Wat gebeurt er als ik mijn verkeersboete niet betaal?

 1. Levenscyclus van een verkeersboete
 2. Wat is de uitvoerende- en embargoprocedure? Hoe en wanneer?
 3. In welke volgorde worden mijn bezittingen in beslag genomen?
 4. Wat als ik de verkeersboete niet kan betalen? Zou mijn auto worden in beslag genomen?
 5. Kan de betaling van een verkeersboete worden gesplitst?

In dit artikel ga ik proberen om meer informatie te geven over de levenscyclus van een verkeersboete. Dat gaat vanaf de kennisgeving van de boete in de vrijwillige periode tot aan de gedwongen inning door de belastingdienst.

Zoals we weten, neemt het aanvankelijke bedrag van een sanctie toe als u niet aan uw betaling voldoet. De meeste chauffeurs betalen als eens een verkeersboete en velen doen dit binnen de bonusperiode, maar de waarheid is dat er mensen zijn die de boetes niet betalen door onvoorzichtigheid, onwetendheid of door hun eigen beslissing.

1.Levenscyclus van een verkeersboete

Daarom gaan we hierna de levenscyclus van een verkeersboete bekijken zodat we toekomstige gevolgen vermijden of oplossen als ze al zijn gebeurd. Ik geef de stappen aan die de administratie zal volgen om de openstaande schuld te innen.

 1. Vanaf wanneer de verkeersboete wordt gemeld (ter plaatse of bij u thuis), heeft u 20 dagen de tijd om deze, met 50 % korting, vrijwillig te betalen.
 2. De zogenaamde uitvoeringsperiode voor het innen van boetes begint en over het boetebedrag wordt een toeslag van 5% berekend.
 3. Kennisgeving van executoriale titel met een nieuwe termijn en dat gebeurt nu via de belastingdienst met een nieuwe toeslag van 10%.
 4. Er wordt deze keer een nieuwe toeslag toegepast van 20% plus vertragingsrente (vanaf einde vrijwillige periode).
 5. Zodra de, in het tenuitvoerleggingsbevel, gestelde termijn verstreken is zal er een nieuwe order worden uitgegeven voor de inbeslagname van uw bankrekeningen (en andere activa) totdat de schuld is voldaan.

2. Wat is de uitvoerende- en embargoprocedure? Hoe en wanneer?

Het is het proces waarbij de belastingdienst zelf verantwoordelijk is voor het innen van schulden, het in beslag nemen van lopende rekeningen of activa van de schuldenaar indien nodig en het toepassen van de juiste toeslagen. Het begint met het melden van de woonplaats, waar de uitstaande schuld wordt geïdentificeerd, de toeslagen van de uitvoerende periode worden verrekend en de verschillende betaalmiddelen worden aangeboden. Zodra de termijn voor de vrijwillige betaling is verstreken, begint de uitvoeringsperiode automatisch de volgende dag. Zodra de uitvoerende periode is begonnen, kan de administratie de inbeslagnemingsprocedure inleiden.

Zodra het dwangbevel is aangemeld, is er een nieuwe periode van betalen beschikbaar voor de betaling van de verkeersboete. Het verschil tussen de betaling van de schuld vóór de kennisgeving van de executoriale titel of na het verstrijken van de daarin vermelde termijn, is het betalen van de toeslagen voor de gewone betaling, de vertragingsrente voor het verschuldigde bedrag en de bijbehorende kosten.

Na de in het dwangbevel vermelde betalingstermijn (zonder deze te hebben geliquideerd), kan de Belastingdienst haar bevoegdheid tot het in behandeling nemen van schulden uitoefenen door middel van embargo’s.

De staat van dwang heeft dezelfde uitvoerende kracht als een gerechtelijke straf om in te grijpen tegen de activa van de belastingbetaler.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat, tegen kennisgeving van het tenuitvoerleggingsbevel, alleen de volgende gronden ontvankelijk zijn:

 • Betaling of kwijtschelding van de schuld.
 • Gebrek aan kennisgeving van de vereffening of schorsing van de kennisgeving.
 • Fractionering of met uitstel.
 • Manifeste inschrijvingsfout.
 • Verkoop of vernietiging van het voertuig vóór de datum van de overtreding (motivering van de documenten).
 • Overlijden van de overtreder.
 • Fout in de voor- of achternaam.
 • Verstrijken van de sanctieprocedure.
 • Feitelijke of manifeste rekenfout (fout in het type inbreuk, documenten waaruit de fout in de aangevochten oplossing blijkt …)

3. In welke volgorde worden mijn bezittingen in beslag genomen?

Het embargo voor verkeersboetes die voortvloeien uit schulden bij overheidsdiensten, heeft een wettelijk privilege. Ze hebben het recht om pandrechten af te dwingen op schulden die zijn gemaakt zonder naar de rechtbank te gaan.

De goederen zullen in beslag worden genomen, rekening houdend met het grotere gemak van hun vereffening:

 1. Contant of gestort bij banken en kredietinstellingen.
 2. Op korte termijn realiseerbare rechten en waarden.
 3. Salarissen, lonen en pensioenen.
 4. Onroerend goed.
 5. Belangen, fruit en inkomen.

Voorbeeld: Men krijgt een boete van €500 en de verkeersovertreder heeft een maandelijks salaris van €2.000.

 • De eerste 900 euro: inhouding van 0%
 • Volgende 900 euro: inhouding van 30% = 270 euro
 • Volgende 200 euro: inhouding van 50% = 100 euro
 • Totaal salaris 2.000 euros: in beslag genomen = 370 euro

De inbeslagnemingsacties worden uitgevoerd via de melding van inbeslagname. Deze melding wordt eerst verzonden naar de entiteit die betrekking heeft op het onroerend goed dat in beslag wordt genomen, naar de belastingbetaler en ten slotte naar mede-eigenaren of de echtgenoot als deze eigendom in gemeenschap zijn. In geen geval zullen de activa of rekeningen van de eigenaar van het gesanctioneerde voertuig in beslag worden genomen als deze afwijkt van die geïdentificeerd als de bestuurder.

Tegen de procedure van beslag zijn alleen de volgende bezwaren ontvankelijk:

 • Verval van de schuld of verjaring van het recht om betaling te vorderen.
 • Verzuim om het handhavingsbevel te melden.
 • Het niet naleven van de embargo-voorschriften van de algemene belastingwet.
 • Opschorting van de incassoprocedure.

4. Wat als ik de verkeersboete niet kan betalen? Zou mijn auto in beslag worden genomen?

Als de bekende activa slechts een deel van de schuld dekken, wordt deze beschouwd als een gedeeltelijke tekortkoming, terwijl de rest in behandeling is totdat deze vervalt of er nieuwe activa beschikbaar zijn.

Het is de administratie zelf die het embargo instelt en de auto staat onderaan de lijst.

In 2006 keurden Madrid en Barcelona een speciale wet goed volgens welke het voertuigembargo naar de tweede plaats op de lijst is gegaan. Deze wet is in de praktijk niet van toepassing, omdat dit type embargo ingewikkelder is dan dat van andere vermogensbestanddelen.

5. Kan de betaling van een verkeersboete worden gesplitst?

Zoals u kunt zien, zet de boete zijn cyclus voort en wordt hij een schuld bij de Spaanse schatkist. In het geval dat u de boete niet betaalt en de termijn voor het claimen van de betaling onder druk bereikt, kunt u uitstel of betaling in stukken aanvragen bij de belastingdienst.

Het nadeel dat als het hiertoe zou komen, zou zijn dat er geen mogelijkheid bestaat om te profiteren van de korting van 50% voor snelle betaling en afgezien daarvan zal het bedrag van de boete worden verhoogd met de rente en toeslagen die we eerder zagen.

Via deze link kunt u echter alle informatie, in het Spaans, met betrekking tot deze procedure raadplegen.

Jaarlijks verlof, omstandig-heidsverlof of klein verlet in Spanje

 1. Hoeveel vakantie hebben we in Spanje?
 2. Wanneer nemen we onze vakantie?
 3. Het vakantiegeld
 4. Omstandigheidsverlof of klein verlet

1. Hoeveel vakantie hebben we in Spanje?

De duur van het jaarlijks verlof kan worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de twee partijen, werknemer en werkgever, of in een collectieve overeenkomst, zonder dat deze periode in geen geval minder dan 30 kalenderdagen kan zijn (in de berekening zijn ze inclusief zon- en feestdagen).

2. Wanneer nemen we onze vakantie?

Een jaarlijkse verlof moet door de werknemer worden genomen binnen het kalenderjaar waarin het verlof is opgebouwd (van 1 januari tot 31 december)

Het jaarlijkse verlof kan niet vervangen worden door een economische, geldelijke compensatie of tot het laten oplopen van een aantal jaren om alle verloven dan in eenmaal op te nemen. Neemt een werknemer zijn verlof niet in het jaar waarin ze zijn gegenereerd, dan verliest hij zijn recht om het nog op te nemen.

De kalender van de vakanties moet door het bedrijf worden vastgesteld, zodat de werknemer ten minste 2 maanden van tevoren weet wanneer het verlof kan genomen worden.

Als de vakantieperiode samenvalt met een tijdelijke handicap als gevolg van zwangerschap, bevalling of borstvoeding, of met de opschorting van de arbeidsovereenkomst om economische redenen, dan wordt het recht op vakantie op een andere datum verleend, zelfs als het jaar is afgelopen waarmee ze overeenkomen.

Als de vakantieperiode samenvalt met een tijdelijke handicap vanwege andere onvoorziene omstandigheden dan aangegeven in de vorige paragraaf waardoor het voor de werknemer onmogelijk is om zijn verlof, geheel of gedeeltelijk, tijdens het kalenderjaar waarmee ze overeenkomen te nemen, dan kan de werknemer dit doen zodra zijn handicap eindigt en op voorwaarde dat er uiterlijk 18 maanden verstreken zijn
jaar waarin het verlof is ontstaan.

In overleg tussen de werkgever en de werknemer kan het genot van vakanties worden onderverdeeld in perioden, mits ten minste één van hen een ononderbroken duur van 2 weken heeft.

3. Het vakantiegeld

De jaarlijkse vakanties worden betaald en het bedrag van hun vergoeding valt samen met het bedrag dat de werknemer normaal op zijn gebruikelijke werkdag ontvangt.

4. Omstandigheidsverlof of klein verlet

Wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen, biedt de wet werknemers de mogelijkheid om afwezig te zijn op het werk, zonder dat dit een verlaging van hun salaris impliceert: dit wordt omstandigheidsverlof of klein verlet genoemd.

De duur en de kenmerken ervan zijn wettelijk geregeld, met hun algemene typen en kenmerken als volgt:

 • Huwelijk: de werknemer kan gedurende 15 kalenderdagen afwezig zijn op het werk.
 • Zwangerschap: de werkneemster kan de essentiële tijd voor prenatale onderzoeken en voorbereidingstechnieken voor de bevalling verletten als deze zich binnen de werkdag ontwikkelen.
 • Zwangerschap: dit is niet echt een omstandigheidsverlof maar een oorzaak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Het geeft de werknemer recht op een verlof van 16 weken in gevallen van enkelvoudige geboorte, die voor elk kind vanaf het tweede met 2 weken kan worden verlengd in geval van meervoudige geboorten.
 • Adoptie en pleegzorg: de vergunning kan door de moeder of vader door elkaar worden genomen en de duur ervan hangt af van de leeftijd van het kind: 16 weken in het geval van kinderen jonger dan 9 maanden of 6 weken in het geval dat het kind ouder is dan 9 maanden en jonger dan 5 jaar.
 • Geboorte of overlijden van een kind, ernstige ziekte of overlijden van de echtgenoot of familie tot de tweede graad van bloedverwantschap of affiniteit. De werknemer kan 2 of 4 dagen afwezig zijn in gevallen waarin hij moest reizen. De familieleden in dit geval zijn de kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders en broers en zussen van zowel de werknemer als zijn echtgenoot.
 • Borstvoeding van een kind jonger dan 9 maanden: zij heeft recht op één uur afwezigheid van werk dat kan worden verdeeld in twee fracties van een half uur. Deze tijd kan worden opgebouwd in hele dagen zoals voorzien in de overeenkomst of overeengekomen met de werkgever.
 • Wettelijke voogdij over een kind jonger dan 6 jaar of fysiek gehandicapt: de werkdag kan worden verminderd tussen een achtste en een half en zal resulteren in een evenredige vermindering van het salaris.
 • Voor de vervulling van een plicht van openbare en persoonlijke aard (zoals het stemrecht), heeft de werknemer de onmisbare minimumtijd die hem in staat stelt om aan deze verplichting te voldoen, tenzij een specifieke periode is vastgelegd in een overeenkomst.
 • Voor de uitoefening van vakbondsfuncties heeft de werknemer de wettelijk voorgeschreven tijd.
 • Voor training of professionele ontwikkeling onder voorbehoud van het werk. Werknemers met ten minste een jaar anciënniteit in het bedrijf hebben recht op een betaald verlof van 20 uur per jaar opleiding gekoppeld aan de cumulatieve baan voor een periode van maximaal 3 jaar. Van zijn kant heeft de werknemer het recht op de nodige training om zich aan te passen aan de aanpassingen die op de werkplek worden uitgevoerd en deze training valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf.
 • Voor het realiseren van academische examens, de nodige tijd. Werknemers die studeren hebben de voorkeur om een verschuiving binnen het bedrijf te kiezen.
 • Voor de realisatie van hun eigen zaken worden ze meestal opgenomen in de collectieve overeenkomst of overeengekomen door de werkgever en de werknemer. Ze hebben meestal geen vergoeding.

Er moet rekening mee worden gehouden dat deze verloven kunnen worden verlengd in onderling overleg tussen de partijen en bij collectieve overeenkomst.

Parkeerboetes, de meest gestelde vragen

 1. Algemeen
 2. Wat is het verschil tussen stilstaan en parkeren?
 3. Waar is parkeren verboden?
 4. Hoeveel bedragen de parkeerboetes?
 5. Wordt de boete verlaagd als ik in de vrijwillige periode betaal?
 6. Waar kan ik de parkeerboete betalen?
 7. Kan ik in beroep gaan tegen een parkeerboete?
 8. Waar kan ik zien of ik een boete heb gekregen?
 9. Wanneer ontvangt u een parkeerboete?
 10. Ik krijg een parkeerboete voor een auto die ik heb verkocht, wat moet ik doen?
 11. Is een boete die per gewone post binnenkomt geldig?
 12. Hoe werkt de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)?

1.Algemeen

Waar kun je geen auto parkeren? Hoe weet ik of er een boete is opgelegd? Wat is de boete voor parkeren in op een zebrapad? Kan ik in beroep gaan tegen een parkeerboete?

Verkeersboetes voor parkeren zijn in stedelijke gebieden een van de meest voorkomende boetes. Op fout parkeren staat een boete die begint vanaf 80 euro en kan oplopen tot 200 euro maar er is nog altijd de mogelijkheid van een aftrek van 50% indien de boete betaald wordt in de vrijwillige periode.

2. Wat is het verschil tussen stilstaan en parkeren?

Voordat u over parkeerboetes praat moet u het verschil kennen tussen stilstaan en parkeren. We spreken van stilstaan wanneer het voertuig minder dan twee minuten stilstaat en de bestuurder het voertuig niet verlaat. Aan de andere kant blijft het voertuig op de parkeerplaats wel langer dan twee minuten stilstaan zonder dat de bestuurder in het voertuig zit.

3. Waar is parkeren verboden?

In hoofdstuk VIII van het Algemeen Verkeersreglement worden de algemene regels voor stoppen en parkeren uitgelegd. In het bijzonder beschrijft artikel 94 16 gevallen die we moeten vermijden en die als kleine of ernstige overtredingen worden beschouwd, afhankelijk van hun aard.

Parkeren is verboden in elk gebied met verbodsborden, voor het parkeren op de trottoirs of aan dubbele lijnen. De gemeenteraden stellen ook het parkeerverbod in bepaalde tijdzones vast, in gebieden die zijn gereserveerd voor gehandicapten, ze kunnen u ook een boete opleggen voor parkeren in laad- en losruimtes en wanneer uw voertuig de circulatie belemmert. In het laatste geval bellen de politieagenten een kraandienst om het voertuig te verwijderen, met als gevolg een extra kost voor de eigenaar.

Het wordt ook beschouwd als een parkeerboete als de prijs die is vastgesteld in een gereguleerd parkeergebied (SER) niet wordt betaald.

4. Hoeveel bedragen de parkeerboetes?

Onder alle lichte of ernstige sancties die in de Algemene Verkeersregels voorkomen, hebben we een selectie gemaakt van de meest voorkomende:

 • Overtreding van het stilstaan- en parkeersysteem op door de gemeentelijke verordening gereglementeerde stadswegen in strijd met de parkeertijd limieten (art. 93): 80 euro.
 • Geen signalering van de aanwezigheid van een stilstaand voertuig wanneer deze stilstaat of heeft geparkeerd (art. 109): 80 euro.
 • Parkeer het voertuig zonder het parallel aan de rand van de weg te plaatsen, dat wil zeggen, er is teveel scheiding tussen het voertuig en de stoeprand (art. 92): 80 euro.
 • De auto achterlaten in een dubbele rij zonder bestuurder (art. 91): 200 euro.
 • Stoppen in een parkeergebied in een rijbaan uitsluitend voor stedelijk openbaar vervoer (art. 94), bijvoorbeeld stoppen in een busbaan: 200 euro.
 • Parkeren in een rijstrook of een deel van de weg, uitsluitend bestemd voor service of verkeer van bepaalde gebruikers wanneer het verkeer ernstig wordt belemmerd of er een risico voor voetgangers bestaat (art. 94): 200 euro.
 • Het niet naleven van het stilstaan en het verboden parkeersignaal (bord R-307) (art. 154): 200 euro.
 • Niet naleven van het verboden te parkeren bord (bord R-308) (art. 154): 200 euro.
 • Niet-naleving van het verboden te parkeren bord op oneven dagen (bord R-308 a) of zelfs (bord R 308 b) (art. 154), met vermelding van de eerste of tweede twee weken: 200 euro.
 • Het voertuig parkeren voor een gereserveerde laad- en losplaats (art. 91): 200 euro.
 • Parkeren op een gereserveerde plaats (art. 91): 200 euro.
 • De boete voor parkeren op het trottoir (art. 94) kan oplopen tot 200 euro, hoewel er op dit moment meer tolerante gemeentelijke verordeningen zijn, vooral met motorfietsen.

5. Wordt de boete verlaagd als ik in de vrijwillige periode betaal?

Zowel lichte boetes (100 euro) als zware boetes (200 euro) kunnen worden verlaagd tot de helft van hun bedrag als ze worden betaald in de vrijwillige periode (ongeveer 10 werkdagen volgens gemeenten en op voorwaarde dat wordt afgezien van een administratief beroep.

6. Waar kan ik de parkeerboete betalen?

De administratie faciliteert de betaling via zowel bankkantoren, telefonisch, verkeerskantoren als online.

7. Kan ik in beroep gaan tegen een parkeerboete?

Ja dat kan, maar dan verliest u de korting van 50%. Voordat u in beroep gaat, raden wij u aan om naar de plaats van de overtreding te gaan kijken om de straat waar u de parkeerboete heeft gekregen zorgvuldig te observeren. Zo ben je er zeker van dat u daadwerkelijk geparkeerd stond in strijd met een verkeersbord, of om tegenbewijs te verkrijgen (een obstakel waardoor u het bord, een boom, een slecht geplaatste lantaarnpaal niet kunt zien …). Controleer ook de melding van de inbreuk goed, omdat elke fout in de straatnaam, auto-registratie, naam en achternaam van de beschuldigde, het feit dat de naam van de aanklager die de boete heeft gegeven niet leesbaar is of simpelweg ontbreekt. Dat kan betekenen dat de sanctie ongeldig wordt verklaard.

8. Waar kan ik zien of ik een boete heb gekregen?

Vanaf de DGT-website bieden ze u gratis toegang tot de Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) en met behulp van uw DNI, NIE, CIF of voertuigregistratie kan de site bezoeken. Het is en blijft een gemakkelijke manier om boetes online te bekijken. Als de gemeenteraad niet aan deze dienst is verbonden, moet u deze rechtstreeks op haar kantoor raadplegen.

9. Wanneer ontvangt u een parkeerboete?

Drie maanden nadat de overtreding is begaan, worden zonder voorafgaande kennisgeving lichte parkeerboetes opgelegd, terwijl zware boetes na zes maanden worden opgelegd. Maar wees voorzichtig, want de administraties kunnen deze periode onderbreken als ze de eigenaar van het voertuig niet kunnen lokaliseren. Dan gaan ze op zoek naar andere manieren om de melding te doen en de laatste optie is publicatie in de Officieel Bulletin van de gemeente.

10. Ik krijg een parkeerboete voor een auto die ik heb verkocht, wat moet ik doen?

Bij de verkoop van een voertuig moet er een eigendomsoverdracht plaatsvinden, zodat de gevens van de nieuwe eigenaar bij de DGT worden geregistreerd. Anders blijft degene die vóór de verkoop als eigenaar ook na de verkoop als eigenaar beschouwd blijft.

11. Is een boete die per gewone post binnenkomt geldig?

Nee. De administratie moet altijd een middel gebruiken dat de ontvangst van de melding door de belanghebbende registreert. In het geval dat de communicatie onmogelijk is omdat u niet thuis bent of dat u uw adres heeft gewijzigd zonder dit te hebben gemeld, wordt de melding gepubliceerd in de BOE. Alle burgers zijn verplicht dit bulletin te raadplegen.

12. Hoe werkt de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)?

Als de sanctie die u krijgt, komt van de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) -ook bekend als Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) – waarbij de meeste steden in Spanje aangesloten zijn, dat wil zeggen de boetes in de blauwe en groene zone, moet u rekening houden met het volgende:

 • De klachtmelding die u op de voorruit aantreft heeft geen meldingseffecten. Wanneer de betaalde tijd is overschreden, staat de kennisgeving meestal de annulering toe, tegen betaling van een bedrag in de parkeermeter van ongeveer drie of vier euro.
 • Om een boete in de SER te betalen of in beroep te gaan, moet u wachten op de melding. Na ontvangst hangt het uiteindelijke bedrag af van de stad waar u woont. Vergeet niet dat ze vergezeld moet gaan van een foto waarop de overtreding is vastgelegd, aangezien SER-werknemers geen gezagsdragers zijn en dit visueel moeten aantonen.
 • Als u een parkeerticket met korting betaalt, kunt u hier niet langer bezwaar tegen maken.
 • Als u niet de bestuurder van het voertuig was toen de overtreding werd gemaakt, moet u de informatie van de bestuurder schriftelijk meedelen (sommige gemeenten staan toe dat dit online gebeurt in hun boetegedeelte) binnen 20 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving.
 • Als u uw adres wijzigt, moet u dit zo snel mogelijk aan DGT melden. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat zij een boete op uw naam publiceren in de BOE en daar krijgt u geen bericht van.

De Spaanse keuken, koken in de tuin

 1. Algemeen
 2. Barbecue
 3. Oven
 4. Tajine
 5. Paella
 6. Een aardewerk schotel
 7. Een “migas” pan
 8. Een buitenkeuken
 9. Een fonduepan
 10. Koken op hete stenen
 11. Koken op zonne-energie

1. Algemeen

Veel mensen komen als toerist of immigrant naar Spanje en een deel van hen wordt aangetrokken door het aangename weer tijdens de lente en herfst. In de hete zomer zijn de avonden aanlokkelijk om in de tuin te zitten en dat niet alleen, de tuin is aangenaam om er rustig te eten.

Zorg dus voor een vaste of verplaatsbare kookplaats en een ruimte om van uw kookkunsten te genieten. Om de juiste plek te kiezen kan men best eens kijken in de hoofdrubriek “De tuin”.

Denk er ook aan dat er meer mogelijk is in de tuin dan te barbecueën.

2. Barbecue

Een barbecue is ongetwijfeld een gemakkelijke manier om vlees, vis of groente te grillen op de gril, op een plaat of in een papillotte. Wil je dikwijls barbecueën dan staan er een aantal mogelijkheden ter uwer beschikking:

 • Een vast gemetseld stenen exemplaar.
 • Een verplaatsbare barbecue of houtskool of op gas.
 • Een barbecue op houtskool om eenmaal te gebruiken. Ze kunnen overal gebruikt worden,zelfs op een terras van een appartement.

Er zijn drie belangrijke aandachtspunten bij de keuze van een barbecue

 • Zal een vast gemetseld exemplaar passen in uw tuin en zijn we niet beter af met een verplaatsbaar exemplaar?
 • Welk braadoppervlak hebben we nodig om in tweemaal al het benodigd vlees te bakken?
 • Willen we koken op houtskool, gas of hout. Gas is het properst maar het voegt geen extra smaak aan het vlees toe?

3. Oven

Veel Spanjaarden hebben een oven in de tuin en die is soms een eeuw oud. Deze ovens zijn uitermate geschikt voor andere kookwijzen dan barbecues, men kan hierin een lamspoot of een speenvarken in braden maar ook kippen en kwartels gaan hier goed in.

