en Nederland kan men hier vinden.

13. Rijbewijzen

Alle Europese rijbewijzen worden erkend in Spanje en de meeste buitenlandse residenten rijden ondertussen met een Spaans rijbewijs.

Bestuurders met een niet-Europees rijbewijs hebben een jaar gekregen om met een vertaling van hun rijbewijs te rijden. Op het einde van dit jaar moeten zij een Spaans rijbewijs gevraagd en gekregen hebben. Het originele rijbewijs moet terug gestuurd worden naar het land van uitreiking.

Daarom moeten sommige bestuurders wanneer zij verhuizen een nieuw rijbewijs aanvragen. Houders van een Spaans rijbewijs moeten het verkeersbureau (Jefatura Provincial of Local de Tráfico) voor hun vertrek contacteren.

Men kan de adressen en de openingsuren van deze kantoren vinden op de DGT (Dirección General de Tráfico) website (in het Spaans)

14. Dieren

Afhankelijk van de bestemming moeten sommige dieren een periode in quarantaine doorstaan. Hun vertrek vereist meer documenten en mogelijk bijkomende vaccinaties of medische behandeling.

Het EU huisdieren paspoort regelt het reizen van honden, katten en fretten binnen Europa en het Pets Travel Scheme (PETS) laat toe om met huisdieren naar en van Groot-Brittannië te reizen. Lokale dierenartsen kunnen de benodigde informatie geven.

Er bestaat een algemene regel, dieren moet in goedgekeurde containers reizen. Denk er ook aan dat de plotse uitbraak van ziektes (vogelgriep) het reizen kan beperken. Websites van ambassades zijn dan ook goede bronnen van informatie.

Het recht op uw eigen naam

Het recht op een naam is zo belangrijk dat dat is opgenomen in artikel 7 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989. Volgens dit artikel heeft ieder kind ter wereld recht op een naam bij de geboorte. Ieder land houdt er echter zijn eigen regels op na als het gaat om het geven van namen en dat kan de nodige juridische problemen opleveren.

Hoeveel namen, soorten namen, aantal en achternamen, tussen namen, roep- en doopnamen men heeft is afhankelijk van het land waar men woont.

De verscheidenheid aan culturen in de wereld is terug te vinden in de enorme variëteit bij het geven van namen en achternamen aan de kinderen. Zo hebben de kinderen in Spanje maximaal twee namen en verplicht twee familienamen terwijl in Portugal, zo dichtbij en cultureel gelijk, de mensen meer dan twee achternamen kunnen hebben. Nederlanders kunnen een hele rij voornamen hebben maar zij hebben zoals de meeste Europeanen slechts één achternaam.

Als iemand in zijn eigen land blijft is dit geen enkel probleem maar wat gebeurt er als mensen naar andere landen gaan waar andere regels gelden?

Om te beoordelen welk wetssysteem op de naam van toepassing is, verwijst het Spaans recht naar het Verdrag van München. Volgens dit verdrag is de nationale wet van de persoon van toepassing op de naam van de betrokken persoon. Dat betekent dat Nederlanders die in Spanje wonen voor hun naam (aantal namen en voornamen) verwezen worden naar hun nationale wet: de Nederlandse. De plek van geboorte is hiervoor niet relevant. Dit houdt in dat in Spanje geboren Nederlanders, en dus ingeschreven in de Spaanse burgerlijke stand, meer dan twee namen mogen hebben en NIET twee achternamen kunnen hebben. Dat bestaat namelijk niet in Nederland.

Toch gebeurt het regelmatig dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het in Spanje geboren kind van Nederlandse nationaliteit inschrijft met twee achternamen. Dat is een fout en u kan dit dus weigeren.

Lastiger wordt het als het kind meerdere nationaliteiten heeft. Welk naamrecht wordt toegepast op een in Spanje geboren kind van een Nederlandse moeder en een Spaanse vader?

Het Verdrag zwijgt hierover en dus moeten we naar de algemene regels kijken en die bovendien geïnterpreteerd moeten worden in het licht van het recht op vrijheid van beweging van burgers binnen de Europese Unie. In het genoemde voorbeeld kunnen ouders kiezen en de Spaanse wet toepassen. In dit geval kan dit kind dus twee namen krijgen en zal het beide achternamen van de ouders dragen.

