Erkenning van buitenlandse diploma’s in Spanje

 1. Legalisering
 2. Apostille van Den Haag
 3. Beëdigde vertaling
 4. Legalisering van studiedocumenten
 5. Homologatie en gedeeltelijke erkenning van diploma’s (hoger onderwijs)
 6. De erkenning van diploma´s van vrije beroepen
 7. Voorwaarden
 8. Opmerking
 9. Erkenning of convalidación van studieniveaus (lager en middelbaar onderwijs)

Dit is een heel ruim en complex thema. Daarom vindt u hieronder enkel de belangrijkste inlichtingen.

1.Legalisering

We spreken van een legalisering of legalisatie wanneer een officiële instantie de geldigheid van een document erkent. Er zijn heel veel soorten legaliseringen, die plaatsvinden in heel veel verschillende instanties.

2. Apostille van Den Haag

Een Belgisch officieel document, zoals een diploma, wordt niet automatisch erkend in een ander land. Vroeger moest het document onderworpen worden aan een zware legaliseringsprocedure om het geldingskracht te geven in Spanje. Dat is niet meer het geval. Voor alle landen die het Apostilleverdrag hebben afgesloten is er enkel nog een Apostille van Den Haag vereist.

De Apostille dient elektronisch gezet te worden door de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken in de Karmelietenstraat in Brussel en kan ook online aangevraagd worden. Op voorhand een afspraak maken is optioneel. De procedure kost 20 euro.

Echter, vóór de apostillering is een legalisering van het studiedocument vereist bij de Gemeenschappen (zie hieronder). En na de apostillering, of wat ook kan, vóór de legalisering, laat u het document best ook vertalen door een beëdigd vertaler (zie ook hieronder).

Contactgegevens apostillering: Een afspraak maken met de dienst

3. Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling met een officieel karakter, gedaan door een hiervoor gekwalificeerd vertaler. Omwille van de taalverschillen, laat u een Belgisch studiedocument in het Nederlands, Frans of Duits best naar het Spaans vertalen door een in Spanje beëdigd vertaler. Er is dan geen Apostille meer vereist voor die vertaling.

De Spaanse beëdigde vertalers vindt u in het volgende document, de officiële vertalers Nederland kan men vinden vanaf bladzijde 1440.

Misschien kiest u ervoor het Belgisch document te laten vertalen naar het Spaans door een in België beëdigd vertaler. In dat geval doet u er goed aan achteraf zowel origineel document als vertaling te laten legaliseren en apostilleren, wat u dus dubbel zo veel kost als de optie besproken in vorige alinea (twee keer de Apostillekosten). Belgische beëdigde vertalers vindt u op de website belgische-beedigde-vertaler.be/ of bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg.

4. Legalisering van studiedocumenten

Een legalisering van een studiedocument – niet te verwarren met de voornoemde zware legalisatieprocedure voor geldingskracht in het buitenland! – houdt in dat de handtekening van de directeur van de onderwijsinstelling die staat op het diploma, certificaat etc. wordt bevestigd door de overheid. Dat is nodig vóór de apostillering!

Wie is hiervoor bevoegd? Voor het originele document is het ministerie van Onderwijs van de bevoegde gemeenschap in België (de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap) bevoegd. Voor de vertaling (gedaan door een in België beëdigd vertaler) gaat u langs bij de rechtbank van eerste aanleg van de vertaler in kwestie, en vervolgens bij de dienst Legalisatie van de FOD Justitie. De procedure is gratis. Studiedocumenten afgegeven door een Belgische autoriteit of instelling moeten altijd eerst worden gelegaliseerd voordat ze kunnen worden geapostilleerd, dus sla deze stap niet over! Deze stap is echter niet nodig voor een in Spanje beëdigde vertaling daar die zelfs niet geapostilleerd moet worden.

Opgepast! Zoals gezegd, als u de vertaling door een vertaler in België heeft laten doen, is het aan te raden op z’n minst de beëdigde vertaling te laten legaliseren en apostilleren, maar idealiter laat u ook het originele document legaliseren en apostilleren. U betaalt dan twee keer de apostilleringskosten, maar voorkomt dan ook later problemen wanneer u het document moet gebruiken in Spanje. Contactgegevens legalisering origineel document kan je hier vinden.

Contactgegevens legalisering beëdigde vertaling in België kan je hier vinden.

Alles hierboven samengevat, de twee mogelijke stappenplannen zijn dus:

 • Legalisering van het originele studiedocument in België;
 • Apostillering van het originele studiedocument in België;
 • Beëdigde vertaling van het studiedocument in Spanje.

of

 • Beëdigde vertaling van het studiedocument in België;
 • Legalisering van het originele document en legalisering van de beëdigde vertaling in België;
 • Apostillering van het originele document en de beëdigde vertaling in België.

Hieronder wordt uitgelegd wat u mogelijks daarna moet doen.

5. Homologatie en gedeeltelijke erkenning van diploma’s (hoger onderwijs)

Een homologatie is een officiële erkenning van buitenlandse diploma´s van het hoger onderwijs (al dan niet einddiploma’s) in Spanje. Met die erkenning krijgen de diploma’s volledige geldigheid op het Spaanse grondgebied. Vóór de homologatie is het aan te raden eerst voornoemde procedures te doorlopen. Kies daarvoor een van de twee stappenplannen. In het geval van een gedeeltelijke erkenning van het diploma, spreekt men van een convalidación. Krijgt u slechts een gedeeltelijke erkenning in plaats van een echte homologatie, dan moet u dus nog wat verder studeren tot u het Spaanse diploma behaalt.

6. De erkenning van diploma´s van vrije beroepen

Dit is een officiële erkenning, gebaseerd op de Europese Richtlijnen, die u toestaat een beroep uit te oefenen in Spanje, waarvan u het vereiste diploma in België behaalde. Alle Belgische documenten voor beroepsdoeleinden (bijv. diploma, getuigschrift, …) moeten eerst in België gelegaliseerd én geapostilleerd worden voordat ze in Spanje erkend kunnen worden.

De tweede stap, de eigenlijke homologatie, vindt normaliter plaats in Spanje (mogelijks al in België). Indien u een vrij beroep uitoefent, contacteer dan de colegio (beroepsorganisatie/orde/college) van uw streek die u de nodige informatie over de te volgen procedure zal bezorgen. Hier vindt u de websites waar u de contactgegevens van de colegio voor uw streek kan vinden:

Voor de erkenning van diploma’s van andere beroepen, kunt u de procedure hier opstarten (klik op de link die uw situatie beschrijft).

Voor de homologaties van postgraduaatstudies (derde cyclus, master-na-master, doctoraat, etc.) zijn de rectors van de Spaanse universiteiten bevoegd.

7. Voorwaarden

De buitenlandse diploma’s waarvan men de homologatie aanvraagt, moeten uitgereikt zijn door officiële onderwijsinstellingen en moeten rekening houden met de vereiste stages voor het verkrijgen van bepaalde titels. De homologatie kan alleen aangevraagd worden voor een equivalente en officiële Spaanse titel die op het ogenblik van de aanvraag onderwezen wordt in een Spaanse onderwijsinstelling. De lijst hiervan (Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales) kan geraadpleegd worden op de volgende webstek.

8. Opmerking

Sommige instellingen voor hogere studies laten toe zich in te schrijven vóór u de definitieve beslissing van de homologatie hebt ontvangen. De voorwaardelijke inschrijving wordt pas definitief indien u vóór het einde van het academiejaar de positieve beslissing betreffende de homologatie kunt voorleggen. Indien de aanvraag tot homologatie wordt afgekeurd, zal het afgelegde academiejaar zonder gevolg blijven.

9. Erkenning of convalidación van studieniveaus (lager en middelbaar onderwijs)

In het geval van Lager en Secundair Onderwijs, is de convalidación een verklaring in dat studiejaar X, afgelegd in België, overeenkomt met hetzelfde studiejaar in Spanje. Op die manier moet dat studiejaar niet opnieuw worden afgelegd na verhuis naar Spanje en kan het schooltraject op een normale manier worden voortgezet. Zoals voor een homologatie van diploma’s, is voor een convalidación van studieniveaus een beëdigde vertaling, legalisatie en apostillering van bepaalde studiedocumenten in België nodig (zie hierboven).

Tussen Spanje en België bestaat er een overeenkomst (Orden de 25/10/2001, BOE nº262). Hierdoor wordt elk geslaagd academisch jaar van het begin van het Lager Onderwijs tot op het einde van het Secundair Onderwijs gelijkgesteld met het overeenkomstige studiejaar in het andere land.

Voor de inschrijving van kinderen die naar het Spaanse EPO- of ESO-onderwijs gaan, moet hun schoolrapport voorgelegd worden (document van de school waar al hun cursusjaren met vakken en de respectievelijke uitslagen per academisch jaar vermeld staan).

De schoolresultaten en de vertaling moeten bij de gekozen onderwijsinstelling in Spanje ingediend worden, die de resterende formaliteiten in orde zal brengen.

Opgelet! Sommige homologaties en gedeeltelijke erkenningen kan u reeds in België in orde brengen, en dan moet u niets meer doen wanneer u in Spanje arriveert. Contacteer de Spaanse Consejería de Educación in Brussel om te zien of u in aanmerking komt voor een procedure bij hen.

Infopunt homologatie/convalidación in Spanje:

Ministerio de Educación y Formación Profesional Centro de Atención al Ciudadano C/ Los Madrazo 15, 28014 Madrid Tel.: (+34) 910.837.937 of (+34) 910.837.060

Infopunt homologatie/convalidación in België:

Consejería de Educación Bischoffsheimlaan, 39 1000 Brussel Tel.: (+32) (2) 223.20.33 consejeriabelgica.be@mecd.es

Bron: Ambassade van België in Madrid

Gerechtskosten in Spanje

 1. Algemeen
 2. Verhoging
 3. Onnodig
 4. Pro Deo
 5. De bestemming van de taksen
 6. In beroep gaan
 7. Arbeidsrecht
 8. Buitengerechtelijk

1.Algemeen

De eerste vraag die altijd oprijst als men naar de rechtbank (wil) stapt is wat gaat mij dat hier allemaal kosten. Bij een problematische burenruzie, een strafrechtelijke procedure of een geschil met de werkgever is het belangrijk te weten welk prijskaartje hier aanhangt.

Tot voor kort waren de enige kosten meestal die van de advocaat en die van de procurador, soms kwamen hier ook nog de kosten van een beëdigd vertaler-tolk en experts voor de bewijsvoering bij.

2. Verhoging

Ten gevolge van de erbarmelijke staat van de overheidsfinanciën worden deze taksen opnieuw in 2002 ingevoerd. Nu staat de gebruiker van het Spaanse rechtssysteem een belangrijke verhoging te wachten.

3. Onnodig

De bedoeling van het nieuwe wetsonderwerp is onnodige rechtszaken te vermijden. Door gebrek aan middelen en personeel zijn de Spaanse rechtbanken verzadigd en kampen ze met een enorme achterstand. Elke resident die al eens met het Spaanse gerecht in aanmerking is gekomen kan daarover meespreken. Met de invoering van hogere taksen wil het ministerie bereiken dat alleen de strikt noodzakelijke procedures aangespannen worden.

4. Pro Deo

Pro Deo advocaten protesteren al maandenlang omwille van de grote vertraging waarmee zij hun honoraria van de overheid ontvangen. In enkele streken dreigen zij ermee om geen nieuwe zaken aan te nemen, enkel de dringendste zaken komen nog in aanmerking. De gratis dienstverlening voor wie een advocaat nodig heeft maar hem niet kan betalen komt zo in het gedrang. Kijk ook op rechtsbijstand voor buitenlanders.

5. De bestemming van de taksen

Volgens de minister van Justitie zullen de verhoogde taksen dienen voor de financiering van de pro-Deo advocaten . Alleen wie over voldoende middelen beschikt zou de gerechtstaksen moeten betalen. Dus volgens de minister gaan de gelden gebruikt worden voor de gratis rechtshulp.

6. In beroep gaan

Vooral bij procedures in beroep gaan de gerechtstaksen enorm naar omhoog. Bedoeling is te vermijden dat beroep aangetekend wordt enkel en alleen om de opgelegde geldstraf nog niet te moeten betalen. Maar uiteraard vormen de verhoogde taksen wel een probleem voor wie een gegronde reden heeft om in beroep te gaan.

7. Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht bestonden nu nog geen taksen. Bij arbeidszaken in beroep kunnen de taksen oplopen tot 750 euro.

8. Buitengerechtelijk

Indien mogelijk kan men het beste naar een oplossing zoeken buiten de rechtbank. Dit is niet alleen de snelste maar ook de eenvoudigste en de goedkoopste manier om een geschil aan te pakken.

Eigenaardige, onbekende en verrassende verkeersboetes

 1. Overtredingen die je kent maar die je zullen verbazen
 2. Geldboetes die u kunnen laten wachten

Verkeersboetes die eigenaardig, onbekend en verrassend zijn. We vertellen je de overtredingen waarvoor je niet wist dat je een boete kon krijgen.

Denk je dat je een voorbeeldige bestuurder bent die nooit verkeersovertredingen begaat?

Mogelijk bent u zich bewust van het belang van het respecteren van snelheidslimieten, bestuurt u geen voertuig na het gebruik van alcohol of drugs, gebruikt u nooit uw mobiele telefoon tijdens het rijden, doet u altijd de veiligheidsgordels om en gebruik je kinderzitjes op een correcte wijze, rijdt u nooit door het rode licht en parkeert u altijd correct.

Dit zijn de meest voorkomende boetes en het soort overtredingen die bestuurders het beste kennen. Maar wist u dat er andere overtredingen zijn waarvoor u een boete kan krijgen maar die u niet kent en die u zullen verbazen?

1.Overtredingen die je kent maar die je zullen verbazen

 • Je weet toch wel dat je in uw auto niet meer mensen mag vervoeren dan waar de wagen voor voorzien is. Maar wat je mogelijk niet weet, is dat als je deze regel overtreedt je een boete krijgt tot 500 euro, intrekking van uw rijbewijs gedurende drie maanden en vier punten van uw rijbewijs. Aan al deze straffen wordt je blootgesteld als u meer dan 50% van het aantal toegestane zitplaatsen zonder de bestuurder bezet(zeer ernstige overtreding).
 • Het wordt ook als zeer ernstige overtreding beschouwd als u roekeloos remt (500 euro boete en zes punten van het rijbewijs). Als u remt zonder reden is er een boete voorzien van 200 euro.
 • Het gooien van voorwerpen op de weg of in de omgeving ervan is ook een ernstige overtreding. Sigarettenpeuken uit het raam van uw wagen gooien levert je een boete van 200 euro op en vier punten van je rijbewijs. Maar het kan nog erger, uw rijbewijs kan drie maanden worden ingetrokken als u een sigarettenpeuk uit de wagen gooit en u veroorzaakt een brand of een ongeluk of u hindert verkeer.
 • Respecteer tijdens het rijden fietsers, onthoud dat het zeer kwetsbare weggebruikers zijn en de verkeersregels verbieden het inhalen van fietsers als je ze in gevaar brengt of hindert. Het wordt beschouwd als een ernstige overtreding en er staat een boete op van 200 euro, vier punten minder op uw rijbewijs en een mogelijke intrekking van uw rijbewijs voor maximaal drie maanden.
 • Hou je altijd genoeg afstand tot het voertuig voor u? U moet altijd een voldoende veiligheidsafstand respecteren en er is dezelfde straf voorzien als bij de andere twee overtredingen die we zojuist hebben genoemd.
 • Er zijn ook regels waarvan we denken dat ze, als ze niet worden nageleefd, niet tot een hoge boete zullen leiden, maar niets is minder waar. We verwijzen naar overtredingen zoals het niet bijhebben van de gevarendriehoeken, het niet dragen van het reflecterende vest, rijden zonder de ITV keuring te zijn gepasseerd of de autokeuring is verlopen, u rijdt zonder verlichting of u verblindt tegenliggers, u rijdt met vuile of versleten kentekenplaat. Hou er rekening mee en zie ze niet over het hoofd, want de boete die voorzien is is 200 euro.

2. Geldboetes die u kunnen laten wachten

 • Laat je niet afleiden als je rijdt, want je zou een boete krijgen voor het krabben aan je oor zoals een bestuurder onlangs deed. De agenten dachten dat hij een mobiele telefoon gebruikte en hij moest 60 euro boete betalen.
 • Wanneer je achter het stuur kruipt, doe het dan met als enige doel om u te focussen op de weg, want als je make-up aanbrengt, eet of de krant leest, zelfs als je voor een rood licht stil staat, kun je een boete krijgen van 200 euro en het intrekken van twee punten op het rijbewijs, dezelfde boete als wanneer je afgeleid wordt met uw mobiele telefoon.
 • Het is ook geen goede gewoonte om met je arm uit het raam te rijden omdat je bestraft zou kunnen worden met een boete 80 euro. Rijden met je blote voeten, met slippers, met hakken of zonder shirt levert eenzelfde boete op. Het kan voorkomen dat de politieagent dan een grondige controle doet en de boete kan oplopen tot 200 euro. Onthoud dit goed als je in de zomer naar het zwembad of het strand gaat of als je gaat feesten.
 • En wees heel voorzichtig met het tanken van uw voertuig. Tanken met een draaiende motor, met brandende lichten of met de radio aan kan u een boete opleveren van 200 euro en een verlies van drie punten op je rijbewijs.
 • Vindt je het leuk om met luide muziek op rond te rijden? Als u langs een ziekenhuis of door een gebied rijdt dat als ‘stil’ wordt beschouwd, vergeet dan niet het volume van de radio te verlagen als u niet wil bestraft worden met een boete van 80 tot 100 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 2.400 euro als je met zeer veel lawaai door een straat rijdt of als je de rust van de buren verstoort.
 • Gebruik de claxon van uw wagen niet onnodig, volgens de voorschriften van de DGT mag je alleen de claxon gebruiken in geval van nood of om de aandacht van een andere bestuurder te trekken wanneer je inhaalt. Als je betrapt wordt riskeer je een boete van 80 euro.
 • Bovendien kan je ook een boete krijgen als u reclame, versieringen of tekeningen in de auto plaatst (80 euro), als u de DGT niet laat weten dat u uw adres gewijzigd hebt (80 euro), bij hevige discussies of vertoon van tekenen van genegenheid met uw partner binnen van het voertuig (80 euro), u verhoogt of parkeert de auto op een voetpad (200 euro), als slippend vertrekken (100 euro), u wast de auto of u voert onderhoudstaken uit op straat (van 30 tot 3.000 euro) of u rijdt rond met een poster ‘Se Vende’ achter de ramen (tot 200 euro). Deze laatste boete wordt gerechtvaardigd omdat je oneigenlijk gebruik zou maken van de openbare weg en omdat je het zicht moeilijker maakt om te besturen.

De Spaanse schoolvakanties 2019-2020

 1. Het Spaanse schooljaar
 2. Scholen
 3. Schooldata
 4. Andalusië
 5. Aragón
 6. Asturias
 7. Cantabria
 8. Castilla y León
 9. Castilla-La Mancha
 10. Balearen
 11. Baskenland
 12. Catalonië
 13. Canarische Eilanden
 14. Ceuta
 15. Extremadura
 16. Galicia
 17. La Rioja
 18. Madrid
 19. Melilla
 20. Murcia
 21. Navarra
 22. Comunidad Valenciana

1.Het Spaanse schooljaar

In Spanje hebben schoolkinderen drie maanden vakantie en dat is soms tot ergernis (of vreugde) van de ouders. Over het algemeen kun je zeggen dat kinderen in Spanje tussen 22 juni en 12 september zomervakantie hebben maar elke deelstaat in Spanje is anders en ook elke school is weer anders. Daarom volgt hierna een kort overzicht van de begindata van de scholen in Spanje.

“La vuelta al cole” oftewel de terugkeer naar school zit er voor de miljoenen schoolkinderen in Spanje weer aan te komen. Zoals te verwachten is het scholensysteem in Spanje anders dan in Nederland of België maar dat wil niet zeggen dat dit beter of slechter is. Hieronder omschrijven we in het kort enkele Spaanse termen die je veel hoort in het Spaanse scholensysteem.

2. Scholen

Het Spaanse onderwijs staat weliswaar niet bovenaan de lijst van Europa’s beste maar de laatste jaren is dit flink verbeterd. Tussen de 0 en 3 jaar bestaat er de crèche (guarderia) waarna tussen de 3 en 6 jaar de kleuterschool (infantil) volgt.

In de Spaanse Grondwet staat dat alle kinderen tussen 6 en 16 jaar verplicht naar school moeten met een basisonderwijs (primaria) tussen 6 en 12 jaar en een verplicht voortgezet onderwijs (secundaria of Educación Secundaria Obligatoria = ESO) tot 16 jaar waarna de kinderen verplicht een ESO diploma moeten halen.

Na deze leeftijd is het studeren niet meer verplicht maar gaan veel kinderen toch door met studeren (bachillerato) waarna toelatingsexamens (selectividad) volgen om toegelaten te worden bij universiteiten (universidad) naar eigen keuze.

3. Schooldata

De autonome deelstaten in Spanje hebben de nieuwe schooldata allang gepland waarbij elke regio verplicht 175 schooldagen les moet geven. Naast de verplichte schooldagen hebben de kinderen kerstvakantie (Navidad) en de paasvakantie (Semana Santa). Daarnaast zijn er dan nog de nationale, regionale of lokale verlofdagen waarop de kinderen vrij hebben. Voor de nationale en de regionale feestdagen kan men hier kijken.

4. Andalusië

In de Zuid Spaanse regio, moeten de kleuter (Infantil) en de lagere school (primaria) op 10 september beginnen terwijl de oudere kinderen in het secundair (secundaria) en hoger secundair (bachillerato) op 16 september met hun nieuwe schooljaar beginnen. De jongere kinderen eindigen op 22 juni 2020 en de studenten vanaf het secundair eindigen op 23 juni 2020. Tussendoor hebben alle scholen tussen 21 december en 6 januari kerstvakantie en tussen 4 en 12 april paasvakantie (Semana Santa). De andere vrije dagen zijn: 1 november, 6 en 9 december, 28 februari, 2 maart en 1 mei.

5. Aragón

Alle leerlingen tot het zesde leerjaar van de lagere school en het bijzonder onderwijs beginnen hun schooljaar op 10 september en zij eindigen op 19 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen op 13 september en zij eindigen op 19 juni. Het kerstverlof gaat van 20 december tot 6 januari. Het paasverlof gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 11 en 12 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 23 en 24 april en 1 mei.

6. Asturias

De leerlingen van het kleuter (Infantil) en de lagere school (primaria) beginnen de lessen op 10 september. De leerlingen van het secundair (ESO) en het hoger secundair onderwijs (bachillerato) beginnen op 13 september. De lessen eindigen voor de kleuter en de lagere school op 18 juni en op 23 juni voor het secundair en het hoger secundair onderwijs.Het kerstverlof loopt van 23 december tot 7 januari en het paasverlof ( Semana Santa) loopt van 6 tot 12 april. De andere vrije dagen zijn: 30 en 31 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 21, 24 en 25 februari en 1 mei.

7. Cantabria

De lessen beginnen hier voor de kleuter en de lagere school en het bijzonder onderwijs op 9 september en zij eindigen op 23 juni 2020. Voor de leerlingen in het secundair en het hoger secundair beginnen de lessen op 11 september en zij eindigen op 25 juni. Cantabrië heeft vier vakantieperiodes, de eerste gaat van 28 tot 31 oktober, de tweede gaat van 23 december 2019 tot 3 januari 2020 plus 7 januari, de derde gaat van 24 tot 28 februari en de vierde vakantieperiode gaat van 13 tot 17 april 2020. De andere vrije dagen zijn: 1 en 6 januari, 9 en 10 april en 1 mei.

8. Castilla y León

De leerlingen van de kleuter en de lagere school beginnen op 9 september. Het secundair en het hoger secundair beginnen met de lessen op 16 september. Alle leerlingen eindigen met de lessen op 23 juni. Het kerstverlof loopt van 21 december tot 7 januari en het paasverlof ( Semana Santa) loopt van 3 tot 13 april.

Daarnaast heeft deze regio nog vijf andere vakantieperiodes: de eerste loopt van 30 oktober tot 3 november, de tweede gaat van 6 tot en met 9 december, de derde gaat van 22 tot en met 26 februari, de vierde gaat van 23 tot en met 26 april en de vijfde periode gaat van 1 tot en met 3 mei.

9. Castilla-La Mancha

De leerlingen van de kleuter en de lagere school beginnen op 9 september en zij eindigen hun schooljaar op 19 juni terwijl de leerlingen van het secundair en het hoger secundair hun schooljaar beginnen op 12 september en zij eindigen op 24 juni. Het kerstverlof gaat van 23 december tot 7 januari en het paasverlof gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 1 en 22 november, 6 december, 24 en 25 februari en 19 en 20 maart en op 1 mei.

10. Balearen

Ook op de Balearen beginnen alle schoolkinderen het nieuwe schooljaar op 11 september en eindigt iedereen op 19 juni 2020. De kerstvakantie zal plaatsvinden tussen 23 december en 7 januari en de paasvakantie tussen 9 en 19 april. Daarnaast hebben alle schoolkinderen vrij op 1 november, 6 december, 28 februari, 1 maart en 1 mei.

11. Baskenland

De lagere afdelingen, het secundair onderwijs, het kunstonderwijs en de hoge scholen beginnen op 9 september en zij stoppen op 19 juni, behalve de universiteiten. Het kerstverlof gaat van 24 december tot 6 januari en het paasverlof gaat van 9 tot 13april.

12. Catalonië

De lagere afdelingen, het secundair onderwijs, het kunstonderwijs en de hoge scholen beginnen op 12 september en het schooljaar zal voor iedereen eindigen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 4 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 1 november, 6 december en 1 mei.

13. Canarische Eilanden

Op de Canarische Eilanden beginnen de lagere afdelingen op 9 september en de beide secundaire afdelingen beginnen op 11 september. Het schooljaar zal voor iedereen eindigen op 19 juni 2018.

Tussen 23 december en 7 januari hebben de kinderen de kerstvakantie. Op de Canarische Eilanden is er geen paasvakantie maar er is wel een verlof van 1 tot 10 april. De andere vrije dagen zijn: 12 oktober, 1 november, 6,8 en 9 december en 1 en 30 mei.

14. Ceuta

Alle leerlingen beginnen met de les op 10 september en zij eindigen allemaal op 22 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: van 30 maart tot 3 april.

15. Extremadura

Het kleuter en lager onderwijs en het secundair en het hoger secundair beginnen op 12 september. Alle afdelingen eindigen op 23 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 9 september, 1 november, 6 december, 9 december, 27 januari, 24 en 25 februari en 1 mei.

16. Galicia

De leerlingen van het kleuter en het lager onderwijs beginnen hun schooljaar op 11 september terwijl het secundair en het hoger secundair op 16 september beginnen. Iedereen stopt met de lessen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 4 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 24, 25 en 26 februari.

17. La Rioja

De kleuter en de lagere scholen beginnen met de lessen op 6 september en ze eindigen op 22 juni. De leerlingen van het secundair en het hoger secundair beginnen op 9 september en zij eindigen op 23 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 9 tot 17 april. De andere vrije dagen zijn: 12 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 24 februari, 1 mei en 9 juni.

18. Madrid

De kinderen van het kleuter en lager onderwijs beginnen op 6 september met hun lessen en zij eindigen hun schooljaar op 22 juni. De leerlingen van het secundair en het hoger secundair beginnen op 10 september en zij eindigen op 22 juni. De kerstvakantie zal hier plaatsvinden tussen 21 december en 7 januari terwijl men de paasvakantie viert tussen 3 en 13 april. De andere vrije dagen zijn: 31 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 15, 16 en 28 februari en 2 maart.

19. Melilla

Alle lessen beginnen op 10 september en ze eindigen op 22 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 10 april. De andere vrije dagen zijn: 17 september, 9, 12 en 31 oktober, 1 november, 6 en 8 december, 30 en 31 maart, 1, 2 en 3 april en 1 en 25 mei.

20. Murcia

Alle leerlingen beginnen hun nieuwe schooljaar tussen 6 en 10 september en de kleuter en lagere scholen eindigen tussen 19 en 26 juni 2020. Het secundair en het hoger secundair beginnen tussen 12 en 18 september en eindigen tussen 16 en 24 juni. De kerstvakantie begint in deze regio op 23 december en eindigt op 6 januari terwijl de paasvakantie tussen 6 en 15 april gevierd wordt. De andere vrije dagen zijn: 20 maart en 8 juni.

21. Navarra

Het kleuter en het lager onderwijs beginnen met hun lessen tussen 4 en 6 september en zij eindigen hun schooljaar op 19 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen tussen 5 en 6 september en zij eindigen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie is van 9 tot 19 april.

22. Comunidad Valenciana

In deze regio beginnen de scholen voor alle leerlingen op 9 september en zij eindigen voor het kleuter en het lager onderwijs op 18 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen op 9 september en zij eindigen op 16 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 6 januari en de paasvakantie tussen 9 tot 20 april. De andere vrije dagen zijn: 9 oktober, 1 november, 6 december, 19 maart en 1 mei.

De nieuwe Spaanse huurwetgeving is reeds van kracht

Onlangs is er een nieuwe huurwetgeving in voege gekomen en de voornaamste punten gelden al vanaf 6 maart. Met deze wetgeving wil de regering de huurders beter beschermen omdat het steeds moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden.

Het besluit verlengd de duurtijd van een huurcontract van drie naar 5 jaar, of zelfs zeven indien de verhuurder een bedrijf is. Verder legt het een verbod op om de huurprijzen te verhogen met een bedrag hoger dan de index. De nieuwe regels leggen wel geen maximum huurprijs op zoals de anti-besparingspartij, Podemos, had gevraagd.

De voornaamste veranderingen aan de wetgeving gelden enkel voor nieuwe huurcontracten die afgesloten werden op 6 maart 2019 en later. Oudere huurcontracten blijven onder de oude wetgeving maar als zowel de huurder als de verhuurder akkoord gaan dan kan het oude contract aangepast worden aan de nieuwe wetgeving.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen in de wetgeving:

Huurcontracten worden verlengd. De minimum duurtijd van een huurcontract is verlengd van drie naar vijf jaar of zelfs zeven jaar indien de verhuurder een bedrijf is. Om de huurder een grotere stabiliteit te geven is de periode van een stilzwijgende hernieuwing van het contract verlengd van een naar drie jaar. Na de verplichte hernieuwing van het contract moeten verhuurders nu vier maanden opzeg geven, huurders moeten twee maanden opzeggen. Vroeger moesten verhuurders twee maanden opzeg geven en huurders een maand.

Huur opslag is beperkt tot de index. Oudere contracten lieten toe dat de huur jaarlijks verhoogd werd. Met het nieuwe decreet is de jaarlijkse verhoging beperkt tot de index.

De instelling van een nieuwe huurindex. De nieuwe wetgeving introduceert een nieuw mechanisme om een index voor de huurprijzen op te maken. Deze index zal gebruikt worden om wijzigingen aan de huurmarkt op te volgen en zo zal men kunnen bepalen of de gevraagde huurprijs voldoet aan de realititeit van de markt. Met deze index kan men de gemiddelde prijs in elk deel van Spanje leveren en deze prijzen worden jaarlijks aangepast. De regering geeft zichzelf acht maanden de tijd om de eerste cijfers te leveren.

Een limiet op de kosten. In aanvulling op de een maand huurwaarborg mogen verhuurders een bijkomende waarborg vragen van twee maanden.

Meer veiligheid voor de huurders. De nieuwe wetgeving plaatst de contracten die geregistreerd zijn en de contracten die niet geregistreerd zijn als gelijkwaardig. Met andere woorden, indien iemand een eigendom koopt dat verhuurd is dan moet de nieuwe eigenaar de rechten van de huurder erkennen.

Uitzettingen. Alle uitzettingen moeten nu eerst langs de sociale dienst gaan om te kunnen bepalen of de huurder in een kwetsbare situatie zit. Als dit zo is dan wordt de uitzetting een maand uitgesteld, is de verhuurder een bedrijf dan wordt de uitzetting drie maanden uitgesteld. In deze periode kan de huurder een nieuwe woning zoeken. De rechter moet vanaf nu de juiste datum en uur van de uitzetting communiceren.

Vakantieverhuur. De nieuwe wetgeving zegt dat de eigenaars van een appartement in een appartementsgebouw samen mogen beslissen of er appartementen voor vakantieverhuur mogen verhuurd worden. Deze maatregel komt er door publieke druk van de bevolking waar er meer en meer weerstand komt tegen de praktijken vanonlinediensten zoals Airbnb die de huurprijs enkel naar boven opdrijven.

Hoe moet je handelen bij een ongeval in Spanje?

 1. Stap 1. Bescherm u na een reeds gebeurt een ongeval
 2. Stap 2. Waarschuw de nooddiensten over het ongeval
 3. Stap 3. Help de slachtoffers

Volgens experten sterven tussen de 30% en de 50% van de dodelijke verkeersslachtoffers tijdens de eerste vijf minuten na het ongeluk.

Foto: Guardia Civil

75% van de verkeersdoden sterven tijdens de eerste zestig minuten. Het is daarom essentieel dat de reddingstijden worden verkort. Om deze tijdspanne te verminderen, zonder het zogenaamde ‘gouden uur’ te overschrijden, is het gebruik van het PAS-gedrag gegarandeerd: Proteger, Avisar y Socorrer of in het Nederlands: beschermen, waarschuwen en helpen.

Zo belangrijk zijn de eerste momenten na het ongeval dat het Wetboek van Strafrecht boetes oplegt van 3 tot 12 maanden of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 4 jaar voor degenen die het misdrijf plegen van verzuim van de plicht tot hulp. Als u de eerste bent die op de plaats van een ongeval arriveert, moet u snel en vooral doeltreffend handelen. Hier zijn enkele basisregels die u niet moet vergeten:

Stap 1. Bescherm u na een reeds gebeurt een ongeval

 • Neem geen onnodige risico’s. Je moet altijd eerst voor je eigen veiligheid zorgen. Help als er geen andere mensen meer aanwezig zijn of als u over gezondheidskennis beschikt.
 • Noodverlichting. Schakel de vier pinkers in zodra u een ongeluk waarneemt en stop zo ver mogelijk naar rechts, op een veilige plaats. Rij niet terug op een snelweg om terug te keren naar de plaats van een ongeval.
 • Reflecterend veiligheidsvest. Draag het altijd voor het naderen van het voertuig. Ga uit het voertuig aan de rechterkant en ga achter de beveiligingen staan, wanneer ze er staan.
 • Nooddriehoeken. Plaats ze om de andere bestuurders te waarschuwen voordat ze naar de plaats van het ongeval gaan. Men plaatst de nooddriehoeken op snelwegen en autostrades, op een minimumafstand van 50 meter vóór de plaats van het ongeval en op secundaire wegen op dezelfde afstand zowel voor als achter het voertuig.
 • EHBO-kit en mobiele telefoon. Sterk aanbevolen om de aandacht voor de mogelijke slachtoffers te versnellen.
 • Als de plaats van het ongeval zich in de andere richting van de snelweg of de autostrade bevindt.Loop of ren nooit over een snelweg en let altijd op de verkeerssituatie. Het belangrijkste is uw eigen veiligheid.
 • Eenmaal in het geaccidenteerd voertuig moet u eerst de handrem aantrekken of proberen dit voertuig te immobiliseren en het contact uit te schakelen. Zorg er ook voor dat niemand rookt om ontploffingen of branden te voorkomen.

Stap 2. Waarschuw de nooddiensten over het ongeval

Om de hulpdiensten op de hoogte te stellen, moet u het Europese nummer 112 bellen vanaf uw eigen mobiele telefoon of vanaf een van de noodpalen die op de weg zijn geïnstalleerd. Als u niets bij de hand hebt, vraag dan om hulp bij andere bestuurders. Op deze momenten is het belangrijk om kalm te blijven om te beoordelen wat er gebeurd is en om op de juiste manier de hulpdiensten te informeren. Uw gesprekspartner van de nooddienst zal je vragen over:

 • Plaats van het ongeval: identificatie van de weg, kilometerpunt, richting van het ongeval.
 • Aantal slachtoffers informeer over het aantal mensen in het voertuig alsook over het aantal mensen die uit het voertuig zouden kunnen komen.
 • Toestand van de slachtoffers, de reddingsdiensten zullen u helpen om na te kijken of de gewonde personen bij bewustzijn zijn, ademen, polsslag hebben of georiënteerd is.

Volg bovendien deze aanbevelingen:

 • Verlaat de plaats van een ongeval niet tenzij deze op de juiste wijze is gemarkeerd en blijf volledig uit de buurt van verkeer.
 • Vraag om hulp van andere chauffeurs en geef duidelijke instructies.
 • Zorg ervoor dat iedereen die bij het ongeluk betrokken is en nog kan lopen, wordt verplaatst naar een veilige plaats.

Stap 3. Help de slachtoffers

Bloedingen en ademhalingsproblemen als gevolg van obstructie van de luchtwegen zijn de twee belangrijkste doodsoorzaken in de eerste minuten na het ongeval. Als alle chauffeurs eerste-hulptechnieken konden gebruiken, zouden we een aanzienlijk aantal sterfgevallen kunnen vermijden voordat de eerstehulpdiensten arriveerden. Volg deze instructies om de slachtoffers te helpen:

 • Controleer de vitale functies van de slachtoffers. Als de gewonde persoon buiten bewustzijn is, maar normaal ademt, plaats het slachtoffer dan in de herstelpositie. Als de ademhaling onregelmatig is of stopt, voer dan reanimatie uit. Probeer vóóral elke bloeding te stoppen door een drukverband aan te brengen.
 • Help alle slachtoffers en kalmeer ze. Doe het alleen als hun leven in gevaar is (cardio-ademhalingsstop, brandend voertuig …). Wacht op de komst van gespecialiseerd personeel.
 • Verwijder nooit een slachtoffer uit een voertuig. Doe het alleen als hun leven in gevaar is (cardio-ademhalingsstop, brandend voertuig …). Wacht op de komst van gespecialiseerd personeel.
 • Neem de helm nooit af van een gewonde motorrijder. Het verwijderen van de helm brengt een risico voor het slachtoffer met zich mee.

Spanje in het kort

Foto: Kaart van Spanje
CIA World Fact Book
 • Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje ligt in het zuiden van Europa, met twee kleine enclaves in Noord-Afrika, naast Marokko, Melilla en Ceuta.
 • Spanje is omgeven in het zuiden en het oosten door de Middellandse Zee, in het westen door de Atlantische Oceaan en Portugal en in het noorden door Frankrijk en Andorra. Spanje heeft in het totaal 8.000 km kust. Spanje is het grootste van de twee landen die het Iberisch Schiereiland vormen, het andere is Portugal.
 • Verschillende culturen hebben hun invloed nagelaten in het moderne Spanje waarvan de Moorse de belangrijkste is. Het is maar van 1492 geleden dat de Moren verdwenen zijn, ze werden verdreven door de koningen van Castilië en Aragon.
 • De twintigste eeuw werd gedomineerd door de dictatuur van generaal Franco, die tot in 1978 duurde. Sindsdien is Spanje een stabiele democratie welke in 1986 toetrad tot de EEG. Spanje is een ontwikkeld land en heeft de achtste grootste economie van de wereld. De munteenheid is de Euro.
 • Spanje heeft een oppervlakte van 506.030 vierkante kilometer en er zijn 47.000.000 inwoners wat een bevolkingsdichtheid van 88,39 inwoners per vierkante kilometer is. Ter vergelijking in België is dat 339,5 inwoners per vierkante kilometer. Daarmee heeft Spanje de laagste bevolkingsdichtheid van West-Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen.
 • Spanje staat op de achtentwintigste plaats wereldwijd wat het aantal van zijn inwoners betreft, daarmee staat het land ook op de zesde plaats in Europa.
 • De hoofdstad en tevens de grootste stad van Spanje is Madrid.
 • Het landnummer is 34 voor telefoonnummers. Er zijn geen zone nummers zoals in België of Nederland.
 • De tijdzone is dezelfde als in Nederland of België. Maar bedenk dat de openingsuren van winkels en kantoren totaal anders zijn in grote delen van Spanje. De beroemde siësta is hiervoor aansprakelijk.
 • De officiële taal is het Castilliaans (Spaans) maar in bepaalde delen van Spanje, de zogenaamde autonome gebieden, zijn ook andere talen aanwezig en soms zijn zij de officiële taal. Denken we hierbij aan Catalonië waar het Catalaans de officiële taal is. In Galicië en Baskenland is dit ook het geval.
 • Er zijn 17 autonome regio’s in Spanje met een verregaande zelfstandigheid.
 • Spanje heeft een van de meest diverse landschappen en klimaten van Europa. Almeria in het zuid oosten heeft woestijnen op zijn grondgebied terwijl in het noord westen van Spanje het minstens 20 dagen regent in de winter.
 • De Spaanse nationale feestdag valt op 12 oktober en het Spaans volkslied is de La Marcha Real (de Koninklijke Mars).
 • Als je een inwoner bent van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Ijsland of Liechtenstein dan is enkel een identiteitskaart of een paspoort noodzakelijk om toegang tot het land te krijgen.
 • Tijdens de zestiende eeuw was Spanje een van de machtigste landen ter wereld.