In de oven kan men de groenten garen maar ook rijstschotels, in een aardewerk schotel, brood en flans.

Ovens in een bouwpakket zijn beschikbaar maar een aantal hebben een bedenkelijk ontwerp. Het is echter mogelijk om een traditionele oven te bouwen met vuurvaste stenen en men kan ze bedekken met kleine rotsstenen om ze beter in de tuin in te passen.

Een oven kan men op drie manieren gebruiken:

 • We kunnen houtskool of hout gebruiken.
 • We kunnen de oven gebruiken met het deurtje open en dan is het een gewone barbecue voor vis, vlees en aardappelen gewikkeld in folie.
 • Met een gesloten deur kunnen we vis, vlees en groenten gewikkeld in een folie klaar maken.

4. Tajine

Met een tajine koken is plezant en het gaat gemakkelijk in de tuin. Twee tajines van 25 cm op houtskool geeft een maaltijd van twee tot vier personen, afhankelijk van het recept.

5. Paella

Foto: het maken van een paella
Jan Harenburg

Een paella pan op een speciaal ontworpen gasring is een gemakkelijke manier van koken. Gebruik altijd de correcte pan voor het juiste aantal personen. 100 gram rijst per persoon en is men met vier personen dan heeft men een pan nodig van 40 cm. Voor 12 personen moet de pan een diameter hebben van 70 cm.

6. Een aardewerk schotel

Een dergelijke schotel kan men op een laag vuur van de barbecue of op een gasring voor de paella plaatsen. Men kan deze schotel gebruiken om er een pitta brood in te bakken of om er toastbrood in te maken.

7. Een “migas” pan

Een grote gebogen pan met een lange steel en zij is populair in een aantal streken in Spanje. Het is een gerecht dat meer geschikt is voor de winter dan voor de zomer. Men kookt op een open vuur of op een paella gasring. Migas die op smaak gebracht worden met pepers zijn zeer smakelijk met gebarbecuede sardines of met een aantal Spaanse worsten. Traditioneel worden er ook druiven bij gegeten.

8. Een buitenkeuken

Sommige Spanjaarden hebben een permanente buitenkeuken waarin een barbecue, een paellaring, een oven en een gootsteen voorzien zijn. We raden aan dat men een buitenkeuken aanbrengt bij het ontwerp van uw tuin, leg er wel in de directe omgeving een eethoek bij. Let er op dat de keuken niet te overheersend is in uw tuin.

9. Een fonduepan

Niets is gemakkelijker dan het nemen van een fonduepan en een spiritusbrander en u en uw gasten heerlijk zelf in de tuin of binnen te laten kokkerellen. Met kan de pan vullen met olie, kaas of chocolade.

10. Koken op hete stenen

Op hete stenen koken is ook thuis mogelijk en niet alleen op restaurant. De enige moeilijkheid is om de steen te transporteren naar de tafel nadat hij verhit is in een oven of op een gasring. Er is weinig ruimte noodzakelijk, het is plezant, het is anders en het geeft geen rommel.

11. Koken op zonne-energie

Tot een paar jaar geleden moest men zich behelpen met een televisieschotel die bedekt werd met aluminiumfolie.

Nu zijn er zonnekokers op de markt waarin men pannen kan plaatsen zodat men zijn gerecht kan garen.

7 vrijstellingen om geen autogordel te dragen

Hoewel het ongelooflijk lijkt, er zijn in Spanje 7 gevallen waarin de regelgeving geen verplichting oplegt om de veiligheidsgordel in auto’s te dragen.

Foto: autogordel
M.Minderhoud

En dat terwijl de gegevens nog steeds zorgwekkend zijn. Tot 23 procent van de verkeersdoden per jaar droeg geen veiligheidsgordel. Het is absoluut bewezen dat deze gordels het risico op overlijden bij ongevallen met 50 procent en ernstig letsel met 75 procent verminderen.

Maar toch is het niet altijd verplicht om een veiligheidsgordel te dragen hoewel de DGT al aankondigt dat over een aantal van de huidige vrijstellingen wordt gedebatteert om de regelgeving te wijzigen. Dit zijn de zeven omstandigheden waarin men geen veiligheidsgordel moet dragen:

 1. In Spanje zijn bestuurders die een achteruit- of parkeermanoeuvre uitvoeren vrijgesteld van het dragen van een veiligheidsgordel.
 2. In het algemeen, en ook op alle wegen, is het voor bestuurders die een ernstige medische reden of handicap hebben niet verplicht om een veiligheidsgordel te dragen.
 3. De chauffeurs van taxi’s, die in dienst zijn, zijn ook vrijgesteld van het dragen van veiligheidsgordels, maar alleen op stedelijke wegen. Daarnaast is in de voorschriften ook opgenomen dat ze kinderen kunnen vervoeren zonder een goedgekeurd beveiligingssysteem wanneer ze een lengte van minder dan 1,35 meter hebben die in de stad circuleert, mits ze zich op een van de achterstoelen van het voertuig bevinden.
 4. Vervoerders zijn eveneens vrijgesteld van het dragen van veiligheidsgordels, alleen wanneer ze opeenvolgende laad- en los handelingen op nabijgelegen plaatsen uitvoeren.
 5. Bestuurders en passagiers van voertuigen in spoedeisende of nooddiensten zijn ook vrijgesteld van het dragen van veiligheidsgordels.
 6. Personen die een leerling begeleiden tijdens een rijopleiding of bij een bekwaamheidsproef en belast met de besturing van de auto, kunnen ook worden vrijgesteld van het dragen van een gordel. Deze norm heeft dus gevolgen voor leerkrachten van de rijschool en examinatoren.
 7. De laatste vrijstelling in Spanje om veiligheidsgordels te dragen is van invloed op passagiers die staand in een geautoriseerde bus reizen, of in het geval dat deze voertuigen niet zijn uitgerust met deze veiligheidssystemen. In die zin benadrukt de DGT zelf in zijn nieuwe campagne dat slechts 20% van de buspassagiers tegenwoordig hun riem draagt.

Wat is een ERTE en wat zijn je rechten als werknemer?

 1. Overzicht
 2. Wat is een ERTE?
 3. Wie kan een ERTE invoeren?
 4. Hoe lang duurt het om de ERTE te halen? Hoe lang gaat het mee?
 5. Wat wordt als overmacht beschouwd?
 6. Moet de werknemer het papierwerk doen?
 7. Moet u een minimumprijs hebben om werkloosheid te innen?
 8. Hoeveel wordt er in rekening gebracht?
 9. Kan ik worden ontslagen wanneer ik terugkeer naar de activiteit?

1.Overzicht

De dossiers van de tijdelijke arbeidsregeling ( ERTE ) die de afgelopen dagen door het coronavirus zijn aangemaakt, stapelen zich op en honderdduizenden werknemers zijn al getroffen door deze procedure.

De vertraging van de bedrijvigheid als gevolg van het uitvallen van de productieketens en de maatregelen om de bevolking in te perken hebben bedrijven ertoe gedwongen om te kiezen voor dit alternatief, waarbij werknemers naar de werkloosheid worden gestuurd zolang de economische impact van het coronavirus blijft duren.

Van de auto-industrie tot de luchtvaart, via textiel, bedrijven van elke omvang hebben hun activiteiten bijna volledig stopgezet en voor ERTE’s gekozen maar wat zijn ze precies en waar heeft de werknemer recht op? 

2. Wat is een ERTE?

In tegenstelling tot een ERE, waarbij het ontslag definitief is, raakt bij een ERTE de werknemer werkloos zolang de activiteit als stopgezet wordt beschouwd.

3. Wie kan een ERTE invoeren?

Overheidsbronnen hebben erop gewezen dat elke ERTE in de huidige context niet is toegestaan, omdat deze moet worden gekoppeld aan het coronavirus. Het moet worden beïnvloed door de verklaring van de alarmtoestand en het coronavirus’, zegt een gids van de sociale zekerheid. 

4. Hoe lang duurt het om de ERTE te halen? Hoe lang gaat het mee?

Na de laatste wijzigingen in de Ministerraad kan het met terugwerkende kracht binnen 5 dagen worden goedgekeurd. ERTE’s die zijn goedgekeurd als gevolg van overmacht in verband met het coronavirus, blijven geldig gedurende de hele noodtoestand.

5. Wat wordt als overmacht beschouwd?

Verlies van werk als gevolg van Covid-19 en de noodtoestand, wat impliceert opschorting of annulering van activiteiten, sluiting van plaatsen met publieke instroom, beperkingen op transport en op de mobiliteit van mensen en / of goederen, gebrek aan leveringen die verhinderen dat de activiteit doorgaat, of in urgente en buitengewone situaties als gevolg van besmetting van de beroepsbevolking of het nemen van preventieve isolatiemaatregelen wordt beschouwd als overmacht.

“Het bestaan ​​van overmacht moet door de arbeidsautoriteit worden gecontroleerd, ongeacht het aantal getroffen werknemers”, stelt het Staatsblad met de laatste wijzigingen in de ERTE-wetgeving.

6. Moet de werknemer het papierwerk doen?

Nee. Het bedrijf informeert in de aanvraag van de ERTE van de getroffen werknemers de betrokken openbare dienst voor arbeidsvoorziening (SEPE) die instaat voor de verwerking het papierwerk.

7. Moet u een minimumprijs hebben om werkloosheid te innen?

Nee. Met de vorige wetgeving was het nodig, maar in de reeks arbeidsmaatregelen die door de regering is goedgekeurd, is deze vereiste geëlimineerd.  Alle getroffenen kunnen een werkloosheidsvergoeding krijgen, zelfs als ze niet de minimaal noodzakelijke periode hebben bijgedragen”, legt de sociale zekerheid uit.

8. Hoeveel wordt er in rekening gebracht?

70% van het premie-inkomen gebaseerd op een berekening met vermelding van de laatste 180 dagen, of minder indien dat bedrag niet wordt bereikt.

Bij werkloosheid is het maximum dat kan worden ontvangen 1.411,83 euro per maand als u twee of meer kinderen heeft. Natuurlijk kan met het bedrijf een soort salarisaanvulling worden overeengekomen, zoals sommige bedrijven doen, die tot 90% of 100% dekken. Het minimum zonder kinderen is 501,98 euro en met kinderen van 671,40 euro.

De regering heeft ervoor gezorgd dat deze verschillen per kind worden gerespecteerd bij de betaling van uitkeringen.

9. Kan ik worden ontslagen wanneer ik terugkeer naar de activiteit?

Nee. In de wijzigingen heeft de regering een “arbeidsbescherming” ingesteld. “Buitengewone maatregelen op de werkplek zijn afhankelijk van de toezegging van het bedrijf om de werkgelegenheid gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum van hervatting van de werkzaamheden te behouden”, stelt de Staatsblad (BOE). Met andere woorden, u kunt niet ontslagen worden in de volgende 6 maanden wanneer het bedrijf weer aan het werk gaat.

Geluidsoverlast, wat kan je er tegen doen?

 1. Algemeen
 2. Welke voorschriften regelen de maximaal toegestane waarden in woningen?
 3. Wat zijn de maximale geluidsniveaus in woningen?
 4. Hoe kan worden aangetoond dat het geluid de toegestane waarden overschrijdt?
 5. Welke acties zijn er om geluidsoverlast te melden?

1.Algemeen

Geluidsvervuiling, ook bekend als “lawaai”, houdt een overmaat aan geluid in dat de meest intieme sfeer van de persoon in zijn huis en zijn kwaliteit van leven ernstig aantast, omdat het ernstige schade aan de gezondheid kan veroorzaken. Daarom heeft de wetgever maximale geluidslimieten en controlemechanismen ingesteld om te voorkomen dat gezondheidsproblemen opduiken.

In dit artikel zullen we de maximale geluidswaarden onderzoeken die zijn toegestaan door de geldende reglementering in woningen, evenals de controlemechanismen die worden geboden om een einde te maken aan het te luide geluid.

2. Welke voorschriften regelen de maximaal toegestane waarden in woningen?

Om het maximale geluidsniveau te kennen dat toegestaan is in een woning veroorzaakt door luide muziek, geschreeuw, slagen, huisdieren, bediening van apparaten, bars, aangrenzende recreatiegebieden enz., moeten we naar de verordening van de plaatselijke gemeenteraad gaan. Het is dat orgaan dat bevoegd is om de maximaal toegestane waarden in elke zone in te stellen.

Daarom kan hetzelfde type lawaai een andere behandeling hebben, afhankelijk van de plaats waar het optreedt. Wat in de ene gemeente draaglijk kan zijn, kan in een andere worden bestraft.

De lokale voorschriften kunnen echter in geen enkel geval de vereisten en parameters voor geluidshinder verminderen die zijn vastgesteld door de voorschriften die door elke autonome gemeenschap zijn uitgegeven.

3. Wat zijn de maximale geluidsniveaus in woningen?

De maximale geluidsniveaus (gemeten in decibel) variëren afhankelijk van de binnenruimte waar we zijn en de tijdsperiode waarin het geluid optreedt. De Barcelona-verordening voorziet bijvoorbeeld in de volgende limieten:

In slaapkamers:

 • Van 8u tot 23u: 30 db
 • Van 23u tot 7u: 25 db

In verblijfsgebieden:

 • Van 8u tot 23u: 35db
 • Van 23u tot 7u: 30 db

Servicegebieden (keuken, badkamer etc.):

 • Van 8u tot 23u: 40db
 • Van 23u tot 7u: 30db

Om een idee te krijgen, als het normale gesprek van de buren wordt verstaan in uw woning, worden de maximaal toegestane niveaus overschreden.

4. Hoe kan worden aangetoond dat het geluid de toegestane waarden overschrijdt?

Het eerste wat u in deze gevallen moet doen, is contact opnemen met de lokale politie, die bij u thuis komt en de geluidsniveaus meet die u ervaart met een geluidsmeter.

De “Noise Watch” -applicatie ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap kan ook direct vanaf uw smartphone worden gebruikt om het geluidsniveau te meten en zo te weten of de toegestane decibels worden overschreden om de politie te informeren of niet.

5. Welke acties zijn er om geluidsoverlast te melden?

Het is raadzaam om de lokale politie te overtuigen om geluidsmetingen te doen die het overtollig geluid aantonen en bijgevolg dat de dader kan worden geïdentificeerd.

Als de gemeente ondanks de ingediende klachten geen sanctioneringsdossier indient voor de overtreder en de geluidsoverlast niet ophoudt, kan de burger een claim indienen bij de gemeente voor schade als gevolg van het ontbreken van gemeentelijke maatregelen.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat, afgezien van de bestaande administratieve controlemechanismen om een einde te maken aan overlast door lawaai, er in de civiele en strafrechtelijke rechtsgebieden procedures bestaan om schadevergoeding te eisen voor eventuele schade veroorzaakt door het lawaai veroorzaken.

Elk geval moet echter worden geanalyseerd om te bepalen welk type procedure het beste bij uw situatie past, en wat het doel is dat de getroffen persoon nastreeft: hetzelfde traject zal niet worden gevolgd als het doel is om in de toekomst alleen lawaai te elimineren, dat indien schadevergoeding wordt gevraagd voor schade die in het verleden is geleden door het lawaai van anderen.

De Spaanse keuken, een woordenlijst Nederlands – Spaans – Engels

A

Aalbes: grosella, currant
Aardamandel: chufa, tiger nut
Aardappel: patata, potato
Aardbei: fresa, strawberry
Abrikoos: albaricoque, apricot
Amandel: almendra, almond
Ananas: piña, pineapple
Andijvie: endibia, endive
Andijvie: escarola, endive
Anijszaad: anís, aniseed
Ansjovis: anchoa, anchovy
Ansjovis: bocarte, young sardine
Appel: manzana, apple
Artisjok: alcachofa, artichoke
Asperge: espárrago, asparagus
Aubergine: berenjena, aubergine
Auerhaan: urogallo, wood-grouse
Augurkje: pepinillo, cucumber pickle
Avocado: aguacate, avocado
Avondmaal: cena, evening meal

B

Baars: perca, perch
Babyaal: angula, baby eel
Baby geitje: cabrito, baby goat
Bakpan: sarten, frying pan
Bakpoeder: bicarbonato sódico, sodium bicarbonate
Banaan: plátano, banana
Barbeel: barbo, barbel
Basilicum: albahaca, basil
Been: hueso, bone
Been: pierna, leg
Beignet: buñuelo, fritter
Belegd broodje: bocadillo, sandwich
Bevroren: congelado, frozen
Bier: cerveza, beer
Biscuit koekje: galleta, cookie
Bitter: amargo, bitter
Bladerdeeg: hojaldre, puff pastry
Bliek barbeel: breca, small bream
Bloed: sangre, blood
Bloedworst: morcilla, blood sausage or black pudding
Bloem: harina, flour
Bloemkool: coliflor, cauliflower
Bokje: chivo, kid
Bokje: choto, baby kid
Boleet: boleto, mushroom
Boon: alubia, bean
Boon: frejol, bean
Borst (gevogelte): pechuga, breast (poultry)
Bosbes: arándano, blueberry
Bosje: manojo, handful
Boter: mantequilla, butter
Bouillon: caldo, stock or broth
Braambes: zarzamora, blackberry
Brandewijn: aguardiente, distilled liquor
Brasem: boga, small bream
Broccoli: brécol, broccoli
Broccoli: bróculi, broccoli
Brood: pan, bread
Broodje: bollo, bun or bread roll
Broodje of pasteitje: empanada, pie
Bruine schorpioenvis: rascacio, rascasse

C

Cake: bizcocho, sponge cake
Cannelloni: canelones, cannelloni
Cashewnoot: anacardo, cashew nut
Catalaanse worst: butifarra, Catalan sausage
Cayenne peper: cayena, cayenne
Champignon: Champiñón, mushroom
Charcuterie: charcutería, curing of meat
Cichorei: achicoria, chicory
Cider: sidra, cider
Citroen: limón, lime
Clementine: clementina, type of tangerine
Confituur: confitura, jam
Courgette: calabacín, courgette

D

Dadel: dátil, date
Deeg: masa, bread dough
Deegwaren of vermicelli: fideo, noodle
Diklipharder: corcón, type of grey mullet
Dille: eneldo, dill
Doorregen spek: panceta, streaked pork fat
Doornhaai : galludo, dogfish
Doornhaai: mielga, type of shark
Dragon: estragón, tarragon
Dressing: aliño, sauce
Droge boon: faba, type of dried bean
Droge boon: frisuelo, dried bean
Droge sprankelende wijn: brut, dry sparkling wine
Dronken: borracho, drunken
Droog: seco, dry
Druif: uva, grape
Duif: paloma, dove
Dunlipharder: capitón, grey mullet

E

Eend: pato, duck
Eendenmossel: percebe, barnacle
Eenpansgerecht, cocido, meal in a pot
Ei: huevo, egg
Eigeel: yema, egg yolk
Engelse poon: arete, red gurnard
Erwt: guisante, pea
Everzwijn, jabalí, boar

F

Fazant: faisán, pheasant
Fijn maar ook droge Sherry: fino, fine or a type of dry Sherry
Filet: filete, filet
Filet: solomillo, fillet
Fluwelen zwemkrab: nécora, small crab
Foeli: macis, mace
Forel: trucha, trout
Framboos: frambuesa, raspberry
Fruit: fruta, fruit

G

Gaffel kabeljouw: brótola, forkbeard
Gans: ganso, gander
Gans: oca, goose
Garnaal: camarón, small prawn or shrimp
Gebakje of taartje: pastel, pie or pastry
Gebraad of gebraden vlees: asado, roast or roasted
Gedroogd varkensvlees: chacina, cured meat
Gedroogde abrikoos: orejón, dried apricot
Gedroogde tonijn: mojama, cured tuna
Gefrituurd: frito, fried
Gegratineerd: gratinado, au gratin
Gegrild op de houtskool: brasa, charcoal grilled
Gehaktbal: albóndiga, meatball
Geit: cabra, goat
Geitenbaars: cabrillo, comber
Gekonfijte kers: guinda, cherry
Gekruide worst: chorizo, red sausage
Gemarineerd: en escabeche, pickled
Gember: jengibre, ginger
Gems: rebeco, chamois
Gepekeld: salado, salted
Gerookt: ahumado, smoked
Geroosterd: tostado, toasted
Gerst: cebada, barley
Gestremde melk of witte kaas: cuajada, curd or rennet pudding
Gevlekte zeebaars: baila, bass
Gewone zeebrasem: pargo, fish similar to dentex
Gierst: mijo, millet
Gist: levadura, yeast
Gladde haai: musola, type of shark
Glasgrondel: chanquete, goby
Granaatappel: granada, pomegranate
Grootkopharder: pardete, type of grey mullet
Grote aardbei: fresón, big strawberry
Grote garnaal: gamba, prawn or shrimp
Goudbrasem: dorada, gilt-head
Goudharder: galupe, grey mullet
Graan: ceral, grain
Grenadine: granadina, grenadine
Grill: parrilla, grill
Grillplaat: plancha, grill
Groenten: verdura, vegetable
Grote vroege vijg: breva, early fig
Grote beefsteak: chuletón, large beef chop
Groene boon: judia, green bean
Guave: guayaba, guave

H

Haan: gallo, rooster
Haas: liebre, hare
Harder: lisa, grey mullet
Haring: arenque, herring
Hart (van sla of kool): cogollo, heart
Hart: corazón, heart
Haver: avena, oats
Hazelnoot: avellana, hazelnut
Heek: merluza, hake
Hersenen: sesos, brains
Hert: ciervo, deer
Hert: venado ,venison
Hesp: jamón, ham
Hom: lecha, fish roe
Hondshaai: cazón, dogfish
Hondshaai: pintarroja, dogfish
Honing: miel, honey
Hoofd of kop: cabeza, head
Horsmakreel: chicharro, horse mackerel
Horsmakreel: jurel, horse mackerel
Hors-d’oeuvre: entremeses, hors d’oeuvre
Houtsnip: becada, woodcock
Hutsepot: puchero, stock-pot

I

Ijsje: helado, ice-cream
Inktvis: jibia, cuttlefish
Inktvis: sepia, cuttlefish

J

Jaarling: añojo, yearling
Jacht: caza, hunt
Jam: mermelada, jam
Jeneverbes: enebro, juniper berry
Jonge duif: pichón, dove

K

Kaas: queso, cheese
Kabeljauw: bacalao, cod
Kaki: caqui:, persimmon
Kalfsvlees: ternera, veal
Kalkoen: pavo, turkey
Kamille of een soort Sherry: manzanilla, camomile or a type of Sherry
Kaneel: canela, cinnamon
Kappertje: alcaparra, caper
Kardemom: cardamomo, cardamom
Kardoen: cardo, cardoon
Karper: carpa, carp
Karwij: alcaravea, caraway seed
Kastanje: castaña, chestnut
Kathaai: alitan, shark
Kers: cereza, cherry
Kervel: perifollo; chervil
Keuken: cocina, kitchen
Kiem: germen, germ
Kikkerbillen: anca de rana, frog’s leg
Kikkererwt: garbanzo, chick-pea
Kip: gallina, hen
Kip: pollo, chicken
Klaver: alfalfa, clover
Kleine garnaal: quisquilla, small prawn
Kleine heek: pescadilla, small hake
Kleine inktvis: chipirón, small squid
Kleine inktvis: choco, small cuttlefish
Kleine knorhaan: perlon, gurnard
Kleine pieterman: escorpión, weever
Kokkel: berberecho, cockle
Kokosnoot: coco, coconut
Komijn: comino, cumin
Komkommer: pepino, cucumber
Konijn: conejo, rabbit
Kookpot: cacerola, cooking pot
Kool: berza, cabbage
Kool: col, cabbage
Kool: repollo, cabbage
Koolvis: carbonero, coley or saithe
Koriander: cilantro, coriander
Kotelet: chuleta, chop
Krab: cangrejo, crab
Kruidenthee: infusión, herbal tea
Kruidnagel: clavo, clove
Kurkuma: cúrcuma, turmeric
Kwark: requesón, cottage cheese
Kwartel: codorniz, quail
Kweepeer: membrillo, quince

L

Lage brede kookpot: cazuela, casserole
Lam: lam, lamb
Langoest: langosta, spiny lobster
Langoestine: langostino, large prawn
Langoustine: cigala: sea crayfish
Langwerpige oliebol: churro, breakfast fritter
Laurier: laurel, bay-leaf
Lende: lomo, loin
Leng: maruca, ling
Lever: higado, liver
Lierpoon: garneo, piper
Lijster: zorzal, thrush
Limoen: lima, lime
Lindebloesem: tila, linden flower
Linze: lenteja, lentil
Lipvis: bodio, type of wrasse
Look: ajo, garlic
Look mayonaise: alioli, garlic mayonaise
Looksaus: ajoaceite, garlic sauce
Lunch of middagmaal: almuerzo, lunch or midday meal
Lupine: altramuz, lupin

M

Maanvis: angelote, angel fish
Macaroni: macarrones, macaroni
Mager varkensvlees: magro, pork
Mais: maiz, corn
Makreel: caballa, mackerel
Makreelhaai: cailón, shark
Mandarijn: mandarina, tangerine
Maniok: boniato, sweet potato
Margarine: margarina, margarine
Marinade: adobo, marinade
Marinade: escabeche, marinade
Marsepein: mazapán, marzipan
Mayonaise: mayonesa, mayonnaise
Meivis: sábalo, shad
Melk: leche, milk
Meloen: melón, melon
Merg: tuétano, bone marrow
Middellandse zeeleng: arbitán, ling
Mispel: nispero, loquat
Mossel: almeja, clam
Mossel: mejillón, mussel
Mosterd: mostaza, mustard
Mul of zeebarbeel: salmonete:, red mullet
Munt: hierbabuena, mint
Munt: menta, mint
Murene: morena, moray eel

N

Nier: riñón, kidney
Noot: nuez, nut
Nootmuskaat: nuez moscada, nutmeg
Nougat: turrón, nougat

O

Octopus: pulpo, octopus
Oester: ostra, oyster
Olie: aceite, olive oil
Olijf: aceituna, olijf, olive
Omelet: tortilla, omelette
Ontbijt: desayuno, breakfast
Onverpakt: granel, bulk
Oogst: cosecha, harvest
Oranjebloesem: azahar, orange blossom
Oregano: orégano, oregano
Os: buey, ox
Oven: horno, oven

P

Paling: anguila, eel
Palm hart: palmito, palm heart
Paprikapoeder: pimentón, paprika
Parelhoen: pintada, guinea fowl
Pastinaak: chirivía, parsnip
Patrijs: perdiz, partridge
Peer: pera, pear
Pens: callos, tripe
Peper: pimienta, pepper
Peper (groente): piemonto, pepper (vegetable)
Perzik: melocotón, peach
Peterselie: Perejil, parsley
Peulvrucht: legumbre, vegetable
Pieterman: araña, weever
Pijlinktvis: calamar, squid
Pijnboompit: piñón, pine-nut
Pikant of scherp of heet: picante, hot or spicy or piquant
Pindanootje: cacahuete, peanut
Pompelmoes: pomelo, grapefruit
Pompoen: calabaza, pumpkin
Poon: armado, gurnard
Poon: rubio, gurnard
Poot: pata, leg of an animal
Pot: olla, pot
Prei: puerro, leek
Pruim: ciruela, plum

Q

R

Raap: nabo, turnip
Raapzaad: colza, rape seed
Radijs: rábano, radish
Ram: carnero, mutton
Ree: corzo, roe or deer
Reuzel: manteca, lard
Reuzen garnaal: carabinero, large prawn
Rib: costilla, rib
Rijst: arroz, rice
Ringbrasem: sargo, bream
Rode kool: lombarda, red cabbage
Rode poon: bejel, tub gurnard
Rode schorpioenvis: cabracho, scorpion fish
Rog: raya, ray
Rogge: centeno, rye
Rond: redondo, round
Rookvlees: cecina, dried beef jerky
Room: crema, cream
Room: nata, cream
Rozemarijn: romero, rosemary
Rozijn: pasa, dried fruit
Rund: vacuna, beef

S

Saffraan: azafrán, saffron
Salade: ensalada, salad
Salade: lechuga, lettuce
Salie: salvia, sage
Sardien: sardina, sardine
Saus: salsa, sauce
Sauzijzenbroodje: empanadilla, little pie
Schar (vis): limanda, lemon sole
Schelp: concha, shell
Schelvis: eglefino, haddock
Schol (vis): platija, flounder
Schol: solla, plaice
Schouderblad: paletilla, shoulder of an animal
Schouderstuk van een varken: lacón, cured pork shoulder
Selder: apio, celery
Sesamzaad: ajonjolí, sesame seed
Sherry: jerez, Sherry
Sinaasappel: naranja, orange
Sint-Jacobsschelp: vieira, scallop
Siroop: almíbar, syrup
Siroop: jarabe, syrup
Sjalot: chalota, shallot
Sjalot: escalona, shallot
Slachthuis: matadero, slaughterhouse
Slak: caracol, snail
Snijbiet: acelga, chard
Snijworst: salchichón, cured sausage
Snoek: lucio, pike
Soep: potaje, potage
Soep: sopa, soup
Soja: soja, soy
Soort oester: ostión, type oyster
Spaanse peper: guindilla, hot chili peper
Spaghetti: espagueti, spaghetti
Speenvarken: cochinillo, suckling pig
Sperzieboon: habichuela, green bean
Spinazie: espinaca, spinach
Spruit: brote, sprout
Spruiten: col de Bruselas, Brussels sprout
Staart: rabo, tail
Stoofgerecht: caldereta, stew
Stoofschotel: estofado, stew
Stremsel: cuajo, rennet
Suiker: azúcar, sugar
Suikerbiet: remolacha, beet
Suikerstroop: melaza, molasses

T

Taart: tarta, cake
Tand of teentje: diente, tooth clove
Tandbaars: mero, grouper
Tandbrasem: dentón, dentex
Tarbot: rodaballo, turbot
Tarwe: trigo, wheat
Testikel: criadilla, testicle
Tijm: tomillo, thyme
Tomaat: tomate, tomato
Tong: lengua, tongue
Tong (vis): lenguado, sole
Tonijn: atún, tunny or tuna
Tortelduif: tórtola, turtle dove
Truffel: trufa, truffle
Tuinboon: haba, broad bean
Type Sherry: oloroso, type Sherry

U

Ui: cebolla, onion

V

Varken: cerdo, pig pork
Varkensworst: salchicha, pork sausage
Venkel: hinojo, fennel
Verse ansjovis: boquerón, fresh anchovy
Vet spek: tocino, fat pork
Vetgemest: cebado, fattened
Vijg: higo, fig
Vijzel: almirez, mortar and pestle
Vis: pescado, fish
Vis kuit: huevas, fish roe
Vlees: carne, vlees, meat
Vleeswaren: fiambre, paté
Voedsel: comida, meal
Vogel: ave, bird
Vogeltje: pajarito, small bird

W

Water: agua, water
Waterkers: berro, watercress
Watermeloen: sandía, watermelon
Weken: remojo, soaking
Wijting: bacaladilla, blue whiting
Wijting: merlan, whiting
Wilde paddenstoel: seta, wild mushroom
Wilde marjolein: mejorana, marjoram
Wilde peer: cebollino, chive
Worst: embutido, sausage
Wortel: zanahoria, carrot
Wrakbaars: wrakbaars, wreckfish
Wulk: búsano, whelk

X

Y

Yam: Ñame, yam

Z

Zakmes (schaaldier): navaja, razor-clam
Zalm: salmón, salmon
Zeebaars: corvina, meagre
Zeebaars: lubina, sea bass
Zeebrasem: besugo, red bream
Zeeduivel: rape, monkfish
Zee-egel: erizode mar, sea urchin
Zeeforel: reo, sea-trout
Zeekarper: chopa, red bream
Zeekreeft: bogavante, lobster
Zeelt: tenca, tench
Zeepaling: congrio, conger eel
Zeespin: centollo, spider crab
Zeevrucht: marisco, shellfish
Zeilvis: aguja, needlefish or gar
Zemelen: salvado, bran
Zoete aardappel: batata, sweet potatoe
Zoetigheid: dulce, sweet
Zonnebloem: girasol, sunflower
Zout: sal, salt
Zuiglam: lechal, milk fed
Zuur: agrio, sour
Zwaardvis: emperador, swordfish
Zwam of paddenstoel, hongo, certain types of wild mushrooms
Zwezerik: molleja, thymus

EHBO bij verwondingen

1.Theorie

2.Het afweersysteem

 • Vreemde stoffen
 • Bacteriën
 • Virussen

3.Tetanus

4.Soorten wonden

 • Schaafwonde
 • Snijwonde
 • Steekwonde
 • Scheurwonde
 • Bijtwonde

5.Wondverzorging

 • Voorbereiding
 • Reinigen
 • Ontsmetten
 • Afdekken

6.Producten

 • Ontsmettingsalcohol
 • Ether

7.Bijzondere wonden

 • Bloedingen
 • Inwendige bloedingen
 • Uitwendige bloedingen
 • Neusbloedingen
 • Bloeding uit het oor
 • Splinter in de huid
 • Afrukking
 • Insectenbeet
 • Slangenbeet
 • Tekenbeet

1.Theorie

Eerst even en klein beetje theorie over de huid, het is toch in of op de huid dat de meeste verwondingen zullen optreden.

De huid heeft een afweersysteem om ons tegen lichaamsvreemde stoffen die ons lichaam binnendringen te verdedigen. Deze stoffen zijn:

 • Vreemde stoffen: alle niet levend materiaal dat ons lichaam binnendringt zoals houtsplinters, vuil in een wonde, een kogel …
 • Bacteriën: bacteriën of microben zijn heel kleine levende organismen. Ze zijn overal aanwezig en ze kunnen zich met een grote snelheid vermenigvuldigen. Ze zijn de oorzaak van longontsteking, wondontsteking, darmontsteking, tetanus enz…
 • Virussen: dit zijn heel kleine structuren die ook met een microscoop niet zichtbaar zijn. Virussen kunnen zich zelf niet voortplanten, zij hebben een levende cel nodig. Voorbeelden van virussen zijn griep, kinderverlamming, mazelen, verkoudheden ….

2. Verdediging van ons lichaam door een ontsteking

Wanneer een lichaamsvreemde stof ons lichaam binnendringt slaat ons lichaam alarm en gaan de bloedvaatjes rond de stof opzwellen. De omgeving wordt extra doorbloed en ze wordt warm en rood.

Uit de opgezette bloedvaatjes sijpelt vervolgens serum dat witte bloedcellen bevat die de vreemde stof kunnen uitschakelen. De streek gaat opzwellen en ze wordt pijnlijk.

3. Tetanus

Tetanus (de klem) ontstaat door de ontwikkeling van de tetanus bacil. Deze is overal aanwezig zoals in aarde, roest, mest … De tetanus bacillen ontwikkelen zich vooral in een zuurstofarm milieu, zoals in een kleine slecht doorbloede wonde.  Zij produceren een giftige stof die het zenuwstelsel aantast met spierstijfheid en spierkrampen tot gevolg heeft. Deze toestand kan leiden tot de dood.

Iemand die ingeënt is tegen tetanus loopt geen gevaar om de ziekte te krijgen. Men kan hiermee beginnen vanaf de leeftijd van 3 maanden. Om blijvende bescherming te hebben moet men deze inenting alle 10 jaar herhalen. Bij een wonde met een hoger risico (aarde, mest, de beet van een dier) kan de inenting vervroegd worden.

Elke wonde, hoe klein ook moet verzorgd worden om tetanus te voorkomen.

4. Soorten wonden

Schaafwonde

 • Treft overwegend de opperhuid
 • Vaak erg pijnlijk
 • Geen of geringe bloeding
 • Vaak vervuild met vreemde stoffen en ziektekiemen
 • Geneest met korstvorming

Snijwonde

 • Kan alle weefsellagen tot op het bot doordringen
 • Vaak minder pijnlijk
 • Vaak sterke bloeding
 • Kan bevuild of besmet zijn afhankelijk van het voorwerp dat de wonde veroorzaakt
 • Snelle genezing als de wond randen glad tegen elkaar liggen.

Steekwonde

 • Een bijna onbeschadigd uiterlijk kan zware inwendige verwondingen verdoezelen
 • Vaak geringe pijn
 • Bloedt meestal minder erg dan een snijwonde
 • In de diepte van de steekwonde bevinden zich vaak ziektekiemen of vuil met een groot infectiegevaar.

Scheurwonde

 • Vertoont onregelmatige wondranden
 • De wonde is pijnlijk
 • Bloedt vaak erg weinig
 • Infectiegevaar is groot
 • Genezing is moeilijker met een grote kans op lidtekenvorming

Bijtwonde

 • Afhankelijk van de aard van de beet is er een grote diversiteit in grootte, diepte, pijn en bloedverlies
 • Er is een groot infectiegevaar
 • Hondsdolheid is een bijkomend risico.

5. Wondverzorging

Een wonde vormt een toegangspoort voor micro-organismen. Dit gevaar proberen we te verminderen door de wondverzorging. Voor we beginnen met de verzorging moeten we evalueren of we de wonde zelf gaan verzorgen of dat ze door een arts moet verzorgd worden.
Volgende wonden moeten altijd door een arts behandeld worden:

 • sterk bevuilde wonde
 • grote wonde
 • vreemd voorwerp in de wonde dat niet oppervlakkig zit
 • openstaande wonde
 • ontstoken wonde

Indien we de wonde laten verzorgen door een arts, kan het wassen van de wondomgeving met water en zeep en het voorlopig afdekken van de wonde volstaan naast eventuele bloedstelping.

Kleurende middelen (eosine) gaan het uitzicht van de wonde veranderen zodat het voor de arts moeilijker is om de wonde te beoordelen. Definitieve wondverzorging moet binnen de 6 uren gebeuren.

Als we de wonde zelf gaan verzorgen dan doen we dat in de volgende stappen:

 • voorbereiding
 • reinigen
 • ontsmetten
 • afdekken

Voorbereiding

 • Laat het slachtoffer gaan zitten
 • Was je handen en ze droog ze af met een zuivere handdoek of papieren doekjes
 • Leg het nodige materiaal klaar
 • Draag handschoenen om jezelf te beschermen tegen contact met lichaamsvloeistoffen.

Reinigen

Vooral bevuilde wonden kan je best reinigen met water en zeep. Dit kan onder een lopende kraan of met een zuiver washandje en liefst vloeibare zeep.

Het doel van de reiniging is de zichtbare onreinheden en vreemde voorwerpen te verwijderen uit de wonde en de wond omgeving. Het heeft geen zin om een wonde te ontsmetten als de huid eromheen bevuild is.

Deeltjes die los in de wonde liggen kunnen met een kompres verwijderd worden. Voorwerpen die dieper in de wonde zitten moeten ter plaatse blijven en door een arts verwijderd worden. Ook een wonde die op het eerste zicht niet bevuild is moet je reinigen. In geval van straatwonden moet men de wonden aanvullend reinigen met zuurstofwater.

Zuurstofwater reageert in contact met organisch weefsel met vrijzetting van zuurstof, dat een reinigend effect heeft maar het is ook effectief tegen bacteriën die een zuurstofarm milieu vereisen.

Zuurstofwater dat niet schuimt op een open wonde is vervallen. Na de reiniging wordt de wonde gedroogd met een deppende beweging door middel van een zuivere, niet pluizende handdoek of kompres.

Ontsmetten

Het doel van het ontsmetten is de micro-organismen chemisch uit te schakelen. In de handel bestaan er een aantal producten in geconcentreerde (HAC®), Neo-Sabentl®, Iso-Betadine®) en gebruiksklare vorm (Hacdil®, Hibidil®).

Producten in geconcentreerde vorm moeten verdund worden met zuurstofwater.

Eens geopend of bereid, mogen ontsmettingsproducten slechts gedurende 3 maanden gebruikt worden.

Het ontsmetten doen we als volgt:

 • neem en zuiver kompres (geen watten) in het midden van het kompres met duim en wijsvinger vast en hef het zo uit de verpakking.
 • Plooi de vier hoeken van het kompres naar elkaar met de aangeraakte zijde van het kompres aan de binnenkant. Zo vormen we een propje waarvan de buitenzijde nog zuiver en onaangeraakt is.
 • Breng het ontsmettingsmiddel aan op dit geplooide kompres waarbij het flesje het kompres niet mag aanraken.
 • Reinig de wonde met dit bevochtigde kompres door vanuit het centrum van de wonde naar de randen toe voorzichtig te deppen. Indien het kompres vuil wordt, neem dan een zuiver kompres en herhaal het voorgaande.
 • Blazen op de wonde is uit den boze, op deze wijze voer je opnieuw ziektekiemen aan.

Afdekken

Om te voorkomen dat verdere kiemen in de wonde geraken wordt een wonde afgedekt. Ook her hebben we verschillende mogelijkheden.

 • Een oppervlakkige schaafwonde dekken we af door de wonde te deppen met een oplossing Eosine 2 % in water. Dit vormt een rode filmlaag over de wonde die het uitdrogen van wonde verder toe laat. Voor het afdekken van diepere wonden is Eosine niet geschikt omdat het het samengroeien van de wondranden belemmert. Bovendien wordt het onderzoek door een arts bemoeilijkt als de wonde rood gekleurd is.
 • Kleine, diepere wondjes kunnen we afdekken met een wondpleister of indien de wonde nog wat bloedt, met een drukkend verbandje.
 • Grotere, diepere wonden, daarop kunnen we best eerst een vetverband aanbrengen om vervolgens met een steriel kompres en een verbandje de wonde af te dekken.

6. Producten

Ontsmettingsalcohol

Ontsmettingsalcohol wordt gebruikt voor ontsmetting van de gave huid en van voorwerpen. In een wonde is alcohol schadelijk voor de cellen en geeft een brandend gevoel. Contact met wonden, slijmvliezen en ogen dient aldus vermeden te worden.

Ether

Ether is een goed ontvettingsmiddel maar het heeft geen ontsmettende werking en is eveneens schadelijk voor de cellen. Ether kan gebruikt worden voor de verwijdering van resten van kleefpleister, voor het ontvetten van de huid vóór het aanbrengen van wondpleister. Contact met wonden, slijmvliezen en ogen dient aldus vermeden te worden.

7. Bijzondere wonden

7.1 Bloedingen

Wanneer een bloedvat gekwetst wordt spreken we van een bloeding. Naargelang het voorkomen kan men spreken van een inwendige of een uitwendige bloeding. Naargelang het geraakte bloedvat kan men spreken van een slagaderlijke, een aderlijke of een haarvatbloeding.

7.2.1 Oppervlakkige inwendige bloedingen

Kenmerken

 • Blauwe verkleuring
 • Warmte
 • Zwelling
 • Pijn

Men kan niet vaststellen of het een aderlijke of een slagaderlijke bloeding betreft.

Wat te doen?

 • Koude (ijs gedurende minimum 10 minuten maar niet rechtstreeks op de huid)
 • Hoogstaand
 • Eventueel kan een zalf tegen bloeduitstorting gebruikt worden
 • Drukkend verband
 • Rust

7.2.2 Diepere inwendige bloedingen

Deze worden niet rechtstreeks opgemerkt.

Kenmerken:

 • Vaak is er een trauma geweest
 • Shock verschijnselen
 • Typische kenmerken afhankelijk van de plaats van de bloeding zoals een buikbloeding, hersenbloeding, maagbloeding…

7.3 Uitwendige bloedingen

Hierbij kan men het bloed uit de wonde zien komen. Vaak worden deze bloedingen ingedeeld in slagaderlijke, aderlijke en haarvatbloedingen.

 • Slagaderlijke bloedingen: helderrood bloed spuit met elke hartslag uit de wonde
 • Aderlijke bloedingen: donkerrood bloed dat uit de wonde stroomt
 • Haarvatbloedingen: oppervlakkige, sijpelende bloeding.

Deze indeling is voor de eerste hulp van weinig nut omdat uitgebreide bloedingen vaak gemengde bloedingen zijn. Bovendien zorgen dicht klappende wondranden er vaak voor dat een slagaderlijke bloeding niet spuit. De behandeling van slagaderlijke en aderlijke bloedingen is trouwens gelijk.

7.3.1 Uitgebreide inwendige bloedingen

We spreken van een uitgebreide uitwendige bloeding als er meer bloedverlies ter hoogte van de wonde is dan het louter sijpelen van de wonde. Het grootste risico bij uitgebreide bloedingen is shock door bloedverlies en dit probleem gaat voor op het infectiegevaar.

Dit artikel is geen EHBO cursus en daarom gaan we over de volgende punten wat sneller over, heb je een bloeding, slagaderlijk of aderlijk, zoek dan zo snel hulp bij een dokter of een ziekenhuis.

Wat te doen?

 • Drukpunten
 • Rechtstreekse druk op de wonde
 • Knevel aanleggen
 • Hoogstaand
 • Rust
 • Vervoer naar dokter of ziekenhuis

7.3.2 Drukpunten

Door de slagader die het bloedende lidmaat van bloed voorziet af te drukken tussen de wonde en het hart, wordt de bloeding voorlopig gestelpt.
Om een drukpunt te kunnen toepassen moeten we het betreffende bloedvat kunnen dichtdrukken tegen een onderliggend bot en op een plaats waar de slagader gemakkelijk bereikbaar is. Deze techniek kan enkel toegepast worden bij bloedingen ter hoogte van de lidmaten.

Voor de voorarm: plaats de hand aan de onderzijde van de bovenarm zodat de vingers aan de buitenzijde rusten en je duim op de binnenzijde van de bovenarm drukt. Door onder de spier, op het bot te drukken druk je de hier lopen slag ader dicht.

Voor het been: plaats de pinkzijde van je hand in de binnenzijde van de liesstreek van de patiënt, plaats je tweede hand bovenop de eerste en druk op deze wijze de slagader dicht.

Een drukpunt kan je maar tijdelijk uitoefenen omdat je al snel krampen krijgt in je handen. Intussen kan iemand anders materiaal gaan halen voor het definitief stelpen van de bloeding.

7.3.3 Rechtstreekse druk op de wonde

Door middel van je handen: druk met een zuiver voorwerp, liefst steriel, rechtstreeks op de wonde. De techniek is in geval van bloedingen ter hoogte van de hals vaak de enige mogelijke techniek.

Vermijd rechtstreeks contact met het bloed van het slachtoffer en daarom draag je best beschermende handschoenen.

Door middel van een drukkend voorwerp: moeten we een drukverband aanleggen dan kunnen we in de eerste plaats gebruik maken van in de handel verkrijgbare kant en klare drukverbanden. Je bindt ze in iedere auto verbanddoos die in orde is met de wettelijke voorschriften. Je vindt ze in verschillende groottes van bv 7 X 10 cm en van 12 X 14 cm. Andere mogelijkheden zijn een brede of smalle das, een zwachtel en een stuk linnen.

Het drukverband moet voldoende groot zijn om de volledige wonde te bedekken. Een drukkend verband wordt rechtstreeks op de wonde gelegd en dus moet de kledij verwijderd worden.

Eenmaal het verband aangelegd is mag het niet verwijderd worden. Indien de bloeding niet stopt na het aanleggen van het verband zijn er nog de volgende mogelijkheden:

 • Leg een hard voorwerp op dit drukverband ter hoogte van de wonde
 • Leg een tweede verband aan boven op het eerste
 • Combineer het drukverband met hoogstand

Het tweede verband mag desnoods vervangen worden maar in geen enkel geval mag men het eerste verband verwijderen. Indien je het toch zou verwijderen kan je bloedstolsels mee verwijderen en zo de bloeding terug verergeren

7.3.4 Kant en klaar drukverband aanbrengen

 • Scheur de verpakking open
 • Neem in elke hand een opgerold zwachteleinde
 • Trek beide handen van elkaar weg en het gewatteerd kompres ontvouwd zich. Leg dit kompres op de wonde
 • Draai de beide zwachtels rond het lichaamsdeel in tegengestelde richting
 • Knop de uiteinden aan elkaar, gebruik hiervoor een platte knoop.

7.3.4 Drukkend verband met een brede of smalle das

 • Dek de wonde af met een steriel kompres dat groot genoeg is om de volledige wonde te bedekken.
 • Leg een drukkussen ter hoogte van de wonde. Dit voorwerp moet dij genoeg zijn om voldoende druk te kunnen uitoefenen
 • Maak een afhankelijk van de grootte van de wonde een smalle of brede das, plaats hem over het drukkussen en kruis hem aan de onderzijde
 • Keer terug naar boven en knoop op de wonde met een platte knoop

7.3.5 Knevel

Het aanleggen van een knevel i synoniem voor het afbinden van een lidmaat. Het is uiterst zelden nodig om een knevel aan te leggen en dit gebeurt enkel in de volgende gevallen:

 • Een open beenbreuk met een uitgebreide bloeding
 • Een wonde met een vreemd voorwerp en een uitgebreide bloedingen
 • Afrukking met een uitgebreide bloedingen
 • Zeer grote wonden waarbij geen drukverband aan te leggen is
 • Geen enkele andere methode kan de bloeding voldoende stelpen

Een knevel moet minstens 3 centimeter breed zijn en aangelegd worden om een lidmaat met slechts één bot (dijbeen, bovenarm), zo kort mogelijk bij de wonde, tussen de wonde en het hart.

Het gevaar van het aanleggen van een knevel is dat achterliggend weefsel geen zuurstof krijgt en gaat afsterven. Dat is de reden dat een knevel na een tijdje erg pijnlijk is.

Een afbinding van 2 uur kan fataal zijn voor het lidmaat. Bij het lossen komen bovendien allerlei afval en afstervingsstoffen vrij in de bloedsomloop en deze kunnen andere organen levensgevaarlijk aantasten. Ook ter hoogte van de knevel zelf kunnen door de grote druk beschadigingen van spieren en zenuwen optreden.

Een eenmaal aangebrachte knevel mag niet meer gelost worden.

Hoe brengen we een knevel aan?

 • De knevel wordt best op de kledij aangebracht. We knopen een das van minstens 3 cm breed boven de elleboog of de knie en leggen een platte knoop. Hierin verwerken we een voorwerp waarmee we kunnen gaan draaien (stokje, pen).
 • We draaien met dit voorwerp totdat de bloeding ongeveer gestopt is (druppen mag)
 • We slaan de beide uiteinden van onze das langs onder. We noteren het uur van aanleggen op het slachtoffer.

7.3.6 Hoogstand

Houd het lidmaat lager dan het hart om de bloeding te verminderen. Deze techniek vult het drukverband aan.

Rust

Beweging bevordert de bloeding. Het stilhouden van het lidmaat helpt de bloedstelping.

Doorverwijzen naar een dokter of ziekenhuis

Indien er veel bloedverlies is, het slachtoffer duizelig is of kenmerken van een shock vertoont en die zijn in het kort: “een bleke koude klamme huid, snelle zwakke pols, snelle oppervlakkige ademhaling, droge mond, hij ziet er slecht uit met blauwgrijs omrande ogen” dan moet een ziekenwagen gebeld worden.

Een wonde ontsmetten met een sterke bloeding is tijdverlies.

7.3 Beperkte bloedingen

Dit is een oppervlakkige, sijpelende bloeding. Zij komt vooral voor bij oppervlakkige verwondingen. De bloeding stelpt zichzelf of eventueel met een wondpleister. Wondverzorging, gevolgd door een afdekkend verband volstaan.

7.4 Neusbloeding

Een neusbloeding kan spontaan beginnen, maar ook veroorzaakt worden door:

 • Slag of stoot, neuspeuteren
 • Schedelbasisbreuk
 • Ziekte (hoge bloeddruk, stollingsstoornissen)

Wat te doen?

 • Informeer naar de oorzaak van de neusbloeding
 • Slachtoffer laten zitten
 • Laat het slachtoffer één maal de neus snuiten
 • Laat de neusvleugels dichtdrukken vlak onder het neusbeen gedurende 15 minuten zonder te onderbreken
 • Hoofd voorover met kin op de borstkas
 • Slachtoffer kalmeren
 • Aanraden niet te snuiten gedurende de volgende 2 tot 3 uur
 • Bij herhaling of niet stoppen moet men doorverwijzen naar een arts.

7.5 Bloeding uit het oor

Een bloeding uit het oor kan veroorzaakt worden door een wondje in de uitwendige gehoorgang, een scheur van het trommelvlies, letsels van het middenoor en schedelbasisbreuk.

Wat te doen?

 • Controle van de oorsprong van het bloedverlies
 • Steriel afdekken (een steriel kompres op het oor kleven)
 • Informeren naar de oorzaak of omstandigheden
 • Hoofd leggen of houden in de richting van het bloedende oor
 • Medische hulp inroepen
 • Het oor mag niet met druk afgedekt worden

7.6 Splinter in de huid

Enkel een oppervlakkig zittende kan men verwijderen, een dieper zittende splinter moet een arts doen.

Wat te doen?

 • Ontsmet de wonde maar let er op dat de splinter niet dieper in de huid geduwd wordt of afbreekt
 • Neem een pincet met fijne puntjes en pak de splinter zo dicht mogelijk bij de insteek opening vast
 • Trek de splinter uit de huid in de lengterichting van de splinter
 • Indien je de splinter niet met een pincet kan grijpen, breng dan een steriele naald onder de splinter in de huid en evenwijdig met de splinter. Zo kan je de splinter omhoog heffen zodat je hem met de pincet kan vastgrijpen
 • Als de splinter verwijderd is moet men de wonde opnieuw ontsmetten
 • Dek af met een pleister
 • Informeer of het slachtoffer in orde is met zijn tetanus vaccinatie

Als de splinter afbreekt, de splinter uit glas of metaal of tropische houtsoorten is, als de splinter in het gelaat of het oog stekt, als er ontstekingsverschijnselen zijn of het slachtoffer niet in orde is met de vaccinatie tegen tetanus, dan moet men het slachtoffer naar een dokter sturen.

7.7 Afrukking

Een geheel of gedeeltelijk van het lichaam verwijderd lidmaat met mogelijk een uitgebreide bloeding.

Wat te doen?

 • Leg een knevel aan, is er tevens een grote bloeding snoer dan de knevel toe
 • Dek de wonde steriel af
 • Breng de wonde in hoogstand
 • Verpak het afgerukte lichaamsdeel in een waterdichte plastieken zak
 • Leg dit zakje geheel gesloten in een tweede zakje dat gevuld is met water en ijs
 • Neem het afgerukte lichaamsdeel mee naar het ziekenhuis

7.8 Insectenbeet

Hier heeft het insect een klein wondje gemaakt waarlangs een stok in de huid is ingebracht. Soms steekt er nog een angel in de wonde.

Kenmerken

 • Plaatselijke ontstekingsverschijnselen (rood, warm, pijn, zwelling)
 • Jeuk
 • Soms uitgebreide zwelling

Wat te doen?

 • Angel verwijderen met een pincet
 • Juwelen aan het getroffen lidmaat verwijderen
 • Wondje ontsmetten
 • Ijs aanbrengen gedurende 10 minuten (niet rechtstreeks op de blote huid maar met een doekje tussen het ijs en de huid)
 • Eventueel een jeuk werende zalf gebruiken
 • Indien de zwelling groter is dan 1 % van het lichaamsoppervlak, of het slachtoffer kan moeilijk slikken, hij heeft ademhalingsproblemen, heesheid of hij is verward dan moet men onmiddellijk medische hulp inroepen.

7.9 Slangenbeet

Er leven 6 giftige slangen in Spanje en in België en Nederland is er 1 giftige soort, de adder.

Kenmerken

 • Vaak twee puntvormige wondjes
 • Algemene verschijnselen zijn pijn, zwelling, spiertrekkingen, misselijkheid, duizeligheid, tintelingen, speekselvloed, wazig zien, koorts, zweten, …

Wat te doen?

 • Zelf opletten voor de slang
 • Ringen en armbanden verwijderen
 • Een stevig drukkend verband over de hele lengte van het lidmaat met de beet (bv met een beet in de hand moet men een verband rond de arm aanleggen en tot aan de oksel)
 • Ijs op de wonde (niet rechtstreeks op de huid)
 • Lidmaat onbeweeglijk houden
 • Slachtoffer niet laten eten, drinken of roken
 • Medische hulp inroepen

Zinloos is: in de wonde snijden, de wonde uitzuigen en afbinden

7.10 Tekenbeet

Een teek is een mijt die zich voedt met het bloed van zijn gastheer (vaak honden en katten maar soms ook de mens). Niet de beet is gevaarlijk maar wel de bacterie die de teek kan meedragen.

In geval van een tekenbeet waarbij de teek nog in de huid hangt, verwijder je deze best met een pincet:

 • Grijp de teek met een pincet vast, liefst zo dicht mogelijk bij de huid
 • Kantel de teel voorzichtig uit de huid
 • Doe de teek in een potje met een deksel (de teek kan onderzocht worden)
 • Ontsmet de wonde
 • Als een deel van de teek achtergebleven is dan moet men naar de dokter

Gebruik geen ether, benzine om de teek te verdoven. Een teek wordt ook niet uit de huid gedraaid. Het meest eenvoudig is het gebruik van een speciaal tekenpincet.

10 % van de teken is drager van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. In geval van besmetting moet zo snel mogelijk begonnen worden met de antibioticakuur. Een snel begin bevordert de kans op een volledig herstel.

Kenmerken van de ziekte van Lyme:

 • Rode huiduitslag
 • Gewrichtspijnen (voornamelijk de knieën)

Deze kenmerken treden 6 dagen na de infectie op.

De Spaanse keuken, een woordenlijst Spaans – Nederlands – Engels

A

Aceite: olie, oil
Aceituna: olijf, olive
Acelga: snijbiet, chard
Achicoria: cichorei, chicory
Adobo: marinade, marinade
Agrio: zuur, sour
Agua: water, water
Aguacate: avocado, avocado
Aguardiente: brandewijn, distilled liquor
Aguja: zeilvis, needlefish or gar
Ahumado: gerookt, smoked
Ajo: look, garlic
Ajoaceite: looksaus, garlic sauce
Ajonjolí: sesamzaad, sesame seed
Albahaca: basilicum, basil
Albaricoque: abrikoos, apricot
Albóndiga: gehaktbal, meatball
Alcachofa: artisjok, artichoke
Alcaparra: kappertje, caper
Alcaravea: karwij, caraway seed
Alfalfa: klaver, clover
Aliño: saus, sauce
Alioli: look mayonaise, garlic mayonaise
Alitan: kathaai, shark
Almeja: mossel, clam
Almendra: amandel, almond
Almíbar: siroop, syrup
Almirez: vijzel, mortar and pestle
Almuerzo: lunch of middagmaal, lunch or midday meal
Alondra: leeuwerik, lark
Altramuz: lupine, lupin
Alubia: boon, bean
Amargo: bitter, bitter
Anacardo: cashewnoot, cashew nut
Anca de rana: kikkerbillen, frog’s leg
Anchoa: ansjovis, anchovy
Angelote: zee angel, angel fish
Anguila: paling, eel
Angula: babyaal, baby eel
Anís: anijszaad, aniseed
Añojo: jaarling, yearling
Apio: selder, celery
Araña: pieterman, weever
Arándano: bosbes, blueberry
Arbitán: Middellandse zeeleng, ling
Arenque: haring, herring
Arete: Engelse poon, red gurnard
Armado: poon, gurnard
Arroz: rijst, rice
Asado: gebraad of gebraden vlees, roast or roasted
Atún: tonijn, tunny or tuna
Ave: vogel, fowl
Avellana: hazelnoot, hazelnut
Avena: haver, oats
Azafrán: saffraan, saffron
Azahar: oranjebloesem, orange blossom
Azúcar: suiker, sugar

B

Bacaladilla: wijting, blue whiting
Bacalao: kabeljauw, cod
Baila: gevlekte zeebaars, bass
Barbo: barbeel, barbel
Batata: zoete aardappel, sweet potatoe
Becada: houtsnip, woodcock
Bejel: rode poon, tub gurnard
Berberecho: kokkel, cockle
Berenjena: aubergine, aubergine
Berro: waterkers, watercress
Berza: kool, cabbage
Besugo: zeebrasem, red bream
Bicarbonato sódico: bakpoeder, sodium bicarbonate
Bizcocho: cake ,sponge cake
Bocadillo: belegd broodje, sandwich
Bocarte: ansjovis, young sardine
Bodio: soort lipvis, type of wrasse
Boga: soort brasem, small bream
Bogavante: zeekreeft, lobster
Boleto: boleet, mushroom
Bollo: broodje, bun or bread roll
Boniato: maniok, sweet potato
Borracho: dronken, drunken
Boquerón: verse ansjovis, fresh anchovy
Brasa: gegrild op de houtskool, charcoal grilled
Breca: bliek barbeel, small bream
Brécol: broccoli, broccoli
Breva: grote vroege vijg, early fig
Bróculi: broccoli, broccoli
Brote: spruit, sprout
Brótola: gaffel kabeljouw, forkbeard
Brut: droge sprankelende wijn, dry sparkling wine
Buey: os, ox
Buñuelo: beignet, fritter
Búsano: wulk, whelk
Butifarra: Catalaanse worst, Catalan sausage