Wil echter de Nederlandse moeder naderhand het kind in Nederland laten inschrijven en het Nederlandse paspoort aanvragen moeten ook hier de twee achternamen genoemd worden. Dit om te voorkomen dat iemand in verschillende landen van Europa geïdentificeerd wordt met verschillende achternamen. Binnen Europa hebben mensen niet alleen recht op een naam maar ook op altijd dezelfde naam.

Een andere hiermee verbonden kwestie is het wijzigen van een naam. Ook hierbij geldt dat de nationale wet van de persoon van toepassing is. Als voorbeeld nemen we een Spaanse vrouw in Spanje geboren en met de Spaanse nationaliteit emigreerde in haar jeugd naar Nederland en verkreeg later de Nederlandse nationaliteit. Ze wilde van naam en achternaam veranderen, een verzoek dat door de Nederlandse autoriteiten werd toegekend. Nu moet deze wijziging in Spanje worden ingeschreven en dat kan omdat de wijziging overeenkomstig de nationale wet van de vrouw is.

De oprichting van een Spaanse vereniging

 1. Wat is een vereniging?
 2. Waarom een vereniging?
 3. Vereisten
 4. Zaken en documentatie
 5. De basisinhoud van de Oprichtingsakte
 6. De basisinhoud van de Statuten
 7. Buitenlandse Verenigingen
 8. Verwijzingen naar bestaande Wetgeving
 9. Kantoren en Registers
 10. Belangrijke websites

1. Wat is een vereniging?

Een vereniging is een overeenkomst tussen drie of meer personen (fysiek of juridisch) die besluiten om kennis, middelen en activiteiten samen te bundelen om daarmee een aantal wettelijke doelstellingen na te streven, die van algemeen of bijzonder belang zijn. Hiertoe worden Statuten goedgekeurd, die het functioneren van de vereniging regelen.

De volgende organisaties zijn geen verenigingen:

 • civiele maatschappen
 • handelsmaatschappijen
 • coöperaties
 • onderlinge verzekeringsmaatschappijen
 • gemeenschappen van goederen
 • verenigingen van eigenaren
 • tijdelijke bedrijfsunies
 • verenigingen met een winstgevend oogmerk

Verboden zijn:

 • geheime genootschappen
 • paramilitaire verenigingen
 • verenigingen waarvan de doelstellingen worden gekwalificeerd als zijnde strafbaar

De volgende verenigingen vallen onder bijzonder bestuur:

 • politieke partijen
 • vakbonden
 • religieuze verenigingen
 • sportfederaties

Iedereen kan zich, onafhankelijk van zijn/haar nationaliteit, verenigen, zonder daartoe verplicht te worden, noch ertoe verplicht te worden deel te blijven uitmaken van een vereniging wanneer dit niet langer gewenst is, noch opgave te moeten doen van het lidmaatschap van een wettelijk opgerichte vereniging.

2. Waarom een vereniging?

Verenigingen worden gevormd als een van de essentiële mechanismen van het actief burgerschap. Zij dragen bij aan de democratische consolidering, daar zij de belangen van burgers tegenover overheidsorganen en particuliere instellingen in verschillende materie vertegenwoordigen, zoals, in zaken aangaande de bescherming van het milieu, het bevorderen van sociale en culturele waarden, het behartigen van belangen ten opzichte van urbanisatieprojecten, of bij de bescherming van de belangen van een bepaalde groep (bewoners, vrouwen, jongeren, buitenlandse bewoners…)

Burgers die zich groeperen in verenigingen, verhogen hun handelingscapaciteit, en hebben daardoor meer invloed op het beleid. Hoe meer mensen een bepaald verzoek indienen, hoe gerechtvaardigder het desbetreffende verzoek wordt beschouwd, “Eendracht maakt macht”.

Een vereniging is een georganiseerde organisatiestructuur die het mogelijk maakt een hogere doeltreffendheid te bereiken bij het nastreven van de doelstellingen van een groep.

Bovendien bestaat er een belangrijk diensten- en subsidiesysteem dat alleen van toepassing is op verenigingen.

3. Vereisten

Om een vereniging te kunnen oprichten is de deelname van tenminste drie, natuurlijke of rechtspersonen vereist.

