Uw Belgisch pensioen in Spanje

Als u zich als gepensioneerde in Spanje vestigt dan moet u een verblijfsdocument aanvragen (zie hoofdstuk verblijven). Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen. U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse ziekenfonds (zie sociale zekerheid).

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.

Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds. Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Spanje een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden. Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel. Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Meer kan er hier niet over gezegd worden, deze materie is te complex om in zijn algemeenheid te behandelen.

Je bent op pensioen en je gaat in het buitenland wonen, wat moet ik doen?

Eerst nog dit, er zijn in België een groot aantal verschillende pensioenstelsels en de bijgaande uitleg slaat op de pensioenen die uitbetaald worden door de staat.

We beginnen met de nakende verhuizing te melden aan uw pensioenkas en in België kan dat per e-mail op cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be

Uw verhuis heeft wel gevolgen voor de uitbetaling van uw pensioen:

 • De uitbetaling per circulaire cheque is niet meer mogelijk.
 • De pensioenkas kan vanaf dan uw pensioen enkel overschrijven op uw bankrekening in België. U moet hen dan wel tweemaal per jaar een levensbewijs toezenden.
 • Alle andere betalingswijzen (betaling op buitenlandse rekening) gebeuren door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. In dat geval moet u vóór iedere betaling (dus elke maand) een levensbewijs indienen.

Ik verhuis naar het buitenland en zal mij daar verzekeren bij een zorgverzekeraar. Kan de inhouding van de ziekteverzekering op mijn pensioen stopgezet worden?

In de meeste gevallen blijft u ingeschreven bij uw Belgisch ziekenfonds. De zorgverzekeraar van het nieuwe thuisland bevestigt uw inschrijving aan uw Belgisch ziekenfonds.

U wordt in de meeste gevallen onderworpen aan de buitenlandse wetgeving inzake ziekteverzekering. D.w.z. als in dat land bepaalde medische kosten niet worden terugbetaald, dan komt het eigen Belgisch ziekenfonds niet tussen voor dit soort verschillen.

In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Het is daarom belangrijk dat u vóór uw afreis naar het buitenland eerst de nodige inlichtingen inwint bij uw Belgisch ziekenfonds of het Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.).

Ik verhuis naar het buitenland. kan de bedrijfs-voorheffing op mijn pensioen stopgezet worden?

Deze vraag behoort tot de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Financiën, Belasting en Invordering. Centrale diensten AOIF
Directie III/1A – Internationale betrekkingen
North Galaxy Toren A – 15de verdieping
Koning Albert II laan 33 bus 25
1030 Brussel
Tel.: 02/576.39.97
Voor meer informatie kan u bij voornoemde diensten terecht.

Indien u in aanmerking komt voor deze vrijstelling moet u het gunstige gevolg van de dienst Internationale Verdragen aan de pensioenkas doorgeven zodat de voorheffing op het pensioen kan stop gezet worden (eventueel met terugwerkende kracht).

De bijdrage solidariteit zal wel van het pensioen afgehouden worden.

Voor je naar het buitenland vertrekt moet je bepalen hoe je uw pensioen wil laten uitbetalen en er zijn verschillende mogelijkheden voorzien:

De overschrijving naar een bankrekening in België:Ook indien u zich in het buitenland heeft gevestigd kan u uw pensioen op een Belgische financiële rekening ontvangen. Er zijn een aantal voordelen aan deze betalingswijze verbonden. Er zijn met deze overschrijving geen overschrijvingskosten en men moet slechts tweemaal per jaar een levensbewijs opsturen.

De overschrijving op buitenlandse bank- of postrekening: Deze betalingswijze wordt automatisch toegepast indien u in het buitenland verblijft tenzij u vooraf de betaling van uw pensioen naar een Belgische bankrekening heeft aangevraagd.

Naargelang het geval moet u ons of de rekenplichtige volgende gegevens verschaffen: uw volledige naam en volledig adres, uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer.

