Werkloos in Spanje

 1. Algemeen
 2. Wie heeft toegang tot een werkloosheidsuitkering?
 3. Vereisten om toegang te krijgen tot de werkloosheidsuitkering
 4. Onverenigbaarheden van de werkloosheidsuitkering
 5. De inhoud van de WW-uitkering
 6. De duur van de uitkering
 7. Wat is de hoogte van de werkloosheidsuitkering?
 8. Is het mogelijk om een “inhouding” te doen op de WW-uitkering?
 9. De betaling van de uitkering
 10. Eenmalige betaling van een werkloosheidsuitkering
 11. Schorsing van de werkloosheidsuitkering
 12. De hervatting van het recht op een uitkering
 13. Beëindiging van de werkloosheidsuitkering
 14. Registratie op het werkloosheidskantoor
 15. Werk zoeken in Spanje

1.Algemeen

Uw werk verloren? Lees hier waar en hoe je u moet registreren om uw werkloosheidsvergoeding (el paro) te krijgen en hoe je een nieuwe job kan vinden.

Om in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding in Spanje te komen moet men werkloos zijn en een bijdrage aan de sociale zekerheid betaald hebben. Het bedrag dat men kan krijgen is afhankelijk van de periode dat men gewerkt heeft.

Het Spaans organisme voor de werkloosheid is Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Een werkloosheidsvergoeding is in het Spaans “el paro”.

2. Wie heeft toegang tot een werkloosheidsuitkering?

Alle onderstaande werknemers die:

 • Werknemers die vallen onder de Algemene Sociale Zekerheidsregeling, mits het contract is beëindigd wegens ontslag, wegens slachtofferschap van gender gerelateerd geweld, wegens het verstrijken van de termijn in het geval van een tijdelijk contract, wegens de overlijden of pensionering van de werkgever, door beëindiging van de proeftijd op verzoek van het werkgevers- of arbeidsreglementdossier. De werknemers die vertrekken wegens het niet aanvaarden van een overplaatsing die een verandering van woonplaats inhoudt en zij van wie de arbeidsvoorwaarden door het bedrijf werden gewijzigd (rooster, dag, ploegen, enz.) en deze wijziging gerechtelijk werd verklaard, hebben ook recht op een werkloosheidsvergoeding.
 • Ambtenaren en ingehuurd personeel voor Overheidsdiensten die zijn opgenomen in de Algemene Regeling Sociale Verzekering, alsmede uitzendambtenaren van de Justitie.
 • Werknemers die zijn opgenomen in de Bijzondere Sociale Zekerheidsregelingen die deze werkloosheidsvoorziening beschermen (mijnwerkers, vaste werknemers van de Bijzondere Agrarische Regeling, zeelieden… enz.)
 • Werknemers van aangesloten werkcoöperaties die zijn opgenomen in een sociale zekerheidsstelsel dat deze onvoorziene gebeurtenis beschermt.
 • Veroordeelden die uit de gevangenis waren vrijgelaten wegens het uitzitten van hun straf of voorwaardelijke invrijheidstelling.
 • Arbeidsmigranten die terugkeren naar Spanje.
 • Militairen, of ze nu behoren tot de officieren of tot de troepen, professionele matrozen, personeel van de complementaire schalen en marinereserve van de strijdkrachten.

3. Vereisten om toegang te krijgen tot de werkloosheidsuitkering

Om toegang te krijgen tot een werkloosheidsuitkering, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Dat de werknemer aangesloten en geregistreerd is bij de sociale zekerheid of in een regeling die de werkloosheidssituatie overweegt.
 • Een minimale premieperiode van 360 dagen hebben gedekt binnen de 6 jaar voorafgaand aan de wettelijke werkloosheidssituatie, of op het moment dat de premieplicht ophield.
 • Het niet nakomen door de werkgever van de aansluitings-, registratie- en premieverplichtingen belet de werknemer niet om de werkloosheidsuitkering te verkrijgen.
 • Dat de werknemer niet de normale leeftijd heeft bereikt die in elk geval vereist is om met pensioen te gaan (65 jaar) of er geen recht op heeft omdat hij niet lang genoeg heeft bijgedragen.
 • Niet opgenomen in een van de oorzaken van incompatibiliteit.
 • Vind jezelf in de wettelijke werkloosheidsstatus.
 • Schrijf je in als werkzoekende en onderteken een activiteitenverbintenis.

4. Onverenigbaarheden van de werkloosheidsuitkering

Het ontvangen van een werkloosheidsuitkering is onverenigbaar met:

 • Het zelfstandig statuut, zelfs als de uitvoering ervan geen verplichte opname in een van de sociale zekerheidsregelingen inhoudt.
 • Bij loondienst, behalve wanneer het werk in deeltijd wordt gedaan.
 • Met het verkrijgen van een pensioen of een uitkering van economische aard uit de Sociale Zekerheid, tenzij deze verenigbaar waren met het werk dat aanleiding gaf tot de WW-uitkering.

Integendeel, het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering zal verenigbaar zijn met:

 • Deeltijdarbeid in loondienst, met aftrek van het deel dat evenredig is aan de gewerkte tijd.
 • Met een passende vergoeding voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
 • Met de beurzen die zijn verkregen door deel te nemen aan beroepsopleidingsacties die zijn voorzien in het Nationaal Plan voor Opleiding en Beroepsintegratie.
 • Met een gedeeltelijk ouderdomspensioen.

5. De inhoud van de WW-uitkering

Het economische voordeel dat uit de werkloosheidssituatie voortvloeit, kan worden ontvangen in geval van een volledige of gedeeltelijke werkloosheid.

Het bedrag zal gebaseerd zijn op de sociale zekerheidsbijdragen die voor deze gebeurtenis zijn betaald, gedurende de laatste 180 dagen (er zijn maximale en minimale inningslimieten)

De SEPE (Openbare Overheidsdienst voor Arbeidsvoorziening) betaalt de sociale zekerheidsbijdrage tijdens de ontvangst van de werkloosheidsuitkering ten belope van 100% van de bedrijfsbijdrage en 35% van de werknemersbijdrage. In het geval van vaste werknemers van het Bijzonder Agrarisch Regime betaalt de SEPE 72% van hun honorarium.

6. De duur van de uitkering

De duur van de uitkering is afhankelijk van de arbeidstijd die wordt vermeld in de 6 jaar voorafgaand aan het moment waarop de werkloosheidssituatie zich voordoet, tot het moment waarop de premieplicht ophield of, in voorkomend geval, vanaf de geboorte van het recht op een uitkering voor eerdere werkloosheid, volgens de volgende tabel:

Periode van het vermelde beroep in de afgelopen 6 jaar en duur van de uitkering

 • Van 360 tot 539 dagen gewerkt (18 maanden) is 120 dagen uitkering (4 maanden)
 • Van 540 tot 719 dagen gewerkt (24 maanden) is 180 dagen uitkering (6 maanden)
 • Van 720 tot 899 dagen gewerkt (30 maanden) 240 dagen uitkering (8 maanden)
 • Van 900 tot 1.079 dagen gewerkt (36 maanden) is 300 dagen uitkering (10 maanden)
 • Van 1.080 tot 1.259 dagen gewerkt (42 maanden) is 360 dagen uitkering (12 maanden)
 • Van 1.260 tot 1.439 dagen gewerkt (48 maanden) is 420 dagen uitkering (14 maanden)
 • Van 1.440 tot 1.619 dagen gewerkt (54 maanden) is 480 dagen uitkering (16 maanden)
 • Van 1.620 tot 1.799 dagen gewerkt (60 maanden) is 540 dagen uitkering (18 maanden)
 • Van 1.800 tot 1.979 dagen gewerkt (66 maanden) is 600 dagen uitkering (20 maanden)
 • Van 1980 tot 2.159 dagen gewerkt (72 maanden) is 660 dagen uitkering (22 maanden)
 • Vanaf 2.160 dagen gewerkt (72 maanden) is 720 dagen uitkering (24 maanden)

De maximale werkloosheidsuitkering is dus 2 jaar en vereist een voorafgaande bijdrage van 6 jaar werken. Alleen de bijdragen die nog niet in aanmerking zijn genomen bij de erkenning van een ouder recht, zowel op bijdragend niveau of als bijstand, zullen in aanmerking worden genomen voor de vorige berekening.

Voor emigranten die terugkeren naar Spanje en degenen die uit de gevangenis zijn ontslagen, zal de duur van de werkloosheidsuitkering worden bepaald op basis van de perioden van betaald werk die overeenkomen met de zes jaar voorafgaand aan het verlaten van Spanje of het betreden van de gevangenis, tenzij de werknemers bijdragen hebben betaald in het buitenland of in gevangenis en deze zijn geldig voor het verkrijgen van de uitkering. In dat geval zal de berekening van de 6 jaar plaatsvinden vanaf de datum waarop het dienstverband eindigt.

7. Wat is de hoogte van de werkloosheidsuitkering?

Het te ontvangen bedrag is gebaseerd op de zogenaamde “regelgevende basis”, die zal worden berekend door middel van het gemiddelde van de grondslagen voor beroepsongevallen en beroepsziekten (AT en EP), waarvoor bijdragen zijn betaald gedurende de laatste 180 dagen voorafgaand aan de wettelijke situatie van werkloosheid of op het moment waarop de premieplicht ophield. Als de werknemer in deze 180 dagen gedwongen is de werkdag te verkorten vanwege de te vroege geboorte van een kind, voor de zorg voor kinderen of familieleden of omdat hij het slachtoffer is van gendergerelateerd geweld, wordt ervan uitgegaan dat hij voltijds gewerkt voor de berekening van de wettelijke grondslag.

Het premie-inkomen wordt berekend in de loonlijst en in ieder geval kan het SEPE deze gegevens gedetailleerd aanleveren.

Het te ontvangen bedrag is:

 • Tijdens de eerste 6 maanden, 70% van de wettelijke basis.
 • Vanaf 6 maanden 60% van de wettelijke basis.

Ondanks dat deze percentages zijn vastgesteld, mag het bedrag van de WW-uitkering in geen geval hoger of lager zijn dan de wettelijk vastgestelde limieten, die als volgt zijn vastgesteld:

Minimumlimiet van de uitkering. De hoogte van de uitkering mag niet lager zijn dan:

 • Bij 80% van de IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, die elk jaar door de regering wordt gepubliceerd in de algemene staatsbegrotingswet), verhoogd met een zesde, wanneer de werknemer geen kinderen ten laste heeft.
 • Bij 107% van de IPREM, verhoogd met een zesde, wanneer de werknemer ten minste één kind ten laste heeft.

Maximale uitkering. Het bedrag van de uitkering is gebaseerd op het aantal kinderen ten laste van de begunstigde is en mag niet hoger zijn dan:

 • In het geval dat er geen kinderen zijn: Bij 175% van de IPREM, verhoogd met een zesde.

In het geval dat er kinderen onder de 26 jaar verantwoordelijk zijn voor de werknemer:

 • Bij een kind is dat 200% van de IPREM, vermeerderd met een zesde.
 • Bij twee of meer kinderen is dat 225% van de vorige indicator, eveneens verhoogd met een zesde.

In gevallen waarin de WW-uitkering wordt aangevraagd na beëindiging van een deeltijdcontract, wordt het maximum en minimum van de uitkering berekend op basis van het aantal gewerkte uren.

8. Is het mogelijk om een “inhouding” te doen op de WW-uitkering?

De Dienst voor Arbeidsvoorziening houdt de volgende inhoudingen in op de WW-uitkering:

 • Het bedrag van de sociale zekerheidsbijdrage die de werknemer moet betalen.
 • De inhouding op de personenbelasting, die zal worden gebaseerd op het bedrag dat het bedrag van de WW per jaar vertegenwoordigt en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de fiscale regelgeving.

9. De betaling van de uitkering

Zodra de aanvraag is ingediend, stuurt de Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening het aangenomen besluit naar het adres van de aanvrager, onder meer met vermelding van de erkende periode, de wettelijke grondslag, de betalingsdatum, enz.

De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald door storting op de door de werknemer aangewezen rekening.

Bij de eerste betaling wordt het bedrag van 10 dagen service ingehouden, dat bij de laatste betaling wordt betaald.

Om de uitkering te ontvangen, moet de werknemer ingeschreven zijn als werkzoekende en binnen 15 werkdagen (zon- en feestdagen niet meegerekend) de uitkering aanvragen bij het Arbeidsbureau. Er moet ook een activiteitenverbintenis worden ondertekend.

De periode begint te lopen vanaf het moment dat de werknemer de wettelijke status van werkloze verwerft, of, in voorkomend geval, wordt vrijgelaten of terugkeert uit het buitenland.

Indien het ontslag van de werknemer passend wordt verklaard, moet de registratie als werkzoekende binnen 15 werkdagen na de betekening van de straf worden gedaan en kan het verzoek binnen 15 dagen worden geformaliseerd.

Indien de werknemer de inschrijving of het verzoek niet binnen de gestelde termijn doet (behalve in geval van overmacht), verliest hij zoveel dagen aan recht op de uitkering als de mediaan tussen de datum waarop hij de uitkering had moeten doen en de datum van waarin hij zich als werkzoekende heeft ingeschreven en uw sollicitatie.

Als het ontslag van de werknemer als oneerlijk wordt beschouwd en hij ontvangt vervangingsloon, zal hij de uitkering ontvangen wanneer deze vervallen, zodat de werknemer niet tegelijkertijd vervangingsloon en werkloosheidsuitkering kan ontvangen.

10. Eenmalige betaling van een werkloosheidsuitkering

Het bestaat uit het in één keer ontvangen van het totale bedrag van de uitkering en is een maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid. Om dit te doen, moet de werknemer zich inschrijven als zelfstandige of lid worden van een reeds bestaande of nieuw opgerichte aangesloten werkcoöperatie of een arbeidsvennootschap.

De vereisten om toegang te krijgen tot de eenmalige betaling zijn:

 • Een begunstigde zijn van een premievrije werkloosheidsuitkering en in afwachting zijn van de ontvangst van ten minste 3 maandelijkse betalingen.
 • In de afgelopen 4 jaar geen gebruik hebben gemaakt van dit recht.
 • Accreditatie van de opname als arbeidspartner bij een Coöperatie van Aanverwant Werk of Arbeidsvennootschap met een stabiel, niet-tijdelijk contract.
 • De activiteit niet starten vóór de aanvraag van de kapitalisatie van de uitkeringen. Als een rechtszaak die voortvloeit uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst die aanleiding geeft tot de uitkering in afwachting is van een oplossing, moet worden gewacht tot deze is afgerond voordat de bedrijfstoeslag wordt aangevraagd.
 • Werknemers die hun uitkering via deze eenmalige betalingsmethode ontvangen, kunnen deze niet opnieuw aanvragen totdat een tijd is verstreken die gelijk is aan de tijd die is verstreken om de kapitalisatie van de uitkering aan te vragen, noch kunnen ze een nieuwe kapitalisatie aanvragen gedurende minimaal 4 jaar.
 • De werknemer moet de arbeidsactiviteit binnen een maand na ontvangst van het bedrag van de uitkering aanvangen en dit bedrag eraan toekennen.

11. Schorsing van de werkloosheidsuitkering

De schorsing van het recht op een werkloosheidsuitkering impliceert de onderbreking van de betaling van uitkeringen en sociale zekerheidsbijdragen.

De oorzaken die deze schorsing kunnen motiveren zijn:

 • De overplaatsing van de begunstigde naar het buitenland om een baan of professionele verbetering uit te voeren voor een periode van minder dan 6 maanden.
 • De vervulling van een straf die vrijheidsbeneming inhoudt, tenzij hij gezinslasten heeft en geen gezinsinkomen had of heeft, het bedrag ervan in maandelijkse berekening niet hoger is dan het minimum interprofessioneel loon, met uitsluiting van het evenredige deel van de buitengewone betalingen; in deze gevallen blijft de werknemer de werkloosheidsuitkering ontvangen.
 • Het verrichten van arbeid als werknemer of als zelfstandige gedurende minder dan 12 maanden.
 • Het uitoefenen van een baan die niet onder de werkloosheidsuitkering valt.

Dat de werknemer is bestraft voor een kleine overtreding, waaronder:

 • Het niet verschijnen voor de beherende entiteit wanneer dit vereist is.
 • Het niet verlengen van de sollicitatie op de wijze en op de data bepaald door het Arbeidsbureau.
 • Het niet nakomen van de activiteitsverplichting.
 • Het niet binnen een termijn van 5 dagen terugsturen naar het Arbeidsbureau van het overeenkomstige bewijs dat men zich aangemeld heeft op de plaats en op de data die zijn aangegeven voor de vacatures waartoe zij zijn opgeroepen. In deze gevallen ziet de werknemer, naast het onderbreken van de inning van de uitkering, de duur van de erkende uitkering met één maand verkorten.

12. De hervatting van het recht op een uitkering

Aan het einde van de oorzaak die heeft geleid tot de schorsing van de uitkering en behalve in gevallen van schorsing wegens sanctie, moet de werknemer de hervatting van het recht op de uitkering aanvragen.

Indien de oorzaak van de schorsing het verrichten van arbeid gedurende minder dan 12 maanden was, moet de werknemer bewijzen dat hij/zij wettelijk werkloos is.

De hervatting veronderstelt het recht om de werkloosheidsuitkering te ontvangen voor de periode die nog in behandeling is en met de wettelijke basis en het percentage daarvan die overeenkwamen op het moment van de schorsing.

De werknemer moet de hervatting aanvragen binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf het moment waarop de oorzaak van de schorsing ophield te bestaan.

Indien het verzoek wordt ingediend na de uiterste termijn (behalve in geval van overmacht), verliest de werknemer evenveel dagen recht op de uitkering als de mediaan tussen de datum waarop het verzoek had moeten worden ingediend en de datum waarop het daadwerkelijk werd ingediend. gemaakt.

In geval van schorsing wegens sanctie, wordt het recht hervat met het overeenkomstige percentage van de uitkering, rekening houdend met de ontvangen periode en de sanctieperiode.

13. Beëindiging van de werkloosheidsuitkering

Het recht op een werkloosheidsuitkering vervalt om de volgende redenen:

 • Het einde van de looptijd van de voorziening.
 • De verplaatsing van woonplaats naar het buitenland van de werknemer, behalve in gevallen waarin dit leidt tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst.
 • Overlijden van de begunstigde.
 • Dat de begunstigde de ontvanger wordt van een ouderdoms- of invaliditeitspensioen (totale, absolute of ernstige invaliditeit)
 • Zelfstandige of die van iemand anders (in loondienst), met een duur gelijk aan of langer dan 12 maanden.
 • Naleving door de begunstigde van de gewone pensioenleeftijd, tenzij hij voor deze gebeurtenis geen recht heeft op een pensioen.
 • Vrijwillige afstand van het ontvangen van een werkloosheidsvergoeding.
 • De recidive van de werknemer bij het plegen van een kleine overtreding.

Het begaan door de werknemer van ernstige of zeer ernstige overtredingen, zoals bijvoorbeeld:

 • Maak de WW-uitkering verenigbaar met zelfstandige arbeid of arbeid, behalve in het geval van deeltijdwerk.
 • De afwijzing van passende werkaanbiedingen voor de werknemer of de weigering om deel te nemen aan sociaal samenwerkingswerk, werkgelegenheidsprogramma’s of aan professionele promotie-, opleidings- en omscholingsacties, tenzij er een gegronde reden is.
 • Het niet melden van subsidie-opnames wanneer zich situaties voordoen van schorsing of beëindiging van het recht, niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor ontvangst of wanneer de uitkering om deze reden ten onrechte is ontvangen.
 • Het frauduleus verkrijgen van onrechtmatige of hogere voordelen dan die welke overeenkomen.

14. Registratie op het werkloosheidskantoor

Om de werkloosheidsvergoeding te kunnen aanvragen moet de werknemer de volgende documenten voorleggen en dat binnen de 15 dagen na het begin van zijn werkloosheid:

 • Een ingevuld formulier (Mod. PR-AIN/03-279-S) binnenbrengen. Formulieren kunnen verkregen worden op de website of bij de provinciale Servicio Público de Empleo Estatal. Op dit formulier moet men zijn gezinslast en het inkomen van de gezinsleden vermelden. Daarnaast moet men zijn bankrekening voor de betaling van de vergoeding vermelden, de ondertekende activiteitsverbintenis en een toelating om bij belastingsdienst AEAT (Agencia Tributaria – belastingsdienst).
 • Een document van de voormalige werkgever over de voorbije zes maanden
 • Identiteitsdocument van de aanvrager en van de minderjarige kinderen die vermeld zijn op het aanvraagdocument.
 • Spaans identiteitsdocument (DNI or NIE)
 • Familie boekje (of gelijkaardig voor buitenlanders)

15. Werk zoeken in Spanje

Men kan werk zoeken op een aantal manieren zoals registratie op het werkloosheidskantoor, lezen van de lokale pers en een website van de Europese Gemeenschap, EURES.

Een gedachte over “Werkloos in Spanje”

 1. Zojuist in een verkeerde rubriek geplaatst, mijn excuses…

  L.S.

  Een kennis van me werkt al 8 jaar (mrt-nov) in de Spaanse horeca en heeft vanwege de coronacrisis/lockdown afgelopen seizoen aldaar een Spaanse uitkering genoten.
  Door omstandigheden moest hij snel terug naar Nederland en heeft daardoor 1 maand “onterecht” uitkering ontvangen.
  Nu eist zijn werkgever dat hij dit bedrag terug overmaakt op het rekeningnummer van betreffende horeca-zaak daar waar ik denk dat hij dit zou moeten doen aan “Servicio Publico de Empleo Estatal” ?
  De werkgever beweerd dat hij de uitkering heeft betaald en deze achteraf terugvordert van hierboven omschreven instantie.
  Ik vind dat dit riekt …

  Kan iemand mij een duidelijk waterdicht antwoord hierop geven ?

  Bvd, C.Aben

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.