Als het gaat om natuurlijke personen, moeten deze kunnen rekenen op volledige handelingsbevoegdheid en geen enkele wettelijke beperking hebben om zich te kunnen verenigen (militairen, politici…)

Als het gaat om rechtspersonen, dienen zij wettelijk te zijn opgericht.

4. Zaken en documentatie

Voorafgaande vergaderingen: Tijdens deze vergaderingen definiëren de personen die de vereniging willen oprichten, (de zogenaamde initiatiefnemers), de fundamentele doelstellingen van de vereniging (doelstellingen, handelingsgebied, activiteiten…) en redigeren zij de Statuten.

Oprichtingsvergadering: In deze vergadering dienen de initiatiefnemers het Oprichtingsverdrag (Acuerdo de Constitución) goed te keuren en dit op te nemen in de Akte van Oprichting. De initiatiefnemers ondertekenen de Akte van Oprichting en de Statuten op alle pagina’s. Van ieder document worden er drie exemplaren ondertekend en een vierde, als het handelingsgebied van de vereniging op nationaal niveau plaatsheeft. De initiatiefnemers ondertekenen ook het Aanvraagformulier tot Inschrijving in het Verenigingenregister (twee exemplaren).

Inschrijving in het Verenigingenregister (Registro de Asociaciones): Na al het voorgaande heeft de vereniging handelingsbevoegdheid, maar dient nog wel ingeschreven te worden in het desbetreffende Verenigingenregister.

Daartoe moeten de initiatiefnemers het volgende voorleggen aan genoemd register:

 • Alle ondertekende exemplaren van het Aanvraagformulier tot inschrijving, de Oprichtingsakte en de Statuten.
 • Indien het om natuurlijke personen gaat, een kopie van het Identiteitsbewijs (DNI). Als het om buitenlanders gaat, een document waaruit verblijf of vestiging in Spanje blijkt.
 • In het geval het om rechtspersonen gaat, een document waaruit de rechtsvorm blijkt, en een bewijs van het akkoord als overeengekomen door het daartoe bevoegde orgaan. Voorts moet uit de documentatie de wil om de vereniging op te richten blijken, en ook de benoeming van de vertegenwoordigende natuurlijke personen in het Oprichtingsverdrag te zijn vermeld.

Het verkrijgen van de Fiscale Identificatiecode (CIF). Nadat inschrijving in het Verenigingenregister is aangevraagd, dient men zich te melden bij de afdeling van het Rijkskantoor der Belastingen (AEAT) waaronder de maatschappelijke zetel van de vereniging valt. Hier krijgt men een voorlopige Fiscale identificatiecode (CIF) toegewezen. Op het Belastingkantoor dient de volgende documentatie te worden overhandigd:

 • Het formulier Model 036, Aanmelding bij de Belastingen, (Alta censal). Dit formulier is verkrijgbaar op het Belastingkantoor zelf en kan ook via telematische weg worden verkregen. Het formulier dient door de voorzitter van de vereniging te worden ondertekend.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de voorzitter.
 • Het door het Verenigingenregister gestempelde origineel en een afschrift van het Aanvraagformulier tot Inschrijving van de Oprichtingsakte en de Statuten.

Na enkele dagen wordt een Fiscale Identificatiecode toegewezen. Met deze CIF kan de vereniging, onder andere, een bankrekening openen en beginnen met het verzenden van facturen en deze ook ontvangen.

Bevestiging van de Inschrijving. Indien er een of andere fout is opgetreden in de bij het Verenigingenregister ingeleverde documentatie, zal worden verzocht deze te rectificeren. Is alle ingeleverde documentatie correct, dan wordt inschrijving meegedeeld en een Registercode toegewezen. Bij het Register dient ook het Notulenboek te worden ingeleverd om afgestempeld te worden. Wanneer het gaat om een Vereniging op Rijksniveau, dienen de desbetreffende leges te worden betaald door middel van Formulier 790.

Het verkrijgen van de definitieve Fiscale Identificatiecode (CIF). Wanneer de inschrijving van de Vereniging eenmaal is bevestigd, wordt op hetzelfde Rijkskantoor der Belastingen (AEAT) gevraagd de voorlopige CIF om te zetten in een definitieve CIF. Hierbij wordt hetzelfde nummer behouden.

