Een testament in Spanje

 1. Het handgeschreven testament
 2. Het open testament
 3. Gesloten testament
 4. Het register van de Spaanse testamenten
 5. Herroepen van het testament
 6. Niet geldig zijn van een testament
 7. De erfgenamen
 8. Een testament voor u?

Wie kan er in Spanje een testament maken? Het antwoord is simpel, iedereen die geestelijk geschikt is en die de leeftijd van 14 jaar bereikt heeft.

Er bestaan verschillende soorten testamenten:

1. Het handgeschreven testament

Iedereen vanaf 14 jaar kan dit testament opmaken. Het moet helemaal met de hand geschreven zijn, gedateerd en gehandtekend op elke bladzijde door de erflater. Het moet als echt gewaarmerkt worden voor een rechter. Het is tevens vereist dat het handschrift wordt gewaarmerkt door getuigen en dat zijn meestal dichte familieleden.

Eenmaal echt verklaard zal de rechter de verdeling van de eigendommen uitvoeren. Het vermogen zal verdeeld worden volgens de bepalingen van het testament.

2. Het open testament

Dit is het meest gebruikte testament in Spanje. Het wordt opgemaakt voor een notaris, waar ook het origineel document zal blijven. De notaris stuurt een bericht naar het Centraal Register van de Spaanse testamenten in Madrid.

De notaris vraagt twee getuigen, welke ook nodig zijn als de maker van het testament blind of analfabeet is.

Een minderjarige, een blinde, de echtgenote of een begunstigde kan geen getuige zijn.

3. Gesloten testament

Hierbij plaatst men het testament in een briefomslag. Men dient te verklaren dat het testament in de omslag is, dat het testament handgeschreven is door u of door een derde en of het uw handtekening draagt of de handtekening van een derde die het voor u getekend heeft.

De notaris sluit de omslag af en tekent ze, hij bergt de omslag op en stuurt een bericht naar het Centraal Register van de Spaanse testamenten in Madrid.

Dit testament kan niet gebruikt worden door personen die of blind of analfabeet zijn.

4. Het register van de Spaanse testamenten

Elk testament heeft een uniek nummer welk wordt bijgehouden in het Centraal register (Registro Central de Última Voluntad).

Een legale kopij kan hier bekomen worden. Wenst men te weten of er een testament is dan kan men dat hier aanvragen. Als er een testament is dan verkrijgt men hier het nummer en de notaris.

Het certificaat kan enkel gevraagd worden tot maximum 15 dagen na het overlijden.

5. Herroepen van het testament

Om een testament te herroepen dient men dezelfde mentale capaciteiten te hebben als om een testament te maken.

Een testament kan herroepen worden door het maken van een nieuw testament of door een verklaring voor een notaris.

Als er meer dan een testament is, dan is enkel datgene met de laatste datum geldig.

6. Niet geldig zijn van een testament

 • als de maker niet oud genoeg is of mentaal niet in orde is
 • indien het testament is afgedwongen door geweld
 • wanneer de maker iemand aanwijst die niet bekend is of niet geïdentificeerd kan worden
 • wanneer de maker iemand aanwijst die niet over alle mentale capaciteiten beschikt
 • als de maker het testament herroepen heeft
 • als de maker onderwerp is van een fraude onderzoek
 • een gesloten testament is ongeldig met een beschadigde omslag tenzij men kan bewijzen dat de maker de omslag zelf vernield heeft.

7. De erfgenamen

Er is een geldig testament

Wettelijke erfgenamen: de Spaanse wet kent verplichte erfgenamen, dit wil zeggen, zij die minstens een derde erven van de overledene. Dit deel noemt men “la legitima”. De volgende personen worden aangewezen als verplichte erfgenamen:

 • de kinderen (biologische en adoptieve)
 • de ouders of grootouders indien er geen kinderen zijn
 • de overblijvende echtgenoot/ote zal het vruchtgebruik krijgen over een derde als er ouders en kinderen zijn of over twee derde als die er niet zijn
 • de vrijwillige erfgenamen: iedereen kan goederen of geld nalaten aan personen die men vrijwillig gekozen heeft. Deze personen kunnen niet alles erven, een derde deel “la legitima” valt hier buiten
 • enkel als er geen wettelijke erfgenamen zijn kunnen vrijwillige erfgenamen alles erven.

Er is geen geldig testament

De overledene heeft geen geldig testament in de volgende gevallen:

 • als er tegoeden verschijnen die niet opgenomen zijn in het testament. Zij worden verdeeld volgens de regels indien er geen testament is
 • als de erfgenamen het testament niet wensen of niet aanvaard hebben binnen de wettelijke termijn
 • als de erfgenaam geestelijk niet bekwaam is
 • als het testament beschadigd of vernield is
 • als alle wettelijke erfgenamen niet in het testament vermeld zijn of als er personen in staan die het wettelijk niet zijn
 • als het testament ongeldig is.

De Spaanse wet voorziet in de volgende rangorde voor de erfgenamen:

 • afstammelingen, zij komen op de eerste plaats, natuurlijke en adoptie kinderen hebben dezelfde rechten
 • voorouders: ouders, grootouders erven enkel indien er geen testament is en dit in gelijke delen
 • de echtgenoot, echtgenote erft indien er geen testament is of voorouders
 • andere familie indien er geen kinderen, voorouders of echtgenoot is dan komen broers en zusters in aanmerking voor gelijke delen. Neven en nichten komen in de plaats van de overleden broer of zuster
 • neven komen in aanmerking bij het ontbreken van alle voorgaande
 • de Spaanse staat

Het aandeel van elk in de nalatenschap

Indien de overledene gehuwd was in het huwelijksstelsel “met gemeenschap van goederen” dan is de nalatenschap de helft van het geheel. De andere helft is voor de overblijvende echtgenoot.

De helft in de nalatenschap gaat dan in 3 gelijke delen.

 • 1 deel voor de overlevende echtgenoot/ote
 • 1 deel voor de kinderen maar de overledene mag bepalen hoe de verdeling gebeurt. De overblijvende echtgenoot/ote heeft het vruchtgebruik
 • 1 deel kan vrij geschonken worden.

Onterving

Men kan een persoon onterven die in normale omstandigheden niet kan uitgesloten worden. Onterving kan enkel gebeuren door middel van een testament. Er kan maar sprake zijn van onterving in de volgende gevallen:

als de overledene zijn ouders of hun kinderen verlaten heeft of ze geprostitueerd hebben of immoreel hebben behandeld
degene die geweld hebben gebruikt tegen de maker van het testament of die pogingen hebben ondernomen het testament te vernietigen
mogen ook onterfd worden diegenen die geprobeerd hebben het leven van de overledene, zijn echtgenoot of zijn kinderen te nemen

Specifieke redenen om zijn kinderen te onterven

 • als de kinderen verzaakt hebben aan hun onderhoudsplicht terwijl ze in de mogelijkheid waren om dit wel te doen
 • als de kinderen hun ouders mishandeld of ernstig beledigd hebben

Specifieke redenen om zijn ouders te onterven

 • indien de ouders uit het ouderlijk gezag ontzet zijn
 • indien de ouders in hun kinderen hun levensonderhoud niet voorzien hebben

Aanname of afwijzing van het testament

Aanname is een verklaring van een erfgenaam dat hij de bepalingen van het testament aanvaardt.

Men kan een testament ook aanvaarden onder wat men in het Spaans “a beneficio de inventario” noemt. Men neemt dan de gebeurlijke schulden maar over tot het bedrag dat men zelf uit het testament zou krijgen. Men dient dus geen gebeurlijke schulden te betalen met zijn eigen vermogen. Dit kan gebeuren voor een notaris, een rechter of een consul.

Men kan de bepaling van het testament ook afwijzen. Dit dient te gebeuren voor een rechter of een notaris. Indien men een nalatenschap verwerpt en men zelf schulden heeft kunnen de schuldeisers aan de rechtbank vragen dat men toch de nalatenschap moet aanvaarden. Indien er geld over is na betaling van uw schulden wordt de rest aan de andere erfgenamen toegewezen.

Aanname of afwijzing gebeurt normaal 30 dagen na het overlijden.

Verdeling van de nalatenschap

Eerst moet men nakijken of de overledene een testament had. Indien er een testament is en er is in beschreven hoe de verdeling moet gebeuren dan zijn de erfgenamen gehouden deze verdeling te volgen tenzij de wettelijke bepalingen niet gevolgd werden. De erflater mag een derde persoon aanwijzen om de nalatenschap te verdelen.

Indien de erfgenamen niet akkoord gaan met de verdeling van het vermogen, dan kunnen zij deze verdeling aanvechten.

Als de overledene geen testament naliet, dan moeten de erfgenamen ouder dan 18 jaar en de vertegenwoordigers van degene die jonger dan 18 jaar zijn  de nalatenschap verdelen naar eigen inzicht. Indien zij geen overeenstemming kunnen vinden dan kunnen zij voor de rechtbank een verantwoordelijke voor de verdeling van de nalatenschap vragen. Hij maakt de verdeling dan in hun naam.

De verdeling van de nalatenschap zal publiek gemaakt worden in een notariële akte.

Als er geen testament is en vóór men begint met de verdeling van de nalatenschap moet men zekerheid hebben dat alle erfgenamen gevonden zijn. Dit gebeurt met de “declaratoria de herederos” en bevat de namen van de erfgenamen.

Indien de erfgenamen dichte familie zijn dan mogen zij vragen om de “declaratoria de herederos” voor een notaris van de laatst gekende woonplaats van de overledene op te maken.

Indien de erfgenamen verre familie of vrienden zijn, dan kunnen zij vragen om de “declaratoria de herederos” op te maken voor de rechtbank van eerste aanleg van de laatste woonplaats van de overledene.

Als het vermogen van de overledene groter is dan 2.405,05 euro moet altijd de assistentie van een advocaat ingeroepen worden om de “declaratoria de herederos” op te maken.

Als de overledene gehuwd was en er een verdeling moet gemaakt worden van de nalatenschap, dan moet er eerst uitgemaakt worden wat van de overlevende echtgenoot is zodat dit uit de nalatenschap kan verdwijnen. Deze verdeling gebeurt met een notariële akte. De wettelijke erfgenamen kunnen deze verdeling aanvechten voor de rechtbank.

Indien de ouders schenkingen hebben gedaan aan hun nakomelingen dan worden die nu afgetrokken van hun deel uit de nalatenschap.

De registratie van de verdeling van de nalatenschap moet alle bezittingen bevatten, de waarde ervan, de identiteit van de erfgenamen, hun aandeel en de overeenstemming van de verdeling. Met deze akte kunnen de erfgenamen hun bezittingen laten registreren op het register. Zij moeten daarvoor het bewijs leveren dat de erfenistaks betaald is en de kapitaalwinst op land. Daarna kunnen zij hun eigendom laten registreren.

De verkoop van de bezittingen uit de nalatenschap kan maar gebeuren indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de verdeling van de nalatenschap moet verleden zijn voor een notaris
 • de mogelijke juridische procedures moeten geëindigd zijn
 • de taksen moeten betaald zijn

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen zij enkel hun rechten verkopen. Erfgenamen kunnen een recht van voorkoop laten gelden, diegene die hiervan gebruik wil maken moet de andere erfgenamen op voorhand inlichten.

Indien er geen overeenkomst kan gevonden worden tussen de erfgenamen of de beslissingen van de aangewezen verantwoordelijke voor de verdeling worden aangevochten, dan kan elk van de erfgenamen naar de rechtbank stappen.

De aanvraag moet ondertekend worden door een advocaat en door een officier van justitie. De volgende documenten zijn vereist:

 • het overlijdens certificaat
 • een certificaat van het centraal register dat zegt dat er geen testament is
  documentatie over de bezittingen
 • certificaat dat zegt dat de klager een erfgenaam is

Het vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is het recht om van iets het verdere genot te hebben maar dat feitelijk van iemand anders is. Als men het vruchtgebruik heeft van iets dan mag men er geen veranderingen aan aanbrengen.

De genieter van het vruchtgebruik kan het niet verkopen en de eigenaar kan het niet gebruiken.

Het vruchtgebruik stopt in de volgende gevallen:

 • als de genieter van het vruchtgebruik overleden is of aangeeft dat hij afziet van het vruchtgebruik
 • als het vruchtgebruik verworpen is
 • wanneer het eigendom verloren gaat
 • wanneer het eigendom niet gebruikt is in 6 jaar als het een verplaatsbaar iets is of in 30 jaar als het een vastgoed is

Het eigendom gaat na het beëindigen van het vruchtgebruik terug naar de eigenaar.De verplichtingen van de vruchtgebruiker

Deze verplichtingen zijn de volgende:

 • de opmaak van een inventaris van alles wat deel uitmaakt van het vruchtgebruik en er een waarde aan geven. Indien hij aan deze verplichting niet voldoet kan hij het vruchtgebruik verliezen
 • om alle eigendommen waarvan hij het vruchtgebruik te verzekeren, indien deze verzekering niet genomen wordt dan kan hij de niet verzekerde zaken niet gebruiken
 • men moet goed zorg dragen voor het goed
 • indien er herstellingen aan het goed moeten gebeuren dan moet de vruchtgebruiker deze laten uitvoeren op zijn kosten
 • hij moet alle belastingen betalen die op het vruchtgebruik rusten

Verschillende soorten vruchtgebruik

Er zijn twee soorten vruchtgebruik:

 • het vrijwillig vruchtgebruik: partijen komen overeen in een contract of een testament
 • het wettelijk vruchtgebruik: de wet regelt dit, meestal slaat dit op de overlevende echtgenoot.

8. Een testament voor u?

Algemeen

Het is niet aangenaam om aan de dood te denken maar ze komt meestal onverwacht en ongelegen. Het laatste dat men dan wil is de confrontatie aan te gaan met een moeilijke bureaucratie, dikwijls in een taal die men niet of maar een beetje spreekt. Men heeft geen lokale connecties en ook geen kennis van wettelijke kwesties.

Het is aan te raden dat buitenlandse gepensioneerde residenten in Spanje een testament opmaken. Dit kan u in moeilijke momenten veel pijn en tijd besparen.

Wanneer een buitenlandse eigenaar van een woning sterft zonder testament is de Spaanse wet volledig van toepassing voor de verdeling van de eigendommen. Denk er aan dat de Spaanse wet afwijkt van de wet in het land van oorsprong, de overledene moet twee derde van zijn bezittingen nalaten aan de wettelijke erfgenamen.

Als er wel een testament is dat kan de Spaanse eigendom nagelaten worden aan iedereen waaraan hij de eigendommen wenst te geven.

Het Spaans burgerlijk recht laat toe dat de nalatenschap van een buitenlandse overledene op het ogenblik van zijn overlijden afgehandeld wordt niet door de Spaanse wet maar door de wet uit het land van oorsprong. Dit is van kracht voor buitenlanders die een buitenlands of een Spaans testament hebben.

Aan de andere kant, alhoewel de Spaanse wet zegt dat de eigendom van een officiële buitenlandse resident onder de Spaanse wet valt zal in de praktijk een buitenlander geen probleem ondervinden om een afzonderlijk testament te maken om zijn eigendommen aan iemand te schenken naar vrije keuze.

Het Spaans testament

Het Spaans testament regelt enkel uw bezittingen in Spanje, dus men heeft nog een testament nodig in het buitenland om deze verdeling te regelen. Overtuig u ervan dat er geen conflicten ontstaan tussen beide testamenten.

Het Spaans testament kan bestaan uit twee kolommen, de ene in het Spaans en de andere in uw eigen taal maar die goed gekeurd is door een officiële tolk. Het testament zal tevens bijgehouden worden op het centraal register van de Spaanse testamenten. Raadpleeg in ieder geval een Spaanse advocaat om uw testament op te stellen.

Als men een Spaans testament maakt voor uw bezittingen in Spanje en de officiële regels niet volgt zoals bijvoorbeeld u geeft de woning aan een persoon naar keuze, dan kunnen uw wettelijke erfgenamen, als zij dit te weten komen, hun rechten alsnog afdwingen. Deze rechten slaan nog altijd op twee derde van het vermogen.

Indien u zekerheid wenst dat uw eigendommen naar de persoon/personen van uw voorkeur gaan, raadpleeg dan zeker een Spaanse advocaat, er zijn wettelijke mogelijkheden om dit te doen.

Geldigheid van een buitenlands testament in Spanje

Een buitenlands testament kan gebruikt worden voor uw Spaanse bezittingen. De procedure om dit testament in Spanje te laten bestaan is een dure zaak. Men kan dit voorkomen door een Spaans testament te maken.

De Spaanse consul in uw thuisland moet het vonnis van bekrachtiging wettelijk maken welk in het Spaans moet vertaald zijn. Het buitenlands testament moet ook naar het Spaans omgezet worden.

Een Spaanse advocaat moet volmacht krijgen om een lijst op te maken van uw Spaanse bezittingen om uw Spaanse erfenis rechten te betalen.

U moet een certificaat verkrijgen dat de teksten bevat van de wet op de erfenis rechten in uw thuisland. Dit certificaat moet ook kennis geven van het feit dat de maker van het testament voldoet aan de wettelijke voorschriften, m.a.w. hij is capabel om een testament op te maken. Tevens moet dit certificaat de namen bevatten van alle personen die hun rechten kunnen laten gelden. De Spaanse consul maakt dit certificaat op.

Als er testamenten bestaan in Spanje en in het buitenland moet men er op letten dat zij niet in tegenspraak zijn met elkaar.

Wat moet men doen als men een eigendom erft in Spanje?

Eerst zoekt men best de hulp van een Spaanse advocaat, een die in dit verband bij voorkeur meer werkt met buitenlanders. De procedure is eenvoudiger als er een Spaans testament is waarin de Spaanse eigendommen vermeld staan van de overledene.

Opgelet: afhankelijk van de regio kunnen er andere regels van kracht zijn. Op de Balearen, in Catalonië, Baskenland, Aragón en Navarra zijn andere regels van kracht dan de algemene Spaanse regels.

Uw advocaat moet in het centraal register nakijken of er een testament is. Met het certificaat van overlijden kan hij een legale kopij verkrijgen van het testament.

Om over te gaan tot de verdeling van de eigendommen moet men eerst nakijken welke wetgeving men gaat volgen, een van de zaken waar men moet rekening houden is het bestaan van een Spaans of buitenlands testament of niet.

Enkele van de benodigde documenten in Spanje

  • het certificaat van overlijden van de overledene en een certificaat dat de verwantschap aangeeft die u heeft met de overledene
  • het testament
  • een lijst met de Spaanse bezittingen van de overledene, hiermee moet men de erfenisrechten betalen
  • een volmacht, geschreven in het Spaans en ondertekend door alle erfgenamen voor een notaris in uw thuisland en gelegaliseerd op de ambassade die de persoon aanwijst welke zal optreden voor alle erfgenamen
  • documenten over de Spaanse bezittingen
  • kopij van het Spaans testament
  • certificaat met de buitenlandse wetgeving, dit document moet vertaald worden naar het Spaans en gelegaliseerd worden
  • kopij van uw paspoort

Alle buitenlandse documenten moeten vertaald worden in het Spaans en de erfenisrechten moeten in Spanje betaald zijn.

Mogelijke samenlevingsvormen in Spanje

Volgens de Spaanse wet is er sprake van een samenlevingsvorm indien:

 • Het een man-vrouw, een man-man of een vrouw-vrouw relatie is
 • Het gaat over daadwerkelijk samenwonen
 • Men heeft gelijkgestelde interesses die een familieleven mogelijk maken

Er is in de wet geen sprake van een minimum termijn dat men moet samenwonen om als zodanig erkent te worden. Echter de nieuwe Spaanse wetgeving zegt dat vanaf een periode vanaf 2 jaar of het gezamenlijk hebben van kinderen men kan overgaan tot:

 • Verschijnen voor een notaris voor de registratie van de gezamenlijke eigendommen
 • Afsluiten van contracten
 • Afsluiten van bankcontracten: leningen, kredietkaarten, enz…
 • Contracten met derden, huurcontracten, verkoop van goederen enz…

Er zijn in Spanje een aantal registratiekantoren waar samenwonenden zich kunnen laten registreren. Er zijn enkele voorwaarden verbonden om zich te kunnen registreren:

 • Men moet een zekere leeftijd bereikt hebben (meerderjarig)
 • Men moet wettelijk bekwaam zijn
 • Men moet zich registreren in het verantwoordelijk kantoor voor zijn woonplaats

Men kan een relatie ook stoppen wanneer:

 • In geval van overlijden
 • Indien men samen akkoord is om de relatie te stoppen
 • Als een partner de relatie eenzijdig stopzet

In veel van deze gevallen kan men best een advocaat raadplegen.

Personen die gaan samenwonen kunnen vrij kiezen tussen verschillende economische vormen.

Leven in Spanje met tieners

 1. Overzicht
 2. Sportverenigingen voor de jeugd
 3. Internationale Jeugd Verenigingen
 4. Kortingsregelingen voor Jongeren
 5. Activiteiten tijdens de Schoolvakanties
 6. Kansen en regels voor werk voor tieners
 7. Jongerenzaken
 8. Jongeren en alcohol
 9. Jongeren en drugs
 10. Tienerzwangerschappen
 11. Leren rijden in Spanje, de Spaanse regelgeving voor jongeren
 12. Lees ook

1. Overzicht

Welke buitenschoolse activiteiten zijn er in Spanje voor jonge mensen beschikbaar inclusief vakantiewerk, vrijwilligerswerk en uitwisselingsprogramma’s. Daarnaast kan je nog informatie vinden voor tieners en drugs, alcohol, zwangerschap en het besturen van een voertuig…

Er zijn een aantal nationale en regionale jeugdraden die als doel hebben om jongeren of jeugdgroepen samen te brengen en om activiteiten te promoten voor deze jongeren.

Aangehecht aan het Ministerie voor tewerkstelling en Sociale Zaken is er het Instituut van de Jeugd, Insituto de la Juventud, INJUVE en dat is gericht op de bevordering van de culturele communicatie tussen de jeugdverenigingen, de ontwikkeling en de coördinatie van een informatie en documentatiesysteem, het onderhouden van internationale contacten en het bevorderen van een uitwisseling van jongeren op nationaal en internationaal vlak.

De INJUVE website (enkel in het Spaans) bevat veel informatie over de kansen van jongeren maar er zijn ook links naar lokale jeugdraden in de verschillende Spaanse regio’s.

2. Sportverenigingen voor de jeugd

Er is voor tieners een aanbod aan sociale en sportieve activiteiten beschikbaar maar dit aanbod varieert van plaats tot plaats. Voorzieningen in steden zijn over het algemeen zeer goed. Gemeentelijke sportcomplexen of polideportivos zijn er in de grote steden en gemeenten en er is een groot aanbod van private sportcentra en gymzalen.

Zwembaden en tennisvelden zijn wijdverspreid. De kostprijs voor de meeste voorzieningen is redelijk te noemen.

De lokale Gele Gids of het plaatselijk Bureau voor Toerisme (VVV) is een uitstekende bron voor informatie voor deze voorzieningen. Men kan ook de website van het Ministerie voor Onderwijs en Wetenschap raadplagen, hier staan ook voldoende links naar sportverenigingen. De site is in het Spaans, Baskisch en het Gallego.

Een groot aantal scholen hebben verenigingen voor naschoolse sport- en andere activiteiten. Meestal zal de school een kleine geldelijke bijdrage vragen.
Scouting is populair bij Spaanse tieners. Iedereen die geïnteresseerd is in scouting kan de volgende links gebruiken:

3. Internationale Jeugd Verenigingen

De Iberoamerikaanse Jongeren Organisatie brengt de ministeries en agentschappen samen die verantwoordelijk zijn voor de jeugd in Spanje, Portugal en Latijns Amerika. De organisatie organiseert een aantal activiteiten, geeft opleidingen en doet aan onderzoek. De website (in het Spaans en Portugees) bevat een nuttige lijst van alle overheidsinstellingen voor de jeugd in al deze landen.

Generation Europe is een politiek onafhankelijke website voor informatie en advies over de werkgelegenheid, opiniepeilingen en onderzoeken. Het doel van deze website is om jonge mensen de mogelijkheid te bieden om hun zeg te doen in Europa.

4. Kortingsregelingen voor Jongeren

Meer informatie over financiële systemen voor ouders en tieners.

Euro 26 Kaart
De Euro 26 Card geeft kortingen op een aantal diensten en faciliteiten in 38 landen. De kaart is geldig tot de houder 30 jaar is. Men kan de kaart online aanvragen of men kan ze aanschaffen in een van de kantoren die vermeld staan op de site van de Euro 26 kaart.

Go 25 ISIC Kaart en de IYTC Card
De Internationale Studenten Identiteits Kaart (ISIC) is een internationaal erkende studenten identiteitskaart die kortingen over de ganse wereld geeft. Iedereen, ouder dan 12 jaar, die voltijds studeert kan deze kaart aanvragen. Niet-studenten kunnen de Internationale Jongeren Reis Kaart aanvragen langs de ISIC website.

5. Activiteiten tijdens de Schoolvakanties

Ontspanning voor tieners tijdens de schoolvakanties

Spanje kent in vergelijking met andere landen lange schoolvakanties en het schooljaar loopt van midden september tot midden juni. De lange zomervakantie kan problemen opleveren voor de ouders die beiden uit werken gaan.

Vakantiekampen zijn de laatste jaren sterk in opkomst en veel van deze kampen zijn sterk sport georiënteerd zoals voetbalkampen.

Oudere tieners houden misschien meer van reizen en er zijn een aantal mogelijkheden voorzien om de kost te drukken.

Kijk op de Europese Jongeren Site voor links naar reisgerelateerde pagina’s:

Musea en andere bezienswaardigheden

Veel musea houden speciaal voor jongeren workshops tijdens de schoolvakanties. Het lokale Bureau voor Toerisme en het lokale gemeentehuis kan u alle informatie geven.

Uitwisselingsbezoeken

Binnen de Europese Unie en daarbuiten bestaan er een aantal uitwisselingsprogramma’s om er te studeren.

Op de website Spain Exchange kan men nuttige informatie over uitwisselingsprogramma’s vinden. De site is in het Spaans of in het Engels.

Vrijwilligerswerk en Uitwisseling

Vrijwilligerswerk is ook populair en laat jongeren toe om jobervaring op te doen. De Europese Jongeren Website is een goede bron om informatie te vinden en zij bevat een aantal links naar organisaties die vrijwilligers binnen en buiten Spanje zoeken.

Je kan meer informatie over vrijwilligerswerk vinden op de website van de AFAIJ, de site is enkel in het Spaans

6. Kansen en regels voor werk voor tieners

De minimum leeftijd om aan het werk te gaan is in Spanje 16 jaar maar de toestemming van de ouders of de voogd van de jongere om met de school te stoppen is vereist. Elk arbeidscontract met een jongere onder de 16 jaar is ongeldig alhoewel een werkgever altijd moet betalen voor geleverde diensten. Werkgevers die kinderen te werk stellen riskeren gerechtelijke vervolging.

Er staan in Spanje een aantal soorten arbeidscontracten ter beschikking van werkgevers en werknemers zoals: contracten voor onbepaalde tijd, contracten met een bepaalde duur, contracten voor specifieke taken of diensten, tijdelijke contracten, leercontracten en contracten om werkervaring op te doen. De contracten die voor jongeren gebruikt worden staan algemeen bekend als “los contratos formativos”.

 1. Jongeren kunnen een leercontract (Contrato para la formación) krijgen en dit soort contract is geschikt voor werknemers tussen de 16 en de 21 jaar. Deze contracten hebben een duurtijd tussen de zes maanden en de twee jaar.
 2. Als de jongere relevante kwalificaties heeft kunnen zij in aanmerking komen voor een werkervaringscontract (Contrato en prácticas). Deze contracten hebben een duurtijd tussen de zes maanden en de twee jaar.

Het is verboden om jongeren onder de 18 jaar ’s nachts (tussen 22.00 – 6.00) te laten werken en het is ook verboden om hen meer dan acht uur per dag te laten werken. Werkgevers moeten er ook op letten dat jongere werknemers voldoende rust hebben, er moet een minimum rustperiode van 12 uur zijn tussen twee werkperiodes. Werknemers onder de 18 jaar moeten ook een rustperiode van 30 minuten krijgen na 4 à 5 uur werk.

Seizoens- en part-time werk is er ook beschikbaar voor jongeren maar dat is vooral afhankelijk van de locatie.

Voor meer Nederlandstalige informatie over de Spaanse wetgeving kan men kijken op EURES

Ook op de website van het Spaanse Ministerie van Economie (Ministerio de Economía y Hacienda) kan men meer informatie, in het Spaans en het Engels, vinden.

Het vinden van werk

Veel bedrijven publiceren jobaanbiedingen in de lokale media of zij plaatsen ze online. Inwoners van de Europese Unie hebben vrije toegang tot de Spaanse werkloosheidsdiensten, INEM of Oficina de Empleo. Alle steden en een aantal gemeenten hebben een bureau van de INEM.

7. Jongerenzaken

Informatie over zaken die de jongeren aanbelangen zoals: tienerzwanger-schappen, alcohol en drugs- gebruik en over wetten die hen aangaan.

INJUVE publiceert Spaanstalige gezondheidsgidsen over zaken die jongeren aanbelangen maar er is ook informatie ter beschikking over anorexia, boulimie en geestelijke gezondheid.

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt ook een aantal gidsen ter beschikking via het ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency)

8. Jongeren en alcohol

Spanje heeft dezelfde problemen met jongeren en alcohol als andere Europese landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië. Volgens cijfers van de overheid gebruikt 65 % van de 14-18 jarigen alcohol op een regelmatige basis.

Het Ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk om het alcoholmisbruik in de gaten te houden en zij publiceren informatie op hun website om jongeren te ontmoedigen om alcohol te gebruiken. Je kan de informatie in het Spaans hier vinden.

De minimum leeftijd om alcohol te drinken is 18 jaar maar 16 jarigen mogen bier en wijn kopen indien ze vergezelt zijn van hun ouders. Het drinken van alcohol in openbare plaatsen is verboden en de politie kan u beboeten.

De Anonieme Alcoholisten (Alcoholicos Anonimos) zijn ook actief in Spanje. Meer info is te vinden op hun website.

9. Jongeren en drugs

Cijfers van het ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) onderzoek uit 2009 tonen aan dat druggebruik onder jonge mensen wijd verspreid is in Spanje maar het gebruik van tabak en illegale drugs is in dalende lijn.

Druggebruik en het bezitten van drugs is onder de Spaanse wet geen wetsovertreding alhoewel het openbaar gebruik van drugs wordt beboet. Een groot verschil is er met de politiek ten opzichte van marihuana, men stimuleert marihuana rokers om hun eigen product te verbouwen. Persoonlijk gebruik en het thuis verbouwen is niet strafbaar maar het kopen en verkopen van marihuana/hashish blijft een strafbaar feit.

10. Tienerzwangerschappen

Vergeleken met andere Europese landen heeft Spanje weinig tienerzwangerschappen. De Federatie voor Familie Planning (Federacion de Planificcacion Familiar de Espana) heeft een website en daarop is een gedeelte voorzien voor jongeren en daar kan men de regionale centra van de vereniging vinden.

Voor verdere uitleg is het even wachten omdat er na de verkiezingen een nieuwe regering gekomen is die anders staat ten opzichte van abortus en anticonceptiva dan de vorige regering.

11. Leren rijden in Spanje, de Spaanse regelgeving voor jongeren.

De minimum leeftijd om met een wagen te rijden is 18 jaar. Autobestuurders hebben een rijbewijs dat zij krijgen na een theoretische en praktische test.

Ouder dan 14 jaar mag men rijden met een bromfiets of scooter van minder dan 50 cc zonder een rijbewijs.

Men moet wel een minimum periode, minstens drie uur, les gevolgd hebben in een rijschool en men moet met een goed gevolg een theoretische en praktische afleggen.

12. Lees ook

Peuters grootbrengen in Spanje

 1. Maak kennis met de diensten en activiteiten die u en de kinderen in Spanje kunnen krijgen.
 2. Gezondheidsvoorzieningen voor peuters en uitkeringen in Spanje
 3. Medicijnen en vaccinaties
 4. Sociale uitkeringen
 5. Kinderopvang en kleuteronderwijs
 6. Peuter- en kleuteronderwijs (escuela infantil)
 7. Inschrijving
 8. Kinderopvang in de private sector
 9. Kindermeisjes/Au Pairs
 10. Babysitters en andere kinderopvang
 11. Activiteiten en uitstapjes met kleuters
 12. Lees ook

1. Maak kennis met de diensten en activiteiten die u en de kinderen in Spanje kunnen krijgen.

Als een kind in Spanje geboren wordt is het een gangbare praktijk dat de verloskundige een overzicht geeft van de geboorte. Na de geboorte zal de moeder een gezondheidsboekje voor de baby (Cartilla de Salud Infancia y Adolescencia) ontvangen. Als de baby thuis geboren is krijgt men het boekje in het dichtst bijzijnde gezondheidscentrum tijdens het eerste bezoek.

Het boekje bevat informatie over vaccinaties en gezondheids- en onderwijs aanbevelingen voor het kind vanaf de geboorte tot de volwassenheid. Er is ook ruimte voorzien voor de dokter in verband met onderzoek en vaccinaties.

2. Gezondheidsvoorzieningen voor peuters en uitkeringen in Spanje

Begrijp het schema van de vaccinaties en kinderbijslag die misschien voor u beschikbaar zijn

Spanje heeft een nationale gezondheidsdienst, de Seguridad Social, de site is beschikbaar in het Spaans, Engels en het Frans en de dienst wordt gefinancierd door de sociale bijdragen. Het zijn de verschillende gezondheidsdiensten van de autonome regio’s die de diensten uitbaten. Inwoners hebben een sociaal nummer nodig om in aanmerking te komen voor de gezondheidszorg.

Het Spaanse gezondheidssysteem is in het algemeen goed tot zeer goed te noemen. De meeste ziekenhuizen zijn modern en goed uitgerust, de dokters en de kinderartsen zijn uitstekend.

Ga er echter niet van uit dat de dokters een andere taal spreken dan het Spaans, zelfs in de grote steden en de toeristische gebieden is dit niet vanzelfsprekend. In sommige gebieden is er vrijwilligerswerk dat de patiënt voorziet van een vertaling tijdens de afspraken. Het lokale medisch centrum zal u inlichten of er een dergelijke dienst bestaat.

De dagelijkse behandeling van zieke kinderen wordt uitgevoerd door een huisdokter die in Spanje niet aan huis komt.

Nota: Binnen de Nationale Gezondheidsdienst is een huisarts toegewezen aan een lokaal gezondheidscentrum (centro de salud) en is het niet mogelijk een andere dokter te krijgen. Binnen de private sector kan men uiteraard vrij kiezen. Tandheelkundige behandelingen vallen in Spanje altijd in de private sector.

3. Medicijnen en vaccinaties

Medicijnen zijn altijd voorgeschreven door een dokter die een officieel voorschrift moet gebruiken en de patiënt betaald ongeveer 40 procent van de kostprijs van het medicijn, behalve voor gepensioneerden waarvoor het bijna gratis is, zij betalen 10 procent van de prijs. Medicijnen worden verkocht door apothekers en zij hebben een wachtdienst tijdens de avond, nacht en weekend. Men kan de apotheker met wachtdienst vinden in de lokale Spaanse krant of aan de deur van de gesloten apotheker.

De ouders van een kind dat opgenomen is in een kliniek voert de taken uit van persoonlijke zorg en voeding. Alle klinieken laten een metgezel bij de patiënt toe gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De benodigde vaccinaties zijn afhankelijk van de streek waar men woonachtig is. Voor up to date informatie kan men hier terecht.

Kinderen die naar openbare of private crèches gaan worden regelmatig nagekeken door een dokter.

 • In een noodgeval, ga naar het dichtstbijzijnde hospitaal of kliniek
 • Als het noodzakelijk is, bel een ambulance met het nummer 112

4. Sociale uitkeringen

De Spaanse sociale zekerheid is verantwoordelijk voor moederschaps-voordelen en kinderopvang. Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun kinderen onder de 18 jaar, als het kind een handicap heeft kan het zelfs langer. Anders dan in België ontvangt men enkel kinderbijslag voor kinderen die in Spanje verblijven en er mag buiten Spanje geen kinderbijslag aangevraagd worden.

Er is een maximum bepaald per kind maar het totale bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. De aanvraag moet ingediend worden bij lokale kantoor van de INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

5. Kinderopvang en kleuteronderwijs

Onderwijs in Spanje is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (Ministerio de Educación y Ciencia).

Toezicht op de inrichtingen is een zaak van de lokale en de regionale overheid. Lokale overheden leggen de minimum normen op voor de educatieve activiteiten ten opzichte van de speeltijd, de openingsuren, het aantal toe te laten kinderen, veiligheidsnormen en het overleg tussen ouders en de leraars.

6. Peuter- en kleuteronderwijs (escuela infantil)

Peuter- en kleuteronderwijs is in Spanje beschikbaar tot de leeftijd van 6 jaar en het is onderverdeeld in twee groepen:

 • tot drie jaar
 • vanaf drie tot zes jaar

Deze school is niet verplicht maar de nationale overheid verplicht zich er toe dat er voldoende gratis plaatsen zullen beschikbaar zijn voor alle kinderen die naar deze school komen, Kinderen volgen dit onderwijs meestal lokaal.

Normaal zijn er tussen de 20 en 25 kinderen in elke klas. Alhoewel Spanje traditioneel een familiemaatschappij is met veel moeders die thuis blijven van werk of grootouders die kinderen opvangen gaan er toch meer en meer kinderen naar deze scholen.

Voor de meeste Spaanse kinderen begint de school in september met de kleuterschool (preescolar/escuela infantil) in het jaar dat zij drie jaar worden.

Het verplichte onderwijs (escolaridad obligatoria) begint op zes jaar in de lagere school (escuela primaria).

Het Spaans is de officiële taal in alle vormen van het onderwijs met uitzondering van de internationale scholen.

7. Inschrijving

In het algemeen gebeurt de inschrijving voor deze schoolvorm in het eerste deel van mei maar er kan een afwijking per provincie zijn. Men kan inschrijvingsformulieren krijgen in de school zelf, op het departement onderwijs van het gemeentebestuur (ayuntamiento) van de plaats waar men woonachtig is.

De volgende documenten zijn vereist:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geboortecertificaat van het kind
 • Medisch certificaat en bewijs van vaccinaties
 • Een bewijs van inschrijving in de gemeente (certificado de empadronamiento)

Dit bewijs van inschrijving (certificado de empadronamiento) is het bewijs dat de familie van het kind ingeschreven is in de gemeente (Padrón Municipal des Habitantes).

Om dit bewijs te verkrijgen moet men zich wenden tot het gemeentebestuur met een identiteitsbewijs van alle leden van de familie en met zijn huurcontract of eigendomsbewijs van zijn woning. Dit bewijs is geldig voor drie maanden.

8. Kinderopvang in de private sector

Kinderopvang in de private sector is beschikbaar en in de grotere steden is er een voldoende groot aanbod. Er zijn crèches (Guarderias of Casas de ninos) en kleuterscholen (Escuelas Infantiles). Meestal zijn er regelmatige bezoeken van de kinderen aan een dokter. Maaltijden worden meestal verstrekt en een groot aantal scholen legt de nadruk op een gezonde voeding.

Het is gebruikelijk dat ook de private scholen zich laten registreren bij het Ministerie van Onderwijs of bij de lokale overheid, men beschouwd dit nog altijd als een kwaliteitsbewijs.

Omdat de Spanjaarden lange uren werken zijn ook de openingsuren van de crèches aangepast, zij zijn meestal open alle avonden het ganse jaar door. Meestal zijn de openingsuren van 07:00 tot 21:00, de meeste activiteiten spelen zich af tussen 10:00 en 17:00

Sommige crèches bieden een bus service aan om de kinderen van en naar huis te brengen.

Het is heel normaal om de crèche te bezoeken (inspecteren) voordat men zijn kind inschrijft in de crèche.

9. Kindermeisjes/Au Pairs

Omdat er veel studenten naar Spanje komen studeren is er een groot aanbod aan beschikbare au pairs. Het is de gewoonte om kleine advertenties te plaatsen of er in te zoeken.

Er zijn een aantal agentschappen die au pairs uit het buitenland aanbieden en men kan ze vinden op de website Europa-Pages.

Veel mensen geven ook de voorkeur aan een agentschap omdat ze liever met hen onderhandelen over de prijs en de te leveren diensten door de au pair. Ook voor de referenties is het aan te raden om met een agentschap te werken.

10. Babysitters en andere kinderopvang

Wanneer een kind niet regelmatig ingeschreven is in een kinderdagverblijf of een crèche zullen sommige opvangdiensten kunnen overwegen om thuis babysit te leveren.

Babysitten is een populair middel om wat extra geld te verdienen.

11. Activiteiten en uitstapjes met kleuters

Moeders met kleine kinderen zullen misschien op zoek gaan naar groepen voor moeders met kleine kinderen en die bestaan ook in Spanje. Veel zal echter afhangen in wat soort regio men terecht komt, in de steden zal er geen probleem zijn maar in de landelijke gebieden zal de situatie totaal anders zijn.

Het is het altijd waard om eens binnen te stappen in het bureau voor toerisme of om eens te horen bij uw plaatselijk consulaat.

Kinderen worden in Spanje zelden thuis gelaten omdat de meeste plaatsen, zelfs restaurants, voorzien zijn in de opvang van kinderen.

Spanje heeft tal van activiteiten voor mensen met kleine kinderen maar in de grotere steden zal men die het meeste vinden. De meeste steden hebben kinderparken die meestal goed onderhouden zijn en er zijn ook zwembaden en andere faciliteiten.

De Spaanse treinmaatschappij RENFE geeft kortingen aan kinderen, onder de drie jaar rijden ze gratis en onder de zeven jaar is het halve prijs.

12. Lees ook

Het NIE nummer (Número de Identificación de Extranjero)

 1. Vereiste documenten
 2. Het NIE nummer aanvragen in België of in Nederland
 3. Wijzigingen in verband met de hernieuwing
 4. Lees ook

Iedereen die een activiteit uitoefent, een woning of een wagen wenst te kopen dient een NIE nummer te hebben. Het is tevens een persoonlijk nummer.

Het is niet verplicht dergelijk nummer te bezitten maar in de praktijk kan men niet zonder. Men heeft het nodig om een bankrekening te openen, een telefoonaansluiting aan te vragen, om de kaart van de sociale zekerheid aan te vragen enz. Vraag het nummer dus zo snel mogelijk aan.

1. Vereiste documenten

 • Uw origineel paspoort of identiteitskaart + 1 kopij
 • Het NIE aanvraagformulier E15
 • Reden waarom men het NIE nummer aanvraagt, economisch, professioneel of sociaal
 • Bewijs van betaling

Iedere buitenlander die een onroerend goed bezit moet in het bezit zijn van een NIE nummer. Logisch gevolg is dan ook dat de begunstigden van een erfenis of schenking in het bezit moeten zijn van dit nummer.

Men kan dit NIE nummer ook aanvragen in België en Nederland.

U kan het aanvraagformulier voor het NIE nummer rechtstreeks downloaden op deze plaats NIE

2. Het NIE nummer aanvragen in België of in Nederland

Het document EX – 14 (solicitud de N.I.E.) in tweevoud invullen per persoon en handtekenen (punt 5 adres in België invullen).

Voor personen met de Belgische nationaliteit :

 • kopij van de identiteitskaart – recto/verso en goed leesbaar op groot formaat- bijvoegen.

Voor burgers van één van de lidstaten van de EU :

 • kopij van het nationaal paspoort
 • kopij van de verblijfsvergunning in België.

Voor alle andere nationaliteiten:

 • kopij van de verblijfsvergunning in België
 • kopij van het nationaal paspoort
 • officieel bewijsstuk dat de aanvraag staaft.

Alle vermelde documenten dienen op het Consulaat voorgelegd te worden (dit moet niet strikt persoonlijk) alsook de originele identiteitskaarten, paspoorten en verblijfsvergunningen, Hertogstraat 85-87, 1000 Brussel van maandag tot vrijdag tussen 11:00 en 13:00 h

OPGELET : Indien u de aanvraag per post verstuurd, dienen de fotokopieën van de identiteitsbewijzen gewettigd te worden door het Gemeentebestuur van uw woonplaats of door een Notaris.

De aanvraag wordt nadien verzonden naar het Commissariaat – Generaal van de Vreemdelingenpolitie te Madrid.

Bij ontvangst van het toegewezen NIE-nummer (ONGEVEER NA 8-12 WEKEN) wordt het per post naar de aanvrager(s) verstuurd.

3. Wijzigingen in verband met de hernieuwing

Dit nummer is dus noodzakelijk voor alle aankopen en contracten die een buitenlander in Spanje doet of afsluit.

Bij de aflevering van het NIE ontvangt u ook een attest Certificado de No Residente waarop het nummer vermeld is.

Een probleem is dat dit document slechts drie maanden geldig is maar wat moet men dan doen als men met de wagen op de baan is. Dus uw ergste dromen worden waar, u moet alle drie maanden naar de vreemdelingenpolitie om een nieuw document aan te vragen en dat is de bureaucratie ten top.

4. Lees ook

Inschrijving bij de gemeente (Empadronamiento)

 1. Aanvraag
 2. Vereiste documenten
 3. Hernieuwing
 4. De bevestiging kan woonplaats kan worden gedaan door
 5. Lees ook

Dit is een probleemloze procedure maar het is een belangrijk document. Men heeft dit document nodig voor de inschrijving op het consulaat of de ambassade, voor het openen van een bankrekening enz.

1. Aanvraag:
Waar:

Het gemeentehuis

2. Vereiste documenten:

 • Formulier dat de gemeente u verstrekt en dat u moet invullen
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Trouwboekje
 • Getuigschrift van woonplaats (huurcontract, telefoonrekening, enz.)

3. Hernieuwing:

De inschrijving in de gemeente met regelmatig herbevestigd worden. Als u reeds bent ingeschreven in het Register voor Buitenlanders dat moet u de inschrijving in de gemeente om de 5 jaar BEVESTIGEN.

Als u nog niet bent ingeschreven, moet u dit om de 2 jaar BEVESTIGEN.

Alle wijzigingen aan het adres of de persoonsgegevens die een Europese staatsburger meedeelt aan de Gemeente hebben dezelfde geldigheid als een uitdrukkelijke bevestiging.

4. De bevestiging kan woonplaats kan worden gedaan door

 • Uitdrukkelijke verklaring van de staatsburger
 • Controle van de woonplaats door de Gemeente

Als een Europese staatsburger zijn woonplaats niet bevestigt, opent de Gemeente een ambtshalve uitschrijvingsprocedure voor die staatsburger en wordt de belanghebbende gehoord.

5. Lees ook

Het inschrijvingsattest als inwoner van de Europese Unie

 1. Waar gebeurt de aanvraag
 2. Vereiste documenten (origineel en kopie)
 3. Een voorbeeld uit de praktijk
 4. Een proef met een nieuw model
 5. Lees ook

Alle personen die meer dan 3 maanden in Spanje verblijven, moeten zich inschrijven in het Register voor Buitenlanders. Vanaf 02/04/2007 worden er geen residentiekaarten (Tarjeta de Residencia) meer afgeleverd, maar de kaarten behouden hun geldigheid tot hun vervaldag.

Het nieuwe document heeft een zeer onpraktisch formaat (A4), daarom kan u best een verkleinde fotokopie maken en het origineel thuis laten.

OPGELET: Dit attest is geen identificatiebewijs, u dient dus uw Belgische/Nederlandse identiteitskaart of paspoort bij u te hebben.

1. Waar gebeurt de aanvraag

Oficina de Extranjería in uw buurt of het plaatselijk politiecommissariaat.

2. Vereiste documenten (origineel en kopie)

 • Het aanvraagformulier EX 16 (downloaden van de webstek van de overheid)
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een bewijs van betaling op de bank dat de taks van € 10 betaald is
 • Uw NIE nummer behalve als het uw eerste aanvraag is
  Een rechtstreekse link naar dit document staat hier: EX16

3. Een voorbeeld uit de praktijk

De betaling van 10 € moet gebeuren voordat men zich kan aanmelden en dit Modelo 790 kan men krijgen op het bewuste politie commissariaat.  Indien men een afspraak heeft dan komt men best vroeg genoeg.

Een ander probleem dat zich kan voordoen is dat als het adres op de oude residentiekaart staat niet in overeenstemming is met het huidige adres en men een tweede maal moet terug komen.

Indien men nog in het bezit is van een geldige kaart maar met een ander adres op dan kan men best op voorhand langs het commissariaat gaan of men gebruikt een formulier om zijn adres te laten wijzigen. Dit moet samen met een empadramiento, een kopie van het huidige formulier en het meldingsformulier aangetekend verzonden worden. Men gaat naar het postkantoor met de formulieren en een enveloppe en het postpersoneel vult de briefomslag. Een week later krijgt men bevestiging.

4. Een proef met een nieuw model

De Policía Nacional in de provincie Almeria gaat een nieuw model afleveren van het certificaat voor de Europese burgers die permanent in Spanje verblijven. Het betreft het “Certificado de registro para ciudadanos de la Unión Europea”.

Om het nieuw model te verkrijgen moet men een afspraak maken met de politie in Almeria of El Ejido.

Het nieuwe model heeft hetzelfde formaat (86mm x 54 mm) als het nieuwe rijbewijs of de nieuwe gezondheidskaart.

Het nieuwe formaat komt tegemoet aan de vraag van de Europese burgers die niet zo tevreden zijn met het huidige formaat A4. Het oude formaat was van gewoon papier en het was niet gemakkelijk om het op zak te hebben.

Het nieuwe formaat doet geen dienst als identiteitskaart, men moet zijn identiteitskaart of paspoort dus op zak hebben.

5. Lees ook

Het officiële Spanje

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe u zich inschrijft bij de Spaanse administratie en dat u zodoende alle papieren verwerft welke voorgeschreven zijn door de Spaanse of Belgische/Nederlandse wetgeving.

Ik zeg er bij dat slechts een kleine minderheid van de buitenlanders dit opvolgt. In de straat waar wij woonden waren er gemiddeld een 30 buitenlanders meer dan 3 maanden aanwezig. Slechts 3 hadden alle benodigde papieren.

Deze handelswijze is nefast voor bepaalde voorzieningen. Voor het gemeentehuis moeten we nu een 15 minuten auto rijden waar wij in feite recht hebben op een wijkkantoor.

De benodigde medische voorzieningen (het aantal dokters en de openingstijden van het gezondheidscentrum) zijn afhankelijk van het aantal inwoners. Wij hebben bijvoorbeeld een dokter in het dorp van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur. Als alle buitenlanders zich zouden inschrijven zou dit vlug oplopen. Onnodig te zeggen dat dit soms de nodige irritaties met zich meebrengt.

Voor personen afkomstig uit de Europese Unie zijn er geen bijzondere maatregelen vereist. Voor een verblijf van MINDER dan 3 maanden moet u in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort en voor kinderen jonger dan 12 jaar is een certificaat MET foto voldoende.

Voor een verblijf van langer dan 3 maanden moet sedert 02/04/2007 geen “Tarjeta de Residentia” meer aangevraagd worden maar is er nu een inschrijvingsattest vereist. Dit attest wordt afgeleverd door het “Oficina de Extranjero” of als er geen Oficina is dan bij het lokale politiebureau.

Verder zijn er nog de volgende documenten:

 • Inschrijving in de gemeente (empadronamiento)
 • Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE)
 • Het inschrijvingsattest als inwoner van de EU (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión)

Door het verdwijnen van de “Tarjeta de Residentia” is het moeilijker geworden om zich te kunnen identificeren. Belgen en Nederlanders zijn nog in het bezit van een identiteitskaart maar andere nationaliteiten hebben enkel een paspoort, wat op zich niet zo klein is. Hierna staat in het kort hoe Nederlanders een identiteitskaart kunnen aanvragen.

Wat heeft men nodig voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart?

 • Uw huidig identiteitsdocument, paspoort of NIK
 • 3 pasfoto’s
 • Bewijs van inschrijving in een Spaanse gemeente (empadronamiento)
 • Bewijs van uitschrijving in Nederland, de aflevering hiervan gebeurt door de Nederlandse gemeente waar u het laatst woonachtig was.
  Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders zich met het kind te melden op het consulaat en handtekening en paspoort van beide ouders zijn vereist.

Uw Belgisch pensioen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Ik verhuis naar het buitenland, wat moet ik doen?
 3. Heb ik recht op mijn Belgisch pensioen als ik in het buitenland woon?
 4. Hoe wordt mijn pensioen uitbetaald als ik in het buitenland woon?
 5. Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen?
 6. Betaaldatums in het buitenland
 7. Mijn verplichting als ik in het buitenland woon: mijn levensbewijs terugsturen
 8. Wat moet ik doen met mijn levensbewijs?
 9. Coronavirus: Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen
 10. Hoe ben ik zeker dat mijn levensbewijs geldig is?
 11. Wie kan mijn levensbewijs valideren?
 12. Wie moet het levensbewijs niet meer terugsturen?

1. Algemeen

Als u zich als gepensioneerde in Spanje vestigt dan moet u een verblijfsdocument aanvragen (zie hoofdstuk verblijven). Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen. U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse ziekenfonds (zie sociale zekerheid).

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.

Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds. Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Spanje een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden. Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel. Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Meer kan er hier niet over gezegd worden, deze materie is te complex om in zijn algemeenheid te behandelen.

2. Ik verhuis naar het buitenland, wat moet ik doen?

Als u verhuist naar het buitenland, moet u stappen ondernemen om uw pensioen zonder onderbreking te kunnen blijven ontvangen in het buitenland. U dient ons, 2 maanden vóór uw vertrek, op de hoogte te brengen van uw verhuis, via een brief die u ondertekent. In deze brief vermeldt u:

 • de datum van uw vertrek;
 • uw nieuw adres;
 • of u kiest voor een diplomatiek adres (op een Belgische ambassade of consulaat);
 • of u kiest voor een andere betaalwijze.

Stuur deze brief naar:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
België

Uit veiligheidsoverwegingen mag u de Pensioendienst niet telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van uw verhuis. U mag de brief nadat u die ondertekend hebt wel inscannen en als bijlage versturen via het contactformulier.

3. Heb ik recht op mijn Belgisch pensioen als ik in het buitenland woon?

Als u een ambtenarenpensioen ontvangt dan is dit pensioen overal ter wereld betaalbaar, ongeacht uw nationaliteit.

Als u een werknemers- of zelfstandigenpensioen ontvangt dan kan u uw pensioen in de meeste landen ontvangen. Maar bent u Belg, staatloze, UNO-vluchteling of bevoorrechte vreemdeling dan ontvangt u uw pensioen in de ganse wereld.

4. Hoe wordt mijn pensioen uitbetaald als ik in het buitenland woon?

U bent Belg, onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, staatloze of UNO-vluchteling?

In dat geval kan uw pensioen worden uitbetaald:

per overschrijving:

 • op een rekening geopend in België
 • op een rekening geopend in een ander land van de EER
 • op een rekening geopend in uw land van verblijf

via een internationaal betaalmiddel op uw adres.

5. Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen?

Om uw pensioen per overschrijving op uw bankrekening in het buitenland te ontvangen zal de FPD u een formulier sturen dat u moet laten invullen door de bankinstelling van het land waar u een rekening geopend hebt.

U kunt uw bankrekeningnummer overmaken of wijzigen:

 • per e-mail: overschrijvingen@sfpd.fgov.be;
 • via de Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit het buitenland:+32 78 15 17 65)
 • per fax: +32 02 529 23 15;
 • per brief:
  Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel
  België.

Opgelet: als u uw rekeningnummer verandert, wacht dan op de eerste betaling op uw nieuwe rekening vooraleer u de oude rekening afsluit. Zo vermijdt u een onderbreking in de betaling van uw pensioen.

6. Betaaldatums in het buitenland

De datum waarop u betaald wordt hangt af van het land waar u betaald wordt en van uw betaalwijze:

 • Als u betaald wordt op een Belgische bankrekening, dan gelden voor u dezelfde betaaldatums als die voor gepensioneerden die in België wonen.
 • Overschrijving op een niet-Belgische rekening: de datum waarop het geld van onze rekening vertrekt is elke maand op dezelfde dag. De verwerkingstermijn verschilt van bank tot bank en van land tot land.
 • Via een internationaal betaalmiddel: Omdat we samenwerken met externe partners kunnen we u de precieze datum waarop u het geld zult ontvangen niet geven. Het is aan te raden dat u uw pensioen ontvangt op een bankrekening.

U kunt uw rekeningnummer doorgeven via:

7. Mijn verplichting als ik in het buitenland woon: mijn levensbewijs terugsturen

Als u in het buitenland woont, sturen we u regelmatig een levensbewijs. Om onderbrekingen in de betaling van uw pensioen te vermijden, moet u het ingevulde levensbewijs binnen de 30 dagen terugsturen.

Als u in het buitenland woont, hebt u dezelfde verplichtingen als de personen die in België wonen, zoals bijvoorbeeld het melden van elke wijziging van uw gezinstoestand of fiscale toestand.

8. Wat moet ik doen met mijn levensbewijs?

Na ontvangst hebt u 30 dagen om ons het ingevulde levensbewijs terug te sturen.

 1. Op de voorzijde: uw persoonlijke verbintenis waarmee:
  • u ons elke wijziging in uw toestand laat weten en
  • u zich ertoe verbindt om ons terug te betalen als u de verplichte stappen niet naleeft of een valse of onjuiste verklaring aflegt.
 2. Op de keerzijde: dit gedeelte moet u laten invullen en ondertekenen (legaliseren) door een buitenlandse overheid.

Als we uw antwoord niet binnen 30 dagen ontvangen, schorsen we al uw betalingen.

U bent het formulier kwijt? Download dan een nieuw levensbewijs.

9. Coronavirus: Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen

Als u door de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus problemen hebt om uw levensbewijs te laten invullen, kunt u ons contacteren:

We zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat uw pensioenbetaling stopt. U moet wel alles in orde brengen van zodra de situatie terug normaal is.

10. Hoe ben ik zeker dat mijn levensbewijs geldig is?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Het moet door uzelf ondertekend zijn. Als u een werknemerspensioen aan het gezinsbedrag ontvangt, dan moet uw huwelijkspartner ook laten tekenen.
 2. Het moet uw persoonsgegevens vermelden op de keerzijde.
 3. Het moet gevalideerd zijn aan de hand van de stempel van een bevoegde lokale overheid.

Als het levensbewijs dat u terugstuurt niet aan deze drie voorwaarden voldoet, dan zullen we:

 1. het levensbewijs weigeren;
 2. de betaling van uw pensioen schorsen.

Als de gepensioneerde niet in staat is om het levensbewijs te ondertekenen, dan aanvaarden we de volgende oplossingen:

 • een stempel van de lokale autoriteit;
 • de handtekening van de bewindvoerder die in onze databank staat;
 • de handtekening van de bewindvoerder als hiervoor een aanstellingsbewijs bij het attest is gevoegd;
 • een medisch attest dat bevestigt dat de gepensioneerde niet meer in staat is om zelf het document te ondertekenen;
 • een kopie van de identiteitskaart met de vermelding ‘vrijgesteld van handtekening’;
 • een duimafdruk van de gepensioneerde;
 • een kruis gezet door een analfabeet.

11. Wie kan mijn levensbewijs valideren?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs ondertekend en gelegaliseerd zijn door een bevoegde lokale autoriteit (stempel). De onderstaande lijst bevat de autoriteiten die uw levensbewijs kunnen valideren:

 • de stad of gemeente waar u woont;
 • uw ambassade (in heel de wereld);
 • uw consulaat (in heel de wereld);
 • de politie (in heel de wereld);
 • de Alcalde [burgemeester] in Spanje;
 • Ayuntamiento [gemeenteraad] in Spanje;

De volgende autoriteiten mogen uw levensbewijs niet valideren:

 • bank;
 • post;
 • dokter;
 • advocaat
 • apotheker;

12. Wie moet het levensbewijs niet meer terugsturen?

Met een aantal landen wisselen we elektronische gegevens uit. De inwoners van die landen moeten geen levensbewijs terugsturen. Wij verwittigen u als u geen levensbewijs moet sturen.

Opgelet: als u toch een levensbewijs ontvangt, dan moet u dit altijd tijdig invullen en terugsturen.

Contact

Men kan gerust contact opnemen met mij via email.  Zo snel mogelijk probeer ik een forum op te starten of in elk geval een chat.  Maar voorlopig zal het dus nog met email moeten gebeuren:

roger@spanjeineennotendop.eu

Bedenk wel dat ik een amateur ben, op de zéér specifieke vragen die ik regelmatig krijg weet ik ook geen antwoord.

Momenteel krijg ik dagelijks een aantal vragen te verwerken en een antwoord kan redelijk tot zeer lang op zich laten wachten.  Ik werk nu al dagelijks 2 à 3 uur aan de antwoorden alleen al.

Tot mijn spijt kan ik geen vragen per e-mail meer beantwoorden, ik ben een gewone amateur en de vragen zijn meestal zo specifiek dat ik het antwoord toch niet weet.