De Spaanse verkeersbelasting

 1. De verkeersbelasting, wat is het en hoe en waar wordt het betaald?
 2. Voertuigen die de verkeersbelasting moeten betalen
 3. Wanneer en waar moet je de verkeersbelasting betalen?
 4. Wat is de prijs van de verkeersbelasting?
 5. Wat als u de verplichte verkeersbelasting niet betaalt?
 6. Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de verkeersbelastin bij het kopen van een tweedehands auto?

1.De verkeersbelasting, wat is het en hoe en waar wordt het betaald?

De verkeersbelasting is verplicht voor alle geregistreerde voertuigen maar wil je er alles over weten? Hierna vertellen we u wanneer en waar u deze belasting moet betalen, in welke gevallen het niet nodig is en wat er gebeurt als u het niet betaalt.

Het hebben van een auto brengt een aantal vaste kosten met zich mee. Onder deze kosten is de verkeersbelasting, ook wel de ‘numerito’ genoemd, hoewel de formele benaming ervan in de Algemene Voertuigregelgeving die van Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) is. Het doel ervan is om de eigendom van geregistreerde voertuigen te belasten die geschikt zijn om op de openbare weg te rijden.

De IVTM-belasting werd in januari 1990 in Spanje goedgekeurd ter vervanging van de gemeentelijke verkeersbelasting voor voertuigen, die in december 1988 werd afgeschaft. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks innen van deze verplichte belasting. Naar schatting vertegenwoordigt deze IVTM 4,61% van het totale omzetvolume van de gemeenten en dat is meer dan 2.000 miljoen euro per jaar.

2. Voertuigen die de verkeersbelasting moeten betalen

Momenteel moeten alle geregistreerde voertuigen de verkeersbelasting betalen. Voertuigen met tijdelijke verkeers of toeristenregistratie-vergunningen moeten ook deze kosten betalen.

Officiële voertuigen, diplomatieke vertegenwoordigers, gezondheidsdiensten voor personen met beperkte mobiliteit (rang gelijk aan of hoger dan 33 procent), stedelijk openbaar vervoer met meer dan negen zitplaatsen (inclusief de bestuurder) en machines met een landbouw inspectiekaart zijn vrijgesteld van deze belasting.

3. Wanneer en waar moet je de verkeersbelasting betalen?

De belasting wordt berekend vanop de eerste dag van het belastingtijdvak, dat wil zeggen op 1 januari of wanneer een voertuig wordt gekocht. Het wordt eenmaal per jaar betaald, meestal in de vrijwillige periode van 1 april tot 2 juni.

De betaling gebeurt op het gemeentehuis waartoe het adres behoort dat op de circulatievergunning van het voertuig staat en het is deze instantie die de eigenaar op de hoogte brengt door een betalingsbrief te sturen. De kwitantie kan worden gedomicilieerd of rechtstreeks worden betaald bij een van de samenwerkende bankkantoren of zelfs via het internet of per telefoon.

4. Wat is de prijs van de verkeersbelasting?

De belastingquota worden bij wet vastgesteld op basis van het vermogen (fiscale PK) en het type voertuig, maar elke gemeenteraad kan een maximale verhogingscoëfficiënt toepassen om het definitieve tarief vast te stellen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de quota verschillen afhankelijk van gemeente tot gemeente.

Bonussen worden overwogen bij de betaling van de verkeersbelasting voor sommige voertuigen:

 • Tot 75% afhankelijk van de brandstofklasse en / of de kenmerken van de motoren en hun impact op het milieu.
 • Tot 100% voor historische voertuigen van meer dan 25 jaar.
 • 50% voor voertuigen geregistreerd in Ceuta en Melilla.

5. Wat als u de verplichte verkeersbelasting niet betaalt?

De kwitantie wordt aan u geretourneerd met een toeslag en, zelfs als u deze nog steeds niet betaalt, wordt er beslag op uw bankrekening gelegd en het voertuig kan zelfs in beslag genomen worden.

6. Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de verkeersbelasting bij het kopen van een tweedehands auto?

In het geval van verkoop of aankoop van een tweedehands auto, wordt de verkeersbelasting betaald door de persoon die eigenaar is op 1 januari van het kalenderjaar waarin de verkoop plaatsvindt.

Het garantiefonds voor onbetaalde lonen

 1. Wat is FOGASA?
 2. Wie zijn de begunstigden?
 3. Welke salarissen betaald het fonds?
 4. Welke compensatie betaalt het salarisfonds?
 5. Hoe wordt de aanvraag voor uitkeringen verwerkt in het Garantiefonds?
 6. Binnen welke periode kunnen uitkeringen van het Garantiefonds worden geclaimd?
 7. De betaling van de vergoeding
 8. Hoe wordt het salarisgarantiefonds gefinancierd?

1. Wat is FOGASA?

FOGASA is een agentschap dat afhankelijk is van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken dat werknemers de uitbetaling van lonen, compensatie voor ontslag of beëindiging van de arbeidsrelatie garandeert, in afwachting van betaling voor insolventie of faillissement van de werkgever.

2. Wie zijn de begunstigden?

Het zijn allemaal werknemers die een arbeidsovereenkomst met een bedrijf zijn aangegaan.

De leden van geassocieerde werkcoöperaties en werknemers in dienst van het ouderlijk huis hebben niet de status van begunstigde.

3. Welke salarissen betaald het fonds?

Het Salarisfonds betaalt werknemers salarissen met hun buitengewone betalingen, inclusief het verwerken van salarissen die in afwachting zijn van betaling door een insolventieverklaring of een insolventieprocedure.

Het maximale bedrag dat door het Loongarantiefonds voor dit concept wordt betaald, is het resultaat van het drie keer vermenigvuldigen van het dagelijkse interprofessionele minimumloon, met de verdeling van extra betalingen, met de verrekening van de extra betalingen, het aantal dagen in afwachting van betaling, maar met een maximum van 150 dagen.

Deze salarissen moeten worden erkend in de bemiddelingswet of in de rechtelijke uitspraak.

4. Welke compensatie betaalt het salarisfonds?

Het loongarantiefonds betaalt werknemers de vergoeding erkend in het vonnis of de resolutie van de Arbeidsautoriteit, voor een ontslag dat nietig of onontvankelijk verklaard werd, ontslag of beëindiging van het contract door de werknemer maar met gegronde reden, een collectief of objectief ontslag voor economische, technische, organisatorische of productieoorzaken en overmacht en altijd in geval van insolventie of faillissement van de onderneming.

Het bedrag van de schadevergoeding betaald door het Loongarantiefonds, in geval van nietig, onontvankelijk ontslag of beëindiging van het contract naar goeddunken van de werknemer maar met gegronde reden, bedraagt 20 dagen voor elk gewerkt jaar, rekening houdend met de volgende limieten:

 • Alleen het bedrag van 365 dagen schadevergoeding wordt betaald (komt overeen met 14 jaar werk)
 • Het dagloon dat zal worden gebruikt om het bedrag van de vergoeding te berekenen, mag niet hoger zijn dan het drievoud van het minimum interprofessioneel salaris, inclusief de berekening van het bedrag aan buitengewone betalingen.

In het geval van een collectief ontslag wordt het compensatiebedrag berekend op basis van 30 dagen salaris voor elk gewerkt jaar. In geval van beëindiging van tijdelijke contracten of met contracten met een einddatum, en vanaf 2012, zal de vergoeding 8 dagen salaris zijn voor elk gewerkt jaar. In beide gevallen is het maximale bedrag dat van een lijfrente, zonder dat het dagloon dat voor de berekening wordt gebruikt, net als in het vorige geval, het drievoudige van het minimum interprofessioneel salaris kan overschrijden.

Ondanks het bovenstaande moet de volgende uitzondering worden overwogen:

In bedrijven met minder dan 25 werknemers betaalt het Salarisgarantiefonds het bedrag van 40% van de wettelijke vergoeding die overeenkomt met elke werknemer, wanneer de beëindiging van de arbeidsrelatie plaatsvindt als gevolg van collectief ontslag of wanneer er een objectief bewezen behoefte is om banen te schrappen omwille van economische, technische, organisatorische of productieredenen, zonder dat de insolventie of het faillissement van het bedrijf hoeft te worden aangetoond. De resterende 60% moet door het bedrijf worden betaald. Doorgaans betaalt het bedrijf 60% van de vergoeding en FOGASA 40%.

In deze gevallen moet de berekening van de vergoeding ook worden aangepast aan de maximale limiet van het bedrag van een annuïteit, zonder dat het dagelijkse basissalaris van de berekening driemaal het minimale interprofessionele salaris overschrijdt, inclusief de pro rata van buitengewone betalingen.

In geval van overmacht kan de arbeidsautoriteit overeenkomen dat de ganse of een deel van de vergoeding die overeenkomt met de werknemers die door de beëindiging van hun contracten zijn getroffen, door het Loongarantiefonds wordt betaald. In dit geval zal het bedrag van de vergoeding 20 dagen salaris per jaar bedragen met de hierboven aangegeven limieten.

FOGASA betaalt echter niet de volgende compensatie:

 • De compensatie die wordt erkend in de bemiddelingshandeling omdat deze alleen de partijen bindt.
 • Het Loongarantiefonds betaalt geen verplaatsingsvergoedingen, transport, kleding, valutaschade, slijtage van gereedschap, toeslagen, tijdelijke invaliditeitssupplementen en vergoedingen van een andere compenserende aard. 5. Hoe wordt de aanvraag voor uitkeringen verwerkt in het Garantiefonds?

De procedure kan worden gestart:

 • Ambtshalve, met instemming van het secretariaat-generaal of de overeenkomstige administratieve eenheid.
 • Op verzoek van de belanghebbenden of hun vertegenwoordigers.

Het verzoek moet in het officiële model worden gedaan en de volgende documentatie moet worden bijgevoegd:

 • Fotokopie van het nationale identiteitsdocument.
 • Certificaat van uw werkgeschiedenis afgegeven door de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid.
 • In het geval dat de betaling van lonen wordt gevraagd, de bemiddelingshandeling of het vonnis van de sociale rechtbank.
 • In het geval dat om betaling van een vergoeding wordt gevraagd, het vonnis of de administratieve beslissing die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toestaat. Laatstgenoemde moet vergezeld gaan van een verzoeningshandeling of gerechtelijke oplossing wanneer de vergoeding wordt gekwantificeerd.
 • Als de gevraagde vergoeding voortvloeit uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om objectieve redenen, is het noodzakelijk om de ontslagbrief en de gerechtelijke resolutie te verstrekken die de vergoeding kwantificeert.
 • Het document waaruit de insolventie van de werkgever blijkt, moet worden verstrekt.

6. Binnen welke periode kunnen uitkeringen van het Garantiefonds worden geclaimd?

Om aanspraak te maken op de voordelen van FOGASA hebben werknemers een jaar de tijd vanaf de datum van de bemiddelingshandeling, het vonnis, de resolutie van de arbeidsautoriteit of de aanvullende gerechtelijke resolutie.

Deze periode wordt onderbroken door de uitoefening van executieve acties of erkenning van kredieten in gevallen waarin de werkgever in een faillissementsprocedure verkeert.

7. De betaling van de vergoeding

FOGASA betaalt de vergoeding op de bankrekening die door de werknemer is aangewezen na verwerking van het bestand.

8. Hoe wordt het salarisgarantiefonds gefinancierd?

Het loongarantiefonds wordt gefinancierd door:

 • De bijdragen van zowel publieke als private bedrijven die werknemers in dienst hebben. De premiegrondslag is dezelfde als die voor ongevallen op het werk, beroepsziekten en werkloosheid in het sociale zekerheidsstelsel. Het type dat op de basis moet worden toegepast, wordt jaarlijks gereguleerd en moet uitsluitend door het bedrijf worden betaald. Dit type bijdrage kan door de overheid worden herzien op basis van de behoeften van het Fonds.
 • De bedragen verkregen door subrogatie: Bij het betalen van lonen en compensatie wordt het Loongarantiefonds gesubrogeerd in de acties die overeenkomen met de werknemer tegen het bedrijf en die de neiging hebben de verschuldigde bedragen te innen.

De Spaanse keuken met eieren

Het populairste eiergerecht in Spanje is ongetwijfeld de “tortilla española”. De tortilla is een soort omelet en heeft niets te maken met de Mexicaanse tortilla, deze laatste is trouwens gemaakt van maismeel.

De Spaanse omelet is rond en plat en bevat aardappelen en/of vlees, groenten, vis, kruiden en champignons.

Om dit gerecht te maken is heel wat oefening vereist. De smaak is snel onder controle maar om de omelet in de pan om te draaien is een heel andere zaak. Dus voordat je gasten uitnodigt, oefen eerst een beetje.

Een deel van het succes hangt af van de gebruikte pan. Je hebt een lichtgewicht pan nodig waardoor het omdraaien van de omelet gemakkelijker is. Men gebruikt best een oude pan met een lange steel en hoge kanten. Hoe de pan goed geolied en vrij van roest. De meeste Spaanse vrouwen gebruiken nog een niet aanbak vrije pan.

Een tortilla met 4 eieren moet gebakken worden in een pan met een bodem oppervlak van 20 cm of iets minder. Dit geeft een tortilla van 4 à 5 cm dikte en hij moet goudbruin gebakken worden aan de buitenzijde en binnenin moet hij licht lopend zijn.

Olijfolie is het beste bakmiddel en men heeft er heel wat van nodig om het aanbakken tegen te gaan.

 1. Spaanse omelet – Tortilla española
 2. Omelet met Spinazie – Tortilla de espinacas
 3. Omelet met garnalen – Tortilla de gambas
 4. Omelet op de wijze van Murcia – Tortilla Murciana
 5. Baskische peper omelet – Piperrada
 6. Capuchon omelet – Tortilla Capuchina
 7. Roereieren met paddestoelen – Revuelto de setas
 8. Roereieren met tomaat – Revoltillo de huevo con tomate
 9. Roereieren met asperges – Huevos revueltos con esparragos
 10. Gebakken eieren – Huevo frito
 11. Gebakken eieren op de bergwijze – Huevos serranos
 12. Gebakken eieren op de wijze van Córdoba – Huevos a la Cordobesa
 13. Flamenco eieren – Huevos a la flamenca
 14. Baskische eieren – Huevos a la Vasca
 15. Eieren in aardappel nestjes – Huevos en nido de patatas
 16. Gebakken eieren in spinazie nestjes – Huevos en nido de espinacas
 17. Eieren in een amandelsaus – Huevos en salsa de almendras
 18. Eieren van Biskaje – Huevos a la vizcaya
 19. Pudding met tomaat – Flan con tomate

1. Spaanse omelet – Tortilla española

 • 4/5 eieren
 • 1 kg aardappelen
 • 1 ui gehakt
 • 50 ml olijfolie
 • zout
Foto: tortilla de patatas
Tamorlan

Schil de aardappelen en snij ze in blokjes of in dunne schijfjes. Verhit de olie in de pan en voeg er de uien aan toe. Voeg er voldoende olie aan toe en roer regelmatig om de aardappelen niet bruin te laten worden. Gebruik een spatel om de aardappelen om te roeren en om ze in stukken te verdelen. Als de aardappelen zacht worden (na 15 minuten) plaats een schaal over de pan en verwijder de olie uit de pan en doe ze in een hittebestendige schaal. Verwijder ook de aardappelen uit de pan.

Neem de eieren en het zout er roer dit goed door mekaar. Vervolgens giet men het eiermengsel over de aardappelen en roer dit ook goed door elkaar.

Doe de olie terug in de pan en verhit de olie. Giet het ei en aardappel mengsel in de pan. Regel de temperatuur zodat de eieren niet te snel bruin worden. Gebruik de spatel om vorm te geven aan de tortilla en schud de pan regelmatig om aanbakken te voorkomen.

Plaats een schaal op de pan, giet de olie af en doe de tortilla op de schaal. Doe de olie terug in de pan, indien nodig voegt men wat olie bij en doe er dan de tortilla terug bij in de pan. Als deze kant ook bruin is doe hem op een schotel.

Deze tortilla is voor 2 personen als hoofdschotel en voor 4 tot 6 personen als voorgerecht.

Alle soorten ingrediënten kunnen nog bijgevoegd worden of men kan de aardappelen vervangen door iets anders.

Alle restjes van de voorbije dag kan men er in verwerken zoals vlees, ham, worsten, vis en groenten.

2. Omelet met Spinazie – Tortilla de espinacas

 • 80 gram spinazie
 • 2 soeplepels gehakte ui
 • zout
 • peper
 • 2 eieren
 • 1 soeplepel olijfolie
 • geraspte kaas

Droog de spinazie goed af en hak hem fijn en vermeng de spinazie met de ui, met zout, peper en de geroerde eieren. Verhit de olie in een bakpan en giet het spinazie-eimengsel in de pan. Bak het mengsel maar let er op dat het niet bruin wordt en gebruik dan een spatel om de eieren rond te draaien om de andere zijde te bakken. Als de omelet gebakken is strooi er wat geraspte kaas over. Deze omelet is dunner dan de gewone tortilla.

3. Omelet met garnalen – Tortilla de gambas

 • 6 gekookte en gepelde garnalen
 • 2 eieren
 • fijn gehakte peterselie
 • zout en peper
 • 2 soeplepels olijfolie

Snij de garnalen klein en voeg dan bij het goed geroerde eimengsel. Breng op smaak met de peterselie, het zout en de peper. Verhit de olijfolie in een pan en giet er het mengsel in. Draai de omelet om en bak de andere zijde.

4. Omelet op de wijze van Murcia – Tortilla Murciana

 • 3 tomaten, ontveld, ontpit en fijn gesneden
 • 4 zoete pepers
 • 1 kleine aubergine
 • 6 eieren
 • 50 ml olijfolie
 • zout

Ontpit de pepers en snij ze in reepjes. Verhit een deel van de olijfolie in een bakpan en bak de tomaten, de pepers en de aubergine gedurende 10 minuten. Roer ondertussen de eieren in een kom en voeg er het zout aan toe.

Voeg het tomaten mengsel bij de eieren en roer nog eens goed om, giet de rest van de olijfolie in de pan en voeg er het eiermengsel bij. Bak aan de 2 zijden en snij in 6 spieën.

5. Baskische peper omelet – Piperrada

 • 8 eieren
 • 2 grote tomaten, ontveld, ontpit en fijn gehakt
 • 2 paprika’s rood en/of groen
 • 2 soeplepels olijfolie
 • 4 teentjes look
 • 1 fijngehakte kleine ui
 • 50 gram gekookte ham, in stukjes
 • peper en zout

Rooster de paprika’s op de grill, wikkel ze dan in een doek voor een paar minuten en pel ze dan. Verwijder het steeltje en de zaadjes en snij de paprika’s in reepjes.

Verhit de olijfolie en bak de look en de ui glazig. Voeg er de ham aan toe, vervolgens de tomaten en de stukjes paprika’s en bak dit mengsel gedurende 15 minuten zodat het meeste vocht verdampt.

Doe dit alles in een kom en zet deze even opzij. Roer de eieren goed om met het zout en peper. Doe een beetje olie in de pan en giet de eieren in de pan en roer zachtjes zoals voor roereieren.

Doe dit eiermengsel in een goed ingevette ovenschaal en doe er het tomaten-peper mengsel bovenop en roer dit dan weer door de eieren. Bak alles nu 8 minuten in een matige oven.

6. Capuchon omelet – Tortilla Capuchina

 • 6 eieren, geroerd
 • 400 gram aardappelen
 • 1 ui, fijn gesneden
 • 50 ml olijfolie
 • 100 gram broodkruim
 • 100 gram asperges, gekookt
 • peterselie
 • zout

Snij de aardappelen in teerlingen en bak ze samen met de uien in olijfolie. Als de aardappelen zacht zijn breng er de asperges en het broodkruim bij. Bak dit alles gedurende een paar minuten. Roer de 6 eieren in een kom en voeg er de peterselie en het zout aan toe. Doe alles in de pan en bak aan beide zijden. Dit is geschikt voor 6 personen als een voorgerecht.

7. Roereieren met paddenstoelen – Revuelto de setas

 • 4 eieren
 • 150 gram cantharellen
 • olijfolie
 • 1 teentje look
 • peterselie
 • 1 soeplepel water
 • zout
 • peper

Verwijder alle vuil van de cantharellen, was ze en droog ze af. Snij ze in kleine stukjes. Sauteer ze in een bakpan met de olijfolie en de fijngehakte look.

Roer ondertussen de eieren door elkaar met de peterselie, het water, het zout en de peper en giet het mengsel bij de cantharellen.

Blijf zachtjes roeren tot alles juist gaar is. Dien op met brood en strooi nog wat peterselie over de eieren.

8. Roereieren met tomaat – Revoltillo de huevo con tomate

 • 4 eieren
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 grote tomaten, gepeld, ontpit en fijngehakt
 • olijfolie
 • zout
 • peper

Verhit de olijfolie en bak er de ui in tot hij gaar is. Voeg er nu de tomaten en het zout bij. Bak verder tot de tomaten ingedikt zijn tot een saus gedurende ongeveer 15 minuten.

Roer de eieren door elkaar, breng op smaak met zout en peper en giet ze bij de tomaten. Blijf zachtjes roeren op een zacht vuur tot de eieren juist gaar zijn. Dien op met brood.

9. Roereieren met asperges – Huevos revueltos con esparragos

 • 4 eieren, geroerd
 • 100 gram asperges
 • 100 gram ham
 • 2 soeplepels vetstof
 • zout
 • peper
Foto: roereieren met asperges

Blancheer de asperges in kokend water. Snij de ham in kleine stukjes. Verhit het vetstof in een bakpan en sauteer er de asperges en de ham in gedurende enkele minuten. Voeg nu de eieren toe met zout en peper en roer verder op een zacht vuur tot de eieren gaar zijn.

10. Gebakken eieren – Huevo frito

Het ei moet zeer vers en op kamertemperatuur zijn. Neem een kleine bakpan en verhit voldoende olijfolie tot kort voor het roken van de olijfolie. Breek het ei en giet het in de olijfolie. Gebruik de schuimspaan om het ei onder te dompelen. 

Als het ei klaar is verwijder het dan uit de olie en laat het uit lekken. Ga verder met eieren bakken maar doe het één voor één.  De eieren kunnen opgediend worden met ham of chorizo en stukken brood.

11. Gebakken eieren op de wijze van de bergen – Huevos serranos

 • 6 gebakken eieren
 • 3 grote tomaten
 • 100 gram ham
 • 100 gram geraspte kaas
 • paprikapoeder

Snij de tomaten in twee en verwijder de pitjes. Snij de ham zeer fijn en verdeel ze over de 6 stukken tomaten. Breng op smaak met zout en peper en zet ze in de oven. Leg een gebakken ei in elke tomaat en bestrooi met de geraspte kaas en bestuif met het paprikapoeder.

12. Gebakken eieren op de wijze van Córdoba – Huevos a la Cordobesa

 • 6 eieren
 • 750 gram aardappelen
 • 150 gram chorizo
 • 1 kleine chili peper
 • 2 zoete rode paprika’s
 • 1 kleine ui, fijngehakt
 • 50 ml olijfolie
 • zout
 • peper

Pel de tomaten en snij ze in dunne schijfjes. Verhit de olijfolie en bak de aardappelen en voeg er dan de ui aan toe. Verwijder dit mengsel uit de pan als het gaar is en leg op een schotel. Voeg indien nodig meer olijfolie toe en bak dan de paprika’s in de olie, ontpit en in reepjes gesneden.

Leg de paprika’s als ze gaar zijn bovenop de aardappelen. Bak nu de eieren en breng ze op smaak met peper en zout en leg de eieren dan rond de aardappelen. Snij de chorizo in 6 gelijke stukken en bak de chorizo lichtjes. Leg de chorizo ook op de schotel en dien op.

13. Flamenco eieren – Huevos a la flamenca

 • 8 eieren
 • 600 gram tomaten
 • 100 gram ham, fijn gesneden
 • 100 gram chorizo
 • 1 teentje look, fijngehakt
 • 1 kleine ui, fijngehakt
 • 75 gram erwtjes, gekookt
 • 1 klein blik rode pepers
 • 8 asperges
 • 2 artisjok harten
 • 50 ml olijfolie
 • peterselie, fijngehakt
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • zout
 • peper

Verhit de olijfolie in een pan en sauteer er de ui, de look en de helft van de ham in. Als de ui gaar is voeg er dan de gepelde, ontpitte en fijngehakte tomaten bij. Breng op smaal met zout, peper en paprikapoeder en kook op een zacht vuur tot de tomaten ingekookt zijn gedurende 15 minuten.

Olie 4 aardewerk schotels (ramekins) in en verdeel de saus over deze 4 schotels. Men het uiteinde van een lepel maakt men nu twee putjes in de saus en doe daar voorzichtig een ei in. Bestrooi de 4 aardewerk schotels nu met de erwtjes.

Snij de rode pepers in reepjes en leg ze over de eieren. Snij de artisjok harten in twee en leg ze ook bij de eieren. Bestrooi nu terug met zout, peper en peterselie. Zet de schotels in een hete oven totdat het eiwit gaar is, het eigeel blijft vloeibaar gedurende ongeveer 10 minuten. Dien direct op met brood.

14. Baskische eieren – Huevos a la Vasca

 • 8 eieren
 • 200 gram asperges, fijngehakt
 • 100 gram gekookte erwtjes
 • 4 teentjes look
 • 3 sjalotjes
 • bloem
 • olijfolie
 • water of bouillon
 • peterselie, fijngehakt
 • zout
 • peper

Doe een soeplepel olijfolie in vier aardewerk schotels (ramekins) en zet ze op het vuur. Hak de look en de sjalotjes fijn en verdeel ze over de schotels.

Sauteer ze tot ze gaar zijn en roer er dan een beetje bloem door. Voeg vervolgens 6 soeplepels water of bouillon toe en roer goed door tot de saus indikt.

Breng op smaak met peper en zout en doe er dan de asperges en de erwtjes bij. Breek nu 2 eieren in elke schotel en bestrooi ze met de peterselie. Kook verder tot het eiwit gaar is maar het eigeel blijft vloeibaar. Dien op met brood.

15. Eieren in aardappel nestjes – Huevos en nido de patatas

 • 500 gram aardappelen
 • 4 eieren
 • 1 eigeel
 • 50 gram geraspte kaas
 • nootmuskaat
 • boter
 • peterselie, fijngehakt
 • paprikapoeder
 • zout
 • peper

Schil de aardappelen en kook ze tot ze gaar zijn, giet ze af. Maak van de aardappelen een puree en doe er een beetje boter, het eigeel, het zout, de peper en de nootmuskaat bij.

Wrijf een ovenschaal in met de boter en leg daar de aardappelpuree in. Maak nu 4 putjes in de puree, dat zijn de nestjes. Leg wat boter op de aardappelen en zet ze in de oven of onder de grill tot ze een kleurtje krijgen.

Haal de ovenschaal uit de oven en doe een ei in elk nest. Strooi er nu de geraspte kaas over en leg nog wat extra boter op de aardappelen. Zet terug in de oven tot het eiwit gaar is, het eigeel blijft vloeibaar.

Bestrooi nu met de peterselie en het paprikapoeder. Men kan er varkensworsten bijgeven of gesauteerde kippenlevers.

16. Gebakken eieren in spinazie nestjes – Huevos en nido de espinacas

 • 4 eieren
 • 400 gram gekookte spinazie
 • 50 gram geraspte kaas
 • 100 ml bechamelsaus
 • 1 soeplepel ui, fijngehakt
 • nootmuskaat
 • boter
 • zout
 • peper
Foto: gebakken eieren in spinazienestjes

Kook de spinazie en hak hem vervolgens zéér fijn, breng de spinazie op smaak met peper, zout, nootmuskaat en de fijngehakte ui. Het mengsel zou warm moeten zijn, anders moet men de spinazie terug opwarmen.

Doe de spinazie in een ingevette ovenschaal en maak er 4 putjes in. Breek er vervolgens een ei in. Bedek de eieren met de bechamelsaus en doe er nog wat geraspte kaas over. Leg wat boter op de spinazie en zet in de oven tot het eiwit gaar is en het eigeel vloeibaar blijft.

17. Eieren in een amandelsaus – Huevos en salsa de almendras

 • 8 hard gekookte eieren
 • 20 amandelen
 • 300 ml water of bouillon
 • olijfolie
 • 1 soeplepel droge Sherry
 • 2 teentjes look
 • 2 sneden brood
 • 10 peperkorrels
 • 1 mespunt saffraan
 • 1 mespuntje kaneel
 • 1 kruidnagel
 • zout
 • peterselie, fijngehakt

Verhit de olie in een pan en bak er de amandelen, de look en de sneden brood in tot de amandelen kleuring krijgen en het brood krisperig is.

Haal ze uit de pan en doe alles in een vijzel samen met de Sherry, de peperkorrels, de saffraan, de kaneel, de kruidnagel en het zout. Los dit mengsel op in een beetje vloeistof.

Giet alles terug in de pan en doe er het overblijvende water of bouillon bij. Laat verder sudderen gedurende ongeveer 5 minuten. Pel de eieren, snij ze in vier en voeg ze toe aan de saus. Laat de eieren opwarmen en strooi er dan de peterselie over en dien op. Dit gerecht gaat goed samen met gekookte rijst.

18. Eieren van Biskaje – Huevos a la vizcaya

 • 8 hard gekookte eieren
 • 100 gram gekookte erwtjes
 • 500 gram gezeefde tomaten
 • 200 ml water of bouillon
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look
 • 2 rode paprika’s, fijngehakt
 • olijfolie
 • bloem
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • 1 mespunt saffraan
 • peterselie, fijngehakt
 • zout
 • peper

Verhit de olijfolie in een pan en sauteer er de uien en de paprika’s in tot ze gaar zijn. Roer er de bloem, het paprikapoeder, de tomaten, de erwtjes, het water of de bouillon, het zout en de peper bij.

Laat verder sudderen gedurende 20 minuten en roer nu en dan even om.

Ondertussen neemt men een vijzel en plet daar de look, de saffraan en de peterselie in. Voeg dit bij de saus.

Pel de gekookte eieren, snij ze in 2 stukken en voeg ze bij de saus. Laat dan nog 10 minuten verder sudderen en dien heet op.

19. Pudding met tomaat – Flan con tomate

 • 6 eieren
 • 250 ml melk
 • 250 ml tomatensaus
 • zout
 • peper
 • nootmuskaat
 • 1 mespunt cayennepeper
 • boter

Roer de eieren in een kom tot ze schuimig zijn. Roer er de melk en de tomatensaus door. Breng op smaak met zout, peper, nootmuskaat en cayennepeper.

Boter 4 puddingkopjes in en verdeel het eimengsel in die 4 kopjes. Zet ze in een ovenschaal en en giet om de kopjes heen kokend water. Zet de oven op medium.

Men kan zien of ze gaar zijn door een tandenstoker in de pudding te steken en als de tandenstoker er proper uitkomt is de pudding klaar. Normaal duurt dit 30 minuten.

Haal ze dan uit de oven en laat ze een paar minuten rusten, haal ze uit de kopjes en leg ze op schoteltjes. Garneer met asperges, garnalen, artisjok harten, sneetjes ham of kippenlevers.

Vaderschapsverlof in Spanje is nu 12 weken

Vaders in Spanje kunnen nu genieten van 12 weken vaderschapsverlof

Vanaf 1 januari 2020 kunnen vaders in Spanje van 12 weken vaderschapsverlof genieten bij de geboorte van een kind en dat is een verlenging met vier weken.

Deze verlenging van het vaderschapsverlof is afgelopen april in werking getreden door het Koninklijk Besluit van 6/2019 betreffende dringende maatregelen om gelijke behandeling en kansen voor mannen en vrouwen in arbeid en beroep te garanderen en de verlenging is goedgekeurd door de regering van Pedro Sánchez.

De nieuwe wet bepaalt dat van de 12 weken verlof, de eerste vier onmiddellijk na de geboorte zonder onderbreking moeten worden genomen; de resterende acht weken kunnen dan zonder onderbreking worden genomen vanaf de geboorte tot de eerste verjaardag van het kind. Het betaald verlof is strikt alleen voor de vader en kan op geen enkele manier worden overgedragen aan de moeder.

Zoals vastgesteld in de goedgekeurde maatregel, moeten de eerste vier weken na de geboorte onmiddellijk na de geboorte en gelijktijdig met het zwangerschapsverlof van de moeder worden genomen. Deze regelgeving, die het de ouders niet toestaat om de eerste weken na de geboorte om de beurt verlof te nemen, is bij sommige verenigingen en ook door de extreem-linkse politieke partij Unidos Podemos op kritiek gestuit.

Volgens schattingen die de regering heeft opgenomen in het begrotingsplan dat op 15 oktober naar Brussel is gestuurd kost de verlenging van het vaderschapsverlof van 8 naar 12 weken in 2020 de staat 336 miljoen euro.

Uit de laatste statistieken van het ministerie van Arbeid blijkt dat er in 2019 120.973 zwangerschaps- en 150.750 vaderschapsuitkeringen waren.

Interessant is dat er meer mannen de uitkeringen ontvangen dan vrouwen, maar dit wordt toegeschreven aan het feit dat er meer mannen werkzaam zijn dan vrouwen en daarom sneller in aanmerking komen voor de uitkering dan vrouwen.

Vaderschapsverlof in Spanje werd voor het eerst erkend in de organieke wet 3/2007 van 22 maart voor de effectieve gelijkheid van vrouwen en mannen, die het definieerde als “een individueel en exclusief recht van de vader, dat beide wordt erkend in gevallen van biologische vaderschap en in die van adoptie en opvoeding ‘.

Tot die tijd waren de rechten van de vader geregeld in artikel 37b van het werknemersstatuut, dat in 1980 voor het eerst in het staatsblad werd goedgekeurd en gepubliceerd. Het erkende het recht van de vader op twee dagen, die tot vier dagen worden uitgebreid in geval van overlijden, ernstig ongeval of ziekte, ziekenhuisopname of operatie.

De Spaanse keuken met desserts

Zoals in de Arabische landen is het ook in Spanje de gewoonte om zoetigheden te presenteren als teken van gastvrijheid. Schaaltjes met kleine cakes en andere zoetigheden worden aangeboden aan de gasten, meestal vergezeld door een anijs drank, een brandy of een zoete wijn.

Alle feesten ter ere van en lokale patroonheilige hebben dikwijls een speciale zoetigheid. Tijdens deze feesten gaan verkopers met duwkarretjes rond die beladen zijn met snoepjes zoals turrón, een soort nougat, met gesuikerde amandelen of pijnboompitten, gekonfijte zoetjes in de vorm van echt fruit of met yemas, dat is gekonfijt eigeel.

De lekkerste en de fijnste snoepjes zijn enkel beschikbaar in Spaanse kloosters en zij zijn gemaakt volgens eeuwenoude recepten.

De voorgaande producten worden gedurende gans de dag gegeten, soms met een koffie of een zoete wijn maar ze worden zelden gebruikt als een dessert.

Het geliefkoosde dessert van de meeste Spanjaarden is een gewoon stuk fruit alhoewel een pudding zoals een flan ook mogelijk is.

Hierna volgen een aantal recepten van Spaanse desserts en wij beginnen met gebak en daarna volgen puddings, fruit, konfijt, ijs en cakegebak.

 1. Walnoot rolletjes uit Asturië- Casadielles
 2. Schuimpjes van amandelen op de wijze van Granada – Soplillos Granadinos
 3. Kruimel cake – Polvorones
 4. Boter cake – Mantecados
 5. Halve maantjes – Medias lunas
 6. Koekjes van Pepa Niebla – Galletas de Pepa Niebla
 7. Cake – Bizcocho
 8. Dronken cake – Bizcocho borracho
 9. Cake rolletje “de zigeuners arm” – Brazo Gitano
 10. Vulling – Cremadina
 11. Gebak uit Córdoba – Pastel Cordobes
 12. Amandel taart uit Santiago – Torta de Santiago
 13. Krokante pijnboompit koekjes – Mostachones
 14. Pannenkoeken uit Galicië – Filloas
 15. Fruit broodje – Empanadillas
 16. Zoete oliebol – Pestiños
 17. Wijn rolletjes – Borrachuelos
 18. Soesjes van wind – Buñuelos de viento
 19. Pannenkoek met rozijnen – Tortillitas de pasas
 20. Spaanse caramel vla – Flan
 21. Pyjama – Pijama
 22. Catalaanse pudding – Crema Catalana
 23. Gebakken melk – Leche frita
 24. Rijstpudding – Arroz con leche
 25. Amandel pudding – Menjar blanc
 26. Pudding van zoete aardappel – Dulce de Batata
 27. Hemels spek – Tocino de Cielo
 28. Lente fruit salade – Macedonia de frutas de primavera
 29. Zomer fruit salade – Macedonia de frutas de verano
 30. Meloen en rode wijn – Melon en vino tinto
 31. Pompelmoes in siroop – Pomelos en Almibar
 32. Compote van kweepeer – Membrillo cocido
 33. Kastanjes met melk – Castañas con leche
 34. Appelen gebakken in wijn – Manzanas asadas al vinp
 35. Gevulde appelen – .Manzanas rellenas
 36. Gebakken peren – Peras al horno
 37. Pannenkoek met banaan – Tortitas de platano
 38. Verse vijgen op de wijze van Málaga – Higos a la Malagueña
 39. Beignet van vijgen – Buñuelos de higos
 40. Vijgen met amandelsaus – Higos en salsa de almendras
 41. Vijgenbrood – Pan de higos
 42. Fruit sorbet – Sorbete de fruta
 43. Sherry ijskreem – Helado Oloroso

1. Walnoot rolletjes uit Asturië- Casadielles

 • 500 gram bladerdeeg
 • 200 gram walnoten
 • 100 gram suiker
 • 50 ml Sherry
 • 100 ml water
 • 1 ei, geklutst
 • 1 stuk citroenschil
 • 1 mespunt kaneel
Foto: walnootrolletjes
Pineo

Maal de walnoten of hak ze fijn in een blender. Doe de suiker, Sherry, water, kaneel en citroenschil in een pan en breng dit aan de kook. Laat 5 minuten koken. Verwijder de citroenschil en roer er de walnoten bij.

Rol het bladerdeeg uit en snij vierkantjes van ongeveer 10 cm uit het deeg. Doe een lepel van het mengsel op het bladerdeeg. Vouw de bovenkant naar het midden en daarna neemt men de onderzijde en vouwt men dit ook naar het midden maar men legt het op de bovenkant, duw dit nu bij mekaar.

Druk de randen samen met de tanden van een vork en leg de pakjes met de naad naar beneden op een licht ingeboterde ovenplaat. Borstel het ei over de pakjes en bak ze in een hete oven tot ze mooi bruin zijn. Dit recept geeft ongeveer 15 rolletjes. Men kan de rolletjes ook bakken in olie.

2. Schuimpjes van amandelen op de wijze van Granada – Soplillos Granadinos

 • 150 gram amandelen, geblancheerd en gepeld
 • 200 gram suiker
 • 1 soeplepel boter of olie
 • 1 soeplepel citroensap
 • citroenschil
 • 3 eiwitten
 • 1 theelepel vanille

Toast de amandelen met de boter in een bakpan of in de oven tot ze lichtjes bruin zijn. Maal ze fijn en zet de amandelen even opzij.

Neem een mengkom en roer het eiwit tot het stijf is. Sla er nu de suiker beetje bij beetje door en doe er dan het citroensap, de gemalen citroenschil en de vanille bij. Doe er nu de amandelen bij.

Lepel nu kleine hoeveelheden van dit mengsel op een ingevette ovenschaal en bak ze in een niet te warme oven tot ze lichtjes verkleuren. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Dit recept geeft ongeveer 40 schuimpjes.

3. Kruimel cake – Polvorones

 • 300 gram gezeefde bloem
 • 140 gram boter
 • 150 gram suiker
 • 1 soeplepel kaneel

Roer door de boter tot ze zacht is. Roer er de suiker zachtjes aan doorheen en voeg er de bloem en de kaneel bij. Kneed zachtjes verder tot alles goed gemengd is.

Maak balletjes van het deeg zo groot als een kleine pruim. Druk het balletje lichtjes plat en leg ze op een niet ingevette bakplaat.

Bak ze in een medium oven voor ongeveer 25 minuten. Dit recept geeft ongeveer 24 koekjes.

4. Boter cake – Mantecados

 • 500 gram bloem
 • 125 gram amandelen
 • 250 gram boter
 • 200 gram bloemsuiker
 • 1 mespunt kaneel
 • 1 soeplepel sesam zaadjes

Doe de bloem op een ovenschaal en rooster ze in een oven tot ze lichtjes verkleurd, roer er al eens door zodat alle bloem geroosterd is. Ondertussen kookt men de amandelen om ze daarna te pellen, rooster dan de amandelen en hak ze zeer fijn. Als de bloem afgekoeld is mengt men ze met de amandelen.

Roer de boter tot ze zeer zacht geworden is en roer er de suiker en de kaneel bij. Doe nu het bloem-amandel mengsel er zachtjes aan bij samen met de sesam zaadjes. Rol nu het deeg uit tot op een dikte van 1 cm en maak er dan ronde koekjes van met een diameter van ongeveer 5 cm. Leg deze op een ovenschaal en bak de koekjes in een oven met een laag vuur voor ongeveer 30 minuten.

Laat de koekjes afkoelen en bestrooi ze dan met bloemsuiker.

5. Halve maantjes – Medias lunas

 • 200 gram bloem
 • 100 gram boter
 • 75 gram suiker
 • 3 eigelen
 • 1 eiwit
 • 1 mespunt kaneel
 • suiker

Meng de boter en de suiker en roer er dan de eigelen, de bloem en de kaneel bij. Meng alles goed door mekaar. Rol het mengsel uit op een oppervlak waarop bloem is uitgestrooid.

Snij nu vormpjes van halve maantjes uit. Leg ze op een niet ingevette ovenplaat en borstel er het eiwit over en daarna strooit men er de suiker over.

Bak in een medium oven tot ze licht bruin zijn gedurende ongeveer 15 minuten. Met dit recept heeft men ongeveer 30 à 40 koekjes.

6. Koekjes van Pepa Niebla – Galletas de Pepa Niebla

 • 500 gram bloem
 • 100 suiker
 • 100 ml anijs brandy
 • 200 ml olijfolie
 • snuifje zout

Doe de bloem in een kom en doe er het zout en de suiker bij. Maak er een putje in en doe er de brandy bij. Meng dit met de vingers.

Verhit de olijfolie tot ze rookt en voeg bij de bloem. Doe alles nu op een werkvlak en kneed het deeg tot men een vaste massa heeft. Rol uit en maak er een dunne koek van, snij er dan reepjes af van 3 op 5 cm.

Leg de koekjes op een lichtjes ingevette bakplaat en bak ze in een hete oven tot ze licht bruin zijn gedurende ongeveer 5 minuten.

7. Cake – Bizcocho

185 gram gezeefde bloem

 • 375 gram suiker
 • 6 eieren
 • 2 theelepels bakpoeder
 • 1 theelepel gemalen citroenschil

Neem een grote mengkom en roer er de eieren in met de de helft van de suiker tot ze goed gemengd zijn, roer verder voor ongeveer 15 minuten.

Doe vervolgens de andere helft van de suiker, de bloem en het bakpoeder er beetje bij beetje bij en daarna komt de gemalen citroenschil.

Boter nu een bakvorm in om cakes te bakken van ongeveer 18 cm. Doe het deeg in de bakvorm en zet deze dan in een voorverwarmde medium oven.

Laat de cake bakken gedurende ongeveer 40 minuten, de cake is klaar als men een pen in het deeg steekt en er niets is blijven aankleven. Haal de bakvorm uit de oven en laat enkele minuten rusten, haal dan de cake uit de bakvorm.

8. Dronken cake – Bizcocho borracho

 • 1 cake in stuken gesneden
 • 100 gram suiker
 • 100 ml water
 • 100 ml Sherry of Málaga wijn

Bak de cake in een rechthoekige pan. Snij de afgekoelde cake in vierkanten. Doe het water en de suiker in een pan en kook dit ongeveer 5 minuten.

Verwijder van het vuur en als het wat afgekoeld is voegt men er de Sherry of de Málaga wijn aan toe. Sprenkel de wijn siroop over de stuken cake. Leg elk stuk op een papiertje en bestrooi met kaneel.

9. Cake rolletje “de zigeuners arm” – Brazo Gitano

 • 6 eieren, apart eiwit en eigeel
 • 75 gram bloemsuiker
 • 75 gram bloem
 • 1 theelepel gemalen citroenschil
 • 4 soeplepels bloemsuiker
 • 200 ml cremadina (zie recept hierna)
Foto: de zigeuner arm

Roer het eiwit tot het stijf staat en roer er dan de eigelen bij, een voor een en de suiker. Voeg nu de bloem toe met de citroenschil.

Beboter een ondiepe ovenschaal in en leg er bakpapier in. Giet het deeg in de schaal en bak verder in een medium oven gedurende ongeveer 10 minuten. Als de cake nog warm is haalt men hem uit de pan en men legt de cake op een papier bestrooid met de bloemsuiker.

Leg er de cremadina op, maar hou enkele lepels apart en met de hulp van het papier rolt men de cake op. Leg op een schaal en leg er de overgebleven cremadina op. Bestrooi met.bloemsuiker.

10. Vulling – Cremadina

 • 225 ml melk
 • 2 eigeel
 • 2 soeplepels suiker
 • 1 soeplepel bloem
 • zout
 • 1 stokje kaneel
 • 2 theelepels vanille extract
 • 2 soeplepels water
 • 1 soeplepel boter

In een bain-marie roert men het eigeel, de suiker, de bloem en een snuifje zout door elkaar tot alles zacht is. Zet de bain marie over kokend water en voeg er de melk aan toe met de vanille en de kaneel.

Roer verder in de saus tot het begint te koken en dan voegt men het water toe. Verlaag het vuur en blijf verder roeren gedurende ongeveer 10 minuten. Haal van het vuur en doe er nu de boter bij, roer verder tot men een zachte crème heeft. Laat afkoelen en men kan dit gebruiken als vulling.

Voor een chocolade vulling smelt men 60 gram bitter-zoete chocolade met de melk. Een soeplepel instant-koffie geeft een mokka smaak.

11. Gebak uit Córdoba – Pastel Cordobes

 • 500 gram bloem
 • 450 gram “engelen haar”
 • 250 gram boter
 • 100 gram vet
 • 200 ml koud water
 • 1 soeplepel azijn
 • 2 soeplepels zout
 • geraspte citroenschil
 • 1 ei, geroerd
 • kaneel
 • suiker

Engelenhaar of in het Spaans “cabello de angel” is meestal gemaakt van pompoen. Om dat engelen haar te maken neemt men een pompoen, men kookt hem, giet de pompoen goed af, pureer hem en weeg wat overblijft.

Doe dit in een grote pot en voeg er hetzelfde gewicht aan suiker aan toe. Doe er stukjes citroenschil bij. Laat nu verder koken op een zeer zacht vuur tot alles ingekookt is tot de dikte van jam en laat afkoelen. Dit is engelenhaar.

Nu gaan we verder met het gebak:

Meng de bloem met het zout en voeg er dan het vet aan toe. Meng alles met de hand om een mengeling te bekomen. Voeg nu het koud water en de azijn toe. Maak een bal van het mengsel en kneed even. Zet de bal nu in de koelkast en laat daar, bedekt door een doek, staan.

Kneed de boter tot ze zacht is en verdeel ze in twee gelijke delen. Leg de helft tussen krimpfolie en maak er een cirkel van. Doe hetzelfde met de andere helft. Leg beide helften in de koelkast maar laat de boter tussen de krimpfolie zitten. Verdeel het deeg in twee gelijke delen. Rol een deel uit op een plek die bestoven is met bloem. Leg hier een schijf boter op, vouw in drie delen en rol terug uit, herhaal dit nog tweemaal. Maak er dan een bal van en zet terug in de koelkast. Herhaal alles met de tweede helft van het deeg en de boter en zet ook deze bal in de koelkast.

Rol nu een deel van het deeg uit in een ronde of vierkante ovenschaal. Leg hier een laag engelenhaar op. Bestrooi met geraspte citroenschil. Rol het andere deel van het deeg en bedek hier het engelenhaar mee. Duw nu de twee delen deeg aan de randen bij elkaar om ze te sluiten. Zet dit nu terug in de koelkast.

Verwarm de oven voor op een zeer hoge temperatuur. Met een borsteltje wrijft men nu het deeg in met het geroerde ei en men bakt het tot hij een mooie bruine kleur heeft. Haal de schaal uit de oven en borstel er meer ei over. Bestrooi met suiker en kaneel en zet terug in de oven voor een paar minuten.

12. Amandel taart uit Santiago – Torta de Santiago

 • 450 gram amandelen
 • 150 gram boter
 • 500 gram suiker
 • 7 eieren
 • 150 gram bloem
 • 1 citroen
 • bloemsuiker

Rooster de amandelen in de oven en hak ze zeer fijn. Meng de boter met de suiker tot men een luchtig geheel verkrijgt, roer er dan de eieren bij, een voor een. Voeg dan de bloem en de fijngemalen amandelen bij en tot slot doet men er gemalen citroenschil bij.

Doe dit mengel in een ingevette bakvorm en plaats het in een medium oven.

De taart is klaar als men er een mes in steekt en het mes er proper uitkomt. Dit is ongeveer 1 uur. Laat 5 minuten afkoelen en sprenkel dan het citroensap over de taart. Verwijder de taart uit de bakvorm en laat afkoelen. Strooi er dan poedersuiker over.

13. Krokante pijnboompitten koekjes – Mostachones

 • 250 gram suiker
 • 250 gram bloem
 • 100 gram pijnboompitten, geroosterd
 • 3 eieren
 • snuifje zout
 • 1 mespunt kaneel
 • poedersuiker

Roer de eieren in een pot samen met de suiker tot het ingedikt is. Verwarm maar blijf roeren tot de suiker is opgelost. Haal van het vuur maar bleef hard verder kloppen. Doe er nu de bloem, de kaneel en de pijnboompitten bij. Doe nu kleine hoeveelheden van het mengsel op een beboterde ovenplaat Bestrooi met poedersuiker en zet ze in een medium oven gedurende ongeveer 15 minuten.

14. Pannenkoeken uit Galicië – Filloas

 • 100 ml melk
 • 100 ml water
 • 200 ml room
 • 200 gram zachte of cottage kaas
 • 50 gram suiker
 • 3 eieren
 • 6 soeplepels bloem
 • 1 soeplepel boter, gesmolten en afgekoeld
 • 1 theelepel geraspte citroenschil
 • 1 theelepel vanille extract
 • zout
Foto: pannenkoeken uit Galicië

Voeg de eieren, de melk, het water, de bloem, het zout en de gesmolten boter samen en roer alles goed door elkaar. Het deeg moet zo dik worden als dikke room.

Doe een beetje boter in een pan en doe een beetje deeg in de pan om een dunne laag te bekomen. Bak aan beide kanten. De randen zullen lichtjes opkrullen. Haal de pannenkoek uit de pan en leg ze op een schotel.

Ze kunnen opgediend worden zoals ze zijn, bestrooid met suiker of met fruit er bij. Men kan ook de cottage kaas roeren tot hij zacht is. Doe er dan de room bij samen met de suiker , de citroenschil en de vanille extract.

Lepel dit mengsel op de pannenkoek en rol ze op. Dien op met aardbeien puree of appelen gebakken in boter en bestrooid met kaneel.

15. Fruit broodje – Empanadillas

 • 200 gram bloem
 • 25 gram vet
 • 25 gram boter
 • 100 ml witte wijn
 • 100 ml engelen haar (zie recept hiervoor)
 • 100 ml honing
 • 50 ml water
 • 50 ml brandy
 • suiker
 • olie
 • anijszaadjes
 • zout

Smelt de boter en het vet in een pan. Voeg er de wijn aan toe en roer er vervolgens de bloem door met het zout en de anijszaadjes en maak een deeg.

Kneed alles goed door elkaar en laat dan rusten in de koelkast voor ongeveer 2 uur. Rol vervolgens het deeg dun uit en en snij er cirkels uit van 6 cm doormeter. Leg nu een halve theelepel engelenhaar op het deeg, sluit het deeg en druk met de tanden van een vork de randen in elkaar.

Bak de taartjes in de frituurolie tot ze gaar zijn en leg ze dan op absorberend papier. Kook de honing, het water en de brandy tot het ingedikt is gedurende ongeveer 15 minuten. Dip de taartjes in de honing siroop en leg ze op een dienschaal. Bestrooi met suiker.

16. Zoete oliebol – Pestiños

Deze worden gemaakt als er deeg over is van het voorgaande recept. Rol het deeg uit en snij stukjes van 5 cm uit. Vouw 2 overstaande hoeken naar het midden en plet ze samen met de tanden van een vork.

Steek nu een vork onder de vouw en leg ze in hete olijfolie en bak ze verder tot ze mooi bruin geworden zijn. Laat ze uitlekken op absorberend papier en dip ze in honing siroop. Bestrooi met suiker en dien op.

17. Wijn rolletjes – Borrachuelos

 • 200 ml olijfolie
 • 100 ml Málaga wijn
 • 100 ml witte wijn
 • 50 ml appelsiensap
 • 500 gram bloem
 • honing
 • 1 soeplepel anijszaad
 • 2 soeplepels sesamzaad

Verhit de olijfolie in een pan met het anijszaad en het sesamzaad. Laat afkoelen. Neem een mengkom en doe er de Málaga en witte wijn samen met het appelsiensap in. Voeg genoeg bloem toe om een glad deeg te bekomen.

Laat dit deeg nu rusten, bedek de kom en plaats ze gedurende 2 uur in een koelkast. Rol het deeg dan in dikke rollen van ongeveer 8 cm lengte. Maak de stukken nu aan elkaar vast en vorm een cirkel. Laat rusten voor ongeveer een uur.

Nu kan men kiezen hoe men ze gaat bakken, ofwel doet men ze in frituurolie en laat ze bakken tot ze mooi bruin zijn en men laat ze uitlekken. Dip ze dan in honing siroop. De tweede manier is dat men ze op een bakplaat legt en dan in een medium oven gedurende ongeveer 20 minuten  laat bakken.

Op deze manier gebakken doet men er poedersuiker over.

18. Soesjes van wind – Buñuelos de viento

 • 225 ml melk
 • 70 gram boter
 • 130 gram bloem
 • 4 eieren
 • 1 soeplepel anijs brandy
 • 2 soeplepels suiker
 • zout
 • poedersuiker
 • olijfolie om te bakken

Doe de melk, de boter, de anijs brandy, de suiker en het zout in een pot en verhit dit tot het kookt. Verlaag het vuur en doe er dan de bloem bij, roer hard met een houten lepel tot het een zachte bal maakt.

Verwijder van het vuur en doe er dan een voor een de eieren bij. Dip een lepel in olie en gebruik deze lepel om het deeg in de hete olijfolie te doen. Bak tot ze mooi bruin en opgezwollen zijn. Als de olijfolie te heet is zullen de buñuelos niet opzwellen.

Maak een karamel saus door 200 gram suiker in 8 soeplepels water te doen. Giet de saus over de soesjes en dien op. Men kan de soesjes open snijden met een mes en ze vullen met slagroom of jam. Later zet men ze terug aan elkaar en men strooit er poedersuiker over.

19. Pannenkoek met rozijnen – Tortillitas de pasas

 • 75 gram rozijnen
 • 125 gram bloem
 • 50 gram fijngehakte amandelen
 • 50 ml olijfolie
 • 150 ml melk
 • 2 soeplepels brandy
 • 2 eieren, gescheiden wit en geel
 • 1 theelepel kaneel
 • 1 theelepel bakpoeder
 • zout
 • gemalen nootmuskaat
 • poedersuiker of honing siroop

Laat de rozijnen in de brandy weken gedurende ongeveer 15 minuten. Doe de bloem, het bakpoeder en het zout in een mengkom.

Roer de melk met het eigeel, de kaneel en de nootmuskaat er door. Voeg nu de rozijnen,de brandy en de amandelen toe. Laat het deeg rusten gedurende een uur.

Klop nu het eiwit tot het stijf is en schep het door het deeg. Verhit de olijfolie in een pan en lepel het deeg in de pan. Bak de pannenkoek aan beide zijden. Leg ze op een dienschaal en strooi er bloemsuiker op. Men kan ook honing siroop gebruiken.

20. Spaanse karamel vla – Flan

 • 175 gram suiker
 • 500 ml melk
 • 2 ei gelen
 • 2 eieren
 • kaneel
 • citroenschil of vanille

Neem een zware pan en doe er 100 gram suiker in, laat dat karameliseren. Verwijder van het vuur en doe de karamel in een vorm of in 4 kleinere pudding vormen.

Verhit de melk met de kaneel en de citroenschil of vanille. Klop de eigelen en de eieren bij mekaar en roer er de suiker door.

Roer dit mengsel door de hete melk en giet alles door een zeef in de vorm of de vormen. Zet de vorm in een pot en vul de pot tot half de hoogte van de vorm. Zet nu alles in een medium oven. Laat afkoelen en verwijder de flan uit de vorm.

21. Pyjama – Pijama

Leg een flan op een bord. Leg rond de flan 3 of 4 bollen ijscrème. Neem nu fruit uit blik zoals halve perziken of schijven ananas. Hierboven op komt dan een laag slagroom met op de top een kers.

22. Catalaanse pudding – Crema Catalana

 • 6 eigelen
 • 200 gram suiker
 • 750 ml melk
 • citroenschil
 • kaneel stokje
 • 0,5 kop melk
 • 3 soeplepels mais bloem
Foto: Crema Catalana
Javier Lastras

Klop het eigeel met 150 gram suiker in een mengkom. Giet 750 ml melk in een pot samen met de kaneel en de citroenschil en breng de melk aan de kook.

Verwijder de pot van het vuur en giet dit bij de eieren maar blijf roeren. Los de mais bloem op in een halve kop melk en giet het bij het pudding mengsel. Giet dit mengsel in een pot en laat het koken op een laag vuur terwijl men blijft roeren.

Als het begint te pruttelen stopt men met roeren en men haalt de pot van het vuur. Giet alles in een pudding kom. Laat afkoelen.

Voor het opdienen moet men de rest van de suiker over de pudding strooien en deze moet verhit worden onder een brander. Versier de crema catalana met enkele toefjes slagroom.

23. Gebakken melk – Leche frita

 • 140 gram boter
 • 250 gram bloem
 • 150 gram suiker
 • 500 ml melk
 • 1 kaneel stokje
 • citroenschil
 • 4 eieren met eiwit en eigeel apart
 • 125 gram broodkruim
 • olijfolie
 • suiker

Neem een zware pot en smelt daarin de boter en 175 gram bloem, Laat zachtjes verder koken en blijf roeren. Voeg nu de suiker toe.

Ondertussen laat men de melk met de kaneel en de citroenschil koken. Giet de melk door een zeef en voeg het bij het botermengsel en blijf hard roeren om een glad mengsel te bekomen.

Als het tegen koken aan is haalt men de pot van het vuur en voegt er het eigeel aan toe, een voor een. Olie een schaal lichtjes in en doe hier het mengsel in zodat men een dikte krijgt van ongeveer 2 cm. Zet dat nu in de koelkast gedurende ongeveer 2 uur.

Snij dan stukken af van ongeveer 5 cm, dip elk stuk in bloem, dan in het eiwit en als laatste in het broodkruim. Bak in hete olijfolie zodat ze mooi bruin zijn aan beide zijden. Bestrooi met suiker en men kan dit zowel koud als warm opdienen.

24. Rijstpudding – Arroz con leche

 • 200 gram rijst
 • 100 gram suiker
 • 1250 ml melk
 • 250 ml water
 • 1 kaneelstokje, 4 cm
 • 1 citroenschil
 • zout
 • gemalen kaneel

Doe de rijst, het water, de kaneelstok, de citroenschil, de suiker en het zout in een pot en breng het aan de kook.

Leg een deksel op de pot en laat verder koken op een laag vuur tot het water bijna geabsorbeerd is, dat is in ongeveer 8 minuten.

Voeg nu de melk toe en laat verder koken tot de rijst zeer gaar is. Er moet genoeg vocht overblijven om een smeuïge massa te behouden.

Verwijder de kaneelstok en de citroenschil. Dien op en bestrooi de rijstpudding dan met meer kaneel. Men kan dit koud of warm opdienen.

25. Amandel pudding – Menjar blanc

 • 400 gram amandelen, geblancheerd en ontveld
 • 1 liter kokend water
 • 250 gram suiker
 • 50 gram mais bloem
 • 1 kaneelstok van 4 cm
 • citroenschil
 • 3 soeplepels boter
 • slagroom
 • zout

Maal of hak de amandelen zeer fijn en doe ze in een kom. Giet er het kokend water bij en laat dan rusten gedurende ongeveer 10 minuten.

Neem een zeef van kaasdoek en giet het mengsel er doorheen in een andere kom. Knijp de doek goed uit om alle vocht er uit te halen. Doe nu de amandelmelk in een pot met de kaneelstok, de citroenschil, 200 gram suiker en het zout.

Breng aan de kook en laat enkele minuten verder sudderen. Verwijder dan de kaneelstok en de citroenschil. Los de maisbloem op in een weinig koud water en roer het dan door de amandelmelk.

Blijf roeren tot de pudding indikt. Giet het mengsel in 6 tot 8 vormpjes. Koel goed. Bak de amandelen in een pan met boter tot ze mooi bruin zijn. Voeg nu de overgebleven suiker toe en laat dit afkoelen. Leg dit mengsel dan op de pudding.

26. Pudding van zoete aardappel – Dulce de Batata

 • 300 ml gekookte en gepureerde zoete aardappel
 • 100 ml melk
 • 50 ml Málaga wijn
 • 75 gram suiker
 • 2 eieren
 • 1 mespunt kaneel
 • zout
 • gemalen nootmuskaat

Doe de puree van zoete aardappel in een kom en voeg er de suiker, de wijn en de melk bij. Roer er dan de eieren, de kaneel, het zout en de nootmuskaat door. Giet het mengsel in een ingevette ovenschaal en bak verder in een medium oven gedurende 1 uur.

27. Hemels spek – Tocino de Cielo

Deze merkwaardige naam komt door het uitzicht van het gerecht, het lijkt heel veel op een schel spek.

 • 250 ml water
 • 225 gram suiker
 • 6 eigelen
 • 1 ei
 • citroenschil

Neem een zware pot, doe er 75 gram suiker in en smelt deze suiker tot hij een mooie karamel kleur heeft. Roer de suiker in een bakvorm van 14 cm en laat afkoelen.

Doe nu het water, de citroenschil en de rest van de suiker in een pot en breng het aan de kook. Laat verder koken tot men een siroop heeft. De siroop is goed als men er een lepel in steekt, hem eruit haalt en men dan een streep kan trekken met de afdruipende siroop.

Klop nu het eigeel met het ei tot men een zachte massa heeft. Al roerend giet men er de siroop bij. Giet dit mengsel in de bakvorm waarin de suiker al aanwezig is. Bedek de vorm met folie.

Zet een rek in een grotere pot en zet daar de bakvorm met de pudding op.

Giet nu kokend water tot aan de vorm en leg een deksel op de grotere pot. Laat nu staan gedurende ongeveer 20 minuten. Steek een mes in de pudding, hij is klaar als er niets aan het mes kleeft. Haal de pot van het vuur en laat de pudding volledig koud worden. Ga met een mes langs de rand en haal de pudding uit de vorm. Snij de pudding in vierkantjes en dien op.

28. Lente fruit salade – Macedonia de frutas de primavera

 • 4 bananen
 • 300 aardbeien
 • 3 sinaasappelen
 • 4 abrikozen
 • 200 kersen, ontpit
 • 100 ml water
 • 200 gram suiker
 • 50 ml brandy of likeur

Snij de bananen in schijfjes en doe ze samen met de in stukjes gesneden aardbeien in een kom. Snij de sinaasappelen en de abrikozen fijn en voeg ze bij de kersen, daarna gaat alles in een kom.

Doe het water in een kookpot en voeg er de suiker aan toe en laat 5 minuten koken en laat afkoelen. Zet in de koelkast en dien koud op.

29. Zomer fruit salade – Macedonia de frutas de verano

 • 1 rijpe meloen
 • 3 perziken
 • 500 gram muscadet druiven
 • 100 ml zoete Sherry
 • 1 halve citroen

Snij de meloen en de perziken in beetklare stukjes of gebruik een balletjes snijder voor de meloen. Doe de meloen en de perziken in een kom samen met de druiven die ontveld en ontpit zijn. Doe de Sherry bij in de kom samen met de citroenschil en een beetje citroensap. Zet in de koelkast.

30. Meloen en rode wijn – Melon en vino tinto

Snij een meloen in stukjes of snij er balletjes uit en doe ze in een kom. Giet er rode wijn over zodat de meloen bedekt is en strooi er dan suiker over. Plet het fruit en zet het enkele uren in de koelkast. Men kan hier ananas stukjes bijgeven.

31. Pompelmoes in siroop – Pomelos en Almibar

 • 4 pompelmoezen
 • 125 gram suiker
 • 250 ml water
 • 2 soeplepels brandy of Sherry
 • 1 stuk citroenschil
 • kersen

Pel de pompelmoezen en snij ze in partjes. Snij het witte vel weg. Doe de suiker, het water, de brandy en de citroenschil in een kookpot en laat 5 minuten koken. Laat afkoelen en voeg er dan de stukjes pompelmoes bij. Zet in de koelkast. Dien op met enkele kersen.

32. Compote van kweepeer – Membrillo cocido

 • 4 kweeperen
 • 1 sinaasappel in schijfjes
 • 50 gram ontpitte rozijnen
 • 100 gram suiker
 • 250 ml witte wijn
 • 1 stokje kaneel van 2 cm
 • 2 kruidnagels

Bak of stoom de kweeperen gedurende 30 minuten. Verwijder de kernen en schil de kweeperen en snij ze dan in een kookpot.

Voeg de sinaasappel, de suiker, de witte wijn, de kaneel, de kruidnagels en de rozijnen bij de kweeperen. Laat verder sudderen tot het fruit zeer zacht geworden is na ongeveer 40 minuten.

Deze compote gaat goed samen met eend, kalkoen, ham, varkensvlees en wild.

33. Kastanjes met melk – Castañas con leche

Pel de kastanjes en blancheer ze enkele minuten in kokend water. Giet de kastanjes af en doe er de velletjes af. Laat de kastanjes nu verder koken en doe er een takje venkel en een snuifje zout bij.

Laat 20 minuten koken en giet dan de kastanjes af. Doe een liter melk en 150 gram suiker in een kookpot en voeg er de kastanjes aan toe. Kook verder tot de kastanjes zeer zacht geworden zijn. Dien op en bestrooi ze met suiker en kaneel.

34. Appelen gebakken in wijn – Manzanas asadas al vinp

 • 6 appelen
 • 6 soeplepels suiker of honing
 • 6 theelepels boter
 • 500 ml wijn, rood, wit of cider
 • kaneel
Foto: appelen gebakken in wijn

Verwijder het klokhuis uit de appelen en leg ze op een ovenschaal. Doe een soeplepel suiker of honing op elke appel, bestrooi met kaneel en leg een theelepel boter op elke appel. Giet de wijn of cider over de appelen en zet de ovenschaal in een hete oven voor ongeveer 35 minuten. Giet regelmatig wat van het kookvocht over de appelen. Dien warm of koud op.

35. Gevulde appelen – .Manzanas rellenas

 • 6 appelen
 • 50 gram walnoten
 • 150 gram dadels, vijgen of rozijnen
 • 50 ml zoete Sherry
 • 250 ml water
 • 75 gram suiker

Verwijder het klokhuis uit de appelen. Hak de walnoten, de dadels, de vijgen en de rozijnen fijn. Steek dit mengsel in de appel. Leg de appelen op een ovenschotel, giet er de Sherry en het water over en bestrooi de appelen met suiker. Bak ze in de oven gedurende 35 minuten. Dien op, warm of koud.

36. Gebakken peren – Peras al horno

 • 1 kilo peren
 • 100 gram suiker
 • 50 gram rozijnen, ontpit
 • 50 amandelen
 • 200 ml Málaga wijn
 • 3 soeplepels sinaasappelsap
 • 2 kruidnagels

Schil de peren, snij ze in half en verwijder het klokhuis. Besprenkel ze met het sinaasappelsap en leg ze in een ingevette ovenschaal. Giet er de wijn over en bak de peren in een medium oven tot ze gaar zijn, dat is in ongeveer 30 minuten.

Ondertussen, blancheer en ontvel de amandelen, maak er schilvers van en bak ze dan in een weinig boter. Bestrooi de peren met de amandelen. Dien op warm of koud.

37. Pannenkoek met banaan – Tortitas de platano

 • 500 gram banaan
 • 6 eieren
 • 100 ml melk
 • 130 gram bloem
 • 1 theelepel bakpoeder
 • 1 theelepel kaneel
 • gemalen schil van een citroen
 • snuifje bak soda
 • 2 soeplepels brandy
 • olijfolie

Pel en plet de bananen. Doe er de eieren bij en voeg er dan de melk, de kaneel en de citroenschil bij er zet alles goed dooreen. Zeef het bakpoeder, de bak soda en de bloem en roer dit door het bananen mengsel. Doe er nu de brandy bij.

Laat het deeg een klein uurtje rusten. Neem een bakpan en verhit wat olie, doe nu wat deeg in de pan en bak tot de pannenkoek mooi bruin is, draai hem om en bak de andere kant. Bestrooi met suiker of besprenkel met honing die gekookt is met een weinig water.

38. Verse vijgen op de wijze van Málaga – Higos a la Malagueña

 • 24 rijpe vijgen
 • 100 ml Málaga wijn
 • 50 gram suiker
 • 1 soeplepel citroensap

Pel de vijgen en snij ze in half. Leg ze in een fruitschaal en voeg er het citroensap, de suiker en de wijn bij. Zet in de koelkast voor enkele uren en dien op.

39. Beignet van vijgen – Buñuelos de higos

 • 24 rijpe vijgen
 • 125 gram bloemsuiker
 • 2 eieren, gescheiden eiwit en eigeel
 • 150 ml melk
 • 1 soeplepel olijfolie
 • 1 soeplepel suiker
 • zout
 • gemalen citroenschil
 • olie om in te bakken
Foto: vijgenbeignets

Was en droog de vijgen af. Als het grote vijgen zijn kan men ze best in de helft snijden.

 Neem een mengkom en meng er de eigelen, de melk, de olijfolie, het zout en de citroenschil dooreen. Roer er dan de bloem en de suiker bij en meng goed.

Zet het deeg in de koelkast voor ongeveer 2 uur. Klop nu het eiwit en lepel dit door het deeg. Dip nu de vijgen in het deeg en bak ze in een frituurpot tot ze mooi bruin gekleurd zijn. Leg ze even op absorberend papier en strooi er wat suiker over.

40. Vijgen met amandelsaus – Higos en salsa de almendras

 • 24 gedroogde vijgen
 • 50 ml water
 • 150 ml honing
 • 50 gram amandelen, geblancheerd, ontveld en lichtjes geroosterd
 • 2 soeplepels boter
 • 1 soeplepel bloem
 • 3 soeplepels suiker
 • 1 theelepel kaneel
 • 200 ml melk

Was de vijgen en doe ze in een mengkom. Kook even de honing en het water en giet het over de vijgen. Zet de vijgen een nacht aan de kant.

Maal de geroosterde amandelen fijn en zet ze even opzij. Neem nu een pan, verhit de boter en roer er de bloem door en laat verder koken zonder de bloem te verkleuren. Voeg er dan de suiker, de kaneel en de melk bij en roer goed.

Kook verder maar blijf roeren tot de saus indikt. Voeg er dan de gemalen amandelen bij. Giet de vijgen af en droog ze af. Doe de saus op 6 of 8 borden en leg op elk bord 3 of 4 vijgen. Dien op warm of koud. Als men koud serveert dan moet men de saus verdunnen met wat brandy.

41. Vijgenbrood – Pan de higos

 • 1 kilo gedroogde vijgen
 • 300 gram hazelnoten
 • 300 gram amandelen
 • 1 theelepel kaneel
 • 50 gram suiker
 • 1 mespunt gemalen anijszaad
 • 1 mespunt gemalen kruidnagel
 • 1 mespunt gemalen peper
 • sesamzaad, geroosterde
 • 1 soeplepel gemalen citroenschil
 • 3 blokjes chocolade, gesmolten
 • brandy of anijs
 • geblancheerde amandelen

Hak de vijgen zeer fijn. Hak de noten fijn en voeg ze bij de vijgen samen met de suiker, de kaneel, de anijszaadjes, de kruidnagel, de peper, 2 soeplepels sesamzaad en de citroenschil.

Meng alles met de handen goed dooreen. Voeg nu de gesmolten chocolade toe met juist genoeg brandy om het mengsel te bevochtigen. Het mengsel zou nu ook redelijk stijf moeten worden. Als alles goed gemengd is maakt men balletjes van het mengsel van ongeveer 200 gram.

Maak daar nu een rol van van 5 cm doormeter en 20 cm lengte. Rol ze in sesamzaad en leg op elke rol enkele amandelen. Laat drogen gedurende enkele uren en rol ze nu in plastiek folie. In de koelkast blijven de rollen lange tijd goed eetbaar.

42. Fruit sorbet – Sorbete de fruta

 • 450 ml fruit pulp (alle fruit is goed)
 • 2 soeplepels sinaasappel of citroensap
 • 200 gram suiker
 • 250 ml water

Pel het fruit, verwijder de zaadjes en pureer het fruit samen met het sinaasappel of citroensap.

Doe de suiker en het water in een pan en laat 5 minuten koken. Laat de siroop afkoelen en mix hem dan met de fruit. Pureer. Laat afkoelen.

Doe het mengsel nu in een metalen pan, bedek ze en vries in tot het bijna bevroren is. Breek in stukken en leg het in de mixer, maak het terug waterig.

Doe het nu terug in de pan, bedek de pan en zet ze terug in de freezer. Dit recept maakt een sorbet van 1 liter.

43. Sherry ijskreem – Helado Oloroso

 • 250 ml oloroso seco, medium Sherry
 • 300 gram suiker
 • 8 eigelen
 • 500 ml room
 • zout

Doe de Sherry en 250 gram suiker in een pan en laat dat koken gedurende ongeveer 15 minuten. Ondertussen klopt men de eigelen, met het snuifje zout en de rest van de suiker stevig op.

Doe dit au bain marie, kook en roer tot men een dikke massa bekomt. Nu roert men er de wijn siroop door en men gaat verder met koken tot het mengsel dik genoeg is om aan een lepel te kleven.

Verwijder van het vuur en blijf roeren tot men een een romig, koel mengsel bekomt. Klop er nu de room door en vries in. Als het mengsel bijna bevroren is breek men alles in stukjes en daarna vriest men terug in. Dit recept maakt een liter.

De Spaanse feestdagen in 2020

Wij geven deze lijst hier omdat het altijd interessant is om weten wanneer de winkels, benzinestations en banken gesloten zijn.

De lijst met de officiële feestdagen wordt elk jaar opnieuw vastgelegd. Er mogen maximum 14 dagen aangewezen worden als feestdag en dat gebeurt door de nationale overheid, de regionale overheden en de gemeenten.

De nationale lijst met feestdagen voor gans Spanje is in 2020:

1 januari = Nieuwjaar
6 januari = Driekoningen
10 april = Goede Vrijdag
1 mei = Dag van de Arbeid
15 augustus = Maria-Hemelvaart
12 oktober = Nationale feestdag
1 november = Allerheiligen
8 december = Dag van de Spaanse Grondwet
25 december = Kerstmis

Deelstaten

Andalusië: 28 februari, 9 april, 2 november, 7 december
Aragón: 9 april, 23 april, 2 november, 7 december
Asturië: 9 april, 8 september, 2 november, 9 december
Balearen: 9 april, 13 april, 7 december, 26 december
Canarische Eilanden: 9 april, 30 mei, 7 december
Cantabrië: 9 april, 13 april, 28 juli, 15 september
Castilla-la-Mancha: 19 maart, 9 april, 13 april, 11 juni
Castilla y Léon: 9 april, 23 april, 2 november, 7 december
Catalonë: 13 april, 24 juni, 11 september, 26 december
Communiteit Valencia: 19 maart, 13 april, 24 juni, 9 oktober
Extramadura: 9 april, 8 september, 2 november, 7 december
Galicia: 19 maart, 9 april, 24juni, 25 juli
Madrid: 9 april, 2 mei, 2 november, 7 december
Murcia: 19 maart, 9 april, 9 juni, 7 december
Navarra: 19 maart, 9 april, 13 april, 7 december
Baskenland: 19 maart, 9 april, 13 april, 25 julio
La Rioja: 9 april, 13 april, 9 juni, 7 december
Ceuta: 9 april, 31 juli, 2 september, 7 december
Melilla: 13 maart, 9 april, 31 juli, 7 december

Wie betaald de herstellingen aan een huurwoning?

Verwarmingsketels en boilers die defect gaan in huurwoningen zijn de meest voorkomende problemen waar zowel huurders als eigenaars liever niet mee omgaan. De herstelingen kunnen, vooral tijdens de wintermaanden, hoofdpijn veroorzaken. Dus, wie is verantwoordelijk voor het betalen van de herstelling?

Het is duidelijk dat ketels en kachels essentiële elementen zijn die ervoor zorgen dat een huis bewoonbaar is. Maar soms, bij het huren, weten veel huurders niet wie geacht wordt te betalen voor deze reparaties.

Als we kijken naar de Spaanse wetgeving, bepaalt artikel 21 van de huurwetgeving dat de eigenaar alle nodige reparaties moet (laten) uitvoeren om het huis in bewoonbare toestand te houden. De uitzondering is wanneer het defect wordt veroorzaakt door de huurder, die ook zorgt voor eventuele kleine reparaties als gevolg van slijtage in het huis.

Het probleem doet zich voor wanneer er een storing optreedt en niemand zijn verantwoordelijkheid wil nemen. De eerste stap is om erachter te komen waardoor het betreffende toestel defect is gegaan. De schade kan worden veroorzaakt door verkeerd gebruik door de huurder of de ketel kan oud zijn en moet vervangen worden .

Om de oorzaak te achterhalen zal de tussenkomst van een technicus cruciaal zijn. Na inspectie van de ketel geeft een technicus een rapport met de oorzaak en een reparatiebudget. In sommige gevallen is een reparatie niet mogelijk en zal de technicus erkennen dat een vervanging noodzakelijk is.

Zodra het rapport is afgeleverd is het gemakkelijker om te bepalen wie moet betalen. Het valt op de eigenaar als er een defect is ontstaan tijdens de installatie of vanwege de ouderdom van het apparaat. De huurder wordt aansprakelijk gesteld wanneer het defect te wijten is aan misbruik van het apparaat, dat vrijwillig of onopzettelijk is veroorzaakt.

In geval van een storing in de huuraccommodatie, moet de eigenaar de technicus bellen. Als een verhuurder geen actie onderneemt dan kan de huurder zelf de technicus bellen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat, als een huurder een storing ontdekt en de verhuurder niet onmiddellijk op de hoogte stelt, de huurder verantwoordelijk zal worden gehouden voor het defect.

Een ander punt om in gedachten te houden is dat als een schriftelijke reparatiemelding door de verhuurder wordt genegeerd, de huurder de reparaties kan uitvoeren en vervolgens het geld kan claimen dat de herstelling hem gekost heeft.

De DGT op het internet en de applicatie MiDGT

 1. De DGT op het internet
 2. Laat het me weten als …
 3. MiDGT: Heel persoonlijk
 4. Ontwikkeling van een applicatie

1.De DGT op het internet

De DGT vernieuwt zijn elektronische hoofdkantoor volledig, een plaats waarin gebruikers alle informatie kunnen vinden over de procedures en diensten die door de DGT aan de burger worden aangeboden: boetes, rijbewijs, verlengingen, registraties, betaling van kosten, voorafgaande afspraak, puntenbalans, verkoop van voertuigen …

En om het op een eenvoudige manier te organiseren, is het gegroepeerd in vijf grote blokken: boetes, rijbewijzen, voertuigen, mobiliteit en andere procedures, zodat de burger intuïtief weet waarop hij moet klikken om de gezochte informatie te verkrijgen.

Dus als u wilt zien wat u nodig hebt om het adres van uw rijbewijs te wijzigen, hoeft u alleen maar naar het gedeelte “rijbewijzen” te gaan waar de procedures die u kunt uitvoeren en wat u moet doen, worden weergegeven.

Als uw intuïtie echter mislukt, heeft het elektronisch kantoor een virtuele assistent die op het scherm zelf uitlegt wat er in elke sectie te vinden is en hoe u er toegang toe kunt krijgen.

2. Laat het me weten als …

Een andere van de nieuwe diensten die door het elektronisch kantoor worden aangeboden, is de mogelijkheid om u te registreren om een melding te ontvangen wanneer de DGT een nieuwigheid in de door u aangegeven rubriek plaatst.

Op dit moment wordt deze service aangeboden via e-mail en sms, en het is de bedoeling om nog andere nieuwe media op te nemen, zoals WhatsApp en pushmeldingen van mobiele apparaten.

3. MiDGT: Heel persoonlijk

Zodra u het elektronische kantoor binnengaat, en op een prominente plaats, vindt u de My DGT-ruimte, vergelijkbaar met de mobiele app die ontwikkelt is. Om toegang te krijgen, moet u zich identificeren met een elektronisch ID, digitaal certificaat, Cl@ve, pin of permanent account om ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot deze ruimte.

Daar kunt u alle gegevens vinden die voor de bestuurder beschikbaar zijn over de DGT: gebeurlijke boetes die door de politie is aangemeld, het adres van de belanghebbende of zijn voertuig, welke vergunningen hij heeft en wanneer ze verlopen, hoeveel punten hij heeft …

Bovendien stelt het elektronische kantoor bij elke gevraagde informatie andere informatie of procedures voor die van belang kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld informatie wordt gevraagd over het registreren van een voertuig, suggereert de pagina dat u mogelijk geïnteresseerd bent in het annuleren van een eerder voertuig of als u vraagt of u openstaande boetes hebt, geeft dit aan hoe en waar u deze moet betalen …

4. Ontwikkeling van een applicatie

Het directoraat-generaal Verkeer (DGT) heeft een nieuwe mobiele applicatie genaamd ‘miDGT’ ontwikkeld waarmee elke burger toegang heeft tot zijn gegevens, kennisgevingen, nieuws van belang kan ontvangen en de belangrijkste procedures met de DGT kan uitvoeren.

Bovendien, en als een geweldige nieuwigheid van deze applicatie, benadrukt het de mogelijkheid om het rijbewijs en de documentatie van de voertuigen van de gebruiker, zoals de technische inspectiekaart van het voertuig, in digitale vorm op de mobiele telefoon te hebben.

Zoals gemeld door de Algemene Directie Verkeer zelf, zal deze mobiele applicatie, die momenteel verder wordt ontwikkeld door de IT-afdeling van het Agentschap, “volledige rechtsgeldigheid” hebben.

In elk geval zou dit digitale rijbewijs (of de technische inspectiekaart van het voertuig ook digitaal) alleen rechtsgeldig zijn op Spaans grondgebied, dus als u in een ander land, binnen of buiten de Europese Unie wilt rijden, dan is het essentieel dat u het traditionele rijbewijs bij u hebt.

De applicatie Mi DGT is beschikbaar op Google Play.

Uw goede voornemens voor het nieuwe jaar in Spanje

Hou er van of haat het maar een nieuw jaar kan het startpunt zijn om een aantal goede voornemens te maken. Als buitenlander zijn er de dagelijkse uitdagingen om u verstaanbaar te maken en om voldoende Spaans te begrijpen. U moet zo ver komen dat u bij de dokter geen mime meer moet spelen om uw ziekte duidelijk te maken. Wat kan u dus allemaal tot uw goede voornemens rekenen?

 1. Leer genoeg Spaans zodat u niet meer klinkt en voelt als een mummelende kleuter
 2. Gebruik de taal die u al reeds kent
 3. Maak minstens drie nieuwe lokale vrienden
 4. Probeer dat “rare” gerecht dat je altijd weigerde te proberen
 5. Bezoek eens een interessant toeristisch gebeuren
 6. Maak een avondmaal met lokale gerechten voor uw schoonouders
 7. Geniet van je eigen kleine culturele uitspatting
 8. Wees een ‘ambassadeur voor je land’
 9. Haal uw Spaans rijbewijs
 10. Bezoek eens een lokaal festival (ongeacht de rest van het publiek)
 11. Bezoek uw vaderland eens een beetje vaker
 12. Maak het bezoek aan uw vaderland een beetje minder hectisch
 13. Telefoneer eens meer naar uw moeder
 14. Ga bij een vereniging of richt er zelf een op
 15. Stop met vergelijken
 16. Maak je het uzelf gemakkelijk

1. Leer genoeg Spaans zodat u niet meer klinkt en voelt als een mummelende kleuter

Maar je kan ook gaan voor “vloeiend”. Althans, als dit voornemen ook vorig jaar op uw wenslijst stond dan is het nu tijd om doorheen het huis briefjes te kleven met daarop de onregelmatige werkwoorden en andere moeilijke woorden.

2. Gebruik de taal die u al reeds kent

Als men u zegt dat een andere taal leren zwaar is dan hebben ze gelijk. Oefenen is zwaar en veel mensen verwarren de twee talen. Kleine kinderen leren gemakkelijker omdat zij geen schrik hebben voor de fouten die zij zullen zeggen.

Denk er aan, veel buitenlanders voor u hebben de Spaanse taal geradbraakt, de Spanjaarden zijn dit gewoon.

3. Maak minstens drie nieuwe lokale vrienden

Of minstens een echt goede vriend die u ook uitnodigt bij hem thuis voor een eetmaal. Lokale gerechten op hun best en het is best verfrissend om eens te ontsnappen aan de immigranten gemeenschap.

4. Probeer dat “rare” gerecht dat je altijd weigerde te proberen

Je ziet de kinderen van vijf jaar oud het opeten dus je moet er door. De ware weg naar de lokale vriendschap loopt via hun speciale gerechten, onafgezien hoe raar ze voor u zijn.

Vermoedelijk gaat het nu over ingewanden, rauw vlees, bloed of OGO’s (onidentificeerbare gebakken objecten).

5. Bezoek eens een interessant toeristisch gebeuren

Wees niet de buitenlander die in Madrid woont en nog nooit naar het Prado is geweest. Maak niet van “je woont daar en je kan het altijd bezoeken” uw slogan, je kan altijd terug moeten verhuizen al is het voor uw werk. Achteraf heb je er spijt van.

6. Maak een avondmaal met lokale gerechten voor uw schoonouders

Het is verbazingwekkend gemakkelijk om een aantal gerechten uit uw thuisland met lokale ingrediënten te maken maar verbaas uw schoonfamilie met een avondmaal met alleen lokale gerechten.

7. Geniet van je eigen kleine culturele uitspatting

Iedereen wil wel eens zo nu en dan verwend worden met een pakketje met producten uit je thuisland, geniet er van.

8. Wees een ‘ambassadeur voor je land’

In het buitenland leven betekend dikwijls dat je een aantal favoriete gewoontes, tradities en gerechten moet missen. Nodig daarom een aantal lokale vrienden uit en kook een gerecht uit uw thuisland, meestal staan Spanjaarden open voor buitenlandse gerechten en beleef je met zijn allen weer een heuglijke avond.

9. Haal uw Spaans rijbewijs

Dit heeft niets met sentiment te maken want het is nu verplicht om een Spaans rijbewijs te bezitten als je resident bent in Spanje.

10. Bezoek eens een lokaal festival (ongeacht de rest van het publiek)

Er is geen betere tijd om van de plaatselijke cultuur te genieten dan door een lokaal festival te bezoeken. Zo geniet je uit eerste hand van de lokale gebruiken en van de menigte in de smalle plaatselijke straatjes.

11. Bezoek uw vaderland eens een beetje vaker

Het is gemakkelijk om in contact te blijven met uw vrienden en familie die u komen bezoeken en er ineens een overnachtingsgelegenheid bij krijgen maar bezoek ook eens zelf uw minder mobiele vrienden. De enige reden waarom je het niet zou doen mag enkel uw bankrekening zijn.

12. Maak het bezoek aan uw vaderland een beetje minder hectisch

Wanneer je daar bent en je moet drie bezoekjes aan vrienden en familie per dag afleggen dan is geen enkele vakantie nog een echte vakantie. Huur daarom een vakantiewoning en laat iedereen u daar bezoeken, veel rustiger en meer een echte vakantie.

13. Telefoneer eens meer naar uw moeder

Als er iets vast op de lijst van goede voornemens moet staan dan is het in alle geval dat men een beter contact zal houden met vrienden en familie.

Technologisch kan dit vandaag geen probleem meer zijn en een uitwisseling van een familierecept of de toestand van kinderen en kleinkinderen gaat vrij vlot.

14. Ga bij een vereniging of richt er zelf een op

Een van de populaire manieren waarop je nieuwe mensen kan leren kennen. Breien, koken, lopen, dansen of een vreemde taal leren, het is moeilijk om niets te vinden dan uw interesse heeft.

15. Stop met vergelijken

Het leven in het buitenland is niet noodzakelijk beter of slechter, het is in alle geval anders. Er zijn zoveel kleine verschillen om te ontdekken maar het is te hopen dat men er mee kan omgaan. Denk er ook aan dat hoe dikwijls je ook de prijzen mag vergelijken, ze blijven wat ze zijn.

16. Maak je het gemakkelijk

Je hebt al de beslissing genomen om in het buitenland te gaan wonen maar denk er aan, het is niet zo glamoureus als vrienden en familie denken. Er is de taal en de cultuur die men moet leren, men moet kleine angsten overwinnen en men moet zich gewoon aanpassen.

Wees dus niet te hard voor uzelf of voor Spanje als je eens een slechte dag hebt. Elke dag zal het gemakkelijker gaan en zal het minder overweldigend zijn.

De Spaanse keuken met pasta, brood en hartige hapjes

Is pasta een Spaans gerecht? Absoluut, en dan is het vooral een Catalaans gerecht. Of de pasta nu naar Spanje gekomen is via Italië is naast de kwestie, een pasta in Spanje is ook een uniek gerecht.

Pasta is strikt genomen enkel water en bloem in een bepaalde vorm. Commerciële pasta’s bevatten eieren of geen eieren, zij kunnen een groene kleuring hebben door middel van spinazie of een roze kleuring door middel van tomaten.

Huis gemaakte pasta is gemakkelijk en lonend. Maar als je bloem voor alle doeleinden gebruikt moet men oppassen dat men de pasta niet te zacht kookt.

“Fideos” zijn de meest typische Spaanse pasta. Ze kunnen dik of dun zijn maar ze worden meestal verkocht in de vorm van een nestje. De dunne fideos worden in soepen gebruikt, elke regio heeft zijn eigen versie van “sopa de fideos”. De dikkere versie gebruikt men meestal in stoofschotels.

Neem 80 gram pasta per portie voor een hoofdgerecht, 40 gram pasta per portie voor een voorgerecht en neem 20 gram pasta in een soep.

Hoe kookt men nu pasta?

Neem 3 liter water voor elke 250 gram pasta. Breng het water aan de kook en doe er een soeplepel zout en een soeplepel olijfolie bij.

Doe dan de pasta in het water maar niet alles ineens, het water moet blijven koken. Kook de pasta in een pot maar gebruik geen deksel en roer nu en dan met een vork door de pasta om het kleven te voorkomen.

Pasta koken duurt tussen de 6 en de 12 minuten afhankelijk van de grootte en de vorm. De enige manier waarop men kan te weten komen of de pasta gaar is, is door hem te proberen, pasta moet zacht zijn maar hij moet wel in zijn vorm blijven.

Als de pasta gaar is dan giet men hem in een zeef om het water te verwijderen, doe de pasta dan in een schaal en giet er onmiddellijk de saus bij.

 1. Macaroni op Spaanse wijze – Macarrones a la española
 2. Spaghetti met zeevruchten – Cazuela de fideos
 3. Macaroni potje – Greixera de macarrones
 4. Brood met tomaat en ham – Pan con tomate y jamon
 5. Manchega broodjes – Costrada manchega
 6. Gebakken sandwiches – Emparedados
 7. Taartje in bladerdeeg – Pasta quebrada
 8. Spinazie en kaas pasteitje – Empanada de espinacas y queso
 9. Pap – Gachas
 10. Croutons – Migas

1. Macaroni op Spaanse wijze – Macarrones a la española

 • 250 gram macaroni (penne)
 • 4 grote tomaten, gepeld, ontpit en fijngehakt
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 groene pepers
 • 1 teentje look
 • 100 gram serrano ham
 • 2 zachte chorizo worstjes
 • 100 gram gemalen kaas
 • 3 soeplepels olijfolie
 • zout
 • peper

Kook de macaroni in gezouten water gaar en giet dan af, Ondertussen verhit men de olijfolie in een sauspan en daarin fruit men de uien en de groene pepers tot ze gaar zijn.

Voeg er de fijngehakte look aan toe en laat een minuut  verder bakken. Voeg er nu de tomaten bij. Ga verder met bakken en breng op smaak met peper en zout. Voeg er nu de in blokjes gesneden ham en de chorizo bij. Laat verder koken voor ongeveer 10 minuten tot de tomaten ingekookt zijn. Breng op smaak met zout en peper, let er op dat er al zout in de ham en de chorizo is.

Doe de saus over de gekookte macaroni en dien onmiddellijk op met geraspte kaas of leg de macaroni en de saus in een ingevette ovenschaal, strooi er de kaas bovenop en plaats de schaal in de oven tot de kaas gesmolten is.

2. Spaghetti met zeevruchten – Cazuela de fideos

 • 500 gram vis in moten
 • 200 gram gepelde garnalen
 • 250 gram venusschelpen
 • 500 gram spaghetti of fideos
 • 1,5 liter visbouillon
 • 1 kleine ui, fijngehakt
 • 2 groene pepers, fijngehakt
 • 2 teentjes look
 • 2 grote tomaten, ontpit, gepeld en fijngehakt
 • 100 gram erwtjes of tuinbonen
 • 1 mespunt komijn
 • 1 snuifje saffraan
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • peper
 • zout
 • takjes munt

Verhit de olijfolie in een pan en bak er de vis in welke men in moten kan laten of men kan de vis in kleine, graat loze stukjes doen. Als ze aan beide kanten bruin geworden zijn leg ze dan op een schaal.

In dezelfde olie sauteert men de ui en de groene pepers. Voeg er dan de look bij met de tomaten en laat inkoken tot men een saus bekomt.

Voeg er dan de erwtjes bij samen met de visbouillon en breng aan de kook.

Ondertussen neemt men een vijzel en daar plet men de komijn, de saffraan, het paprikapoeder, het zout en de peper in. Neem en beetje vocht uit de pot en doe het in de vijzel, doe vervolgens dit mengsel bij in de pot.

Als dit mengsel kookt doe er dan de garnalen, de venusschelpen, de stukken vis en de fideos bij. Verlaag het vuur en kook verder tot de pasta gaar is voor ongeveer 10 minuten. Haal de pot van het vuur en laat dan nog even rusten. Garneer met de takjes munt. Deze schotel is voor 6 personen.

3. Macaroni potje – Greixera de macarrones

 • 400 gram macaroni
 • ¼ liter warme melk
 • 150 geraspte oude kaas, liefst Mahon maar anders Manchego of Parmezaanse kaas
 • 150 gram boter
 • 4 hard gekookte eieren
 • kaneel
 • zout

Kook de macaroni in water maar niet volledig gaar. Giet af en doe de macaroni dan in de pan met de melk. Kook zeer traag tot de macaroni gaar is en het meeste van de melk geabsorbeerd is door de macaroni.

Voeg de helft van de geraspte kaas toe met een snuifje kaneel. Breng op smaak met het zout en leg de macaroni in een ingevette schaal.

Snij de eieren in half en doe ze bij de macaroni. Leg er stukjes boter op en bestrooi licht met de kaneel en zet de schaal in een oven of onder de grill tot het lichtjes bruin is. Deze schotel is voor 4 personen.

4. Brood met tomaat en ham – Pan con tomate y jamon

Dit is een ideale manier om oudbakken brood te verwerken. Snij het brood in dikke sneden. Toast het lichtjes onder de grill indien gewenst. Wrijf het brood nu in met een in de helft gesneden tomaat, besprenkel met een goede olijfolie en bestrooi lichtjes met zout. Leg er dan zeer dun gesneden serrano ham op en dien op met extra tomaat.

5. Manchega broodjes – Costrada manchega

 • 6 sneden brood van een dag oud
 • 6 eieren
 • 250 gram oude Manchego kaas, geraspt
 • 100 ml witte wijn
 • 2 soeplepels olijfolie
 • zout
 • peper
 • 1 teentje look
 • 4 soeplepels peterselie, fijngehakt

Toast het brood lichtjes en smeer in met olijfolie. Meng de geraspte kaas met de witte wijn om er een dikke pasta van te maken. Breng op smaak met peper en zout. Besmeer de toast met het mengsel en leg in een ingevette ovenschaal.

Plet de look en meng hem dan met de peterselie en een beetje zout. Breek een ei op elk van de sneden brood en bestrooi met het look-peterselie mengsel. Leg dan het brood in de oven tot het eiwit gaar is voor ongeveer 6 minuten.

6. Gebakken sandwiches – Emparedados

Snij een sandwich zeer dun in sneden en besmeer een zijde met boter of olijfolie. Leg er dan zeer dun gesneden serrano ham en belegen Manchego kaas op.

Druk het brood zachtjes samen. Snij er de korsten af en snij de sandwich in vier driehoeken of vierkantjes. Dip deze stukjes in de melk, dan in roerei en ten laatste in broodkruim.

Bak de sandwiches aan beide kanten in de olijfolie.

7. Taartje in bladerdeeg – Pasta quebrada

 • 370 gram bloem
 • 100 gram boter
 • 150 ml olijfolie
 • 150 ml water
 • 1 eigeel
 • zout
 • 2 theelepeltjes bakpoeder

Giet de olijfolie over de boter. Roer er het eigeel door samen met het zout en het bakpoeder. Het mengsel moet glad en dik zijn. Roer er dan het ijswater bij.

Doe er vervolgens de bloem zachtjes aan bij zodat men een deeg krijgt dat niet te kleverig is. Meng juist genoeg zodat de bloem kan opgenomen worden door het vet, neem zeker niet teveel bloem.

Zet het deeg koel voor 30 minuten. Op een oppervlak dat bestrooid is met bloem rolt men het deeg uit tot een rechthoek. Vouw het bovenste derde omlaag en het onderste derde over het andere deel. Rol terug uit en herhaal dit nog 3 maal. Plaats het deeg dan opnieuw in de ijskast voor 2 uur. Nu is het klaar om uit te rollen om er empanadas te maken.

8. Spinazie en kaas pasteitje – Empanada de espinacas y queso

 • Bladerdeeg
 • 1 kilo spinazie of 500 gram ingevroren spinazie
 • 1 kleine ui
 • 200 gram zachte witte kaas
 • 2 eieren, geroerd
 • zout
 • peper
 • gemalen nootmuskaat
 • 2 soeplepels olijfolie

Was en kook de spinazie, laat dan zeer goed uitlekken. Doe terug in de pot en hak hem fijn. Voeg er nu de roereieren, het zout, de peper en de nootmuskaat bij.

Sauteer de fijngehakte ui tot hij glazig is en voeg hem bij de spinazie. Rol ¾ van het deeg uit in een schaal van 20 cm. Leg een laag spinazie op het deeg, leg dan een laag kaas op de spinazie en leg daar dan de rest van de spinazie op.

Maak van het overgebleven deeg reepjes en leg die dan kris-kras over de spinazie. Zet de schaal in een medium oven voor ongeveer 25 minuten. Dit is een gerecht voor 8 personen als voorgerecht.

9. Pap – Gachas

 • 100 gram bacon of gezouten spek, in blokjes
 • 100 gram serrano ham, in blokjes
 • 2 teentjes look, fijngehakt
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 50 ml water
 • 500 ml kokend water
 • 100 gram maismeel
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • vers gemalen peper
 • enkele karwij zaadjes
 • enkele kruidnagels

Verhit de olijfolie in een bakpan en bak er het gezouten spek of bacon en de serrano ham in. Voeg er dan de fijngehakte look bij.

Ondertussen laat men het maismeel weken in 50 ml water. Nadien roert men het maismeel bij de olijfolie en men brengt op smaak met het paprikapoeder, veel peper, karwij, kruidnagel en het zout.

Voeg er nu het kokend water bij en blijf roeren met een houten lepel op een zeer laag vuur voor ongeveer 20 minuten of tot het een dik mengsel is. Dien op in kleine aardewerk kommetjes waarin gebakken croutons of dunne stukjes varkens lende gedaan zijn.

10. Croutons – Migas

Foto: Het koken van migas
Pedroserafin

Snij brood van 2 dagen oud met de korst aan in kleine stukjes. Besprenkel met gezouten water, juist genoeg om het brood vochtig te maken. Doe de croutons in een theedoek en laat een nachtje rusten.

Neem een beetje olijfolie en bak er gezouten spek of bacon in die in kleine stukjes gesneden zijn. Voeg er fijn gesneden rode pepers, fijngehakte look, fijngehakte peterselie aan toe. Doe er nu de brood stukjes bij en bak ze tot ze licht gebakken zijn. Bestrooi met een beetje paprikapoeder voor de kleuring.