Inschrijving in het Gemeentelijke Verenigingenregister. Als het doel van de Vereniging bestaat uit het behartigen van bewonersbelangen, is het ook interessant om na oprichting, de Vereniging in te schrijven in het Gemeentelijk Verenigingenregister. Door deze inschrijving komt de Vereniging in aanmerking voor, onder andere, Gemeentelijke subsidies. Ook kan de vereniging gebruik maken van de Gemeentelijke lokalen en voorzieningen en deelnemen aan lokale initiatieven en raden.

5. De basisinhoud van de Oprichtingsakte

In de Oprichtingsakte dienen de volgende basiselementen te worden opgenomen:

 • De naam en achternamen van de initiatiefnemers, evenals hun adres en nationaliteit, of de officiële naam van de Vereniging.
 • De uitdrukkelijke wil van de initiatienemers om de vereniging te willen oprichten en de benaming van de Vereniging.
 • De benoeming van de voorlopige leden van de Bestuursorganen.
 • De plaats en datum waar de akte is opgemaakt en de handtekening van de initiatiefnemers.

6. De basisinhoud van de Statuten

In de Statuten dienen de volgende basiselementen te worden opgenomen:

 • De naam van de Vereniging. Deze kan niet dezelfde zijn als die van andere Verenigingen of misverstanden veroorzaken met betrekking tot de doelstellingen.
 • Maatschappelijke zetel en Handelingsgebied (Nationaal of Gewestelijk) Afhankelijk van het Handelingsgebied, zal de desbetreffende wetgeving van toepassing zijn en dient inschrijving plaats te vinden in het Autonome of Nationale Verenigingenregister.
 • De doelstellingen en activiteiten van de Vereniging.
 • De rechten en plichten van de leden van de Vereniging.
 • De bestuursorganen en vertegenwoordigingsorganen, evenals opgave van de criteria die het interne democratische functioneren waarborgen.
 • Het initiële vermogen, de financiën en de boekhouding.
 • De reden waarom tot ontbinding van de Vereniging kan worden overgegaan.

7. Buitenlandse Verenigingen

Buitenlandse verenigingen die voornemens zijn in Spanje duurzame of bestendige activiteiten te ontplooien, dienen een afdeling te vestigen op Spaans grondgebied.

Deze afdeling wordt ingeschreven in het Nationale Verenigingenregister. De inschrijving zal worden meegedeeld aan de Registers van de Gemeenten of Autonome Gemeenten waar de Vereniging voornamelijk haar activiteiten zal ontwikkelen.

Het is absoluut nodig een aantal gegevens en documenten te deponeren bij het Algemene Verenigingenregister: De Statuten, openings- en sluitingstijden van de kantoren, aktes van ontbinding en opheffing.

8. Verwijzingen naar bestaande Wetgeving

 • Artikelen 22 en 13.2 van de Grondwet (Constitución).De Organieke Wet (Ley Orgánica) 1/2002, 22 maart, waarin het Recht op Vereniging is geregeld.
 • Artikel 8 van de Organieke Wet (Ley Orgánica) 4/2000, 11 januari, over de rechten en vrijheden van de buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie.
 • Wet 30/1992, 26 november, van het Rijkshoofdkantoor aangaande de Juridische Bestuursvorm van Openbare Overheden en van Algemene Bestuursprocedures.
 • Artikelen 232 en volgenden van het Koninklijk Besluit 2568-1986, 28 november, waarin het Reglement van organisatie, functioneren en juridische bestuursvorm van de lokale instellingen wordt goedgekeurd.
 • Decreet 181/2002, 5 november, van de Valenciaanse Regering, waarmee het Autonome Register van Verenigingen in de Deelgemeenschap van Valencia wordt gecreëerd.

9. Kantoren en Registers

Het Nationale Verenigingenregister (Registro Nacional de Asociaciones)
C/ Amador de los Ríos, 7
28010 Madrid
Tel.: 91 537 25 02
Fax: 91 537 25 08
Open voor publiek: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 14.00 uur.

De afdeling van het Rijkskantoor der Belastingen (AEAT) in de plaats waar de Vereniging haar vestigingsadres heeft.

De raad die bevoegd en verantwoordelijk is voor zaken aangaande Actief Burgerschap in de desbetreffende Gemeente.

10. Belangrijke websites

Pagina van het Nationale Verenigingenregister (Página del Registro nacional de Asociaciones)

Pagina van het Rijkskantoor der belastingen (Página de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria)