Uw belasting in Spanje betalen

 1. Hoe kunt u de belastingen betalen gedurende de vrijwillige betaalperiode?
 2. Hoe maakt u de automatische overschrijving van uw belastingen in orde?
 3. Gespreide betaling
 4. Hoe kunt u de belastingen betalen gedurende de invorderingsperiode?
 5. Toeslag en Rentes wegens late betaling
 6. Beslaglegging op lopende rekeningen
 7. Het aanslagformulier
 8. Middelen
 9. De fiscale vertegenwoordiger

1.Hoe kunt u de belastingen betalen gedurende de vrijwillige betaalperiode?

A. Bij uw bank of spaarkas

 • Met het aanslagformulier dat de belastingdienst u toestuurt kunt u bij iedere willekeurige aangesloten bankinstelling betalen.
 • Mocht u het betalingsdocument niet hebben ontvangen of het hebben verloren, dan kunt u op ieder gewenst belastingkantoor een nieuw aanvragen.Op de keerzijde van het aanslagformulier staat een lijst van bankinstellingen waar u de betaling kunt voldoen.

B. Door middel van een automatische overschrijving

Indien u reeds opdracht hebt gegeven tot automatische overschrijving, zal de belastingdienst u een kennisgeving toezenden waarin wordt gemeld op welke datum en ten laste van welke rekening de aanslagen zullen worden geïnd. De bank dient het betalingsbewijs met alle gegevens van het aanslagformulier aan u op te sturen.

2. Hoe maakt u de automatische overschrijving van uw belastingen in orde?

Iedere willekeurige persoon die betaling van de belastingaanslagen voor zijn rekening wil nemen, kan daartoe opdracht tot automatische overschrijving geven. Het is niet nodig dat hij / zij belastingbetaler is van deze aanslagen.

Zodat de automatische overschrijving in de volgende vrijwillige betaalperiode van kracht komt te zijn, moet het minstens 2 maanden voor de aanvang van deze periode worden aangevraagd.

A. Bij de aangesloten instellingen

Op het moment dat u het aanslagbiljet indient ter betaling bij de aangesloten bankinstelling, kunt u op de achterkant van het formulier de gegevens invullen die worden gevraagd (rekeningcode van de klant, de rekeninghouder, het NIF van de rekeninghouder, telefoonnummer) en het formulier ondertekenen zodat deze informatie direct wordt doorgestuurd aan de belastingdienst.

B. Via het Virtueel Kantoor (met de digitale handtekening)

Gedurende het hele jaar kan de automatische overschrijving worden afgehandeld via het Virtueel Kantoor van de belastingdienst.

C. Per post

Gedurende het hele jaar kan per post de aanvraag tot automatische overschrijving van de belastingaanslagen worden ingediend. Daartoe dient per post de volgende documentatie te worden verzonden:

 • fotokopie van de aanslag ter automatische overschrijving (het laatste aanslagformulier)
 • een aanvraag tot automatische overschrijving waarop u de belastinggegevens dient te vermelden waarvoor u de automatische overschrijving aanvraagt.

D. Per telefoon

Dit is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een document waarop een referentienummer staat vermeld waarmee u de automatische overschrijving kunt aanvragen.

3. Gespreide betaling

A. Wettelijke voorschriften

Zowel in de vrijwillige betaalperiode als in de invorderingsperiode, kan een verzoek tot gespreide betaling van belastingschulden worden ingediend op ieder willekeurig belastingkantoor. De betalingstermijnen zijn maandelijks en u dient een bewijs van uw rekeningnummer in te leveren waar de bedragen van kunnen worden afgeschreven.

Komen niet in aanmerking voor gespreide betaling:

 • schulden tegen een hoofdsom van minder dan 60 euro
 • verkeersboetes uitgeschreven in de vrijwillige betaalperiode, met een korting van 30%

B. Het persoonlijk betaalplan

Dit is een speciaal systeem voor betaling van de belastingaanslagen door middel van maandelijkse (of periodieke) overschrijvingen van de geschatte schuld. De betaling geschiedt door middel van een betalingsopdracht ten laste van de rekening bij een daartoe geautoriseerde instelling.

De belastingbetaler kan van dit systeem gebruik maken voor enkele of voor alle belastingaanslagen.

Om van dit persoonlijke betaalsysteem gebruik te maken:

 • dient het daartoe juiste verzoek te worden ingediend
 • moet men houder zijn van tenminste één aanslagformulier
 • dient er een overeenkomst te bestaan tussen de aanvrager en de belastingplichtige van de belastingen die worden opgenomen in het plan
 • mogen de bedragen van de gespreide betaling niet minder zijn dan 6 euro
 • dient opdracht tot gespreide betaling te worden afgehandeld bij de daartoe geautoriseerde bankinstelling
 • moet men het nummer opgeven van een mobiele telefoon of een vaste telefoonlijn en een e-mailadres.

Het persoonlijke betaalplan kan worden aangevraagd:

 • op ieder willekeurig kantoor van de belastingen
 • via het Virtueel Kantoor van de belastingen.

4. Hoe kunt u de belastingen betalen gedurende de invorderingsperiode?

Hierna volgt een overzicht van de verschillende mogelijkheden van betalen:

 • bij de aangesloten bankinstellingen
 • bij de betaalautomaten
 • via internet elektronisch bankieren
 • via internet op het Virtueel Kantoor van de belastingdienst

5. Toeslag en Rentes wegens late betaling

Als na afloop van de betalingstermijn binnen de vrijwillige betaalperiode het bedrag niet betaald werd, worden in de invorderingsperiode toeslagen geheven volgens artikel 28 van de Algemene Belastingwet. Ook worden rentes wegens late betaling opgelegd. Deze rentes worden bepaald aan de hand van de in de desbetreffende periode geldende percentages.

6. Beslaglegging op lopende rekeningen

Slechts het bedrag van de belastingschuld dat is weergegeven op het beslaglegging formulier wordt geblokkeerd. Het overige geld op de rekening blijft ter beschikking van de rekeninghouder. Het embargo van het bedrag dat vermeld staat op het beslaglegging formulier wordt voor de duur van 20 werkdagen aangehouden. Dit is de termijn waarbinnen het embargo kan worden opgeheven als daartoe aanleiding bestaat wegens ongegrondheid. Binnen deze termijn kunt u zich aanmelden bij ieder willekeurig belastingkantoor en de mogelijke fout aangeven om, indien van toepassing, het embargo te laten opheffen.

7. Het aanslagformulier

Het merendeel van de Gemeentelijke belastingen dient jaarlijks betaald te worden. Dit kan gedurende de eerste of de tweede vrijwillige betaalperiode.

In sommige gewesten vindt de afvalstoffenheffing echter halfjaarlijks plaats en de aanslag op het gebruik van drinkwater twee- of driemaandelijks. Dit is afhankelijk van de desbetreffende gemeente.

Het aanslagformulier wordt uitsluitend binnen het Spaanse grondgebied verstuurd naar het fiscale adres van de belastingplichtige of diens fiscale vertegenwoordiger. Het versturen van de aanslagformulieren naar het buitenland is uitgesloten.

In dit kader dient er rekening te worden gehouden met het feit dat het niet ontvangen van het aanslagformulier, de belastingplichtige geen vrijstelling verleent van de verplichting zijn belastingen op tijd en op de juiste wijze te voldoen.

8. Middelen

U kunt uw documenten op de volgende manieren indienen:

 • persoonlijk: op ieder willekeurig kantoor van de belastingen
 • via internet: via het Virtueel Kantoor van de belastingdienst door middel van het desbetreffende formulier
 • per post: op het postkantoor
 • overige: op iedere andere willekeurige administratieve instelling van de Centrale Overheid, de Autonome Deelstaat of het Lokaal Bestuur als, in dit laatste geval, er hiertoe een overeenkomst is ondertekend. Hierbij dient tevens een rechtsgeldige kopie van de benodigde documentatie te worden ingeleverd.

9. De fiscale vertegenwoordiger

Indien u goederen in Spanje bezit en gedurende meer dan zes maanden per jaar in het buitenland woont, dient u volgens de van kracht zijnde Spaanse Belastingwetgeving voor uw contacten met de overheidsorganen een fiscale vertegenwoordiger aan te stellen, die binnen het Spaanse grondgebied woonachtig is.

Het is van belang de aanstelling van een fiscale vertegenwoordiger schriftelijk of persoonlijk op een van de kantoren van de belastingen te melden.

Vanaf dat moment zullen alle kennisgevingen van Suma gericht zijn aan deze fiscale vertegenwoordiger.

De vertegenwoordiger is gehouden zijn machtiging ter vertegenwoordiging op het kantoor van de belastingen te tonen, teneinde in naam van de belastingplichtige te kunnen handelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.