C

Caballa: makreel, mackerel
Cabeza: hoofd of kop, head
Cabra: geit, goat
Cabracho: rode schorpioenvis, scorpion fish
Cabrillo: geitenbaars, comber
Cabrito: baby geitje, baby goat
Cacahuete: pindanootje, peanut
Cacerola: kookpot, cooking pot
Cailón: makreelhaai, shark
Calabacín: courgette, courgette
Calabaza: pompoen, pumpkin
Calamar: pijlinktvis, squid
Caldereta: stoofgerecht, stew
Caldo: bouillon, stock or broth
Callos: pens, tripe
Camarón: garnaal, small prawn or shrimp
Canela: kaneel, cinnamon
Canelones: cannelloni, cannelloni
Cangrejo: krab, crab
Capitón: dunlipharder, grey mullet
Caqui: kaki, persimmon
Carabinero: reuzen garnaal, large prawn
Caracol: slak, snail
Caracola: zeeslak, sea-snail
Carbonero: koolvis, coley or saithe
Cardamomo: kardemom, cardamom
Cardo: kardoen, cardoon
Carne: vlees, meat
Carnero: ram, mutton
Carpa: karper, carp
Castaña: kastanje, chestnut
Cayena: cayenne peper, cayenne
Caza: jacht, hunt
Cazón: hondshaai, dogfish
Cazuela: lage brede kookpot, casserole
Cebada: gerst, barley
Cebado: vetgemest, fattened
Cebolla: ui, onion
Cebollino: wilde peer, chive
Cecina: rookvlees, dried beef jerky
Cena: avondmaal, evening meal
Centeno: rogge, rye
Centollo: zeespin, spider crab
Cereal: graan, grain
Cereza: kers, cherry
Cerdo: varken, pig pork
Cerveza: bier, beer
Chacina: gedroogd varkensvlees, cured meat
Chalota: sjalot, shallot
Champiñón: champignon, mushroom
Chanquete: glasgrondel, goby
Charcutería: charcuterie, curing of meat
Cherna: wrakbaars, wreckfish
Chicharro: horsmakreel, horse mackerel
Chipirón: kleine inktvis, small squid
Chirivía: pastinaak, parsnip
Choco: kleine inktvis, small cuttlefish
Chivo: bokje, kid
Chopa: zeekarper, red bream
Chorizo: gekruide worst, red sausage
Choto: bokje, baby kid
Chufa: aardamandel, tiger nut
Chuleta: kotelet, chop
Chuletón: grote beefsteak, large beef chop
Churro: langwerpige oliebol, breakfast fritter
Ciervo: hert, deer
Cigala: zeekreeft, sea crayfish
Cilantro: koriander, coriander
Ciruela: pruim, plum
Clavo: kruidnagel, clove
Clementina: clementine, type of tangerine
Cochinillo: speenvarken, suckling pig
Cocido: eenpansgerecht, meal in a pot
Cocina: keuken, kitchen
Coco: kokosnoot, coconut
Codorniz: kwartel, quail
Cogollo: hart (van sla of kool), heart
Col: kool, cabbage
Col de Bruselas: spruiten, Brussels sprout
Coliflor: bloemkool, cauliflower
Colza: raapzaad, rape seed
Comida: voedsel, meal
Comino: komijn, cumin
Concha: schelp, shell
Conejo: konijn, rabbit
Confitura: confituur, jam
Congelado: bevroren, frozen
Congrio: zeepaling, conger eel
Corazón: hart, heart
Corcón: diklipharder, type of grey mullet
Cordero: lam, lamb
Corvina: zeebaars, meagre
Corzo: ree, roe or deer
Cosecha oogst, harvest
Costilla: rib, rib
Crema: room, cream
Criadilla: testikel, testicle
Cuajada: gestremde melk of witte kaas, curd or rennet pudding
Cuajo: stremsel, rennet
Cúrcuma: kurkuma, turmeric

D

Dátil: dadel of palm, date
Dentón: tandbrasem, dentex
Desayuno: ontbijt, breakfast
Diente: tand of teentje, tooth clove
Dorada: goudbrasem, gilt-head
Dulce: zoetigheid, sweet

E

Eglefino: schelvis, haddock
Embutido: worst, sausage
Empanada: broodje of pasteitje, pie
Empanadilla: sauzijzenbroodje, little pie
Emperador: zwaardvis, swordfish
Encurtido: tafelzuur, pickle
Endibia: andijvie, endive
Enebro: jeneverbesstruik, juniper berry
Eneldo: dille, dill
Ensalada: salade, salad
Entremeses: hors-d’oeuvre, hors d’oeuvre
Erizode mar: zee egel, sea urchin
Escabeche: marinade, marinade
En escabeche: gemarineerd, pickled
Escalona: sjalot, shallot
Escarola: andijvie, endive
Escorpión: kleine pieterman, weever
Espagueti: spaghetti, spaghetti
Espárrago: asperge, asparagus
Espinaca: spinazie, spinach
Estofado: stoofschotel, stew
Estragón: dragon, tarragon

F

Faba: soort droge boon, type of dried bean
Faisán: fazant, pheasant
Fiambre: vleeswaren, paté
Fideo: deegwaren of vermicelli, noodle
Filete: filet, filet
Fino: fijn maar ook droge Sherry, fine or a type of dry Sherry
Frambuesa: framboos, raspberry
Frejol: boon, bean
Fresa: aardbei, strawberry
Fresón: grote aardbei, big strawberry
Frisuelo: droge boon, dried bean
Frito: gefrituurd, fried
Fruta: fruit, fruit

G

Galleta: biscuit, koekje biscuit, cookie
Gallina: kip, hen
Gallo: haan, rooster
Galludo: doornhaai, dogfish
Galupe: goudharder, grey mullet
Gamba: grote garnaal, prawn or shrimp
Ganso: gans, gander
Garbanzo: kikkererwt, chick-pea
Garneo: lierpoon, piper
Germen: kiem, germ
Girasol: zonnebloem, sunflower
Granada: granaatappel, pomegranate
Granadina: grenadine, grenadine
Granel: onverpakt, bulk
Gratinado: gegratineerd, au gratin
Grosella: aalbes, currant
Guayaba: guave, guave
Guinda: gekonfijte kers, cherry
Guindilla: Spaanse peper, hot chili peper
Guisante: erwt, pea

H

Haba: tuinboon, broad bean
Habichuela: sperzieboon, green bean
Harina: bloem, flour
Helado: ijsje, ice-cream
Hierbabuena: munt, mint
Higado: lever, liver
Higo: vijg, fig
Hinojo: venkel, fennel
Hojaldre: bladerdeeg, puff pastry
Hongo: zwam of paddenstoel, certain types of wild mushrooms
Horno: oven, oven
Hueso: been, bone
Huevas: vis kuit, fish roe
Huevo: ei, egg

I

Infusión: kruidenthee, herbal tea

J

Jabalí: everzwijn, boar
Jamón: hesp, ham
Jarabe: siroop, syrup
Jengibre: gember, ginger
Jerez: Sherry, Sherry
Jibia: inktvis, cuttlefish
Judia: groene boon, green bean
Jurel: horsmakreel, horse mackerel

L

Lacón: schouderstuk van een varken, cured pork shoulder
Langosta: langoest, spiny lobster
Langostino: langoestine, large prawn
Laurel: laurier, bay-leaf
Lecha: hom, fish roe
Lechal: zuiglam, milk fed
Leche: melk, milk
Lechuga: salade, lettuce
Legumbre: peulvrucht, vegetable
Lengua: tong, tongue
Lenguado: tong (vis), sole
Lenteja: linze, lentil
Levadura: gist, yeast
Liebre: haas, hare
Lima: limoen, lime
Limanda: schar (vis), lemon sole
Limón: citroen, lime
Lisa: harder, grey mullet
Lombarda: rode kool, red cabbage
Lomo: lende, loin
Lubina: zeebaars, sea bass
Lucio: snoek, pike

M

Macarrones: macaroni, macaroni
Macis: foelie, mace
Magro: mager varkensvlees, pork
Maiz: mais, corn
Mandarina: mandarijn, tangerine
Manojo: bosje, handful
Manteca: reuzel, lard
Mantequilla: boter, butter
Manzana: appel, apple
Manzanilla: kamille of een soort Sherry, camomile or a type of Sherry
Margarina: margarine, margarine
Marisco: zeevrucht, shellfish
Maruca: leng, ling
Masa: deeg, bread dough
Matadero: slachthuis, slaughterhouse
Mayonesa: mayonaise, mayonnaise
Mazapán: marsepein, marzipan
Mejillón: mossel, mussel
Mejorana: wilde marjolein, marjoram
Melaza: suikerstroop, molasses
Melocotón: perzik, peach
Melón: meloen, melon
Membrillo: kweepeer, quince
Menta: munt, mint
Merlan: wijting, whiting
Merluza: heek, hake
Mermelada: jam, jam
Mero: tandbaars, grouper
Miel: honing, honey
Mielga: doornhaai, type of shark
Mijo: gierst, millet
Mojama: gedroogde tonijn, cured tuna
Molleja: zwezerik, thymus
Morcilla: bloedworst, blood sausage or black pudding
Morena: murene, moray eel
Mostaza: mosterd, mustard
Mújol: harder, grey mullet
Musola: gladde haai, type of shark

N

Nabo: raap, turnip
Ñame: yam, yam
Naranja: sinaasappel, orange
Nata: room, cream
Navaja: zakmes (schaaldier), razor-clam
Nécora: krab, small crab
Nispero: mispel, loquat
Nuez: noot, nut
Nuez moscada: nootmuskaat, nutmeg

O

Oca: gans, goose
Olla: pot, pot
Oloroso: type Sherry, type Sherry
Orégano: oregano, oregano
Orejón: gedroogde abrikoos, dried apricot
Ostión: soort oester, type oyster
Ostra: oester, oyster

P

Pajarito: vogeltje, small bird
Paletilla: schouderblad, shoulder of an animal
Palmito: palm hart, palm heart
Paloma: duif, dove
Pan: brood, bread
Panceta: doorregen spek; streaked pork fat
Pardete: grootkopharder, type of grey mullet
Pargo: gewone zeebrasem, fish similar to dentex
Parrilla: grill, grill
Pasa: rozijn, dried fruit
Pastel: gebakje of taartje, pie or pastry
Pata: poot; leg of an animal
Patata: aardappel, potato
Pato: eend, duck
Pavo: kalkoen, turkey
Pechuga: borst (gevogelte), breast (poultry)
Pepinillo: augurkje, cucumber pickle
Pepino: komkommer, cucumber
Pera: peer, pear
Perca: baars, perch
Percebe: eendenmossel, barnacle
Perdiz: patrijs, partridge
Perejil: peterselie, parsley
Perifollo: kervel; chervil
Perlon: kleine knorhaan, gurnard
Pescadilla: kleine heek, small hake
Pescado: vis, fish
Picante: pikant of scherp of heet, hot or spicy or piquant
Pichón: jonge duif, dove
Pierna: been, leg
Pimentón: paprikapoeder, paprika
Pimienta: peper, pepper
Piemonto: peper (groente) pepper (vegetable)
Piña: ananas, pineapple
Piñón: pijnappelpit, pine-nut
Pintada: parelhoen, guinea fowl
Pintarroja: hondshaai, dogfish
Plancha: grillplaat, grill
Plátano: banaan, banana
Platija: schol (vis), flounder
Pollo: kip, chicken
Pomelo: pompelmoes, grapefruit
Potaje: soep, potage
Puchero: hutspot, stock-pot
Puerro: prei, leek
Pulpo: octopus, octopus

Q

Queso: kaas, cheese
Quisquilla: kleine garnaal, small prawn

R

Rábano: radijs, radish
Rabo: staart, tail
Rape: zeeduivel, monkfish
Rascacio: bruine schorpioenvis, rascasse
Raya: rog, ray
Rebeco: gems, chamois
Redondo: rond, round
Remojo: weken, soaking
Remolacha: suikerbiet, beet
Reo: zeeforel, sea-trout
Repollo: kool, cabbage
Requesón: kwark, cottage cheese
Riñón: nier, kidney
Rodaballo: tarbot, turbot
Romero: rozemarijn, rosemary
Rubio: poon, gurnard

S

Sábalo: meivis, shad
Sal: zout, salt
Salado: gepekeld, salted
Salchicha: varkensworst, pork sausage
Salchichón: snijworst, cured sausage
Salmón: zalm, salmon
Salmonete:mul of zeebarbeel, red mullet
Salsa: saus, sauce
Salvia: salie, sage
Salvado: zemelen, bran
Sandía: watermeloen, watermelon
Sangre: bloed, bloed
Sardina: sardien, sardine
Sargo: ringbrasem, bream
Sarten: bakpan, frying pan
Seco: droog, dry
Sepia: inktvis, cuttlefish
Sesos: hersenen, brains
Seta: wilde paddenstoel, wild mushroom
Sidra: cider, cider
Soja: soja, soy
Solla: schol, plaice
Solomillo: filet, fillet
Sopa: soep, soup

T

Tarta: taart, cake
Tenca: zeelt, tench
Ternera: kalfsvlees, veal
Tila: lindebloesem, linden flower
Tocino: vet spek, fat pork
Tomate: tomaat, tomato
Tomillo: tijm, thyme
Tortilla: omelet, omelette
Tórtola: tortelduif, turtle dove
Tostado: geroosterd, toasted
Trigo: tarwe, wheat
Trucha: forel, trout
Trufa: truffel, truffle
Tuétano: merg, bone marrow
Turrón: nougat, nougat

U

Uva: druif, grape
Urogallo: auerhaan, wood-grouse

V

Vacuna: rund, beef
Venado: hert, venison
Verdura: groenten, vegetable
Vieira: Sint-Jacobsschelp, scallop

Y

Yema: eigeel, egg yolk

Z

Zanahoria: wortel, carrot
Zarzamora: braambes, blackberry
Zorzal: lijster, thrush