Hoe leiden we een strafrechtelijke procedure in Spanje in?

 1. Publieke en private misdrijven
 2. Wie mag een strafklacht indienen?
 3. Inhoud van een strafklacht
 4. Het verslag
 5. Het politieverslag
 6. Privaat personen moeten de autoriteiten inlichten van een misdrijf

1.Publieke en private misdrijven

Om te begrijpen hoe een dader in Spanje vervolgd wordt moeten we een onderscheid maken tussen een publiek en een privaat misdrijf.

Publieke misdrijven worden vervolgd door de Spaanse autoriteiten. In deze gevallen is de persoon die gewond is geraakt als gevolg van het misdrijf geen partij in de strafrechtelijke actie.

Private misdrijven (verwondingen, laster, seksuele misdrijven…) worden enkel vervolgd als de benadeelde persoon klacht neerlegt. De persoon die gewond is geraakt als gevolg van het misdrijf is een partij in de strafrechtelijke actie.

In het geval van private misdrijven, behalve in het geval van kidnapping of verkrachting, moet er samen met de schriftelijke beschuldiging een attest neergelegd worden waaruit moet blijken dat er een bemiddeling is geweest tussen beide partijen..

In sommige gevallen mag niet enkel de benadeelde persoon klacht neerleggen maar ook andere private personen kunnen en mogen dit doen door de politie te informeren van hetgeen zij als getuige gezien hebben. Er bestaan twee manieren on de autoriteiten te informeren, de eerste is een klacht (querella) en de tweede is een verslag (denuncia).

2. Wie mag een strafklacht indienen?

De benadeelde persoon mag voor een rechter een schriftelijke beschuldiging neerleggen waarin een bepaalde persoon beschuldigd wordt van een bepaald misdrijf.

Met het uiten van de beschuldiging start de klager een strafrechterlijk onderzoek tegen de dader waarin men kijkt of de beschuldigde persoon het misdrijf gedaan heeft.

De klager (querellante) kan op elk moment het onderzoek stopzetten maar hij kan wel aansprakelijk gesteld worden voor de klacht.

De rechter bepaald dan of er een procedure gestart wordt maar men kan tegen die beslissing in beroep gaan

3. Inhoud van een strafklacht

De tussenkomst van een advocaat is altijd vereist om een beschuldiging neer te leggen.

In de klacht moeten de volgende gegevens opgenomen zijn:

 • De rechter of de rechtbank waar de klacht is ingediend.
 • Gegevens van de klager, naam en voornaam.
 • Gegevens van de dader, naam en voornaam, indien zij niet gekend zijn kan een beschrijving van de dader ook opgenomen worden.
 • Beschrijving van het misdrijf met een beschrijving van de feiten, de datum, de plaats en het uur.
 • Beschrijving van de juridische stappen, de bewijzen en het onderzoek dat reeds uitgevoerd werd om na te gaan of het misdrijf daadwerkelijk is begaan.
 • Handtekening van de klager.

Naast de beschuldiging is er nog bewijs vereist. Buitenlanders moeten een borgsom betalen om de gerechtskosten te dekken, men kan hier wel van vrijgesteld worden..

4. Het verslag

Iedere persoon, benadeeld of niet kan voor een rechter, aanklager of bij de politie een mondelinge of geschreven verklaring geven waarin de details van een misdrijf beschreven worden. De beschreven misdrijven kunnen zowel publiek als privaat zijn. Denk er aan dat de Spaanse autoriteiten enkel private misdrijven onderzoeken en vervolgen als de beschuldiging door de benadeelde persoon is ingediend.

Als de aangifte vals is dan stelt de klager zich bloot aan vervolging. Eenmaal de klacht is ingediend ontvangt men hiervan een bewijs.

Het verschil tussen een klacht en een verslag is dat men geen beschrijving van de dader moet geven, dat er geen advocaat moet tussen komen en dat er bij een verslag geen waarborg moet betaald worden.

5. Het politieverslag

De politie maakt een verslag op als ze bij het misdrijf geroepen worden. Zij doen dit ook bij verkeersongevallen.

6. Privaat personen moeten de autoriteiten inlichten van een misdrijf

Personen die getuige zijn van een misdrijf moeten de autoriteiten inlichten maar de volgende personen zijn hiervan vrijgesteld:

 • De echtgenote van de dader.
 • Ouder/grootouders of kinderen/kleinkinderen van de dader.
 • Advocaten van de dader.
 • Priesters met hun biechtgeheim.

Strafrechtelijke procedures in Spanje

 1. De Habeas Corpus procedure
 2. Procedure voor overtredingen
 3. De verkorte strafrechtelijke procedure
 4. De Gewone Strafrechtelijke procedure

1. De Habeas Corpus procedure

Dit is een eenvoudige en gemakkelijke procedure voor gearresteerden die hun vrijlating willen vragen. Zijzelf of een persoon die in zijn naam mag handelen (echtgenoot, familieleden, advocaat,…) mogen een schriftelijke aanvraag indienen zodat de gearresteerde voor een rechtbank kan gebracht worden waar de wettelijkheid van de arrestatie kan onderzocht worden.

Als de arrestatie volgens de regels werd uitgevoerd dan zal de gearresteerde terug naar de gevangenis worden overgebracht. In het andere geval zal hij in vrijheid gesteld worden. De maximum tijd van deze procedure is 24 uur.

2. Procedure voor overtredingen

Dit is een gemakkelijke en snelle procedure in verband met de vervolging van misdrijven.

Een overtreding gaat meestal naar de rechtbank na een criminele klacht. Er is geen advocaat vereist of er moet geen tussenkomst gebeuren door een advocaat.

De rechtszaak gaat naar de Onderzoeksrechter (Juzgado de Instrucción) of naar het Vredegerecht (Juzgado de Paz) van het arrondissement waar de overtreding begaan is.

De beide partijen vertolken gewoon hun standpunt en leveren hun bewijzen tijdens dezelfde hoorzitting.

De benadeelde partij mag tijdens het proces aanspraak maken op een schadevergoeding voor de geleden schade.

Het Openbaar Ministerie zal in die zaken betrokken worden waarin hij moet optreden.

In het geval de verdachte niet op de vooropgestelde dag en uur voor het hof verschijnt zal de zaak toch verder gezet worden.

Men mag zijn beroep tegen de uitspraak indienen bij het oorspronkelijk hof maar het is een hoger hof dat de zaak terug in overweging zal nemen.

3. De verkorte strafrechtelijke procedure

Deze procedure wordt in Spanje gebruikt voor strafbare feiten waarop een gevangenisstraf staat tot maximum negen jaar.

De procedure begint met het crimineel rapport (denuncia) of met de strafrechtelijke klacht dat eerder werd ingediend. Deze procedure mag ook beginnen met een verslag van de politie of door de openbare aanklager.

De beklaagde neemt een adres in Spanje omdat alle officiële meldingen naar dat adres zullen verstuurd worden. Hij heeft het recht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat.

Het proces bestaat uit drie delen:

 • De onderzoeksfase
 • Voorbereiding op het mondeling proces
 • Het mondeling proces

De eerste twee delen worden gevoerd voor de onderzoeksrechter (Juzgado de Instrucción).

Het mondeling proces heeft plaats voor het daartoe aangewezen gerechtshof:

 • op de lokale criminele rechtbank (Juzgado de lo Penal), voor die misdaden waarvoor er een maximum straf voorzien is van 5 jaar of minder, of
 • op de Provinciale Rechtbank (Audiencia Provincial), voor die misdaden waarvan de straf voorzien is tussen de 5 en 9 jaar gevangenisstraf.

Het Onderzoeks Hof is verantwoordelijk voor het onderzoek van de misdaad, de omstandigheden, de daders en alle zaken die betrekking hebben op de zaak. De Openbare Aanklager zal zich vergewissen dat de rechten van de dader worden gerespecteerd en dat de rechten van het slachtoffer worden beschermd.

De verdachte moet samen met zijn advocaat verschijnen om mondeling gehoord te worden voor het hof. Indien de verdachte niet voor het hof verschijnt dan wordt er een opsporingsbevel tegen de verdachte uitgevaardigd.

De bewijzen van de partijen die momenteel reeds zijn ingediend door de advocaten van de partijen worden behandeld in een later stadium van het proces.

Het proces zal worden behandeld met de zin dat men in beroep kan gaan voor het Provinciaal Hof (Audiencia Provincial) als het een beslissing is van een Lokaal Hof (Juzgado de lo Penal) of voor een Nationaal Hof als men in beroep gaat tegen een Provinciaal Hof.

4. De Gewone Strafrechtelijke procedure

Personen die aangeklaagd worden voor misdaden waarop straffen staan van meer dan 9 jaar worden berecht volgens de gewone strafrechtelijke procedure.

Net als in de criminele verkorte procedure kent het proces drie verschillende fasen:

 • De onderzoeksfase
 • De voorbereiding van het proces
 • Het proces

a) Het strafrechtelijk onderzoek (onderzoeksfase) omvat de voorbereiding van het proces en verder onderzoek dat vaststelt dat er inderdaad een misdrijf is gepleegd. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheid van de gedaagde(n). Dat onderzoek wordt gedaan voor het Onderzoeks Hof (Juez de Instrucción) en het Provinciaal Hof (Audiencia Provincial). De onderzoeksdaden tijdens deze fase zijn geheim voor een derde partij. De burgerlijke aansprakelijkheid van de beklaagde wordt nu ook vastgesteld.

b) De tweede fase, de voorbereiding van het proces heeft plaats voor een Provinciaal Hof, (Audiencia Provincial). Aanvullende werkzaamheden vinden nu plaats, hetzij om de vervolging te bevestigen hetzij om de vervolging te staken.

c) Tijdens het proces kunnen de partijen geschreven verklaringen voorleggen waarin de overtreding, de verantwoordelijkheid van de beschuldigden, het bewijs en de voorgestelde straf zijn vermeld.

Het bewijs dat de partijen willen voorleggen moet nu voorgelegd worden en op dit moment moet ook de laatste geschreven verklaring neergelegd worden.

Voor de rechter uitspraak doet hebben alle partijen recht om een laatste verklaring af te leggen. Tegen de uitspraak van de rechter kan men in beroep gaan voor het Hoog Gerechtshof (Tribunal Supremo).

De Spaanse keuken met rijst

Paella is afkomstig uit de buurt van Valencia waar grote rijstvelden zijn. Maar Paella is ook in Madrid, Mallorca, Murcia en Málaga thuis. Elke streek heeft zijn eigen aanpassingen aan het recept aangebracht zodat er nu een groot aantal recepten bestaan.

Zoals pasta in Italië is, is paella in Spanje meestal een voorgerecht. Als het een voorgerecht is dan ligt er niet echt veel vlees of vis op de rijst.

De voornaamste ingrediënten van paella zijn rijst, olie en saffraan. Bovendien kan u hier dan ook een grote variëteit aan vlees, vis, kip, groenten en schaaldieren in vinden.

Een paella met zeevruchten noemt men soms ook “arroz a la marinera” en hij bevat garnalen, mosselen, schelpen, inktvis en stukken vis. Slakken zijn typisch voor de paella’s in de Levant.

De Catalanen maakten voor het eerst een paella zonder beenderen, de “parellada”. De meest gebruikte combinatie is die met varkensvlees, kip en vis.

De populairste groenten zijn erwten, pepers, tomaten maar ook tuinbonen, groene bonen, asperges, artisjokken en paddenstoelen worden gebruikt.

Het maken van een paella gebeurt ook veel in de open lucht, het is zelfs een favoriet maal voor tijdens de pic-nics tijdens de plaatselijke feesten, er staan dan dikwijls honderden paella’s gelijktijdig te koken in de velden.

Paella heeft een heet, vlug brandend vuur nodig en dan kom je meestal al buitenhuis terecht want een gasvuur is niet groot genoeg om een hele paella pan op te zetten. Je kan naast droog hout ook houtskool gebruiken om de pan op te zetten.

In Spanje maakt men zelden een paella klaar in de oven, de meeste Spanjaarden bezaten een 10 tal jaar geleden geen oven maar nu kan je de pan ongeveer 10 minuten in de oven plaatsen voor de laatste minuten.

Men gebruikt medium of kleine korrel rijst om paella te maken, deze soorten zijn sterker dan de lange rijst of de pilaf rijst.  De kleine korrelrijst neemt de smaken van de andere producten in de paella beter op. Men moet opletten dat men de rijst niet overkookt, het resultaat is een kleverige brij. Daarom is het belangrijk om een goede olijfolie te gebruiken, deze olijfolie geeft naast de smaak ook een bescherming tegen het kleven van de rijst.

Vreemd genoeg gebruikt men niet altijd saffraan om de paella te kleuren. In de goedkopere restaurants of kleine  bars aan de stranden is het de regel dat men een kleurstof in de paella doet.  Men kan paprika gebruiken om kleur te geven maar gebruik nooit kurkuma, de smaak van de paella zal gans anders zijn dan men verwacht.

Een andere tip is dat als men een paella maakt voor een groot aantal personen of men wil er veel vlees opleggen, gebruik dan een andere pan om het vlees te bruinen, het braadvocht zal een slechte invloed hebben op de vorm van de rijst.

Alhoewel het niet echt moeilijk is om een paella te bereiden zal de eerste maal toch een aparte belevenis zijn. Maak of zet alle ingrediënten op voorhand klaar. Kuis de inktvis, stoom de mosselen, pel de garnalen, pel en snij de tomaten klein enz. Eenmaal alles klaar staat is de normale kooktijd ongeveer 40 minuten, 20 minuten om alles te sauteren en 20 minuten kooktijd voor de rijst.

Snij alle ingrediënten zodanig dat ze dezelfde kooktijd hebben als de rijst.   Kip bijvoorbeeld kan je best in kleine stukken snijden. Voeg de vloeistof bij de rijst en dat is meestal kippenbouillon of zelfs water en de vloeistof moet zeer warm zijn, zelfs kokend. Voeg ongeveer 2 maal de hoeveelheid vocht bij als de hoeveelheid rijst maar bedenk dat vis en tomaten ook vloeistof afgeven. Roer in het begin alles goed door maar blijf niet roeren, schud de pan als je iets wil verleggen.

Haal de pan van het vuur voor de rijst volledig gaar is. De rijst moet nog een harde kern hebben en laat de pan 10 minuten rusten voor het opdienen.

 1. Spaanse rijst met kip en schaaldieren – Paella
 2. Rijst van de zeeman – Arroz a la Marinera
 3. Rijst en vis op de wijze van de visser – Arroz abanda
 4. Paella op de wijze van Barcelona – Paella Parellada
 5. Catalaanse zwarte rijst met looksaus – Arros negre amb all i oli

1. Spaanse rijst met kip en schaaldieren – Paella

 • 12 venusschelpen of mosselen
 • 500 gram garnalen
 • 1 kleine kip of een konijn
 • 200 gram varkenslende
 • 300 gram inktvis
 • 75 ml olijfolie
 • 3 teentjes look
 • 1 laurierblad
 • 1 kleine ui, fijngehakt
 • 2 groene pepers, in reepjes
 • 100 gram gekookte erwtjes
 • 2 grote tomaten, gepeld, ontpit en fijngehakt
 • 500 gram rijst
 • 1250 ml vocht, zeer warm of kokend en liefst kippenbouillon
 • 1 mespunt saffraan
 • 1 mespunt paprika
 • 10 peperkorrels
 • 1 kleine rode peper
 • zout

Kuis de venusschelpen of de mosselen en stoom ze open. Verwijder een halve schelp en zet de mosselen met de halve schelp even opzij samen met het kookvocht. Pel de garnalen maar laat er enkele ongepeld voor de garnering. Kook ze in een weinig water en doe daar de pel van de garnalen bij. Als ze gekookt zijn zeef ze en hou het kookvocht bij.

Snij de kip in stukjes, het karkas kan gebruikt worden om er de bouillon voor de paella mee te maken. Neem de paella pan en doe er de helft van de olie in, 2 teentjes look en het laurierblad. Verhit de olie en bak de look en het laurierblad, verwijder de look en het laurierblad en zet opzij.

In dezelfde olie bakt men de kip en de blokjes varkenslende en draai regelmatig rond. Als ze goed gebakken zijn leg ze in bord. Vervolgens doet men de ui en de peperkorrels in de olie en voeg er de ringen inktvis bij en sauteer dit.

Voeg er nu de tomaten aan toe en zet het vuur hoger zodat de tomaten echt gebakken worden. Voeg er de rest van de olie bij zodat dit mengsel niet gaat kleven. Voeg er nu de rijst aan toe en kook de rijst kort, blijf roeren totdat de rijstkorrels ondoorzichtig worden. Voeg het opzij gezette kookvocht samen met de bouillon of het water. Voeg de rijst bij samen met de kip en het varkensvlees en laat verder bakken op een hoog vuur.

In een vijzel plet men de 2 teentjes look en het laurierblad samen met de saffraan, de peperkorrels, de paprika, 1 teentje rauwe look en het zout.

Verdun dit mengsel met vocht uit de paella pan of met een beetje witte wijn, roer goed rond zodat alles goed gemengd is. Verlaag het vuur en laat verder bakken.

Garneer de top met de venusschelpen, de mosselen, de garnalen, de reepjes peper en de gekookte erwtjes. Schud de pan om aanbakken te voorkomen.

Haal de paella van het vuur en laat 10 minuten rusten. Dien op met in vieren gesneden citroenen en besprenkel de rijst, de kip en de schaaldieren.

2. Rijst van de zeeman – Arroz a la Marinera

 • vissenkoppen
 • pel van garnalen
 • 250 gram venusschelpen
 • 250 gram zeepaling (in stukken)
 • 250 gram vis (in stukken)
 • 250 gram garnalen
 • 250 gram grote garnalen of kreeft
 • 400 gram inktvis
 • 400 gram rijst
 • 1 kleine ui
 • 2 teentjes look
 • 1 takje peterselie
 • 1 liter water
 • 50 ml olijfolie
 • zout
 • peper
 • een weinig saffraan
 • peterselie
 • citroen partjes

Doe de vissenkoppen in een pot samen met de pel van de garnalen, de ui, 1 teentje look, het takje peterselie en het water. Breng op smaak met zout en peper en breng het water aan de kook. Laat het een uur door pruttelen en zeef nadien het water.

Reinig de venusschelpen en stoom ze open, verwijder de lege schelpen en zeef het kookvocht, zet het kookvocht apart.

In een paella pan of in een grote kookpot moet men de olijfolie verhitten en sauteer de stukken zeepaling.

Sauteer hem aan beide zijden en voeg dan de andere stukken vis bij. Doe er de gepelde garnalen en de inktvis bij en sauteer dit ook. Vervolgens voegt men er de gepelde grote garnalen of stukken kreeft aan toe.

In een vijzel meng je de saffraan met het andere teentje look, 1 soeplepel peterselie en 2 theelepels zout. Los het mengsel op in een weinig water en doe het bij in de pan.

Meng de gezeefde visbouillon en het kookvocht van de venusschelpen zodat je ongeveer ¾ liter vloeistof verkrijgt. Doe het water heet bij de rijst. Kook verder voor 5 minuten op een hoog vuur, verminder dan het vuur en laat het verder koken tot de rijst zacht is.

Leg de grote garnalen en de venusschelpen bovenop de rijst gedurende de laatste minuten. Eenmaal klaar laat de pot nog even rusten voor het opdienen en garneer met peterselie en de citroen.

3. Rijst en vis op de wijze van de visser – Arroz abanda

 • 2 – 3 kilo vis, liefst 3 verschillende soorten
 • vissenkoppen
 • 1 ui
 • 4 tomaten
 • tijm, laurierblad, peterselie
 • 2 liter water
 • 250 ml witte wijn
 • ½ kg grote garnalen
 • 12 venusschelpen of mosselen gekuist
 • zout en peper
 • 4 teentjes look
 • 1 groene peper
 • 500 gram rijst
 • 1 mespunt saffraan
 • 10 peperkorrels
 • ½ kop mayonaise

Kuis de vis en fileer hem of snij hem in schijven. Doe al de koppen en graten in een pot met een halve ui, 2 tomaten, tijm, laurierblad, peterselie, zout en peper. Bedek met water en 200 ml witte wijn. Breng aan de kook en laat door pruttelen voor een uur. Zeef de bouillon in een andere pot en laat verder door pruttelen. Pocheer hierin de vis en verwijder hem eenmaal klaar met een visspaan. Doe verder met de garnalen, de venusschelpen en de mosselen en leg ze op een bord.

Verhit de olijfolie in een pot of in een paella pan en sauteer er de de fijn gesneden ui in. Doe er de 2 andere fijngehakte tomaten, de 2 look teentjes en de groene peper in reepjes gesneden bij. Op een hoog vuur moet men er de rijst bijvoegen, neem ongeveer 1 liter water waarin de vis is gekookt en voeg toe aan de rijst. Plet de saffraan en de peperkorrels met een theelepel zout. Doe er de rest van de wijn bij en giet dit bij de rijst.

Kook verder op een hoog vuur voor 5 minuten, verlaag het vuur of zet het in een oven, onbedekt en kook 20 minuten verder. Ondertussen plet men de 2 andere teentjes look en meng dit met de mayonaise en breng op smaak met de citroen. Dien de rijst in de pot op vergezeld met het bord vis en schaaldieren en geef er de mayonaise bij.

4. Paella op de wijze van Barcelona – Paella Parellada

 • 400 gram rijst
 • ¾ liter water
 • 300 garnalen, gepeld
 • 300 gram kippen borst zonder been
 • 250 gram worst, in stukjes
 • 250 gram varkens lende, in stukjes
 • 200 gram vis zonder graten
 • 250 gram inktvis, gekuist en in ringen
 • 6 artisjok harten, gekookt en gehalveerd
 • 100 gram erwtjes
 • 50 gram paddenstoelen in schijfjes
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 3 soeplepels vet of reuzel
 • 1 soeplepel ui, fijngehakt
 • 4 rode pepers, geroosterd, gepeld
 • 1 mespunt saffraan
 • zout
 • peper
 • peterselie

Verhit de olie en het vet in een paella pan of in een schotel van aardewerk en bruin de stukken kip en worst en de varkens lende. Wanneer dit mooi bruin is duw alles naar een zijde van de pan en voeg er dan de vis en inktvis aan toe. Bak op een hoog vuur en voeg er de voorgekookte artisjokken, de erwtjes, de paddenstoelen, de fijngesneden ui en de gepelde pepers welke in reepjes gesneden zijn aan toe.

Roer er de rijst en de garnalen door en voeg er het water of de bouillon aan toe. Plet de saffraan in een vijzel en voeg er het zout en de peper bij en los dit mengsel op in een beetje water. Voeg toe aan de kookpot en kook verder tot de rijst gaar is. Garneer met reepjes rode peper en met een beetje peterselie.

5. Catalaanse zwarte rijst met looksaus – Arros negre amb all i oli

 • 1 kg kleine inktvissen
 • gekookte garnalen en mosselen
 • 400 gram rijst
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 pepers, rood en groen, fijngehakt
 • 250 gram tomaten uit blik
 • 6 soeplepels olie
 • 1 liter water of bouillon
 • 50 ml sherry
 • zout
 • cayenne peper

voor de saus:

 • 3 teentjes look
 • 100 ml olijfolie
 • zout

Kuis de inktvis maar bewaar de inktzakjes. Als de inktvissen klein zijn laat ze heel, anders snij je ze in stukken. Verhit de olijfolie en sauteer de fijngehakte ui en de pepers. Voeg er de inktvis aan toe en bak nog een paar minuten meer. Voeg hier nu de tomaten aan toe die in stukjes gesneden zijn.

Kook verder voor een paar minuten en voeg er dan 100 ml water of bouillon aan toe en kook verder tot alles is ingekookt voor een 20 minuten. Voeg er de rijst aan toe met ¾ liter water of bouillon. Breng op smaak met peper en zout en een mespunt cayenne. Laat zachtjes verder pruttelen.

Doe ondertussen de inktzakjes in een kleine kom en los dit op in de sherry. Roer dit nu door de rijst en laat de rijst verder koken tot de hij gaar is. Laat dan nog even rusten voor het opdienen. Garneer met de grote garnalen en de mosselen. Giet een beetje saus over de rijst en geef de rest van de saus apart in een sauskommetje.

Om de saus te maken moet men de look in een vijzel doen samen met het zout en plet dit. Giet er zachtjes de olijfolie bij.