Wat te doen als je de papieren van de auto kwijtraakt?

De papieren van de auto, zoals het technische gegevensblad van de ITV en de circulatievergunning, zijn als uw DNI: het zijn unieke documenten waarmee u uw voertuig kunt identificeren tussen alle andere. Daarom is het essentieel dat u bij verlies zo snel mogelijk een duplicaat laat maken. Trouwens, als u met een auto zonder papieren rijdt, krijgt u een boete.

Wanneer u een auto koopt, nieuw of tweedehands, moet u twee documenten in uw voertuig hebben als u ermee gaat rijden:

 • De circulatievergunning.
 • Het technisch dossier van de Technische Keuring van Voertuigen (ITV).

De circulatievergunning is een verplicht document dat in voege is in alle landen van de Europese Unie en dat elk voertuig ontvangt wanneer het wordt geregistreerd. Het bevat onder meer het kenteken van de auto, de datum van inschrijving en afgifte, het merk van het voertuig en het type, cilinderinhoud of type brandstof.

Om de circulatievergunning geldig te laten zijn, moet deze samen met de technische fiche van ITV worden voorgelegd. Het is ook een verplicht document dat certificeert dat uw voertuig geschikt is om op de Spaanse wegen te rijden door te voldoen aan de nodige technische goedkeuringen.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van een van deze twee documenten moet u zo snel mogelijk een duplicaat aanvragen bij de DGT, aangezien u niet zonder deze documenten kunt rondrijden, anders krijgt u een boete van 10 euro.

Hoe vraagt u het duplicaat van de circulatievergunning en de ITV-kaart aan?

Als uw autopapieren gestolen of verloren zijn, moet u eerst naar het politiebureau gaan om aangifte te doen van uw verlies, aangezien men deze documenten op frauduleuze wijze kan gebruiken. En waarom stelen ze papieren uit auto’s? Bijvoorbeeld om een gestolen auto in een ander land te ‘verzinnen’. Met de gestolen documentatie maken ze een vals kenteken aan en proberen zo het voertuig in een ander geografisch gebied te verkopen.

Nadat u de politie en uw verzekering op de hoogte hebt gesteld (zij moeten worden geïnformeerd als iemand een misdrijf pleegt met uw autopapieren), kunt u online, telefonisch of persoonlijk het rijbewijs aanvragen. Om dit te doen, heb je nodig:

 • Vul het aanvraagformulier voor het duplicaat in.
 • Identificeer jezelf met je ID.
 • Betaal het tarief van 4.4. dat is ongeveer 21 euro.

Vanaf hier duurt het ongeveer twee weken voordat het document bij u thuis is.

Als u de ITV-kaart wilt aanvragen, moet u naar een ITV-station gaan of, als uw auto van na mei 2016 is, kunt u de elektronische ITV-kaart aanvragen via de DGT-website.

Als u de originele papieren niet mee wilt nemen, kunt u een gewaarmerkte kopie gebruiken of de ‘midgt‘-applicatie gebruiken waarmee u alle documentatie van uw voertuig, naast uw rijbewijs, mobiel kunt raadplegen.

Hoe Spanje zijn secundair onderwijs wil veranderen

 1. Algemeen
 2. Wat zijn de algemene veranderingen?
 3. Hoe worden schoolvakken beoordeeld?
 4. Komen er nieuwe vakken bij?
 5. Geslachtsrollen en progressieve ideeën
 6. Hoeveel uur wordt elk vak gegeven?

1.Algemeen

De Spaanse regering heeft grote veranderingen aangekondigd in het secundair onderwijssysteem van het land, met als algemene doel het kritisch denken aan te moedigen in plaats van uit het hoofd te leren, zoals het traditioneel het geval is.

De Spaanse ministerraad heeft onlangs het koninklijk besluit goedgekeurd waarin de wijzigingen in het verplicht secundair onderwijs (Educación Secundaria Obligatoria, ESO) van 12 tot 16 jaar worden beschreven.

Deze wijzigingen worden in het studiejaar 2022-2023 doorgevoerd voor het eerste en derde jaar van het ESO en in het studiejaar 2023-2024 voor het tweede en vierde jaar.

2. Wat zijn de algemene veranderingen?

Een van de belangrijkste wijzigingen in het leerplan is dat de Spaanse regering redeneren en kritisch denken wil bevorderen in plaats van uit het hoofd leren, wat traditioneel de voorkeur geniet in Spaanse klaslokalen.

Studenten leren hoe ze hun kennis kunnen toepassen op situaties uit de echte wereld in plaats van alleen over onderwerpen te lezen en notities te kopiëren.

Ze hebben ook tot doel te voorkomen dat studenten vakken moeten herhalen en falen.

Begrijpend lezen, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, digitale competentie, kritisch denken, emotionele waarden, en vrede en creativiteit zullen door het hele curriculum worden onderwezen.

Er zullen ook nieuwe onderwijsconcepten worden geïntroduceerd zoals gezondheidseducatie, seksuele voorlichting, gendergelijkheid en het leren van wederzijds respect en samenwerking met andere studenten.

Speciale aandacht zal worden besteed aan taal, schrijven en wiskunde, en er zal ook extra tijd worden besteed aan lezen in alle vakken.

Er zullen verder nieuwe wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop studenten worden beoordeeld, waarvan de regering hoopt dat dit tot minder uitval zal leiden.

3. Hoe worden schoolvakken beoordeeld?

In het nieuwe beoordelingssysteem worden doelstellingen en competenties vastgelegd die de studenten moeten behalen. Studenten mogen een onderwerp slechts één keer herhalen, met een maximum van twee herhalingen gedurende de hele tijd in ESO.

In plaats van een onderwerp te herhalen, dat volgens de nieuwe onderwijswet (LOMLOE) een “ineffectief en regressief karakter” heeft, worden methoden voor vroege detectie, aanpassing en leerling opvolging gepromoot.

In elk geval is het aan de docenten of een leerling slaagt of zakt. Docenten hanteren de volgende cijfers: Onvoldoende (IN, gelijk aan een D-cijfer), Voldoende (SU, gelijk aan een C-cijfer), Goed (BI, gelijk aan een C-cijfer), Opmerkelijk (NT, gelijk aan een B-cijfer ), of Buitengewoon (SB, gelijk aan een A-cijfer).

In het geval van vakken waarin verschillende studiethema’s zijn geïntegreerd, worden ze beoordeeld met één cijfer.

Beslissingen over het al dan niet doorstromen van leerlingen van het ene jaar naar het volgende worden door een docententeam genomen, op basis van het behalen van doelstellingen en vaardigheden. Als de studenten deze competenties hebben verworven, krijgen ze de titel Graduado en ESO.

4. Komen er nieuwe vakken bij?

Ja, er zullen wijzigingen zijn aan de bestaande vakken, evenals het toevoegen van nieuwe vakken.

Vakken die in de eerste drie jaar van het ESO worden bestudeerd, zijn biologie en geologie, lichamelijke opvoeding, visuele en audiovisuele kunsten, natuurkunde en scheikunde, aardrijkskunde en geschiedenis, Spaanse taal- en letterkunde, vreemde talen, wiskunde, muziek, technologie en digitalisering.

De twee nieuwe vakken, technologie en digitale studies, moeten in de eerste drie jaar van het ESO worden gevolgd, terwijl er in het vierde jaar een ander vak zal zijn met als onderwerp digitale studies, dat optioneel zal zijn. Volgens de nieuwe Spaanse LOMLOE-wet zijn deze vakken gericht op “de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden van cognitieve en procedurele aard”.

Economie en ondernemerschap is een andere toevoeging, die in het vierde jaar optioneel zal zijn. Het doel van dit onderwerp zal zijn “om de ondernemersgeest te bevorderen”, “studenten te helpen begrijpen dat ondernemers hun weg moeten vinden in een mondiale context”; en tot slot, dat de studenten “hun kennis overdragen aan praktijksituaties door een ondernemersproject te ontwikkelen”.

Religieuze studies zullen optioneel zijn en de Spaanse regio’s zullen ook de keuze hebben om Spaanse gebarentaal op te nemen in het 4e jaar van ESO.

Door de toevoegingen zijn een aantal vakken uit het curriculum geschrapt, waaronder filosofie en het chronologisch doceren van geschiedenis.

Voor het eerst zullen de belangrijkste historische feiten niet worden onderwezen. In plaats daarvan zullen gebeurtenissen worden gegroepeerd in thematische blokken, zoals ‘marginalisatie en segregatie, controle en onderwerping in de geschiedenis van de mensheid’. Gebeurtenissen zoals de verovering van Amerika en de Franse revolutie worden niet genoemd in het nieuwe curriculum.

In het 4e jaar van ESO wordt ook een nieuwe begeleidingscursus geïntroduceerd, die studenten voorbereidt op verdere studies of op het beroepsleven.

5. Geslachtsrollen en progressieve ideeën

Volgens de LOMLOE-wet zal het onderwijs een duidelijk ‘genderperspectief’ hebben. Cursussen in burgerschaps- en ethische waarden zullen ook worden geïntroduceerd en zullen de studies onderwijs voor burgerschap vervangen.

De nieuwe wet stelt dat studenten “zich bewust zullen worden van de strijd voor effectieve gendergelijkheid, en van het probleem van geweld en uitbuiting van vrouwen, door de analyse van de verschillende golven van feminisme, ongelijkheidskwesties, geweld en discriminatie op basis van geslacht, seksuele oriëntatie en LGBTQI+-rechten”.

Taal- en literatuuronderwerpen zullen ingaan op kwesties zoals gelijke rechten en de “erkenning van de taalkundige en dialectische diversiteit van Spanje en van de wereld, het bestrijden van taalkundige vooroordelen en stereotypen en het stimuleren van taalkundige reflectie”.

Persoonlijke en culturele identiteit, ethiek en het milieu zullen ook een centrale rol spelen bij de onderwerpen.

6. Hoeveel uur wordt elk vak gegeven?

Ook de uurroosters veranderen onder de nieuwe wet, waardoor verschillende vakken meer of minder tijd krijgen.

Het grootste aantal uren zal worden besteed aan Spaanse taal- en letterkunde, namelijk 325 uur voor de eerste drie jaar en 115 uur in het vierde jaar van het ESO.

Het nieuwe vak, technologie en digitalisering, dat de eerste drie jaar wordt gedoceerd, wordt met 140 uur het op één na hoogste vak, meer dan biologie en geologie, dat 105 uur krijgt.

105 uur zal ook worden toegewezen aan religie, muziek, lichamelijke opvoeding, visuele en audiovisuele kunsten, natuurkunde en scheikunde, terwijl onderwijs in ethische en maatschappelijke waarden 65 uur krijgt toegewezen.

In het 4e jaar van het ESO worden alle vakken voor 65 uur gegeven, met uitzondering van Spaanse taal- en letterkunde, vreemde taal en wiskunde, die 100 tot 115 uur worden toegewezen. Lichamelijke opvoeding en godsdienst worden gedurende het hele schooljaar slechts 35 uur onderwezen.

Thuiszorg in Spanje, hoe gaat dat in zijn werk?

 1. Diensten aanvragen
 2. Thuiszorgdiensten
 3. Soorten zorg en hun kostprijs

Het eeuwenoude gezegde “we redden het met een beetje hulp van onze vrienden” is gedurende ons hele leven van toepassing. Voor degenen die hebben besloten om naar Spanje te verhuizen om er de rest van hun dagen te verblijven, zo missen ze misschien een deel van de steun die ze hadden kunnen krijgen van hun gemeenschap thuis.

1.Diensten aanvragen

Het is belangrijk om op te merken dat u geen Spaans staatsburger hoeft te zijn om verzorgingsdiensten te ontvangen, maar u moet zich wel registreren bij uw plaatselijke gemeentehuis (padron). Hiermee heb je recht op gemeentelijke en andere diensten. Dit maakt je geen Spaanse inwoner, maar het is een belangrijk onderdeel van het proces indien men hulp nodig heeft. Vanaf de registratie kunt u naar het gemeentehuis (ayuntamiento) gaan om er een maatschappelijk werker te vragen om uw zaak te beoordelen. Als u langdurige thuiszorg aanvraagt, moet u doorgaans vijf jaar van uw leven in Spanje hebben doorgebracht, waarvan twee opeenvolgende jaren onmiddellijk voorafgaand aan uw aanvraag. Als u reeds bestaande handicaps heeft, zullen deze ook worden beoordeeld met hulp van de toegewezen maatschappelijk werker om te zien voor welk percentage aanvullende diensten u in aanmerking kan komen.

2. Thuiszorgdiensten

 • Voeren het medisch behandelplan van de arts uit
 • Bewaken complexe gezondheidsproblemen
 • Helpen bij de bediening van medische apparatuur
 • Toedienen van intraveneuze medicatie
 • Katheters
 • Sondevoeding
 • Verband verwisseling
 • Wondverzorging
 • Medicatiebeheer en hulp
 • De verzorging van een tracheotomie
 • Hulp bij in- en uit bed stappen 
 • Toiletbezoek, baden en persoonlijke hygiëne
 • Vervoersbijstand

3. Soorten zorg en hun kostprijs

Er zijn drie soorten primaire thuiszorg:

 • door de overheid gegeven
 • liefdadigheidswerkers
 • particuliere thuiszorg 

Alle drie zullen een verscheidenheid aan diensten aanbieden, afhankelijk van de autonome regio en financiële status. Het is het beste om het gemeentehuis te raadplegen alvorens een beslissing te nemen. 

De kosten voor door de overheid verstrekte thuiszorg zijn afhankelijk van de frequentie van de benodigde bezoeken. Gemiddeld zal het € 20-30 per uur zijn als je in aanmerking komt voor gesubsidieerde hulp. 

Particuliere thuiszorg varieert enorm, afhankelijk van het type zorgverlener dat u nodig heeft. Voor een gekwalificeerde werknemer verschilt de prijs niet veel van de door de overheid toegewezen zorg, namelijk € 25-35 per uur. 

Als u een gediplomeerde verpleegkundige nodig heeft, kan dat uurloon oplopen tot € 50 per uur. 

Ten slotte werken liefdadigheidswerkers gratis, maar zijn ze volledig afhankelijk van de gemeenschap. Ze kunnen helpen met dagelijkse taken zoals eten, verschonen en vervoer.

Voor premievrije gepensioneerden is er wat extra hulp als u een laag inkomen heeft en een geregistreerde inwoner van Spanje bent. U moet ouder zijn dan 65 jaar en vanaf uw 16e 10 jaar in Spanje hebben gewoond. Als u een handicap heeft, wordt de vereiste verblijfsduur teruggebracht tot vijf jaar. De maximale vordering voor niet-bijdragers is € 5.693,20.

Het percentage van de subsidie ​​die u krijgt voor thuiszorg heeft een aantal belangrijke factoren, met name uw financiële status. Er wordt rekening gehouden met pensioenen, spaargelden en elke andere bron van geldwaarde. Daarna wordt rekening gehouden met uw mate van afhankelijkheid en eventuele andere handicaps. Als u ervoor kiest om deze diensten met uw pensioen te betalen, is het belangrijk op te merken dat niet meer dan 80 procent kan worden opgenomen, ongeacht de kosten, voor door de overheid verstrekte zorg. Terwijl ze particuliere zorg zoeken, verwachten ze volledig betaald te worden, wat kan resulteren in een 100 procent overdracht van uw pensioen.

Gelukkig zijn er hier in Spanje andere mogelijkheden om op te leunen om in de hoogst mogelijke kwaliteit te blijven leven.

Hier zullen we kijken naar enkele van de best beoordeelde thuiszorgaanbieders in Spanje, welke diensten ze aanbieden, bepaalde voordelen die van toepassing zijn op aanvragers en de prijs van deze diensten. 

Seniors Residencias – Dit gevestigde bedrijf is een beetje anders op maat gemaakt. Het biedt woongemeenschappen aan voor senioren om er in te trekken en biedt vervolgens een groot aantal diensten wanneer u zich in hun gemeenschap bevindt. Het heeft veel locaties in heel Spanje met een gemiddelde prijs van € 1.650 per maand. De bewoners betalen naar verwachting slechts 80% (€ 1.320), terwijl de overheid de rest subsidieert. De aangeboden diensten zijn uitgebreid, maar hier zijn enkele van de meest prominente:

 • Fysiotherapie
 • Workshops voor geheugen en cognitieve stimulatie
 • Gekwalificeerde verpleegkundigen onder het personeel om behandelingen en diagnostiek toe te dienen
 • Apotheekdiensten
 • Verwerking van documentatie
 • Beheer van externe afspraken met medisch specialisten
 • Voedingsdeskundigen
 • Sociale diensten die door de bewoner kunnen worden gekozen

Help at Home Costa Blanca –  Dit is een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor het helpen van de expatgemeenschap in Spanje. De diensten die ze aanbieden aan de gepensioneerde gemeenschap zijn allemaal gratis, maar afhankelijk van beschikbaarheid, aangezien hun hele operatie gebaseerd is op donaties. Via deze dienst kunt u ontvangen: 

 • Respijtzorg, Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen.
 • Hulp bij transport 
 • Vertaal diensten
 • Winkeldiensten
 • Gezelschap
 • Hulp bij documentatie met betrekking tot welzijn en financiële voordelen van de Spaanse overheid

Leeftijdszorg Costa del Sol –  is een andere liefdadigheidsinstelling die zich toelegt op het verlenen van algemene hulp aan de ouderengemeenschap. Het merendeel van de aangeboden diensten is gebaseerd op het verzamelen van nuttige informatie die de bewoner kan gebruiken. Ze doen ook “winkelen en thuis brengen” voor degenen die die taken niet zonder een te grote inspanning kunnen voltooien.

Een vriendelijke herinnering dat diensten grotendeels afhankelijk zijn van de autonome regio waartoe u behoort, en uw plaatselijke gemeentehuis zal in staat zijn om eventuele extra middelen te leveren die u mogelijk zoekt. 

Kan ik mijn Spaanse bankrekening vanuit het buitenland afsluiten ?

 1. Algemeen
 2. Dus wat betekent dit voor u als het gaat om het afsluiten van uw bankrekening vanuit het buitenland?
 3. Als u bankiert bij een Spaanse bank die u op afstand laat afsluiten, dan zijn er verschillende manieren waarop u dit kunt doen.
 4. Wat als mijn bank me dit niet op afstand laat doen en ik op geen enkele manier kan terugkeren naar Spanje?

1.Algemeen

Het afsluiten van een Spaanse bankrekening vanuit het buitenland kan een uitdaging zijn, maar het is niet onmogelijk. Hier staat alles wat u moet weten over de banken die het wel en niet toestaan, evenals de verschillende mogelijke manieren waarop u uw ‘cuenta’ van buiten Spanje kunt annuleren.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw Spaanse bankrekening vanuit het buitenland moet afsluiten.

Misschien ben je verhuisd en vergat je ze te sluiten of moest je snel weggaan en had je geen tijd.

Volgens de Nationale Bank van Spanje “kan een rekening altijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd. En binnen 24 uur na het verzoek moet de entiteit het hebben gesloten”.

In de praktijk is het echter niet altijd even gemakkelijk, aangezien er geen regelgeving is die zegt wat de specifieke procedure is om een account op te zeggen. Dit geeft individuele banken de vrijheid om te kiezen hoe het wordt gedaan.

2. Dus wat betekent dit voor u als het gaat om het afsluiten van uw bankrekening vanuit het buitenland?

Het betekent over het algemeen dat het volledig afhangt bij welke bank u uw rekening hebt geopend en welk type rekening u heeft of u deze op afstand kunt sluiten of niet.

Het Portaal van de Nationale Bank van Spanje geeft duidelijk aan dat als een bank specifieke vereisten voor haar klanten heeft om een rekening te kunnen sluiten, “deze bijzonderheden in het contract moeten worden opgenomen en door de klant moeten worden ondertekend, na te zijn geïnformeerd”.

Dit betekent dat bij het openen van de rekening in uw oorspronkelijke contract had moeten staan of u deze persoonlijk moet sluiten of niet.

De banken die over het algemeen het sluiten van rekeningen op afstand toestaan, zijn de banken die geen of zeer weinig kantoren hebben, de zogenaamde neobanken zoals N26, Revolut, Bnext, EVO Banco of Openbank.

Maar de meeste andere traditionele Spaanse banken met vestigingen in het hele land hebben de neiging om van alle rekeninghouders (meer dan één als het een gezamenlijke rekening is) te eisen dat ze persoonlijk naar de bank komen om een rekening te sluiten, soms zelfs bij het specifieke filiaal waar de rekening was geopend.

Hoe vervelend dit ook kan zijn voor klanten die naar een ander deel van Spanje of naar het buitenland zijn verhuisd, de redenering van de banken hiervoor is dat elke geopende rekening een prestatie-indicator is voor een bepaald filiaal en daarom moeten ze de belangrijkste operaties afhandelen, zoals ook het afsluiten van een rekening.

3. Als u bankiert bij een Spaanse bank die u op afstand laat afsluiten, dan zijn er verschillende manieren waarop u dit kunt doen.

Online

Als u over internetbankieren beschikt, kunt u meestal een verzoek indienen om uw bankrekening online te sluiten. Dit zal waarschijnlijk ook het geval zijn voor rekeningen die exclusief online zijn geopend.

Houd er echter rekening mee dat als u online afsluit, sommige banken u ook kunnen vragen om persoonlijk naar het filiaal te komen om de opzegging van de rekening te ondertekenen en uw kaarten en chequeboekjes in te leveren.

Dit betekent dat u uw account mogelijk niet volledig online kunt sluiten, dus u kunt later bellen om te controleren of dit correct is gedaan.

Telefonisch

Als u uw account niet online kunt sluiten, is het misschien mogelijk om deze telefonisch te sluiten door naar de klantenservice te bellen. In dit geval moet u mogelijk extra details verstrekken, zoals wachtwoorden en handtekeningsleutels.

Volgens Ibercaja komt het vaker voor dat banken een telefonische annulering toestaan als de rekening ook via de telefoon is geopend.

Stuur een brief

Als u uw account niet online of telefonisch kunt afsluiten, kunt u dit het beste op afstand doen door een brief te sturen.

Om dit te doen, moet u een aangetekende brief sturen, waarin u aangeeft de rekening te willen sluiten en daarbij verklaart dat u zich niet in het land bevindt. Bij de brief moet u ook vermelden:

• Uw volledige naam, adres en een kopie van uw ID-nummer zoals groene verblijfsvergunning of TIE

• De naam van de bank, het filiaalnummer en de rekening die u wilt sluiten.

• Alle kaarten, chequeboekjes of andere betaalmethoden die u moet retourneren.

Hier is een sjabloon met een voorbeeld van de juiste bewoording voor deze brief in het Spaans. Er zijn enkele voorbeelden beschikbaar zoals voor een rekening met één gevolmachtigde of met meer gevolmachtigden. De site is eentalig Spaans.

Zodra u het certificaat heeft ontvangen dat de brief is afgeleverd, moet u dit opvolgen en verzoeken dat u een verklaring van accountannulering ontvangt.

Hoe u uw account ook sluit, zelfs als het telefonisch of online is, vraag nog steeds uw annuleringscertificaat aan om er zeker van te zijn dat het definitief wordt gesloten. Als het niet goed is afgesloten, kunt u kosten blijven maken zonder dat u zich ervan bewust bent dat u het bankgeld nog verschuldigd bent.

Houd er rekening mee dat als de rekening meer dan één houder heeft, u waarschijnlijk persoonlijk naar het filiaal moet gaan en het niet op afstand kunt sluiten, omdat beide partijen de formulieren moeten ondertekenen.

4. Wat als mijn bank me dit niet op afstand laat doen en ik op geen enkele manier kan terugkeren naar Spanje?

Als alle bovenstaande methoden hebben gefaald en uw bank u nog steeds niet officieel uw rekening laat sluiten zonder fysiek naar het filiaal te gaan en de benodigde papieren te ondertekenen, is het een goed idee om contact op te nemen met een advocaat.

Indien nodig kunnen zij u adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Als het probleem waarmee u wordt geconfronteerd is dat u naar een ander deel van Spanje bent verhuisd en uw bank wil dat u de rekening sluit waar deze oorspronkelijk was geopend, moet u, voordat u probeert te annuleren, eerst naar een nabijgelegen filiaal gaan en dit uw referentiefiliaal maken (sucursal de referencia), hoewel niet alle banken dit noodzakelijkerwijs zullen toestaan.

Andere banken, zoals Santander, kunnen voorstellen dat een lopende rekening wordt gewijzigd in een online rekening, waarna u telefonisch kunt opzeggen.

Wat zijn de regels voor het meenemen van huisdieren op vakantie?

 1. Algemeen
 2. Stranden
 3. Op reis in Spanje met uw huisdier
 4. Campings
 5. Huisdiervriendelijke hotels
 6. Wat te doen met uw huisdier als u het niet mee op vakantie kunt nemen?

1.Algemeen

Het kan moeilijk zijn om de juiste beslissing te nemen of u uw harige vrienden meeneemt of wat u ermee gaat doen terwijl u op vakantie bent. Hier vindt u alles wat u moet weten over de regels voor het reizen met huisdieren in Spanje, evenals enkele alternatieve opties.

De Spanjaarden houden ervan om huisdieren te hebben. Er zijn in feite 13 miljoen huisdieren in het land geregistreerd en ongeveer een kwart van alle Spaanse huishoudens heeft een of meer dieren in huis.

Drieënnegentig procent hiervan zijn honden en zes procent zijn katten. De andere één procent omvat kleinere dieren in kooien.

Er zijn zelfs meer huisdieren in Spanje dan kinderen onder de 15 jaar.

Maar wat gebeurt er als je op vakantie gaat in Spanje, wat doe je met je pluizige metgezel?

Wat zijn de regels om ze mee te nemen op het openbaar vervoer, naar stranden en campings en wat zijn je opties als je ze niet mee kunt nemen?

2. Stranden

Honden zijn tijdens de zomermaanden meestal niet toegestaan op de meeste stranden in Spanje, behalve op specifieke stranden die voor hen zijn aangewezen.

De regels over de exacte data waarop honden wel of niet toegang hebben tot bepaalde stranden, veranderen afhankelijk van de regio van Spanje en zelfs de specifieke stranden. Zorg ervoor dat u van tevoren onderzoek doet, afhankelijk van waar u naartoe gaat. De informatie is meestal te vinden op de website van de gemeente.

In Barcelona zijn honden bijvoorbeeld niet toegestaan op de stadsstranden tussen 1 mei en 26 september. Op het strand van Puerto de Santa María in Cádiz zijn honden tussen 1 juni en 30 september niet toegestaan, terwijl in de provincie Granada op veel stranden honden tussen 1 juli en 30 september niet zijn toegelaten.

De website Viajar con Perros is een goede bron om aangewezen hondenstranden in het hele land te vinden.

Als u een strandvakantie plant, moet u beslissen wat u met uw hond gaat doen terwijl u op het zand ligt te zonnen of ervoor zorgen dat uw accommodatie niet te ver van een hondvriendelijk strand ligt. Misschien moeten jij en je gezin het om de beurt doen, terwijl iemand anders met de hond naar het platteland gaat.

Als de Guardia Civil u betrapt dat u uw hond hebt achtergelaten in uw wagen treden ze op:

Ze achterlaten in een bloedhete auto of tent is natuurlijk geen optie terwijl je aan het genieten bent op het strand. Als je ze in een hotelkamer achterlaat, moet je ervoor zorgen dat de airconditioning aan staat en dat je ze niet langer dan een paar uur alleen laat.

3. Op reis in Spanje met uw huisdier

De gemakkelijkste optie, als u met uw huisdier door Spanje reist, is natuurlijk om uw eigen auto te hebben of er een te huren. Zorg er wel voor dat het verhuurbedrijf weet dat u uw huisdieren meeneemt in de auto en of zij dit toestaan.

Onthoud dat als u een auto huurt, u ervoor moet zorgen dat u een geschikte reismand of bench meeneemt, zodat het dier veilig is en de bestuurder niet kan storen.

Reizen met de auto betekent ook dat u onderweg moet stoppen als uw huisdier zich ziek voelt, zich moet ontlasten of moet stoppen voor een drankje.

Degenen die niet de mogelijkheid hebben om met de auto te reizen, kunnen in plaats daarvan met de trein gaan.

Renfe stelt dat je in AVE- en langeafstandstreinen (Larga Distancia) met je huisdier kunt reizen zolang:

• Het een hond, kat of fret is, maar geen pluimvee

• Hij weegt niet meer dan 10 kg

• Hij reist altijd in een kooi of drager, met een maximale afmeting van 60x35x35 cm

• Slechts één huisdier per persoon is toegestaan

• Uw ticket staat reizen met een huisdier toe

Het huisdierticket is gratis als u reist met een Premium ticket, in een Preferential of Grand Class bed of een Grand Comfort Seat. Voor basistickets reist u met uw huisdier voor €20 extra.

Honden die zwaarder zijn dan 10 kg zijn niet toegestaan in de AVE-langeafstandstreinen, de media distancia (middellange afstand) of Avant-treinen. Als je een grotere hond hebt, zul je waarschijnlijk de veel langzamere lokale Cercanías-treinen of Rodalies in Catalonië moeten nemen.

Als je met de langeafstandsbus reist, moet je van tevoren de regels van de busmaatschappij raadplegen. Er is meestal niet veel ruimte in bussen, dus dit kan alleen mogelijk zijn met zeer kleine huisdieren.

4. Campings

Op kampeervakantie gaan is een goede optie voor eigenaren van gezelschapsdieren, die doorgaans veel buitenruimte bieden.

Veel campings zijn huisdiervriendelijk en bieden zelfs faciliteiten zoals hondenparken voor uw harige vrienden.

Kijken op de website van de camping of bellen om te weten te komen of huisdieren zijn toegestaan, zou je eerste actiepunt moeten zijn.

Houd er rekening mee dat niet alle campings alle soorten huisdieren toestaan. Sommigen staan bijvoorbeeld bepaalde hondenrassen of honden groter dan een bepaalde grootte niet toe.

5. Huisdiervriendelijke hotels

Als u niet van plan bent om te kamperen, is het vinden van het juiste type accommodatie voor u en uw hond essentieel voor een geslaagde vakantie met uw huisdier. Hoewel niet alle hotels in Spanje huisdiervriendelijk zijn, zijn er veel die dat wel zijn.

Hoteles Mascotas is een goede bron, net als Red Canina. U kunt ook huisdiervriendelijke hotels bekijken als zoekfunctie op populaire accommodaties zoals Booking.com.

6. Wat te doen met uw huisdier als u het niet mee op vakantie kunt nemen?

Als de locatie waar je naartoe gaat geen huisdieren toestaat of het gewoon oneerlijk zou zijn om ze mee te nemen omdat ze er niet van zouden genieten, moet je op zoek naar opties voor huisdierverzorging.

Degenen die katten hebben, hebben het misschien wat gemakkelijker. Je kunt een vriend of buurman vragen om elke dag bij je kat te kijken om hem te voeren, de kattenbak schoon te maken en hem wat liefde te geven.

Honden daarentegen hebben veel meer aandacht nodig en moeten minstens twee keer per dag uitgelaten worden. Indien mogelijk kunt u een vriend vinden die bereid is uw hond mee naar huis te nemen om voor hem te zorgen terwijl u weg bent.

Als dit niet mogelijk is, kunt u het beste een huisdierhotel, hondenkennel of cattery in de buurt zoeken die voor uw huisdier zal zorgen. Deze kunnen tussen de €12 en €25 kosten, afhankelijk van het type kennel dat je kiest.

Een derde optie is om een huis-/dierenoppas te krijgen die in wezen gratis in je huis woont terwijl je weg bent, maar in ruil daarvoor bepaalde taken voor je moet uitvoeren, zoals het zorgen voor huisdieren en het water geven van je planten. De prijs hiervoor bedraagt hiervoor tussen de 25 en de 50 euro.

De nieuwe Spaanse starterswet voor ondernemers

 1. Overzicht
 2. Bij meerdere werkzaamheden hoeft u geen zelfstandigenbijdrage te betalen
 3. Zelfstandigen krijgen drie kansen om te profiteren van de nieuwe wet
 4. Verbetering van de fiscale behandeling van aandelenopties
 5. Aftrek vennootschapsbelasting tot 15 procent
 6. Het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse investeringen
 7. Belastingvoordelen
 8. De periode dat een bedrijf als ‘recent opgericht’ wordt beschouwd, wordt verlengd
 9. Wie kan profiteren van de nieuwe Spaanse starterswet?

1.Overzicht

Buitenlandse ondernemers wachten al jaren op de voltooiing van de langverwachte Spaanse starterswet. Het laatste nieuws is dat ze in september 2022 in werking zal treden en er zijn ook nieuwe details vrijgegeven over de voordelen die ze met zich mee zal brengen.

De nieuwe starterswet, die de Spaanse regering in 2019 voor het eerst aankondigde, zal uiteindelijk in september 2022 in werking kunnen treden, zoals aangegeven door minister van Economische Zaken Nadia Calviño.

Voor het eerst zal Spanje een wet hebben die rechtstreeks gericht is op de bijzonderheden van kleine op technologie gebaseerde bedrijven.

De nieuwe starterswet hoopt buitenlandse bedrijven aan te trekken, waardoor het voor startups gemakkelijker wordt om voor Spanje te kiezen door hen extra economische prikkels te geven, zoals belastingverlagingen.

Hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat de definitieve tekst van de Starterswet wordt gepubliceerd, en er mogelijk nog verschillende wijzigingen moeten worden doorgevoerd, is hier het laatste nieuws over het wetsontwerp tot nu toe en de voordelen die het zal opleveren.

2. Bij meerdere werkzaamheden hoeft u geen zelfstandigenbijdrage te betalen

Een van de belangrijkste aankondigingen is het afschaffen van de inschrijving voor drie jaar als zelfstandige (autónomo) in de Bijzondere Regeling Zelfstandigen (RETA), op voorwaarde dat de ondernemer die de starter begint op zijn beurt wordt ingehuurd als werknemer bij een ander bedrijf.

Dit is het geval voor 25.000 zelfstandigen in Spanje die momenteel werken voor zichzelf combineren met ingehuurd worden door iemand anders.

Over het algemeen is het goed nieuws, aangezien de sociale zekerheidsbijdrage van Spanje met € 294 per maand tot de hoogste van Europa behoort.

3. Zelfstandigen krijgen drie kansen om te profiteren van de nieuwe wet

Het faillissement van een bedrijf is iets dat voor het eerst wordt overwogen in wetteksten in Spanje.

De startnota maakt serieel ondernemerschap makkelijker, waardoor een zzp’er die een bedrijf is gestart en dat uiteindelijk niet werkt, het opnieuw kan proberen en van dezelfde voordelen kan blijven profiteren. Concreet mogen ondernemers maximaal drie keer profiteren van de starterswet. Een zzper is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De afkorting staat dan ook voor zelfstandige zonder personeel.

4. Verbetering van de fiscale behandeling van aandelenopties

Aandelenopties zijn vaak een vorm van beloning voor werk die veelvuldig wordt gebruikt bij starters. Het bestaat erin bestuurders of werknemers de mogelijkheid te bieden om aandelen te verkrijgen van het bedrijf waarvoor ze werken. Concreet stijgt het bedrag van de belastingvrijstelling van € 12.000 naar € 45.000.

Bovendien zal er pas belasting over deze aandelen worden betaald wanneer de verkoop ervan plaatsvindt, of wanneer het bedrijf naar de beurs gaat.

5. Aftrek vennootschapsbelasting tot 15 procent

Het geeft starters en investeerders een verlaging van de vennootschapsbelasting van de huidige 25 procent naar 15 procent.

6. Het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse investeringen

Een van de grootste problemen die buitenlandse investeerders tegenkomen als ze willen investeren in een Spaanse startup, is de bureaucratie.

Als gevolg hiervan beoogt de nieuwe wet de verplichting voor internationale investeerders om een NIE (buitenlands ID-nummer) aan te vragen om dit soort acties uit te voeren, te elimineren. Zowel beleggers als hun vertegenwoordigers hoeven alleen de Spaanse belastingidentificatienummers (NIF’s) te verkrijgen.

7. Belastingvoordelen

De nieuwe wet omvat een reeks belastingvoordelen om nationale investeringen aantrekkelijker te maken.

De maximale aftrekgrondslag voor investeringen voor startende of recent opgerichte bedrijven wordt verhoogd van € 60.000 naar € 100.000 per jaar en het type aftrek wordt verhoogd van 30 naar 50 procent.

8. De periode dat een bedrijf als ‘recent opgericht’ wordt beschouwd, wordt verlengd

De periode die voor in aanmerking komende bedrijven als ‘recent opgericht’ wordt beschouwd, gaat van 3 naar 5 jaar. Voor biotechnologie-, energie- of industriële bedrijven is de periode nog langer, 7 jaar.

9. Wie kan profiteren van de nieuwe Spaanse starterswet?

De starterswet staat open voor iedereen uit de EU of derde landen, zolang ze de afgelopen vijf jaar niet in Spanje hebben gewoond. Het geeft hen toegang tot een speciaal visum voor maximaal vijf jaar.

Dit visum staat open voor leidinggevenden en werknemers van startups, investeerders en externe werknemers, evenals voor hun familieleden.

Wat kost een Spaanse universiteit aan een buitenlander?

 1. Algemeen
 2. Toegang tot de universiteit voor buitenlandse ingezetenen in Spanje
 3. Toegang tot Spaanse universiteiten voor EU-burgers
 4. Toegang tot Spaanse universiteiten voor niet-EU, niet-ingezeten burgers
 5. Wat zijn de collegegelden voor universiteiten in Spanje?

1.Algemeen

Als je erover denkt om naar de universiteit in Spanje te gaan en je wilt weten welke kwalificaties je moet bezitten, hoeveel het lesgeld bedraagt en wat de verschillen zijn voor internationale studenten, dan heeft dit artikel de informatie die je zoekt.

Volgens de laatste beschikbare statistieken waren er tijdens het academiejaar 2019-2020 ongeveer 1,3 miljoen studenten in het hoger onderwijs in Spanje, het aantal buitenlandse studenten dat in het Spaanse universiteitssysteem (SUE) heeft gestudeerd, bedroeg toen 208.366.

Spaanse universiteiten hebben over het algemeen een goede reputatie en het land is zelfs de thuisbasis van een van ’s werelds oudste universiteiten, de Universiteit van Salamanca, die in 1218 werd geopend.

2. Toegang tot de universiteit voor buitenlandse ingezetenen in Spanje

Als je een buitenlander bent die in Spanje verblijft en je ouder bent dan 18 jaar, dan heb je toegang tot Spaanse universiteiten onder dezelfde voorwaarden als Spanjaarden.

Je kunt ook dezelfde beurzen aanvragen als Spaanse studenten.

Als je in Spanje naar de middelbare school ging, doe je dezelfde test als Spanjaarden om naar de universiteit te gaan: de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU of EvAU), ook wel selectividad genoemd.

3. Toegang tot Spaanse universiteiten voor EU-burgers

Als je een EU-burger bent, moet je in de meeste gevallen een accreditatie krijgen van de UNEDassis-service (University Application Service for International Students in Spain) om hier naar de universiteit te gaan.

Om dit te doen, moet je de website van de National Distance Education University (UNED) bezoeken waar je je onderwijskwalificaties en transcripties moet indienen. Het deel van de site opent elk jaar in april. Je ontvangt dan je Credencial de Accesso (toegangsgegevens), die je binnen 3 tot 4 maanden bij de door jou gekozen universiteit moet indienen.

4. Toegang tot Spaanse universiteiten voor niet-EU, niet-ingezeten burgers

Buitenlanders die niet uit een EU-land komen en geen residentie in Spanje hebben, kunnen nog steeds naar Spaanse universiteiten gaan, maar het is iets ingewikkelder.

Ten eerste moet u het homologatieproces doorlopen om uw kwalificaties in Spanje erkend te krijgen. Dit wordt uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding, behalve als de universiteit die je wilt bezoeken zich in Catalonië, Galicië of Baskenland bevindt, dam moei je in die gevallen homologatie in de regio zelf aanvragen. U kunt contact opnemen met uw plaatselijke Spaanse consulaat om u te helpen bij het proces.

Zodra uw kwalificaties in Spanje zijn erkend, moet u door het ontvangen van de Accreditatie (Volante de convalidación) slagen voor de Bachillerato Assessment for University Access (EBAU) of de Specific Competence Tests (PCE).

Als je eenmaal je plaats aan een Spaanse universiteit hebt gekregen, moet je daarnaast ook een studentenvisum aanvragen om legaal in Spanje te kunnen wonen tijdens je studie.

Onlangs heeft de Spaanse regering aangekondigd dat zij wetgeving voorbereidt die ervoor zorgt dat niet-EU-universiteitsstudenten hun verblijfsvergunning niet langer jaarlijks hoeven te verlengen en dat ze automatisch één of twee jaar na hun afstuderen in Spanje kunnen blijven. .

5. Wat zijn de collegegelden voor universiteiten in Spanje?

Spanje heeft zowel openbare als particuliere universiteiten en de kosten verschillen sterk tussen de twee.

Aan zowel openbare als particuliere universiteiten wordt het collegegeld dat je elk jaar betaalt, verkregen door het aantal studiepunten dat je inschrijft te vermenigvuldigen met de kosten per studiepunt. Doorgaans neem je tijdens elk studiejaar 60 studiepunten op.

Om het nog ingewikkelder te maken, heeft elk vak binnen de universiteit een andere prijs, afhankelijk van wat je studeert. Omdat er geen kosten zijn vastgesteld door de autoriteiten is eke instelling vrij om het collegegeld naar keuze vast te stellen.

Bovendien rekent elke regio in Spanje verschillende bedragen aan en sommige zijn aanzienlijk goedkoper dan andere.

Volgens gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport ligt de gemiddelde prijs gewoonlijk tussen € 750 per jaar aan openbare universiteiten in Andalusië, Cantabrië en Galicië en ongeveer € 2.000 per jaar aan openbare universiteiten in Madrid, Catalonië en Castilla y León.

Zo kost het studeren van medicijnen aan een openbare universiteit in Andalusië € 757 per jaar, terwijl de kosten in Catalonië ongeveer drie keer zo hoog zijn, namelijk € 2.372 per jaar.

Bij particuliere universiteiten bedragen de inschrijvingskosten voor niet-gegradueerde studies ongeveer € 9.500 per academisch jaar, afhankelijk van de gekozen opleiding en instelling, maar het kan hoger zijn. Over het algemeen betalen particuliere universiteiten echter niet meer dan € 20.000 per academisch jaar.

Internationale studenten uit de EU betalen doorgaans hetzelfde bedrag als nationale studenten in Spanje, net als degenen die eerder in Spanje hebben gewoond.

Voor mensen uit niet-EU-landen kan het een beetje anders zijn, maar omdat er geen vaste kosten zijn, is dit afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals hierboven vermeld.

Volgens Studyportals, een internationale studentenwebsite, zijn er meldingen dat niet-EU-burgers hetzelfde in rekening worden gebracht als EU-burgers, en dat anderen ongeveer € 1.000 tot € 1.500 hoger in rekening worden gebracht dan die van de EU studenten. Het is zelfs mogelijk dat het collegegeld twee tot drie keer hoger ligt. Je kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met de universiteit waarin je geïnteresseerd bent en naar de prijs vragen.

Je moet weten dat Spanje veel verschillende soorten beurzen aanbiedt voor studenten, waarvan er vele openstaan voor Spanjaarden, maar ook voor internationale studenten. Uw plaatselijke Spaanse consulaat zou u informatie moeten kunnen geven over de universiteiten die mogelijk voor u beschikbaar zijn.

Welke mogelijkheden zijn er voor kinderopvang in de zomer in Spanje?

 1. Algemeen
 2. Zomerschoolkampen
 3. Gespecialiseerde of thema zomerkampen
 4. Tijdelijke oppas of Au-pair
 5. Vraag gezinsleden om hulp

1.Algemeen

Kinderen in Spanje hebben tijdens de zomer ongeveer drie maanden vakantie, maar het vinden van kinderopvang is in deze periode voor vele ouders een echte uitdaging, vooral als ze moeten werken. Dus wat is er beschikbaar?

De vakantie begint tegen eind juni en duurt tot ongeveer de tweede week van september. Dit is een van de langste zomervakanties in Europa.

Tenzij u leraar of zelfstandige bent, kunnen de meeste loontrekkende werknemers in Spanje, slechts enkele weken vakantie per keer opnemen, wat betekent dat ouders vaak vast zitten met wat ze met de kinderen moeten doen voor de rest van de zomer.

Als u zich in deze situatie bevindt, wat zijn uw opties voor kinderopvang in de zomer en hoe betaalbaar is het?

2. Zomerschoolkampen

De meeste reguliere scholen in Spanje bieden campamentos de verano of zomerkampen aan. Dit betekent dat uw kinderen ook na het einde van het schooljaar naar hun normale school kunnen blijven gaan. Maar in plaats van hun lessen te volgen, kunnen ze leuke dagelijkse activiteiten, knutselen en spelletjes doen, evenals is er meestal een verscheidenheid aan dagtochten voorzien.

Als de school van je kinderen deze optie niet biedt, is er altijd de mogelijkheid om je aan te melden voor een campamento op een andere school in de buurt.

Vergeet niet dat je je kinderen van tevoren moet inschrijven om er zeker van te zijn dat ze een plekje kunnen bemachtigen.

De prijs voor deze vakantiekampen is ongeveer € 70 tot € 100 per week als uw kind de hele dag gaat, en dit is meestal inclusief lunch. Houd er rekening mee dat deze zomerkampen op school meestal niet de ganse zomer beschikbaar zijn, dus het kan zijn dat je toch nog kinderopvang moet organiseren voor de maand augustus of een paar weken in augustus.

Het voordeel hiervan is dat uw kinderen vaak bij hun vrienden kunnen zijn en de omgeving al kennen, maar het voelt misschien niet echt aan als een vakantie of een pauze van school voor hen, omdat ze in dezelfde omgeving blijven.

3. Gespecialiseerde of thema zomerkampen

Een andere optie, in plaats van naar een zomerkamp op school te gaan, is een zomerkamp met een thema, gebaseerd op de hobby’s van je kinderen of de activiteiten waar ze van houden. Er zijn veel verschillende zomerkampen in het hele land, gericht op alles, van sport en talen tot muziek of zelfs theater.

In Barcelona biedt de stadsdierentuin bijvoorbeeld een zomerkamp, net als FC Barcelona, waar kinderen de hele dag voetbal kunnen leren van de profs.

In Valencia biedt het Bioparc een zomerkamp aan, net als een paar van de plaatselijke buitenzwembaden.

Probeer online te zoeken naar Campamento de verano (zomerkamp) plus de naam van de stad, er zijn opties in bijna heel Spanje.

Aangezien dit particuliere bedrijven zijn, die niet door de staatsscholen worden gesponsord, kosten ze doorgaans aanzienlijk meer dan de zomerkampen op school.

Verwacht overal vanaf € 200 per week te betalen, en verdubbel dit voor populaire zomerkampen. De algemene regel is dat hoe beter de faciliteiten, het personeel en het vervoer is hoe duurder het kamp wordt.

4. Tijdelijke oppas of Au-pair

Als zomerkampen of scholen geen optie zijn, of je wilt liever dat je kinderen meer aandacht krijgen of in huis zijn, dan is het inhuren van een zomeroppas of au-pair ook een goede keuze.

Er zijn veel jonge mensen die een zomerbaan willen om wat bij te verdienen en er zitten veel beroepsnanny’s in de zomer zonder werk zitten bij hun vaste gezin.

Dit kan een goede kans zijn voor uw kinderen om een andere taal te leren door een au-pair uit een ander land in te huren. Veel Spaanse gezinnen huren Engelse au-pairs in om tijdens de zomer op hun kinderen te passen, dus u kunt een Engelse oppas inhuren als uw kinderen hun taalvaardigheid moeten opfrissen of zelfs een Franse of Italiaanse oppas, als u wilt dat ze een nieuwe taal leren.

Het salaris van een Au Pair in Spanje is € 70 per week als je op het platteland woont, en € 80 per week als je in de stad woont, wat neerkomt op tussen € 280 en € 320 euro per maand. Verwacht in steden als Madrid en Barcelona een loon voor een oppas rond de € 10 per uur.

5. Vraag gezinsleden om hulp

Veel Spanjaarden vertrouwen op familieleden zoals grootouders om tijdens de zomervakantie voor hun kinderen te zorgen.

Als u geen familieleden in Spanje heeft, kunt u voor de zomer misschien enkele familieleden overhalen om hier in Spanje voor uw kinderen te komen zorgen, of uw kinderen kunnen genieten van een vakantie bij of met uw familieleden.

Spaanse staatsburgerschapstest: hoe zorg je ervoor dat je slaagt

 1. Overzicht
 2. Hoe meld ik me aan voor het examen?
 3. Zorg ervoor dat je weet wanneer de data zijn
 4. Leer de stijl van het examen en de soorten vragen kennen
 5. Download de officiële bijgewerkte handleiding
 6. Zoek tijd om te studeren
 7. Vergeet niet de juiste documentatie mee te nemen
 8. Zorg ervoor dat u weet hoe u het examenblad correct invult
 9. Wees geduldig bij het wachten op de resultaten
 10. Je hebt een tweede kans
 11. Focus op het verbeteren van je Spaans
 12. Fouten in de test

1.Overzicht

Om de Spaanse nationaliteit te krijgen, moet je slagen voor een examen van het Cervantes Instituut. Hier zijn enkele tips die ervoor kunnen zorgen dat je deze algemene kennistest over Spanje met glans doorstaat.

Als u voldoet aan de voorwaarden om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen, moet u, als u niet oorspronkelijk uit een Spaanssprekend land komt, twee tests afleggen.

De eerste test is de Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) of Test van constitutionele en sociaal-culturele kennis van Spanje (alle aanvragers doen dit) en de tweede is het DELE-taalexamen (Diploma de Español como Lengua Extranjera) voor degenen wier moedertaal niet het Spaans is.

In dit artikel gaan we specifiek in op het CCSE-examen, dat onderwerpen behandelt als overheid, Spaanse geografie, Spaanse cultuur en geschiedenis. Het bestaat uit 25 vragen, die je binnen een gestelde tijdslimiet van 45 minuten moet beantwoorden om je kennis te testen.

Vijftien van de vragen zijn bedoeld om uw kennis van de Spaanse regering, de wetgeving en de rechten van de burger te testen, terwijl de overige tien betrekking hebben op de Spaanse cultuur, geschiedenis en samenleving.

2.Hoe meld ik me aan voor het examen?

Om deel te kunnen nemen aan het examen, moet u zich eerst online registreren en inloggen. U kan dat hier doen.

Je moet kiezen uit een selectie en plaatsen en data waar en wanneer je examen zal plaatsvinden en vervolgens je vergoeding van € 85 betalen om correct te worden ingeschreven.

Hier zijn enkele tips om u te helpen slagen voor het examen en ervoor te zorgen dat u slaagt.

3. Zorg ervoor dat je weet wanneer de examen data zijn

Er zijn slechts bepaalde data per jaar waarop deze examens plaatsvinden en deadlines wanneer u zich daarvoor moet hebben aangemeld. Zorg dat je weet wanneer deze zijn, zodat je de deadline niet mist en lang moet wachten om je weer in te kunnen schrijven.

Er zijn veel examencentra in het hele land. Klik hier om de dichtstbijzijnde te vinden. Elk van deze centra zal je kunnen vertellen wanneer ze hun examens zullen houden en wanneer je je moet registreren.

4. Leer de stijl van het examen en de soorten vragen kennen

Elk jaar zijn er 300 meerkeuzevragen en daarvan worden er 25 geselecteerd voor het examen. Als je er 15 goed beantwoordt, slaag je voor het examen. Er zijn veel plaatsen online waar u de stijl van het examen kunt vinden. Zo maak je kennis met de soorten vragen die gesteld kunnen worden en de onderwerpen die aan bod komen.

5. Download de officiële bijgewerkte handleiding

Op de Insituto Cervantes-website vindt u de bijgewerkte handleiding “para la preparación de la Prueba de Conocimientos” waarvoor er elk jaar een nieuwe handleiding gemaakt wordt. Dit zijn de exacte 300 vragen en antwoorden die in het examen van dat jaar zullen worden gebruikt. Klik hier om de handleiding voor 2022 te zien. Gebruik deze als je studiebijbel.

Elk jaar worden er 25 nieuwe vragen toegevoegd en 25 oude verwijderd, dus je moet ervoor zorgen dat je de bijgewerkte lijst hebt voor het jaar waarin je het examen gaat doen.

6. Zoek tijd om te studeren

Het kan een hele uitdaging zijn om de antwoorden op mogelijk 300 verschillende vragen te onthouden, dus u moet ervoor zorgen dat u ruim voor uw examen voldoende tijd neemt om te studeren.

Naast het bestuderen van de handleiding, zul je veel online simulaties vinden waar je kunt oefenen en een idee kunt krijgen van hoe je het zou kunnen doen. Er zijn ook verschillende apps die bedrijven hebben gemaakt en YouTube-video’s zodat je ook onderweg kunt studeren.

7. Vergeet niet de juiste documentatie mee te nemen

Op de dag van het examen is het erg belangrijk dat u de juiste documenten meeneemt om het examen te kunnen afleggen. U heeft zich al online ingeschreven, maar op de dag van het examen dient u de verificatie van uw inschrijving, uw originele paspoort en uw verblijfskaart mee te nemen.

Als een van deze verlengd wordt, dan moet u ervoor zorgen dat u in plaats daarvan fotokopieën meeneemt.

8. Zorg ervoor dat u weet hoe u het examenblad correct invult

Er is een bepaalde manier om het meerkeuze-examenblad in te vullen waarvan u op de hoogte moet zijn. Het plaatsen van een vinkje of een ‘x’ in de cirkel wordt niet geaccepteerd. In plaats daarvan moet je de kleine cirkel inkleuren, zodat de examens machinaal kunnen worden gelezen. Ze worden niet individueel gecontroleerd door mensen.

9. Wees geduldig bij het wachten op de resultaten

Ook al zijn het eenvoudige meerkeuzevragen en er zijn er maar 25, je moet ongeveer 20 dagen wachten om erachter te komen of je geslaagd bent of niet. Dit zou tenslotte relatief eenvoudig moeten zijn, als je het staatsburgerschap aanvraagt, moet je een tijdje in Spanje hebben gewoond (meestal 10 jaar of langer) en ben je gewend om geduldig te zijn.

10. Je hebt een tweede kans

Als je de test de eerste keer niet haalt, krijg je een tweede kans om je opnieuw in te schrijven en het examen opnieuw te doen. U hoeft de vergoeding ook niet opnieuw te betalen, omdat u deze de eerste keer al heeft betaald.

11. Focus op het verbeteren van je Spaans

Hoewel dit onderdeel geen specifieke taaltest is, zijn alle vragen in het Spaans, dus je moet de taal redelijk goed beheersen om voor de test te slagen. Je zult zeker meer Spaans moeten kennen dan het A2-niveau dat vereist is voor de Spaanse taaltest om de vragen volledig te begrijpen, en als je Spaans onderdaan wilt worden, moet de taal sowieso een prioriteit zijn.

12. Fouten in de test

In het voorbereidingshandboek voor het Spaanse staatsburgerschap examen van 2022 werd Mariano Rajoy vermeld als, nog steeds, premier en dat de doodstraf deel uitmaakt van de Spaanse wet.

De CCSE-test, die € 85 kost, bestaat uit 25 meerkeuzevragen die binnen een vastgestelde tijdslimiet van 45 minuten moeten worden beantwoord om uw kennis van Spanje te testen.

Het Cervantes-instituut, de openbare culturele instelling die taal- en burgerschapsexamens organiseert, zei dat de fouten in het voorbereidingshandboek dat op 29 november werd gepubliceerd, te wijten waren aan een “computerstoring”. Het Instituut zei dat het de fouten sindsdien had gecorrigeerd.

Rajoy is sinds 2018 geen premier van Spanje meer en de doodstraf werd in 1978 verboden.

Het handboek wordt gegeven aan aanvragers die zich voorbereiden op de burgerschapstest (bekend als CCSE), die ze moeten behalen, samen met een taaltest, om in aanmerking te komen voor de Spaanse nationaliteit.

Vijftien van de vragen zijn bedoeld om uw kennis van de Spaanse regering, wetgeving en burgerrechten te testen, terwijl de overige tien betrekking hebben op de Spaanse cultuur, geschiedenis en samenleving.

Sommige vragen zijn meerkeuzevragen met drie mogelijke antwoorden, terwijl andere met waar of onwaar moeten worden beantwoord.

Twaalf van de 300 vragen in het voorbereidingshandboek bevatten fouten, waarvan iedereen met een basiskennis van de Spaanse samenleving ze zou ontdekken. Het bevatte valselijk aangeven dat openbaar onderwijs niet gratis is en dat rijbewijzen worden afgegeven door de politie en niet door de verkeersautoriteit, Dirección General de Tráfico (DGT), zoals dat het geval is.

Een van de meest schokkende fouten was een vraag die aangaf dat het juiste antwoord op “De huidige premier is…”, “Mariano Rajoy” was, in plaats van “Pedro Sánchez”.

Een andere meerkeuzevraag gaf aan dat het juiste antwoord op “De Spaanse grondwet is…” “een secundaire wet” was, in plaats van “een essentiële wet”.

Het Cervantes-instituut gaf aan dat de fouten werden veroorzaakt door het feit dat de vragen waren gewijzigd, maar het computerprogramma kon de antwoorden van de vorige test niet wijzigen.

Het Cervantes-instituut beschreef het als “een ongelukkige fout” en gaf toe dat het gevolgen kan hebben voor mensen die de test onlangs hebben gedaan. De test wordt automatisch gecorrigeerd, wat betekent dat het kandidaten kan straffen die het “juiste” antwoord volgens het handboek hebben gecontroleerd.

Een groep genaamd Legalteam, gevestigd in Barcelona, die advies geeft over burgerschapskwesties, merkte de fouten op en plaatste verschillende voorbeelden van de fouten op haar website.

“We hebben geconstateerd dat veel vragen de verkeerde antwoorden hebben en bij Legalteam hebben we ze gecorrigeerd omdat de antwoorden in de officiële handleiding onjuist zijn”, schreef Legalteam op 2 december op haar website.

“Als u foute antwoorden opmerkt, laat het ons dan weten, zodat we de handleiding kunnen corrigeren en het Instituut Cervantes hiervan op de hoogte kunnen stellen.”

Het Instituut zegde dat de fouten verholpen zijn door experts die de antwoorden van het handboek “één voor één” hebben gecontroleerd.

Het heeft echter vragen opgeroepen over hoe dergelijke duidelijke fouten onopgemerkt konden blijven voordat het handboek werd gepubliceerd.

Kunnen buitenlanders ambtenaar worden in Spanje?

 1. Algemeen
 2. Kunnen buitenlanders in Spanje een baan bij de overheid krijgen?
 3. Geldt dit voor alle banen in de openbare dienst?
 4. Welke kwalificaties heb ik nodig?
 5. Wat zijn oposiciones?
 6. Is er iets dat mij ervan weerhoudt een baan als ambtenaar in Spanje te krijgen?
 7. Wat zijn de voordelen om ambtenaar te zijn in Spanje?
 8. Wat zijn de nadelen om ambtenaar te zijn in Spanje?

1.Algemeen

“Funcionario” (ambtenaar) banen zijn zeer gewild in Spanje, en in 2022 heeft de Spaanse regering meer openbare banen gecreëerd dan ooit tevoren. Maar kunnen buitenlanders een aanvraag indienen? En is een baan voor de Spaanse Staat het overwegen waard?

Voor veel Spanjaarden is het de droom om een stabiele, papierverslindende ambtenaarsfunctie te bemachtigen.

Ze weten dat het niet spannend zal zijn of hen rijk zal maken, maar ze zien functioneel werk als ‘een baan voor het leven’ in een land waar de werkloosheid hoog is en een groot deel van de arbeidsmarkt gebaseerd is op tijdelijke zomerbanen in het toerisme.

Ze vinden het ook prettig dat ambtenarenbanen een behoorlijk salaris betalen in vergelijking met het landelijke gemiddelde en vaak ook minder uren werken.

Ambtenarenjobs in het openbaar bestuur, sociale zekerheid en defensie werden in 2020 gemiddeld € 29.580 bruto per jaar betaald.

Volgens statistieken, die zijn vrijgegeven door het Spaanse Nationale Instituut voor de Statistiek (INE), is dit hoger dan het nationale gemiddelde brutosalaris van € 24.395 per jaar, hoewel dat niet wil zeggen dat sommige ambtenaren aanzienlijk minder betaald krijgen dan het bovengenoemde salaris.

In mei 2022 kondigde de Spaanse regering haar grootste jaarlijkse aanbod van ambtenarenjobs ooit aan, 44.787 nieuwe jobs waarvan 22.000 jobs bedoeld zijn voor nieuwelingen.

De laatste schattingen wijzen op het feit dat 47 procent van de ambtenaren in Spanje de komende tien jaar met pensioen gaat, wat deels verklaart waarom de Spaanse staat zijn personeelsbestand wil versterken.

Dus als banen in de ambtenarij zo populair zijn, en er blijkbaar steeds meer beschikbaar zijn, hoe kun je er dan een krijgen als buitenlander?

2. Kunnen buitenlanders in Spanje een baan bij de overheid krijgen?

Het belangrijkste antwoord is ja, je kunt als buitenlander een baan bij de overheid in Spanje krijgen, maar er zijn een paar vereisten.

Degenen die in aanmerking komen voor banen als ambtenaar in Spanje zijn onder meer EU-onderdanen en degenen die gehuwd zijn met Spaanse of EU-onderdanen. U moet op het moment van sollicitatie gehuwd zijn en niet gescheiden.

Kinderen van EU-onderdanen die in aanmerking komen om in Spanje te werken (ouder dan 16 jaar) en die jonger zijn dan 21 jaar kunnen ook een aanvraag indienen, evenals degenen die ouder zijn dan 21 maar die financieel afhankelijk zijn van hun ouders.

Onderdanen van derde landen met een werk- en verblijfsvergunning in Spanje kunnen ook solliciteren naar banen bij de overheid.

3. Geldt dit voor alle banen in de openbare dienst?

Nee, de banen waarop buitenlanders niet kunnen solliciteren en waarvoor u de Spaanse nationaliteit moet hebben, zijn die banen die, volgens de Spaanse regering, “direct of indirect deelname aan de uitoefening van openbare macht of aan de bescherming van de algemene belangen van de staat en openbare besturen inhouden”.

4. Welke kwalificaties heb ik nodig?

Hoewel voor sommige banen in de ambtenarij in Spanje een universitair diploma vereist is, zijn er een groot aantal die dat niet vereisen.

Welke soorten kwalificaties u ook heeft, u moet het homologación-proces (erkenning) doorlopen, zodat uw diploma wordt gevalideerd en geaccepteerd in Spanje. Houd er rekening mee dat dit maanden kan duren, en voor niet-EU-kwalificatiehouders zelfs nog langer.

Mogelijk moet u ook andere bewijzen en certificaten tonen.

Volgens de Spaanse regering: “Deze vereiste is niet van toepassing op aanvragers die hun beroepskwalificatie op het gebied van gereglementeerde beroepen reeds erkend hebben, krachtens de bepalingen van het Gemeenschapsrecht”.

Het spreekt ook voor zich dat je een hoog niveau Spaans nodig hebt om een baan als ambtenaar te krijgen en je hebt mogelijk ook certificaten nodig om dit te bewijzen. Als u bijvoorbeeld in Catalonië een baan probeert te krijgen, moet u mogelijk naast Spaans ook Catalaans kennen.

5. Wat zijn oposiciones?

Oposiciones zijn de toelatingsexamens die je moet afleggen om ambtenaar in Spanje te worden. Elk type functie heeft zijn eigen vereisten, sommige gemakkelijker en sommige moeilijker, die een reeks examens met zich meebrengen om uw capaciteiten en geschiktheid te testen.

Sommige functies vereisen mogelijk praktische examens, terwijl andere, zoals voor de politie, een fysieke test vereisen.

6. Is er iets dat mij ervan weerhoudt een baan als ambtenaar in Spanje te krijgen?

Ja, buitenlanders hadden geen disciplinaire maatregelen mogen krijgen of ontslagen mogen worden uit soortgelijke functies in de openbare dienst in hun eigen land.

Ook moeten degenen die solliciteren naar banen waarbij ze in contact komen met kinderen, mogelijk een attest afgeleverd door de politie uit hun thuisland laten zien om te bewijzen dat hun strafblad schoon is.

Maar in bredere zin is het behalen van het ingangsexamen en het vinden van een ambtenarenjob notoir moeilijk in Spanje.

Er is een enorme concurrentie, met vaak duizenden kandidaten die strijden om letterlijk een handvol aangeboden functies.

Je moet niet alleen vloeiend Spaans spreken, je moet meestal ook een groot aantal onderwerpen bestuderen, ook al hoef je tijdens het examen maar een beperkt aantal vragen te beantwoorden.

Het is niet ongebruikelijk dat Spanjaarden jaren bezig zijn met het voorbereiden van hun examen, om uiteindelijk hun ambtenarenjob niet te krijgen.

7. Wat zijn de voordelen om ambtenaar te zijn in Spanje?

 • Een fatsoenlijk salaris
 • U heeft het recht om naast vakantiedagen ook persoonlijke vrije dagen op te nemen
 • U kunt op 60 jaar met pensioen gaan, vijf jaar eerder dan de meeste werknemers in Spanje
 • Uw sociale zekerheid wordt automatisch ingehouden, waardoor u zorg- en pensioenrechten krijgt
 • Het is een stabiele baan waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat je ontslagen wordt, in het slechtste geval krijg je een andere baan
 • Je hebt de mogelijkheid om door te stromen naar verschillende afdelingen

8. Wat zijn de nadelen om ambtenaar te zijn in Spanje?

 • Het is een grote investering in tijd en moeite om een baan als ambtenaar te krijgen, zonder garanties
 • De behoefte aan kwalificaties, extra toetsen en examens
 • Het uitgebreide aantal vereisten en papierwerk dat moet worden ingevuld
 • Ingewikkelde systemen, maar ook ouderwetse en bureaucratische werkmodellen
 • Eentonig werk, waarbij het onwaarschijnlijk is dat u voor nieuwe uitdagingen komt te staan
 • Weinig tot geen mogelijkheden voor thuiswerk