Het pensioen wordt niet meer betaald op een vaste datum. De rekenplichtige beschikt maandelijkse over vier betalingsdatums waarin hij een collectieve betalingsopdracht kan uitvoeren. Indien uw dossier niet in orde is op het ogenblik van zo’n betalingsopdracht, moet u de volgende afwachten.

Na de betalingsopdracht, duurt het nog minstens 8 dagen vooraleer u de bedragen op uw bank- of postrekening zal ontvangen. Een belangrijk nadeel aan deze betaalwijze is dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen.

Het internationaal postmandaat:Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen
Bureau Liggende Gelden
Kunstlaan 30 te 1040 Brussel
Tel. +32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02
E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken:

 • Uw volledige naam en volledig adres
 • Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen die aan deze betaalwijze verbonden zijn zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, er kosten aan verbonden (€10), het maximumbedrag beperkt is, er een risico op diefstal is en verlies en de betalingsprocedure duurt langer en is onregelmatig.

Opgelet: het levensbewijs is bij dit soort betaling een rommeltje en dan vooral de datering, de rekenplichtige zal slechts betalen indien hij er zeker van is dat u in leven bent op de dag van de betaling.

Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen de:

 • pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand:
  Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd worden op de eerste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.
 • pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand:
  Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd zijn op de voorlaatste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.

De bankcheque: Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen
Bureau Liggende Gelden
Kunstlaan 30 te 1040 Brussel
Tel. +32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02
E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken:

 • Uw volledige naam en volledig adres
 • Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen aan deze betaalwijze zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, de kosten voor het uitschrijven en het verzilveren zijn ten laste van de gepensioneerde, er is een risico op verlies, niet-ontvangst en diefstal.

Een aantal maal is er in dit artikel sprake geweest van het levensbewijs maar wat is dat?

Door de fusie van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) tot de Federale Pensioendienst (FPD) wordt de procedure inzake levensbewijzen geharmoniseerd.

Daardoor moeten alle gepensioneerden in de regel nog slechts één levensbewijs per jaar opsturen maar zolang alle pensioendiensten niet gefusioneerd zijn, zijn er nog altijd gepensioneerden die 12 x per jaar of 2 x per jaar een levensbewijs moeten inleveren.

Iedereen die een pensioen ontvangt van de Federale Pensioendienst moet een levensbewijs indienen.

Gepensioneerden die in het buitenland wonen moeten zelf alle wijzigingen aan hun woonplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, overlijden, …, melden. In België doen de autoriteiten dat voor de gepensioneerden maar die informatieoverdracht bestaat niet tussen de Pensioendienst en de buitenlandse autoriteiten.

Het is de Federale Pensioendienst (FPD) die de gepensioneerden het document zal ter beschikking stellen en die levensbewijzen worden jaarlijks naar de gepensioneerden die in het buitenland wonen en een Belgisch pensioen ontvangen verstuurd.

Het document bestaat uit twee delen:

 • De persoonlijke verbintenis, deze wijst u op uw verplichtingen en de gevolgen van niet-naleving
 • Het levensbewijs zelf

Een eerste vraag voor uw levensbewijs – persoonlijke verbintenis wordt verstuurd in de loop van de geboortemaand van de gepensioneerde. De volgende vragen voor uw levensbewijs worden verstuurd 10 maanden na validatie van het vorige levensbewijs. U kan het formulier ook hier downloaden.

Men mag ook een ander model van het levensbewijs gebruiken maar deze andere versie moet alle elementen bevatten die op het officieel levensbewijs zijn opgenomen en u moet de persoonlijke verbintenis wel bijvoegen!

Na ontvangst heeft u een termijn van 30 dagen om het levensbewijs behoorlijk ingevuld terug te sturen. Indien het levensbewijs niet binnen de 30 dagen is binnengebracht dan worden alle betalingen van uw pensioen gestopt.

Een geldig levensbewijs moet aan enkele voorwaarden voldoen en zo moeten de volgende elementen op het levensbewijs staan:

 • De handtekening van de gepensioneerde (of van de bewindvoerder)
 • De persoonsgegevens op de keerzijde
 • De stempel van de lokale bevoegde autoriteit
  Als deze 3 elementen niet op het levensbewijs staan wordt het levensbewijs geweigerd.

Voor de legalisatie van het levensbewijs kan men zich tot een aantal autoriteiten wenden waaronder:

 • Ambassade
 • Consulaat
 • Stad of gemeente waar de gepensioneerde woont
 • Politie
 • Gemeentebestuur

Komen niet in aanmerking om het levensbewijs te legaliseren:

 • Bank
 • Post
 • Dokter
 • Advocaat (behalve een “solicitor” in het Verenigd Koninkrijk)
 • Apotheek

7 gedachtes over “Uw Belgisch pensioen in Spanje”

 1. geachte, ik heb gehoord dat er sprake zou zijn om de belgische pensioenen voor buitenlanders niet meer te betalen als deze gedomicilieerd zijn in het buitenland…
  ik woon in spanje sinds 2j…
  is daar iets van waar? of voor wanneer zou dat zijn?
  mvg
  marc

 2. Geachte,wij verhuizen op 31/5 /2019 definitief naar Valencia , waarvan ik nog 5 maand mijn loon word verder betaald door mijn werkgever om dan op 01/11/2019 definitief op pensioen te gaan .
  Aan de pensioen kas heb ik al laten weten dat ze mijn uitkering op mijn Spaanse rekening mogen storten , dit zou nu ook in orde zijn na het invullen van een document bij de Spaanse bank, maar mijn vraag is zou ik in Spanje meer belast worden dan in België op mijn uitkering van mijn pensioen ? gezien ze het bedrag bruto overschrijven .

  Mvg

  Marnix

  1. Hallo, vanaf het moment iemand 365 dagen per jaar gedeeld door 2 = 183 dagen in Spanje verblijft is men hier belastingplichtig. Men kan dus niet kiezen. Wees in alle geval voorzichtig met uw belastingaangifte in Spanje, bij het niet invullen van deze aangifte en de belastingdienst komt achter uw vast verblijf in Spanje dan zal je een torenhoge boete te verwerken krijgen. Dank ook aan uw ziekenfonds, vanaf uw verblijf moet je ingeschreven worden in het Spaanse ziekenfonds.

 3. Kan U mij mededelen wat de belastingsbarema’s zijn In Spanje betreffende de te betalen belasting op het inkomen.
  Mijn inkomen is enkel mijn bruto Belgisch pensioen.

  dank bij voorbaaat

 4. Beste
  Wij wonen sinds 1 jaar in de UK en krijgen ons wettelijk pensioen hier uitbetaald op een euro rekening. Maar de som die wij gestort zouden krijgen, volgens mypension, correspondeert niet met hetgeen er effectief gestort wordt. Natuurlijk erg in ons nadeel. De vraag werd reeds gesteld bij de ombudsman, die verwijst door naar mypension, en uiteindelijk krijgen wij een bericht van mypension dat ze geen bankinstelling zijn en wij inlichtingen bij onze UK bank en BNP paribas moeten vragen. Onze UK bank doet alleszins geen heffingen op onze storting, en bnp paribas geeft weer de schuld aan mypension. De kring is rond en wij weten niet meer bij wie wij terecht kunnen, een krantenartikel waard! Graag enige info zou erg welkom zijn!

 5. Ik ontvang een rustpensioen (staatspensioen) en zijn, ik en mijn echtgenote (zonder inkomen), binnenkort fiscale residenten in Spanje.
  Hoe kan ik voor de Spaanse fiscus bewijzen dat we onze inkomsten in België MOETEN aangeven en belastingen betalen en niet in Spanje (waar je dan zondermeer wel pro-forma een aangifte moet indienen) ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *